Verejná správa

Zákon o pobyte cudzincov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2011

Prijatie nového zákona o pobyte cudzincov vychádza z potreby zabezpečiť kompatibilitu slovenskej právnej úpravy pobytu cudzincov s európskou legislatívou. Súčasne zjednocuje uvedenú problematiku s problematikou zabezpečenia kontroly hraníc a definuje nové inštitúty a pojmy, ktoré vychádzajú z aplikačnej praxe.

Zákon o pobyte cudzincov bol vyhlásený v Zbierke zákonov ako zákon č. 404/2011 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2012. Zákon o pobyte cudzincov štrukturálne kopíruje platný zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov, pričom zároveň zahŕňa aj ustanovenia upravujúce kontrolu hraníc, ktoré sú v súčasnosti upravené zákonom č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice. S účinnosťou od 1. januára 2012 nový zákon o pobyte cudzincov ruší pôvodnú úpravu, konkrétne zákon č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov, zákon č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice a výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07478/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o vydávaní dokladu, že cudzinec netrpí chorobou, ktorá ohrozuje verejné zdravie (oznámenie č. 146/2009 Z. z.).

Prvá časť zákona o pobyte cudzincov upravuje základné ustanovenia. Zákon v uvedenej časti zavádza nové pojmy ako blízkosť vonkajšej hranice, národné vízum, neoprávnený pobyt, neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice, ohrozenie bezpečnosti štátu, ohrozenie verejného poriadku, prihraničné územie a účelové manželstvo. Niektoré z uvedených pojmov už používa zákon č. 48/2002 Z. z., ale ich nedefinuje. Jedná sa napr. o pojem ohrozenie verejného poriadku. Nový zákon tiež jasnejšie definuje pojmy nepretržitý pobyt, letecký tranzit, platný cestovný doklad alebo asistovaný dobrovoľný návrat.

Kontrolu štátnych hraníc, vstup a vycestovanie cez vonkajšiu hranicu upravuje druhá časť zákona o pobyte cudzincov. Je v nej zahrnutá právna úprava zo zákona č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice, ako aj úprava podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (ďalej len „Kódex schengenských hraníc“). Problematiku víz upravuje zákon o pobyte cudzincov v 3. hlave druhej časti. Prevažná časť úpravy podmienok udeľovania schengenských víz je upravená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva. Zákon o pobyte cudzincov implementuje uvedené nariadenie a európsku legislatívu v oblasti víz.

Najrozsiahlejšou časťou zákona o pobyte cudzincov je tretia časť – Pobyty cudzincov. Nový zákon o pobyte cudzincov zachováva súčasné druhy pobytov, avšak nepoužíva pojmy „povolenie na prechodný pobyt, povolenie na trvalý pobyt a povolenie na tolerovaný pobyt“, ale len pojmy „prechodný pobyt, trvalý pobyt a tolerovaný pobyt“.

Zavádzajú sa nové účely prechodného pobytu, a to (1) na účel výskumu a vývoja (ktorý sa vyčlenil z účelu osobitná činnosť), (2) osobe, ktorá má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí a (3) osobe, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EU. Prechodný pobyt na účel osobitnej činnosti bude po novom možné udeliť aj novinárovi akreditovanému v Slovenskej republike. Podľa ustanovenia
§ 31 bude môcť cudzinec s vízovou povinnosťou podať žiadosť o prechodný pobyt aj na policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava oprávnene. Súčasná právna úprava uvedené oprávnenie priznáva len cudzincovi, ktorý nepodlieha vízovému režimu, ostatní cudzinci musia podať žiadosť na prechodný pobyt na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky vo svojom domovskom štáte.

Ďalšou zmenou je povinnosť pri podaní žiadosti o prechodný pobyt doložiť všetky potrebné doklady, inak policajný útvar alebo zastupiteľský úrad Slovenskej republiky žiadosť neprijme. Podľa súčasnej právnej úpravy stačí, ak cudzinec podá žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt a potrebné doklady doloží dodatočne, pričom policajný útvar konanie v žiadosti preruší rozhodnutím a vyzve cudzinca, aby doklady doložil. Horná hranica lehoty, na akú môže policajný útvar udeliť povolenie na prechodný pobyt, zostáva zachovaná v súčasnej výške 2 rokov len pri prechodnom pobyte na účel zamestnania a osobitnej činnosti. Najviac na 2 roky bude možné udeliť prechodný pobyt aj na nový účel výskumu a vývoja. Horná hranica dĺžky udelenia prechodného pobytu sa zvýši pri udelení prechodného pobytu na účel podnikania na 3 roky, a na účel štúdia na 6 rokovna účel zlúčenia rodiny na 5 rokovna účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl na 5 rokov, osobe, ktorá má priznané postavenie Slováka žijúceho v zahraničí na 3 roky a osobe, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EU na 5 rokov.

Zvýši sa tiež horná hranica obnovenia prechodného pobytu pri prechodnom pobyte na účel štúdia na 5 rokov a na účel zlúčenia rodiny na 5 rokov. Zmeny nastanú aj v dokladaných dokladoch k žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Žiadatelia o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania budú podľa ustanovenia § 32 ods. 2 písm. d) povinní doložiť aj finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti výpisom z podnikateľského účtu. Účel pobytu môže po novom žiadateľ o udelenie prechodného pobytu na účel podnikania preukázať aj predložením podnikateľského zámeru. Policajný útvar bude následne povinný vyžiadať si stanovisko Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, či podnikateľská činnosť cudzinca je prínosom pre hospodárske záujmy Slovenskej republiky.

Zákon o pobyte cudzincov zavádza nový dôvod na zamietnutie žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Predmetný pobyt bude možné zamietnuť, ak bude zjavné, že zabezpečené ubytovanie na území Slovenskej republiky nespĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu (§ 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a § 8 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia). Ak policajný útvar udelí prechodný pobyt, bude povinný písomne cudzincovi oznámiť dátum udelenia prechodného pobytu.

Podmienky vydania modrej karty Európskej únie (ďalej len „modrá karta“) upravujú ustanovenia § 37 až 41. Úpravu podmienok vydania modrej karty obsahuje v súčasnosti účinný zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov. Inštitút modrej karty umožňuje cudzincom, ktorí vykonávajú vysokokvalifikované zamestnanie, vstúpiť, zdržiavať sa a pracovať na území Slovenskej republiky. Vysokokvalifikované zamestnanie je podľa ustanovenia § 37 ods. 3 zamestnanie, na výkon ktorého sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia, ktorá sa preukazuje dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním.

Udelenie trvalého pobytu upravujú ustanovenia § 42 až 57. Ustanovenie § 42 zavádza nové delenie druhov trvalého pobytu, a to trvalý pobyt na 5 rokovtrvalý pobyt na neobmedzený čas a pobyt cudzinca s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie. Cudzinci budú po novom povinný k žiadosti o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov priložiť všetky potrebné doklady, inak zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo policajný útvar žiadosť neprijme. Pri podaní žiadosti o udelenie trvalého pobytu na 5 rokov na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky bude zastupiteľský úrad Slovenskej republiky povinný vykonať s cudzincom osobný pohovor, vyhotoviť z neho záznam a záznam spolu so stanoviskom zašle na policajný útvar.

Trvalý pobyt na neobmedzený čas je po novom možné udeliť cudzincovi, ktorý má najmenej 4 roky udelený trvalý pobyt na 5 rokov, alebo je dieťaťom mladším ako 18 rokov cudzinca s trvalým pobytom na neobmedzený čas. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky bude môcť aj bez splnenia podmienok ustanovených v zákone o pobyte cudzincov udeliť trvalý pobyt na neobmedzený čas z rovnakých dôvodov, ktoré sú ustanovené v súčasnej právnej úprave, ako aj z nových dôvodov, a to osobe bez štátnej príslušnosti a plnoletej osobe, ktorá má udelený tolerovaný pobyt ako maloletá osoba nájdená na území Slovenskej republiky najmenej tri roky, počas ktorých študovala na škole na území Slovenskej republiky. Ak policajný útvar vyhovie žiadosti o udelenie povolenia na trvalý pobyt, nebude vydávať rozhodnutie ako v súčasnosti, ale len cudzincovi zašle písomné oznámenie s uvedeným dátumom od kedy má udelený trvalý pobyt. Pribudne aj nový dôvod zrušenia trvalého pobytu, a to ak cudzinec požiada o pomoc v hmotnej núdzi.

Dlhodobý pobyt sa bude udeľovať cudzincovi (1) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky oprávnene a nepretržite po dobu 5 rokov bezprostredne pred podaním žiadosti, (2) ktorému zanikol dlhodobý pobyt, nakoľko mu bol udelený dlhodobý pobyt v inom členskom štáte EU alebo sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky po dobu upravenú v ustanoveniach § 56 písm. b), c), d), alebo (3) ktorý má 5 rokov oprávnený, nepretržitý pobyt na území členských štátov ako držiteľ modrej karty a zdržiava sa na území Slovenskej republiky ako držiteľ modrej karty najmenej 2 roky bezprostredne pred podaním žiadosti.

Tolerovaný pobyt bude možné udeliť aj cudzincovi, ktorý bol nelegálne zamestnaný za osobitne vykorisťujúcich pracovných podmienok alebo nelegálne zamestnanej maloletej osobe, ak je prítomnosť uvedeného cudzinca na území Slovenskej republiky nevyhnutná na účely trestného konania a orgán činný v trestnom konaní podá policajnému útvaru žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu.

Novou úpravou pobytu občanov Európskej únie sa dosiahne úplná transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2004/38/ES o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá je síce transponovaná aj do súčasného zákona č. 48/2002 Z. z., avšak nie úplne. Novým zákonom o pobyte cudzincov sa rozširuje kategória rodinných príslušníkov občana EU o (1) partnera, s ktorým má občan EU trvalý, riadne osvedčený vzťah, (2) štátneho príslušníka tretej krajiny s právom pobytu rodinného príslušníka občana EU v inom členskom štáte EU, kde občanom Európskej únie je občan Slovenskej republiky, s ktorým sa štátny príslušník tretej krajiny navráti na pobyt alebo sa k nemu pripája na pobyt späť na územie Slovenskej republiky a je príbuzným vo vzťahu k občanovi Slovenskej republiky. Štátny príslušník tretej krajiny je štátny príslušník štátu, ktorý nepristúpil k EU.

Piata časť zákona o pobyte cudzincov upravuje povinnosti cudzincov, fyzických a právnických osôb a štátnych orgánov SR, priestupky a iné správne delikty. Uvedená časť vymedzuje povinnosti prevádzkovateľov letísk, povinnosti štátnych príslušníkov tretej krajiny, povinnosti občana EU a rodinného príslušníka EU. Úprava priestupkov a iných správnych deliktov vychádza prevažne zo súčasnej právnej úpravy.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....