Iné

Zákon o pohrebníctve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2010

Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o pohrebníctve, ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Cieľom zákona je odstrániť problémy vznikajúce pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami v zdravotníckych zariadeniach, pri preprave a pri pochovávaní na pohrebiskách a do budúcnosti predchádzať konfliktom medzi subjektmi pohrebných služieb.

Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudne účinnosť dňa 1. januára 2011. Zákon ruší zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2007 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z. Cieľom zákona je odstrániť problémy vznikajúce pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami v zdravotníckych zariadeniach, pri preprave a pri pochovávaní na pohrebiskách a do budúcnosti predchádzať konfliktom medzi subjektmi pohrebných služieb.

V porovnaní s účinnou právnou úpravou zavedie zákon v § 2 písm. c) nový pojem počiatočná starostlivosť o mŕtveho, ktorú vymedzuje ako krátkodobé opatrenie vykonané na mieste úmrtia a prípravu na prepravu v prípadoch ako je napr. dopravná nehoda. Zákon v § 2 ďalej vymedzuje pojmy ako kolumbárium, urnový háj, prehĺbený hrob, márnica, dvojhrob, hrobka a služby, ktoré v platnej právnej úprave nie sú vymedzené. Spresňuje tiež pojmy obstarávateľ pohrebu a transportný vak.

Zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami zákon upravuje v ustanoveniach § 3 až 5. Podľa § 4 ods. 2 je zakázané ponúkať, propagovať a informovať o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť, v zariadení sociálnych služieb s celoročným pobytom a na patologicko-anatomickom pracovisku a na pracovisku súdneho lekárstva Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v ich areáloch. Tento zákaz v súčasnej právnej úprave zakotvený nie je. Ustanovenie § 5 upravuje povinnosti zdravotníckych zariadení a zariadení sociálnych služieb pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami. Tieto zariadenia budú povinné najmä (1) viesť záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa prílohy č. 1, (2) vydať bezodkladne ľudské pozostatky obstarávateľovi pohrebu alebo ním poverenej pohrebnej službe, (3) viesť záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa prílohy č. 2, (4) zabezpečiť, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách a (5) uložiť ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá vlastné chladiace zariadenie, uložiť ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení, ktorá musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 3. Účelom ustanovenia povinnosti vyčleniť miestnosť na dočasné uloženie mŕtvych je vytvoriť podmienky pre obstarávateľa pohrebu, aby po úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení mal čas na výber pohrebnej služby. Novým ustanovením je tiež zákaz podľa § 8 ods. 5 zákona, teda zákaz prevádzkovateľa pohrebnej služby využívať na prevádzkovanie tejto služby chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v ich areáloch, a to ani v tom prípade, ak je ich vlastníkom. Prevádzkovateľ pohrebnej služby tiež nesmie mať v nájme alebo vo výpožičke chladiace zariadenia a iné hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve, správe alebo užívaní zdravotníckeho zariadenia, zariadenia sociálnych služieb alebo pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ak sa nachádzajú v ich areáloch. Ak prevádzkovateľ pohrebnej služby takéto zariadenia alebo veci využíva alebo má v nájme, musí využívanie alebo nájom ukončiť do dňa 31. decembra 2011.

Podľa § 11 ods. 4 zákona bude prevádzkovateľ krematória povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup do krematória na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Podobná povinnosť je upravená aj prevádzkovateľom pohrebísk podľa § 17 ods. 6 zákona. Doteraz takéto ustanovenie v právnej úprave chýbalo, čo vytváralo konflikty medzi prevádzkovateľmi pohrebísk a prevádzkovateľmi pohrebnej služby. Pohrebiská zväčša prevádzkujú prevádzkovatelia pohrebnej služby, čím bol vytváraný tlak na obstarávateľov, aby si vybrali prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý prevádzkuje pohrebisko. V praxi prichádzalo k prípadom, že prevádzkovateľ pohrebiska nebol ochotný umožniť vstup konkurenčnému prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisko. Uvedené ustanovenie vychádza zo snahy takýmto konfliktom predchádzať. Predmetným zákonom bude umožnené povoliť výstavbu budov aj v ochrannom pásme krematória a pohrebiska, ak pôjde o budovy, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, čo je upravené v § 10 ods. 2 a § 15 ods. 7. Pôjde najmä o budovy na zabezpečenie obradov a na zabezpečenie plynulej údržby hrobových miest. Iné budovy sa v ochrannom pásme nebudú môcť umiestňovať, čo je upravené aj v účinnej právnej úprave. Podľa § 17 ods. 4 písm. i) vznikne prevádzkovateľovi pohrebiska nová povinnosť, a to povinnosť stavebnými a terénnymi úpravami chrániť pohrebisko pred zaplavením.

Podľa § 21 ods. 4 sa mení subjekt prednostného práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy na hrobové miesto po úmrtí nájomcu. V súčasnej právnej úprave má prednostné právo dedič, predmetný zákon priznáva toto právo blízkej osobe. Zároveň sa ustanovila doba na uplatnenie prednostného práva najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.

Zmeny nastanú aj v oblasti odbornej prípravy pohrebných služieb potrebnej na získanie odbornej spôsobilosti. Odborná príprava je upravená v § 26, pričom sa zjednodušila vynechaním ekonomickej prípravy, ale zároveň sa rozšírila v súlade s rozsahom pohrebných služieb. Podmienky získania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania konzervácie budú nadobudnutím účinnosti zákona upravené tak, že žiadateľ bude musieť (1) mať ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo a (2) najmenej 10 rokov praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo. Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktoré boli podľa súčasnej právnej úpravy vydané na dobu určitú, sa podľa § 36 ods. 7 dňom nadobudnutia účinnosti zákona zmenia na dobu neurčitú.

Dozornú činnosť podľa predmetného zákona bude vykonávať Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri výkone dozoru bude (1) riadiť a koordinovať dozor a (2) bude odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Regionálne úrady verejného zdravotníctva budú (1) vydávať vyjadrenie, (2) vydávať zákaz pochovávania, (3) podávať podnet na zrušenie pohrebiska, (4) vykonávať dozor nad dodržiavaním ustanovení predmetného zákona, (5) ukladať náhradu nákladov, (6) prejednávať priestupky a (7) prejednávať iné správne delikty.

Zákon zmení aj výšku pokút, ktorú možno podľa predmetného zákona uložiť za iné správne delikty. Bude zavedená dolná hranica výšky pokuty za iný správny delikt vo výške 300 eur, ktorá v pôvodnej právnej úprave nie je upravená. Dôvodom jej zavedenia je skutočnosť, že nižšie pokuty neboli v praxi účinné. Horná hranica pokuty za iné správne delikty sa zvýši na 10 000 eur. Oproti doterajšej právnej úprave zákon upraví aj lehoty na konanie o uloženie pokuty, a to lehotu na začatie konania do jedného roka odo dňa, keď sa regionálny úrad verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. V účinnej právnej úprave takéto lehoty neboli upravené, boli upravené len lehoty na uloženie pokuty, tie v predmetnom zákone upravené nie sú.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....