Verejná správa

Zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2014

Nový zákon upravuje výkon štátnej správy vo veciach uvádzania obmedzených prekurzorov výbušnín na trh a súčasne stanovuje pravidlá súvisiace s látkami a zmesami uvedenými v prílohách nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 98/2013, ktoré by sa mohli zneužiť na nedovolenú výrobu výbušnín.

Poslanci NR SR schválili dňa 10. septembra 2014 úplne nový zákon o pôsobnosti orgánov štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „nový zákon“). Už z názvu možno odvodiť, že predmetom úpravy nového zákona je výkon štátnej správy vo sfére výlučne výbušnín a výbušných látok, nie drôg ani omamných alebo psychotropných látok.

Motiváciou prijatia nového zákona bola povinnosť vyplývajúca z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 98/2013 z 15. januára 2013 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní (ďalej len „nariadenie“).

Nový zákon ustanovuje pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach (1) sprístupňovania, dovozu, vlastníctva a používania obmedzených prekurzorov výbušnín a (2) nahlasovania podozrivých transakcií prekurzorov výbušnín. Nový zákon takisto ustanovuje opatrenia na kontrolu zaobchádzania s prekurzormi výbušnín.

Nový zákon ustanovuje v podmienkach Slovenskej republiky za príslušné orgány štátnej správy a kontroly vo veciach obmedzených prekurzorov výbušnín štyri subjekty, a to (1) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, (2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, (3) colné úrady a (4) Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Ministerstvo hospodárstva vo veciach prekurzorov výbušnín je v zmysle ust. § 3 ods. 1 písm. a) riadiacim orgánom výkonu štátnej správy vo veciach prekurzorov výbušnín. Ministerstvo je podľa ďalších bodov predmetného ustanovenia tiež orgánom, (1) ktorý spolupracuje s Európskou komisiou a členskými štátmi Európskej únie a inými štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, (2) ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle informácie pre hospodárske subjekty, teda každú fyzickú alebo právnickú osobu, verejný subjekt alebo skupinu týchto osôb a/alebo orgány, ktoré dodávajú na trh výrobky alebo poskytujú na trhu služby v súlade s osobitným predpisom.

Ministerstvo ďalej vydáva jednorazové povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín uvedených v osobitnom predpise pre člena širokej verejnosti, teda pre každú fyzickú osobu, ktorá koná na účely, ktoré nie sú spojené s jeho obchodovaním, podnikaním alebo výkonom povolania na základe žiadosti; pri rozhodovaní o vydaní jednorazového povolenia postupuje ministerstvo hospodárstva podľa osobitného predpisu.

Ministerstvo tiež prejednáva priestupky a ukladá pokuty podľa ust. § 9 nového zákona.

V zmysle ust. § 4 ministerstvo vnútra vo veciach prekurzorov výbušnín zhromažďuje a vyhodnocuje informácie o nahlasovaných podozrivých transakciách, čiže každých transakciách týkajúcich sa látok uvedených v prílohách alebo zmesí či látok obsahujúcich tieto látky vrátane transakcií v prospech profesionálnych používateľov, ak existuje dôvodné podozrenie, že látka alebo zmes je určená na nedovolenú výrobu výbušnín.

Zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií ministerstvom vnútra sa týka tiež zamietnutých podozrivých transakcií, strát a krádeží.

Ministerstvo vnútra na účel zberu informácií zriadi kontaktné miesto.

Ďalším štátnym orgánom na úseku prekurzorov výbušnín je podľa ust. § 5 Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá (1) kontroluje dodržiavanie podmienok na sprístupňovanie obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu pri kontrole ich predaja a poskytovania služieb spotrebiteľom a (2) prejednáva správne delikty a ukladá pokuty podľa ust. § 8 nového zákona.

Colný úrad vykonáva kontrolu dovozu obmedzených prekurzorov výbušnín členom širokej verejnosti v rámci colného dohľadu podľa ust. § 3 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Práva a povinnosti hospodárskeho subjektu upravuje ust. § 7 nového zákona. Hospodársky subjekt môže obmedzené prekurzory výbušnín sprístupňovať členovi širokej verejnosti, ktorý je definovaný v texte vyššie.

Hospodársky subjekt sprístupňujúci obmedzené prekurzory výbušnín členovi širokej verejnosti je povinný viesť register transakcií v súlade s článkom 8 nariadenia. Predmetný register musí zahŕňať minimálne informácie ohľadom identifikačných údajov fyzickej alebo právnickej osoby, identifikačné údaje príslušnej chemickej látky s uvedením jej množstva, zamýšľaného použitia takej látky, dátum a miesto transakcie. Hospodársky subjekt bude povinný uchovávať taký register po dobu minimálne 5 rokov odo dňa uskutočnenia transakcie.

Hospodársky subjekt, ktorý sprístupňuje alebo používa prekurzory výbušnín, teda ich spracováva, zostavuje, uskladňuje, upravuje alebo mieša, je povinný bezodkladne oznámiť kontaktnému miestu, ktoré zriadi ministerstvo vnútra podozrivú transakciu alebo pokus o ňu, zamietnutú podozrivú transakciu, stratu alebo krádež.

Člen širokej verejnosti môže obmedzený prekurzor výbušnín vlastniť alebo používať, len ak mu bol sprístupnený. Člen širokej verejnosti je povinný pri dovoze obmedzeného prekurzora výbušnín predložiť colnému úradu jednorazové povolenie na dovoz vydané ministerstvom hospodárstva.

Písomnú žiadosť o vydanie jednorazového povolenia môže ministerstvu hospodárstva podať člen širokej verejnosti starší ako 18 rokov a musí obsahovať (1) meno, priezvisko, adresu, dátum narodenia člena širokej verejnosti a číslo dokladu totožnosti, (2) názov a množstvo obmedzeného prekurzora výbušnín alebo zmesi, v ktorej je obsiahnutý, vrátane miery jeho koncentrácie, (3) účel použitia obmedzeného prekurzora výbušnín a (4) dátum a miesto dovozu obmedzeného prekurzora výbušnín.

Ustanovenie § 8 nového zákona upravuje správne delikty na úseku problematiky prekurzorov výbušnín. Slovenská obchodná inšpekcia uloží, s prihliadnutím na závažnosť protiprávneho konania, spôsob, čas a následky protiprávneho konania, pokutu od 500 Eur do 5000 Eur hospodárskemu subjektu, ktorý (1) sprístupnil obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, (2) označil obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom, (3) nevedie register transakcií alebo (4) neoznámil kontaktnému miestu informácie.

Slovenská obchodná inšpekcia môže konanie o uloženie pokuty začať do troch rokov odo dňa, keď sa dozvedela o porušení povinnosti, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ustanovenie § 9 nového zákona rieši priestupky členov širokej verejnosti, ktorí nadobudli obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom alebo držia obmedzený prekurzor výbušnín v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom. Sankciou za uvedené protiprávne konanie bude prepadnutie veci a pokuta do výšky 5000 Eur.

Na priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch, teda zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Na colné priestupky a ich prejednanie sa vzťahuje osobitný predpis, zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov.

S cieľom komplexne zabezpečiť informácie o možnom zneužívaní obmedzených prekurzorov výbušnín a ďalších možností predchádzania nelegálnej výroby výbušnín sa prostredníctvom ust. § 10 ustanovuje spolupráca orgánov štátnej správy, ktoré si navzájom poskytujú informácie o všetkých skutočnostiach súvisiacich s porušovaním ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.

Nový zákon nadobudne účinnosť dňa 1. novembra 2014, pričom platí prechodné ustanovenie, podľa ktorého člen širokej verejnosti, ktorý nadobudol obmedzený prekurzor výbušnín pred účinnosťou tohto zákona, bude povinný do 2. marca 2016 obmedzený prekurzor výbušnín predať hospodárskemu subjektu alebo zneškodniť podľa osobitného predpisu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....