Podnikatelia

Zákon o kolektívnom investovaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2011

Zákon o kolektívnom investovaní zavádza nové pravidlá kolektívneho investovania, napr. podrobnejšiu úpravu správcovských spoločností, vytváranie podfondov, úplné cezhraničné vykonávanie činností správcovskou spoločnosťou a pod. Predmetné pravidlá by mali zvýšiť flexibilitu organizácie a spravovania fondov a zrušiť bariéry v oblasti kolektívneho investovania v EÚ.

Zákon o kolektívnom investovaní bol schválený v NR SR 1. júna 2011, účinnosť nadobudol 1. júla 2011. Predmetným zákonom bola do slovenského právneho poriadku implementovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (ďalej len „smernica UCITS IV“). Smernica UCITS IV nadväzuje na predchádzajúcu smernicu UCITS III, pričom prehlbuje harmonizáciu právnej úpravy fondov v členských štátoch EÚ. Okrem uvedenej smernice bola zákonom o kolektívnom investovaní prevzatá aj smernica Komisie 2010/43/EÚ, smernica Komisie 2010/44/EÚ, nariadenie Komisie (EÚ) 583/2010 a nariadenie Komisie (EÚ) 584/2010.

Oproti súčasnej právnej úprave zákon o kolektívnom investovaní sprísnil požiadavky na organizáciu a riadenie správcovských spoločností. Potreba transponovať smernicu 2009/65/ES viedla k rozšíreniu ustanovení o organizácii a riadení správcovských spoločností. Jednou zo zmien je napríklad úprava povinností vrcholového manažmentu alebo povinnosť správcovskej spoločnosti s povolením na vykonávanie investičných služieb prispievať do Garančného fondu investícií. Zmeny sa dotkli aj vnútornej kontroly správcovských spoločností, a to zavedením funkcie dodržiavania a funkcie vnútorného auditu. Funkcia dodržiavania je upravená ustanovením § 35 a zahŕňa monitorovanie a pravidelné hodnotenie opatrení, stratégií a postupov prijatých správcovskou spoločnosťou na identifikáciu rizika spojeného s nedodržaním povinností ustanovených právnymi predpismi a za účelom uľahčenia výkonu dohľadu Národnou bankou Slovenska (ďalej len „NBS“). Funkcia dodržiavania tiež zahŕňa poskytovanie poradenstva a pomoci osobám zodpovedným pri dodržiavaní povinností správcovskej spoločnosti. Funkcia vnútorného auditu je upravená v ust. § 36 zákona a zahŕňa najmä hodnotenie uplatňovania vnútornej kontroly a vnútorných aktov riadenia správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť nebude povinná uplatniť funkciu vnútorného auditu, ak to nebude primerané vzhľadom na charakter a rozsah činnosti správcovskej spoločnosti. Zmení sa aj požiadavka na základné imanie správcovskej spoločnosti z pôvodného 1 mil. Eur na 730 000 Eur.

Správcovské spoločnosti budú po novom môcť vytvárať podfondy v rámci podielového fondu (ďalej len „strešný podielový fond“). Podfondom sa rozumie účtovne oddelená časť majetku a záväzkov v strešnom podielovom fonde. Práva podielnikov a veriteľov vo vzťahu k podfondu sa budú vzťahovať len na majetok podfondu, nie na majetok celého strešného podielového fondu. Podmienkou vytvorenia podfondu bude predchádzajúci súhlas NBS. Každý strešný podielový fond bude musieť mať vypracovaný štatút, ktorý bude obsahovať ustanovenia týkajúce sa strešného podielového fondu a samostatné ustanovenia vzťahujúce sa na jednotlivé podfondy. Podfond bude môcť byť v zmysle ust. § 26 zrušený len (1) na základe rozhodnutia NBS o zmene štatútu strešného podielového fondu, (2) na základe predchádzajúceho súhlasu NBS na zrušenie podfondu, (3) ak podfond zanikne v dôsledku uplynutia doby, na ktorú bol vytvorený, alebo (4) ak povolenie na vytvorenie strešného podielového fondu zaniklo.

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES bola po novom zavedená štruktúra hlavného fondu a zberného fondu. Hlavný fond sa v zásade nelíši od štandardného podielového fondu, nie je však vytváraný zhromažďovaním peňažných prostriedkov verejnosti, ale môže byť tvorený len z prostriedkov zberných fondov. Aspoň jedným z podielnikov hlavného fondu bude musieť byť zberný fond, hlavný fond sám nesmie byť zberným fondom a v jeho majetku nebudú smieť byť podielové listy iného zberného fondu.

Zberný fond je novelou charakterizovaný ako štandardný podielový fond, podfond strešného podielového fondu, európsky fond alebo podfond európskeho fondu, ktorého majetok je investovaný v rozsahu aspoň 85% do podielových listov alebo cenných papierov hlavného fondu. Majetok v zbernom fonde nemusí byť investovaný na princípe obmedzenia a rozloženia rizika. Pri investíciách zberných fondov do hlavného fondu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas NBS.

Zákon o kolektívnom investovaní v ust. § 108 až § 118 upravuje spoluprácu medzi správcovskými spoločnosťami hlavného fondu a zberného fondu a povinnosti pri správe hlavného fondu a zberného fondu. Uvedené ustanovenia zahŕňajú najmä postup pri zlúčení, rozdelení alebo zrušení hlavného fondu, spoluprácu medzi depozitármi hlavného fondu a zberného fondu alebo premenu štandardného podielového fondu na zberný fond.

Ďalšou oblasťou úpravy je cezhraničné vykonávanie činností tuzemskou správcovskou spoločnosťou a zahraničnou správcovskou spoločnosťou, tzv. úplný pas, ktorý je zavedený v ust. § 60 až 66. Podstatou úplného pasu je možnosť správcovskej spoločnosti so sídlom v Slovenskej republike obhospodarovať podielové fondy v inom členskom štáte EÚ a, naopak, spoločnosť so sídlom v členskom štáte EÚ môže obhospodarovať podielové fondy v Slovenskej republike. Cezhraničné vykonávanie činností správcovskou spoločnosťou so sídlom v SR môže byť v zmysle novely vykonávané zriadením pobočky v členskom štáte EÚ alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb. V prvom prípade bude povinnosťou správcovskej spoločnosti písomne oznámiť zámer Národnej banke Slovenska, ktorá v lehote do 2 mesiacov odovzdá oznámenie príslušnému orgánu dohľadu členského štátu EÚ, v ktorom správcovská spoločnosť plánuje zriadiť pobočku. NBS bude povinná písomne informovať správcovskú spoločnosť o tom, že oznámenie bolo odovzdané príslušnému orgánu dohľadu. Správcovská spoločnosť si bude môcť otvoriť pobočku až po prijatí oznámenia príslušného orgánu dohľadu členského štátu EÚ, alebo po márnom uplynutí lehoty 2 mesiacov od prijatia informácie NBS o odovzdaní oznámenia. V prípade cezhraničného vykonávania činností na základe práva na slobodné poskytovanie služieb bude správcovská spoločnosť povinná zaslať oznámenie o zámere Národnej banke Slovenska, ktorá v lehote 1 mesiaca odovzdá oznámenie príslušnému orgánu dohľadu v členskom štáte EÚ a odovzdanie oznámi správcovskej spoločnosti. Po odovzdaní oznámenia príslušnému orgánu dohľadu bude môcť správcovská spoločnosť vykonávať správcovskú činnosť v príslušnom členskom štáte EÚ.

Ustanovením § 153 a nasl. bol zavedený inštitút uverejňovania kľúčových informácií pre investorov, ktorý nahradil v praxi neosvedčený inštitút zjednodušeného predajného prospektu. Jedná sa o dokument obsahujúci informácie pre investorov týkajúce sa podielového fondu, ktorý obsahuje (1) identifikačné údaje, (2) krátky opis investičných cieľov a investičnej politiky, (3) prezentáciu predchádzajúcej výkonnosti podielového fondu, prípadne scenáre výkonnosti, (4) náklady a poplatky a (5) rizikovo-výnosový profil vrátane usmernenia a varovania pred rizikami súvisiacimi s investíciou. Správcovská spoločnosť tak bude povinná poskytnúť kľúčové informácie investorom pred vstupom do zmluvného vzťahu, a to na trvanlivom médiu alebo prostredníctvom svojho webového sídla. Bez ohľadu na spôsob poskytnutia kľúčových informácií bude správcovská spoločnosť uvedené informácie sprístupňovať aj na svojom webovom sídle a v písomnej forme v sídle správcovskej spoločnosti, v sídle depozitára a na každom predajnom mieste.

NBS je s účinnosťou odo dňa 1. júla 2011 povinná zverejniť na svojom webovom sídle úplné znenie zákona o kolektívnom investovaní spolu s vykonávacími predpismi v platnom znení v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku.

Nútená správa nad podielovými fondmi, ktorá nebude ukončená podľa súčasnej právnej úpravy, bude ukončená podľa ustanovenia § 214 ods. 2 až 7 zákona. Jedná sa najmä o ukončenie nútenej správy nad Sporofondom, Slovenským majetkovýn fondom a Všeobecným investičným fondom.

Zákon o kolektívnom investovaní zrušil viaceré právne predpisy, a to článok I zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní, vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 617/2003 Z. z. o vlastných zdrojoch správcovskej spoločnosti a ich výpočte, vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 680/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých náležitostiach zjednodušeného predajného prospektu podielového fondu, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 125/2008 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o kolektívnom investovaní, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 310/2008 Z. z. o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 357/2008 Z. z. o majetkovej angažovanosti týkajúcej sa finančných derivátov, opatrenie Národnej banky Slovenska č. 3/2009 o spôsobe určenia hodnoty majetku v podielovom fonde (oznámenie č. 248/2009 Z. z.), opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2009 o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o kolektívnom investovaní (oznámenie č. 320/2009 Z. z.) a opatrenie Národnej banky Slovenska č. 9/2009 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov na účely dohľadu nad finančným trhom (oznámenie č. 552/2009 Z. z.).

Ustanovenia zákona o kolektívnych investíciách sa vzťahujú aj na právne vzťahy vzniknuté pred 30. júnom 2011. Vznik uvedených právnych vzťahov a nároky z nich vzniknuté pred 30. júnom 2011 sa však budú posudzovať podľa právnych predpisov účinných do dňa 30. júna 2011. Obchodné spoločnosti vzniknuté do dňa 1. júla 2011, ktoré budú zhromažďovať peňažné prostriedky za účelom ich kolektívneho investovania podľa zákona o kolektívnom investovaní alebo uvedené peňažné prostriedky už zhromaždili v minulosti a budú ich investovať do majetku ustanoveného zákonom o kolektívnom investovaní, budú povinné do 30. júna 2012 dokončiť uvedenú činnosť alebo ju uviesť do súladu so zákonom o kolektívnom investovaní. Ak tak obchodná spoločnosť neučiní v uvedenej lehote, súd spoločnosť aj bez návrhu zruší a nariadi jej likvidáciu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....