Iné

Zákon o inšpekcii v sociálnych veciach

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2022

Zákonom o inšpekcii v sociálnych veciach sa kreuje právna úprava inšpekcie v sociálnych veciach, ktorou bude dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov v oblasti sociálnych vecí dozorovanými subjektami a vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie týchto povinností.

Dňa 04. októbra 2022 bol prijatý zákon č. 345/2022 Z. z. o inšpekcii v sociálnych veciach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o inšpekcii“). Zákonom o inšpekcii sa mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o organizácii činnosti vlády“), (B) zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane“), (C) zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o peňažných príspevkoch“) a (D) zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

V nasledujúcom texte sa budeme prioritne venovať úpravám, ktoré priniesol samotný zákon o inšpekcii. Z uvedeného dôvodu odkazujeme aj na plné znenie zákona o inšpekcii, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o inšpekcii a vyššie uvedených právnych predpisov.

Zákon o inšpekcii systematicky pozostáva z trinástich paragrafových ustanovení.

Na úvod sa zákon o inšpekcii dotýka (1) predmetu úpravy zákona o inšpekcii, (2) inšpekcie v sociálnych veciach, (3) pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), či (4) výkonu dozoru (ustanovenia § 1 až § 4 zákona o prístupnosti). Z uvedených ustanovení zákona o inšpekcii vyberáme ustanovenie § 2 zákona o inšpekcii, ktoré upravuje inšpekciu v sociálnych veciach.

Inšpekcia v sociálnych veciach

„Inšpekcia v sociálnych veciach je (A) dozor nad dodržiavaním osobitných predpisov pri (1) poskytovaní sociálnych služieb v rozsahu (1A) plnenia povinností poskytovateľa sociálnej služby ustanovených osobitným predpisom, (1B) plnenia povinnosti vykonávať činnosti, ktoré majú charakter sociálnej služby, len na základe ich zápisu do registra sociálnych služieb podľa osobitného predpisu, (2) poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia v rozsahu plnenia povinnosti (2A) používať priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia na účel ustanovený v rozsahu priznaného peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia osobitným predpisom, (2B) poskytovať pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na ktorej zabezpečenie sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie, v kvalite a rozsahu zodpovedajúcim účelu ustanovenému v rozsahu priznaného peňažného príspevku na osobnú asistenciu alebo peňažného príspevku na opatrovanie osobitným predpisom, (3) sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v rozsahu plnenia (3A) povinností pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ďalších povinností podľa osobitného predpisu, (3B) povinnosti vykonávať činnosti, ktoré majú charakter opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, len na základe udelenej akreditácie, (B) vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o inšpekcii).

„Inšpekcia v sociálnych veciach sa vykonáva voči dozorovanému subjektu, ktorým na účely tohto zákona o inšpekcii je (A) poskytovateľ sociálnej služby podľa osobitného predpisu, (B) fyzická osoba, (1) ktorej bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu, (2) ktorá poskytuje pomoc fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, na zabezpečenie ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo peňažný príspevok na opatrovanie, (C) osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu, okrem obce a vyššieho územného celku pri výkone ich samosprávnej pôsobnosti, (D) osoba, u ktorej je dôvodný predpoklad, že vykonáva činnosti, ktoré (1) sú neoprávneným poskytovaním sociálnej služby podľa osobitného predpisu, (2) majú charakter opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu, na vykonávanie ktorých sa vyžaduje udelenie akreditácie, bez udelenej akreditácie (ďalej len „neoprávnene vykonávané opatrenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“)“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o inšpekcii).

„Vykonávaním inšpekcie v sociálnych veciach nie sú dotknuté kontrolné, preskúmavacie, dozorné alebo dohliadacie oprávnenia iných orgánov podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o inšpekcii).

V ďalšej časti sa zákon o inšpekcii sústredí na (1) oznámenie, (2) osobitné ustanovenia o poverení na výkon dozoru a prizvanej osoby, (3) osobitné ustanovenia o právach a povinnostiach povereného zamestnanca pri výkone dozoru a (4) osobitné ustanovenia o právach a povinnostiach dozorovaného subjektu pri výkone dozoru(ustanovenia § 5 až § 8 zákona o inšpekcii). Z uvedených oblastí priblížime oblasť oznámenia, upravenú v ustanovení § 5 zákona o inšpekcii.

„Oznámenie musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä (A) identifikačné údaje oznamovateľa, a to (1) meno, priezvisko a adresu oznamovateľa, ak ide o fyzickú osobu, (2) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu, a meno a priezvisko fyzickej osoby oprávnenej konať v jej mene, (B) údaje umožňujúce identifikáciu dozorovaného subjektu, (C) opis skutočností, na základe ktorých oznamovateľ oznamuje neplnenie povinností v rozsahu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o inšpekcii).

„Oznámenie sa posudzuje podľa obsahu“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o inšpekcii). „Ak oznámenie nemá predpísané náležitosti, ministerstvo oznamovateľa (A) vyzve, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, nedostatky oznámenia odstránil, (B) poučí o tom, (1) ako je potrebné nedostatky oznámenia odstrániť a (2) že ak nedostatky oznámenia v určenej lehote neodstráni, ministerstvo dozor nezačne“ (ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o inšpekcii).

„Ministerstvo utají totožnosť oznamovateľa, ak o to oznamovateľ požiada; to neplatí, ak ministerstvo (A) plní povinnosť upozorniť orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na porušovanie práv dieťaťa podľa osobitného predpisu, (B) poskytuje informácie orgánu činnému v trestnom konaní, súdu a inému orgánu na účel ustanovený osobitným predpisom“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o inšpekcii). „Podaním oznámenia nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 5 ods. 5 zákona o inšpekcii).

„Ak ministerstvo zistí, že oznámenie je podľa svojho obsahu (A) podaním podľa predpisov upravujúcich správne konanie alebo súdne konanie, oznamovateľa poučí o správnom postupe, (B) oznámením o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin, alebo ak obsah oznámenia nasvedčuje tomu, že mal byť spáchaný trestný čin, bezodkladne postúpi oznámenie alebo jeho časť príslušnému orgánu a o tomto postupe informuje oznamovateľa“ (ustanovenie § 5 ods. 6 zákona o inšpekcii). „Ministerstvo písomne upovedomí oznamovateľa o (A) začatí dozoru a po jeho skončení písomne upovedomí oznamovateľa o výsledkoch vykonaného dozoru, (B) dôvodoch nezačatia dozoru, vrátane poučenia o možnosti podať sťažnosť voči takémuto postupu“ (ustanovenie § 5 ods. 7 zákona o inšpekcii).

Záver zákona o inšpekcii patrí oblastiam (1) podania podnetu ministerstva na iný príslušný orgán, (2) správnych deliktov, (3) zverejňovania výsledkov inšpekčnej činnosti, (4) spracúvania osobných údajov a oblasti (5) súčinnosti(ustanovenia § 9 až § 13 zákona o inšpekcii). V tomto príspevku si bližšie priblížime ustanovenia, upravujúce (A) podanie podnetu ministerstva na iný príslušný orgán (ustanovenie § 9 zákona o inšpekcii), (B) zverejňovanie výsledkov inšpekčnej činnosti (ustanovenie § 11 zákona o inšpekcii) a (C) súčinnosť (ustanovenie § 13 zákona o inšpekcii).

„Ak ministerstvo pri výkone dozoru zistí

(A) nedostatky pri poskytovaní sociálnej služby a na vyvodenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky nemá právomoc, podá na príslušný orgán podnet na vykonanie kontroly, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov, (B) nedostatky pri poskytovaní sociálnej služby, u ktorých možno predpokladať, že odôvodňujú začatie konania o výmaze z registra sociálnych služieb, podá na príslušný orgán podnet na začatie konania o výmaze z registra sociálnych služieb, (C) nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci poskytovanej fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím poberateľom peňažného príspevku na opatrovanie alebo osobným asistentom, podá na príslušný orgán podnet na začatie konania vo veci odňatia peňažného príspevku na opatrovanie alebo peňažného príspevku na osobnú asistenciu, (D) neúčelné poskytovanie peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, podá na príslušný orgán podnet na začatie konania vo veci odňatia opakovaného peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo podnet na začatie konania vo veci vrátenia peňažného príspevku na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia alebo jeho pomernej časti, (E) nedostatky pri vykonávaní opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a na vyvodenie právnej zodpovednosti za zistené nedostatky nemá právomoc, (1) podá na príslušný orgán podnet na vykonanie kontroly, dozoru alebo dohľadu podľa osobitných predpisov, (2) podá podnet na začatie konania vo veci zrušenia akreditácie na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, (F) skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin, bezodkladne podá príslušnému orgánu oznámenie o týchto skutočnostiach“ (ustanovenie § 9 zákona o inšpekcii).

„Ministerstvo na svojom webovom sídle zverejňuje výsledok inšpekčnej činnosti, ktorým je (A) záznam z vykonaného dozoru alebo protokol o výsledku vykonaného dozoru, (B) právoplatné rozhodnutie vo veci uloženia pokuty podľa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. b) prvého bodu zákona o inšpekcii a právoplatné rozhodnutie vo veci uloženia pokuty a zákazu vykonávať činnosť podľa ustanovenia § 10 ods. 2 písm. b) druhého bodu zákona o inšpekcii, (C) písomná správa o opatreniach prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dozoru a príčin ich vzniku a písomná správa o splnení opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov“ (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o inšpekcii).

„Ministerstvo zverejní výsledky inšpekčnej činnosti podľa (A) ustanovenia § 11 ods. 1 písm. a) zákona o inšpekcii do siedmich dní odo dňa ukončenia dozoru, (B)ustanovenia § 11 ods. 1 písm. b)zákona o inšpekcii do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia, (C) ustanovenia § 11 ods. 1 písm. c) zákona o inšpekcii do siedmich dní odo dňa doručenia správy“ (ustanovenie § 11 ods. 2zákona o inšpekcii).

„Výsledky inšpekčnej činnosti sa zverejňujú bez uvedenia osobných údajov“ (ustanovenie § 11 ods. 3 zákona o inšpekcii). „Účelom zverejňovania výsledkov inšpekčnej činnosti je (A) zvyšovanie informovanosti o povinnostiach poskytovateľov sociálnych služieb, fyzických osôb, ktorým bol priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, osobných asistentov a osôb, ktoré vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ustanovených osobitnými predpismi a o ich plnení, (B) transparentnosť výkonu inšpekčnej činnosti“ (ustanovenie § 11 ods. 4 zákona o inšpekcii).

„Orgány verejnej moci a iné osoby, ktorých činnosť súvisí s výkonom činnosti dozorovaných subjektov, sú povinné poskytovať ministerstvu ním požadovanú súčinnosť na účely výkonu inšpekcie v sociálnych veciach. Orgány verejnej moci a iné osoby podľa prvej vety sú povinné bezplatne sprístupňovať a poskytovať ministerstvu na účely inšpekcie v sociálnych veciach ním požadované vyjadrenia, vysvetlenia, údaje a iné informácie, ktoré získali pri svojej činnosti. Dožiadaný orgán alebo dožiadaná osoba má právo odoprieť sprístupnenie a poskytnutie požadovaných informácií len vtedy, ak by tým došlo k porušeniu povinnosti mlčanlivosti alebo ak by sprístupnenie alebo poskytnutie informácií bolo v rozpore s osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná. Policajný zbor a orgány činné v trestnom konaní nie sú povinné poskytnúť a sprístupniť požadované informácie, ktorých poskytnutím alebo sprístupnením by mohlo byť zmarené plnenie ich úloh podľa osobitných predpisov“ (ustanovenie § 13 ods. 1 zákona o inšpekcii).

„Policajný zbor je oprávnený poskytnúť poverenému zamestnancovi a prizvanej osobe na základe písomnej žiadosti ochranu pri vykonávaní dozoru, ak bol výkon dozoru zmarený, alebo z konania alebo charakteru osoby, voči ktorej výkon dozoru smeruje, vyplýva odôvodnený záver, že môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia povereného zamestnanca alebo prizvanej osoby“ (ustanovenie § 13 ods. 2 zákona o inšpekcii).

Účinnosť zákona

Zákon o inšpekcii nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňom vyhlásenia a čiastočne (B) dňa 01. novembra 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....