Iné

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2012

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti by mal zamedziť vystavovaniu fiktívnych faktúr na platby v hotovosti. Upravuje maximálne hranice platieb v hotovosti pre právnické i fyzické osoby. Zákon sa vzťahuje aj na platby realizované štátom.

Zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon“) s účinnosťou odo dňa 1. januára 2013 upravuje podmienky zákazu vykonávať niektoré platby v hotovosti. Zákon bol prijatý na základe Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016 (uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2012).

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia môžu podľa ustanovenia § 4 zákona realizovať platbu v hotovosti len v sume neprevyšujúcej 5.000 Eur. Medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi môže byť platba v hotovosti realizovaná, len ak neprevyšuje sumu 15000 Eur. Za platbu v hotovosti považuje zákon faktické prijatie alebo odovzdanie peňažnej hotovosti, nie je preto potrebné skúmať právne vzťahy medzi zúčastnenými osobami. Výnimku tvorí odovzdanie hotovosti osobou, ktorá zastupuje inú osobu ako jeho zákonný zástupca, opatrovník, prokurista, splnomocnený zástupca alebo zamestnanec oprávnený na odovzdávanie bankoviek a mincí. V uvedených prípadoch sa odovzdanie hotovosti posudzuje akoby hotovosť odovzdal zastupovaný. Platby v hotovosti, ktoré boli dohodnuté pred účinnosťou zákona a ich hodnota prevyšuje ustanovené sumy, je možné vykonať do dňa 31. marca 2013.

Hotovosť, ktorá sa odovzdáva v cudzej mene, sa v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 prepočíta na eurá referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platným v deň predchádzajúci dňu platby v hotovosti. Ak je platba realizovaná niekoľkými samostatnými platbami a samostatné platby vznikli z jedného právneho vzťahu, hodnotu platby v hotovosti tvorí súčet samostatných platieb. Ak je napríklad právnická osoba na základe kúpnej zmluvy povinná zaplatiť 15.000 Eur, môže platbu v hotovosti realizovať aj viacerými samostatnými platbami, ktorých súčet však nemôže byť vyšší ako 5.000 Eur. Zvyšok dlžnej sumy môže uhradiť napríklad bezhotovostným bankovým prevodom.

Zákaz realizovať platbu v hotovosti nad určenú sumu (ďalej len „zákaz platieb v hotovosti“) sa vzťahuje na platby na území Slovenskej republiky ako aj na platby vykonané v cudzine. Na platby v cudzine sa zákaz vzťahuje, ak odovzdanie peňažnej hotovosti súvisí s plnením na území Slovenskej republiky a odovzdávajúca osoba má v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania. Obdobne platí, ak má príjemca hotovosti v Slovenskej republike trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania, platba je prijatá v cudzine a súvisí s plnením uskutočneným na území Slovenskej republiky.

Výnimku z uvedeného pravidla tvoria platby v cudzine, ak platba v hotovosti súvisí (1) so zabezpečovaním plnenia úloh ozbrojených síl mimo územia Slovenskej republiky, (2) so zabezpečovaním výkonu činnosti a plnenia úloh zastupiteľských úradov Slovenskej republiky, alebo (3) so zabezpečovaním plnenia úloh Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri medzinárodnej leteckej preprave ústavných činiteľov, významných predstaviteľov štátnych orgánov a pri vykonávaní medzinárodných letov štátnych lietadiel v policajných službách alebo so zabezpečovaním plnenia úloh v rámci zahraničnej rozvojovej spolupráce. Uvedený zákaz platby v cudzine sa tiež nevzťahuje na platby v cudzine, ak právo štátu, v ktorom má byť platba v hotovosti odovzdaná alebo prijatá, zakazuje odovzdať alebo prijať túto platbu inak ako v hotovosti.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti upravuje aj ďalšie výnimky zo zákazu platby v hotovosti. Zákaz sa podľa ustanovenia § 8 nevzťahuje na platby v hotovosti odovzdané alebo prijaté (1) pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku, (2) pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti, (3) pri spracovávaní bankoviek a mincí, (4) pri preprave bankoviek a mincí, (5) pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí, vrátane výmeny slovenských korún za eurá v hotovosti Národnou bankou Slovenska, (6) pri správe daní, (7) v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov, (8) v čase krízovej situácie, vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu, núdzového stavu a mimoriadnej situácie, alebo (9) v súvislosti so súdnym konaním, v súvislosti s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia.

Fyzická osoba, ktorá poruší zákaz platieb v hotovosti sa dopustí priestupku, za ktorý môže byť sankcionovaná pokutou do výšky 10.000 Eur. Ak zákaz platieb v hotovosti poruší právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý jej hrozí pokuta až do výšky 150.000 Eur. Porušenie zákazu však nemá u právnickej ani fyzickej osoby vplyv na platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa platba v hotovosti vykonala.

Pokutu za uvedený priestupok alebo správny delikt môže uložiť príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti. Na určenie ich miestnej príslušnosti sa použijú ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Daňový úrad alebo colný úrad, miestne príslušný na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte odovzdávajúceho, je miestne príslušný aj na prejednanie priestupku a konanie o správnom delikte príjemcu a naopak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov, uskutočňuje konanie ten, ktorý konanie začal prvý, ak sa nedohodli inak. Ak je miestne príslušných niekoľko daňových úradov alebo colných úradov a ak každý z nich odmieta uskutočniť konanie, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky určí, ktorý z nich konanie uskutoční. Colný úrad je príslušný na konanie o priestupku a správnom delikte aj vtedy, ak mu bolo oznámené porušenie zákazu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....