Podnikatelia

Zákon o minimálnej mzde

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2008

Dňa 1. februára nadobudol účinnosť zákon o minimálnej mzde. V našom minuloročnom septembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO sme Vám hneď v úvode legislatívneho procesu dali do pozornosti návrh zákona o minimálnej mzde. Po ukončení legislatívneho procesu Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO opäť prinášame ďalšie aktuálne informácie týkajúce sa tejto právnej úpravy.
Dňa 1. februára 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde (ďalej v texte len „zákon o minimálnej mzde“ alebo len „zákon“). Návrh zákona o minimálnej mzde pôvodne predpokladal skoršiu účinnosť tohto zákona. Zákon o minimálnej mzde upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu (ďalej v texte len „zamestnanec“) na zabezpečenie minimálnej úrovne príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
Zákon stanovuje nový postup pre úpravu sumy minimálnej mzdy. Sumu minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou rovnako ako sumu minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom ustanoví vždy na obdobie odo dňa 1. januára do dňa 31. decembra príslušného kalendárneho roka vláda SR svojím nariadením, ktoré zverejní v Zbierke zákonov najneskôr do dňa 1. októbra kalendárneho roka predchádzajúceho kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma minimálnej mzdy. Pre účely zabezpečenia rovnakého výpočtu zákon určuje, že suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom predstavuje 1/174 zo sumy mesačnej minimálnej mzdy, pričom takto vypočítaná suma sa zaokrúhľuje na celé desiatky halierov. Zákon ďalej určuje, že zamestnancovi odmeňovanému mesačnou mzdou, ktorý má dohodnutý kratší týždenný pracovný čas alebo zamestnancovi, ktorý neodpracoval v mesiaci všetky pracovné dni, patrí minimálna mzda vyjadrená v slovenských korunách za mesiac v sume zodpovedajúcej odpracovanému času. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca 40 hodín, zamestnancovi patrí minimálna mzda za každú ním odpracovanú hodinu. Ak je ustanovený týždenný pracovný čas zamestnanca nižší ako 40 hodín (ide o prípady upravené v § 85 ods. 5 až 7 Zákonníka práce), suma minimálnej mzdy vyjadrená v slovenských korunách za hodinu sa v týchto prípadoch úmerne zvýši v súlade s mesačnou sadzbou.

Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ má povinnosť poskytnúť zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou. Pri výpočte doplatku do dosiahnutej mzdy zamestnanca nezahrnie (1) mzdu za prácu nadčas, (2) mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, (3) mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu ani (4) mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce a do počtu odpracovaných hodín sa nezahrnú hodiny práce nadčas.

U zamestnancov pri výkone domáckej práce sa za odpracovanú hodinu považuje odvedená hodina práce podľa normy spotreby práce ustanovenej zamestnávateľom.

Zamestnávateľ, ktorý pri odmeňovaní zamestnancov postupuje podľa Zákonníka práce, môže so zástupcami orgánov odborových organizácií dohodnúť vyššiu minimálnu mzdu (v porovnaní so sumou určenou v nariadení vlády SR), a ak u zamestnávateľa nepôsobia zástupcovia orgánov odborových organizácií, môže tak ustanoviť svojím rozhodnutím. Pre členov družstiev, u ktorých je podľa stanov podmienkou členstva aj pracovný vzťah, možno vyššiu minimálnu mzdu ustanoviť uznesením členskej schôdze.

Zákon o minimálnej mzde uvádza aj demonštratívny výpočet kritérií na úpravu sumy minimálnej mzdy, na ktoré sa bude prihliadať pri úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy. Pri úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy sa bude prihliadať na celkovú ekonomickú a sociálnu situáciu v SR za dva kalendárne roky predchádzajúce kalendárnemu roku, na ktorý sa navrhuje ustanoviť sumu minimálnej mzdy, najmä na vývoj spotrebiteľských cien, zamestnanosti, priemerných mesačných miezd v hospodárstve SR a životného minima.

O úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy na obdobie nasledujúceho kalendárneho roka rokujú zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov (ďalej v texte len „sociálni partneri“) najneskôr odo dňa 1. apríla. Ak sa sociálni partneri dohodnú na úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy do dňa 15. júla, dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy predložia Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej v texte len „MPSVaR SR“). MPSVaR SR predloží návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy vo výške dohodnutej sociálnymi partnermi, na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR do dňa 15. septembra a následne na rokovanie vlády SR. Ak sociálni partneri MPSVaR SR nepredložia dohodu o sume mesačnej minimálnej mzdy do dňa 15. júla, návrh na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy predloží na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR v termíne do dňa 31. júla MPSVaR SR. Ak sa dohodne suma mesačnej minimálnej mzdy na základe návrhu predloženého MPSVaR SR na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR, MPSVaR SR predloží na rokovanie Hospodárskej a sociálnej rady SR návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa navrhne ustanoviť sumu minimálnej mzdy v dohodnutej výške, a to do dňa 15. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády SR. Ak sa na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR úprava sumy mesačnej minimálnej mzdy nedohodne do dňa 31. augusta, MPSVaR SR predloží na rokovanie návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy vypočítaná na základe mechanizmu stanoveného týmto zákonom do dňa 15. septembra a následne ho predloží na rokovanie vlády SR.

Východiskom na úpravu sumy mesačnej minimálnej mzdy je v prípade uvedenom v predchádzajúcej vete (teda ak najneskôr do dňa 31. augusta nedôjde k dohode o úprave sumy mesačnej minimálnej mzdy) mesačná minimálna mzda platná v kalendárnom roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu jej sumy (ďalej v texte len „platná mesačná minimálna mzda“). Suma mesačnej minimálnej mzdy na nasledujúci kalendárny rok sa v súlade s mechanizmom zakotveným v zákone určí ako súčin platnej mesačnej minimálnej mzdy a indexu medziročného rastu priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zverejneného Štatistickým úradom SR za kalendárny rok, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa predkladá návrh na úpravu sumy minimálnej mzdy. Suma mesačnej minimálnej mzdy určená na základe dohody alebo určená podľa vyššie uvedeného mechanizmu, sa zaokrúhľuje na celé desiatky slovenských korún.

Zákon o minimálnej mzde neustanovuje sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy, tieto budú každoročne určené nariadením vlády SR, pričom na obdobie odo dňa 1. februára 2008 do dňa 31. decembra 2008, teda odo dňa účinnosti tohto zákona do ustanovenia sumy minimálnej mzdy postupom podľa tohto zákona, je suma mesačnej minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou 8 100 Sk a suma minimálnej mzdy za každú hodinu odpracovanú zamestnancom 46,60 Sk. Zákon o minimálnej mzde tak dočasne ponecháva v platnosti sumu minimálnej mzdy ustanovenú nariadením vlády SR č. 450/2007 Z. z., účinným odo dňa 1. októbra 2007, o ktorom sme Vás taktiež informovali v minuloročnom septembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Citované nariadenie vlády SR však bolo spolu so zákonom o minimálnej mzde č. 90/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa 1. februára 2008 týmto zákonom zrušené.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....