Iné

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2020

Pandémia, spôsobená ochorením COVID-19 sa, z dôvodu zavádzania prísnych reštrikčných opatrení, negatívnym spôsobom podpísala aj na oblasti kultúry. Herci, múzejníci, prevádzkovatelia kín, ale aj mnoho ďalších profesií musí v súčasnosti čeliť dôsledkom zníženej mobility obyvateľstva, zatváraniu svojich prevádzok a úbytku príjmov. Aj v oblasti kultúry je kompenzácia strát, spôsobených obmedzeniami, veľmi dôležitým opatrením na záchranu kultúrnych povolaní a kultúry ako takej.

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 30. októbra 2020 zákon č. 299/2002 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o poskytovaní dotácií“).

V dôvodovej správe k zákonu o poskytovaní dotácií je identifikovaných niekoľko dôvodov pre jeho prijatie, a síce (A) potreba upraviť niektoré ustanovenia doterajšej právnej úpravy vzhľadom na aplikačné problémy v súvislosti s poskytovaním dotácií (najmä precizovanie niektorých ustanovení, určenie subjektov, ktoré môžu byť žiadateľmi o poskytnutie dotácie…), (B) potreba upraviť podmienky poskytnutia dotácie, (C) potreba reflektovať skúsenosti pri poskytovaní dotácií v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, (D) potreba znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov o poskytnutie dotácie.

Na úvod považujeme za potrebné uviesť, že zákonom o poskytovaní dotácií sa ruší zákon č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3186/2015-110/17632 z 15. decembra 2015 o podrobnostiach poskytovania dotácií zo štátneho rozpočtu (oznámenie č. 52/2016 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Zákon o poskytovaní dotácií sa začína úpravou predmetu zákona (zakotvenie účelu, podmienok a spôsobu poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“) a kontrolu využívania poskytnutých dotácií – ustanovenie § 1 zákona o poskytovaní dotácií).

Účel poskytnutia dotácií je bližšie rozpracovaný v ustanovení § 2 zákona o poskytovaní dotácií („Ministerstvo kultúry môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) na účel (A) obnovy, ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu, (B) podpory kultúry osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, (C) sprístupňovania kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl, (D) aktivít v oblasti kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu, (E) odstraňovania následkov mimoriadnych udalostí alebo znižovania negatívnych vplyvov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu (ďalej len „krízová situácia“) na oblasť kultúry, (F) podpory a rozvoja mediálnej výchovy vrátane boja proti dezinformáciám“ – ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií). Ustanovenie § 2 ods. 2 a 3 zákona o poskytovaní dotácií upravuje aj ďalšie otázky súvisiace s účelom poskytovania dotácií (napr. podpora osôb so zdravotným postihnutím, podpora žiakov formou kultúrnych poukazov…).

Ďalším dôležitým atribútom zákona o poskytovaní dotácií je úprava „žiadateľa o dotáciu“, ktorá je predmetom úpravy ustanovenia § 3 zákona o poskytovaní dotácií („Dotáciu možno poskytnúť na základe žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorú podáva žiadateľ o dotáciu (ďalej len „žiadateľ“). Žiadateľom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba určená vo výzve“ – ustanovenie § 3 ods. 1 a 2 zákona o poskytovaní dotácií). Ustanovenie § 3 ods. 3 až 7 zákona o poskytovaní dotácií upravuje špecifikáciu možných žiadateľov v prípade žiadostí o dotácie na konkrétny účel podľa niektorého z ustanovení § 2 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií.

Podmienky poskytnutia dotácie sú upravené v ustanovení § 4 zákona o poskytovaní dotácií („Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý realizuje projekt a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, ak tento zákon o poskytovaní dotácií v ustanovení § 13 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií neustanovuje inak a podmienky podľa tohto zákona o poskytovaní dotácií. Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý (A) má na financovanie projektu  zabezpečené krytie výdavkov z vlastných zdrojov alebo z iných zdrojov vo výške určenej vo výzve; to neplatí  na poskytnutie  dotácie na účel podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) a e) zákona o poskytovaní dotácií a (B) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje žiadateľ, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin proti majetku, alebo žiadateľ, ktorého člen štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo trestný čin proti majetku“ (ustanovenie § 4 ods. 1 a 2 zákona o poskytovaní dotácií).

Predmetom úpravy ustanovenia § 5 zákona o poskytovaní dotácií je spôsob poskytnutia dotácie („Žiadateľ predkladá žiadosť na základe výzvy, ktorú ministerstvo kultúry zverejní na svojom webovom sídle. Žiadateľ je povinný vyplniť formulár elektronickej registrácie žiadosti zverejnený na webovom sídle ministerstva kultúry a následne predložiť žiadosť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe. Ak sa žiadosť predkladá v elektronickej podobe, je potrebné, aby elektronická identita žiadateľa bola preukázaná podľa osobitného predpisu“ – ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií). Z pohľadu obsahových náležitostí je dôležitým práve ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o poskytovaní dotácií („Žiadosť obsahuje tieto náležitosti: (A) údaje o žiadateľovi v rozsahu (1) meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak je žiadateľom fyzická osoba, (2) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, (3) názov, právna forma, sídlo, identifikačné číslo organizácie, údaje o štatutárnom orgáne, ak je žiadateľom právnická osoba, (B) výšku žiadanej dotácie, (C) účel, na ktorý sa dotácia žiada“ – ustanovenie § 5 ods. 3 zákona o poskytovaní dotácií). Ustanovenie § 5 zákona o poskytovaní dotácií ďalej upravuje napríklad aj náležitosti výzvy na predkladanie žiadostí (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií), povinné prílohy k žiadosti o dotáciu (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o poskytovaní dotácií) a pod.

Z pohľadu posudzovania a vyhodnocovania žiadostí je smerodajným ustanovenie § 6 zákona o poskytovaní dotácií („Žiadosť, ktorú podal neoprávnený žiadateľ, alebo žiadosť ktorá bola podaná po termíne na predloženie žiadosti určenom vo výzve, ministerstvo kultúry neposudzuje. Ak sú v žiadosti formálne nedostatky alebo žiadosť neobsahuje všetky ustanovené náležitosti a prílohy, ministerstvo kultúry vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote nedostatky odstránil. Lehota na odstránenie  nedostatkov nemôže byť kratšia ako 15 dní. Ak žiadateľ v určenej lehote nedostatky neodstráni, žiadosť sa neposudzuje. Žiadosti posudzuje a vyhodnocuje komisia zriadená ministrom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“), ak ustanovenie § 6 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií neustanovuje inak. Počet členov komisie musí byť nepárny. Člen komisie alebo jemu blízka osoba nemôže byť žiadateľom v podprograme, pre ktorý je komisia zriadená.  Člen komisie je vylúčený z posudzovania a vyhodnocovania žiadosti žiadateľa, voči ktorému sa považuje za zaujatého. Komisia predkladá ministrovi kultúry zoznam žiadostí, ktorých schválenie odporúča, a zoznam žiadostí, ktorých schválenie neodporúča“ (ustanovenie § 6 ods. 1, 2, 3 a 5 zákona o poskytovaní dotácií). Vysvetlenie, kto sa považuje ako člen komisie vo vzťahu k žiadateľovi za zaujatého obsahuje ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o poskytovaní dotácií.

Dôležitou súčasťou „dotačného procesu“ je aj zmluva o poskytnutí dotácie („Dotáciu môže ministerstvo kultúry poskytnúť na základe zmluvy o poskytnutí dotácie (ďalej len „zmluva“) po schválení komisiou odporúčaných žiadostí ministrom kultúry alebo po posúdení a vyhodnotení žiadostí podľa ustanovenia § 6 ods. 6 zákona o poskytovaní dotácií. Zmluva obsahuje (A) identifikačné údaje zmluvných strán, (B) predmet zmluvy, (C) účel, na ktorý sa má dotácia poskytnúť,(D) výšku dotácie, (E) číslo účtu v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (v tvare IBAN), na ktorý sa má dotácia poukázať, (F) podmienky použitia dotácie, (G) práva a povinnosti zmluvných strán, (H) podmienky zúčtovania dotácie, (I) zmluvné sankcie, (J) dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy, (K) vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára, (L) záväzok prijímateľa dotácie (ďalej len „prijímateľ“), že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu. Uzavretím zmluvy sa žiadateľ stáva prijímateľom. Prijímateľ je povinný spĺňať podmienky podľa tohto zákona o poskytovaní dotácií a osobitného predpisu počas trvania zmluvy“ – ustanovenie § 7 ods. 1 až 3 zákona o poskytovaní dotácií).

Predmetom úpravy ustanovenia § 8 zákona o poskytovaní dotácií sú povinnosti prijímateľa (napr. povinnosť prijímateľa použiť poskytnuté finančné prostriedky  len na účel, na ktorý mu boli poskytnuté, povinnosť vrátiť nevyčerpanú časť poskytnutých finančných prostriedkov ministerstvu kultúry v lehote uvedenej v zmluve, zákaz previesť dotáciu na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, povinnosť predkladať, v ustanovení § 8 ods. 2 zákona o poskytovaní dotácií, špecifikované doklady…).

Z pohľadu zverejňovania informácií je zásadným ustanovenie § 9 zákona o poskytovaní dotácií („Ministerstvo kultúry zverejňuje na svojom webovom sídle: (A) úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich  poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, (B) schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu na príslušný rozpočtový rok, (C) celkové bodové hodnotenie žiadosti podľa kritérií na posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí, (D) zoznam žiadostí, na  ktoré sa poskytla dotácia, s uvedením (1) čísla a názvu programu a podprogramu, (2) názvu projektu, (3) výšky a účelu poskytnutej dotácie, (4) dátumu poskytnutia dotácie, (5) identifikácie prijímateľa v rozsahu údajov (5A) meno a priezvisko, ak ide o fyzickú osobu, (5B) názov a sídlo, ak ide o právnickú osobu, (E) zoznam žiadostí, na ktoré sa neposkytla dotácia s uvedením identifikácie žiadateľa v rozsahu údajov podľa písmena d) piateho bodu a dôvodu neschválenia dotácie“ – ustanovenie § 9 zákona o poskytovaní dotácií).

Z pohľadu poskytovania dotácií nemožno opomínať ani mechanizmus kontroly, ktorý je predmetom úpravy ustanovenia § 10 zákona o poskytovaní dotácií („Ministerstvo kultúry vykonáva kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou a kontrolu dodržania účelu dotácie, podmienok ustanovených zákonom a podmienok dohodnutých v zmluve“ – ustanovenie § 10 zákona o poskytovaní dotácií).

Ustanovenie § 11 zákona o poskytovaní dotácií predstavujú spoločné ustanovenia, ktoré v súlade s ustanovením § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovujú, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Ustanovuje sa, že dotácia na rovnaký účel sa rovnakému žiadateľovi môže poskytnúť len raz v príslušnom rozpočtovom roku. Výnimku tvoria kultúrne poukazy (účel podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií) vzhľadom na ich účel. V súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi o štátnej pomoci sa uvádza, že pri poskytovaní dotácií podľa zákona o poskytovaní dotácií sa plne rešpektujú platné pravidlá o poskytovaní štátnej pomoci. Ďalej sa ustanovuje účel a rozsah spracúvaných osobných údajov, okruh dotknutých osôb a spôsob nakladania s týmito osobnými údajmi, ako aj oprávnenie ministerstva kultúry vyžiadať si od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky údaje o  pedagogických zamestnancoch základných škôl a stredných škôl na účel konania o poskytnutie dotácie podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií (kultúrne poukazy).

Záver zákona o poskytovaní dotácií tvoria „splnomocňujúce ustanovenia“ (ustanovenie § 12 zákona o poskytovaní dotácií), „prechodné ustanovenia“ (ustanovenie § 13 zákona o poskytovaní dotácií) a „zrušovacie ustanovenia“ (ustanovenie § 14 zákona o poskytovaní dotácií). Z uvedených ustanovení považujeme za potrebné spomenúť len prechodné ustanovenie § 13 ods. 1 zákona o poskytovaní dotácií, v zmysle ktorého platí, že „na žiadosti predložené na základe výzvy zverejnenej pred účinnosťou tohto zákona o poskytovaní dotácií a na zmluvy uzatvorené pred účinnosťou tohto zákona o poskytovaní dotácií sa vzťahujú predpisy účinné do 31. októbra 2020“.

Zákon o poskytovaní dotácií nadobudol účinnosť dňa 1. novembra 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....