Verejná správa

Zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2013

Z dôvodu prijatia novej európskej právnej úpravy presadzovania práv duševného vlastníctva colnými orgánmi bol prijatý aj nový zákon upravujúci uvedenú oblasť. Ustanovenia tohto nového zákona prinesú colným orgánom niektoré nové oprávnenia, ktorými budú v rámci okruhu svojej pôsobnosti schopné dôslednejšie presadzovať ochranu duševného vlastníctva.

Zákonom č. 486/2013 Z. z. o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) bola s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 nanovo upravená predmetná oblasť. Nový zákon kompletne ruší zákon č. 200/2004 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru. Prijatie novej právnej úpravy bolo potrebné z dôvodu zmeny právneho režimu v predmetnej oblasti, nakoľko s účinnosťou odo dňa 1. januára 2014 je účinné aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 608/2013 o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi a zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 (ďalej len „nariadenie“).

Nový zákon zachováva základnú koncepciu presadzovania ochrany práv duševného vlastníctva podľa predchádzajúcej právnej úpravy. Upravuje opatrenia na domácom trhu, opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a zodpovednosť za porušenie povinností upravených zákonom. Zákon vo viacerých svojich ustanoveniach odkazuje na nariadenie.

Nariadenie priamo definuje, čo sa rozumie právami duševného vlastníctva. Sú to práva vychádzajúce z (1) ochrannej známky, (2) dizajnov, (3) autorských alebo akýchkoľvek s nimi súvisiacich práv podľa vnútroštátnych predpisov, (4) zemepisných označení, (5) patentov, (6) úžitkových vzorov, (7) dodatkových ochranných osvedčení a (8) ďalších, ktoré sú upravené v národných právnych predpisoch.

Nový zákon oproti predchádzajúcej právnej úprave redefinuje základné pojmy. Podľa novej právnej úpravy je oprávnenou osobou držiteľ práva duševného vlastníctva alebo iná osoba podľa čl. 3 nariadenia. Je ňou osoba, ktorá môže iniciovať konanie vo veci určenia, či došlo k porušeniu práva duševného vlastníctva a môže žiadať od colných orgánov prijatie potrebných opatrení.

Držiteľom rozhodnutia je držiteľ, ktorému sa žiadosť schválila a rozumie sa ním (1) osoba podľa čl. 2 bodu 13 nariadenia, ak ide o prijímanie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, alebo (2) osoba, ktorá je držiteľom rozhodnutia o prijatí opatrenia na domácom trhu, ak ide o prijímanie opatrení na domácom trhu.

Tovarom pod colným dohľadom je tovar nachádzajúci sa v niektorej zo situácií podľa čl. 1 ods. 1 nariadenia. Ide o tovar podliehajúci colnému dohľadu alebo colnej kontrole. Domáci trh je trh v Slovenskej republike, na ktorom sa nachádza tovar, ktorý nie je tovarom pod colným dohľadom.

Držiteľ tovaru je podľa nového zákona (1) osoba podľa čl. 2 bod 14 nariadenia, ak ide o prijímanie opatrení pri tovare pod colným dohľadom, teda majiteľ tovaru podozrivého z porušenia práva duševného vlastníctva alebo má právo disponovať s tovarom, prípadne má nad ním fyzickú kontrolu; alebo (2) osoba, ktorá tovar porušujúci právo duševného vlastníctva, alebo tovar podozrivý z porušovania práva duševného vlastníctva, vlastní, vyrába, ponúka, predáva, skladuje, prepravuje alebo prechováva, ak ide o prijímanie opatrení na domácom trhu.

Opatrenia na domácom trhu upravuje druhá časť zákona. Ustanovenia druhej časti priznávajú právo oprávneným osobám požiadať o prijatie opatrenia na domácom trhu. Oprávnená osoba podáva žiadosť písomne na úradnom tlačive v dvoch vyhotoveniach alebo elektronicky Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“). Elektronickú žiadosť je potrebné doplniť písomne najneskôr do 3 pracovných dní, inak sa na takú žiadosť neprihliada. Prílohou žiadosti musí byť (1) doklad, ktorým sa preukazuje, že žiadateľ je oprávnenou osobou a (2) doklad preukazujúci oprávnenie konať ako zástupca, ak sa žiadosť podáva prostredníctvom zástupcu. Je povinnosťou, aby sa žiadosť podala v štátnom jazyku; pokiaľ sa žiadosť spolu s potrebnými podkladmi predkladá v cudzom jazyku, je potrebný ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka.

Podaním žiadosti oprávnená osoba ex lege preberá (1) zodpovednosť za škodu, ktorá môže vzniknúť držiteľovi tovaru pri prijímaní opatrení na domácom trhu a (2) záväzok uhradiť colným orgánom náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy oprávnenej osobe uvedená zodpovednosť a záväzok nevznikali zo zákona, ale oprávnená osoba prebrala záväzok vyhlásením o jeho prebratí.

Ak žiadosť neobsahuje zákonom ustanovené náležitosti, finančné riaditeľstvo písomne vyzve oprávnenú osobu, aby v lehote 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy žiadosť doplnila. Doplnenie žiadosti sa vykoná podaním novej žiadosti, ak sa nedostatok podania týka žiadosti, alebo doplnením prílohy, ak sa týka prílohy.

Finančné riaditeľstvo rozhodne o zamietnutí žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, ak (1) oprávnená osoba v lehote 10 dní nedoplní žiadosť, (2) oprávnená osoba podala žiadosť do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým finančné riaditeľstvo zrušilo predchádzajúce rozhodnutie, nakoľko osoba sa dopustila priestupku alebo iného správneho deliktu podľa § 22 písm. g), alebo (3) oprávnená osoba podala žiadosť do 1 roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o tom, že sa oprávnená osoba dopustila priestupku alebo iného správneho deliktu podľa § 22 písm. g). V zmysle ust. § 22 písm. g) sa priestupku alebo iného správneho deliktu dopustí ten, kto použije informácie o tovare alebo o držiteľovi tovaru získané od colného úradu alebo pri prehliadke tovaru v rozpore s týmto zákonom alebo osobitným predpisom.

Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti vydá finančné riaditeľstvo záznamom na žiadosti do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Jedno vyhotovenie žiadosti s vyznačeným rozhodnutím finančné riaditeľstvo doručí oprávnenej osobe. Ak nie je dôvod na zamietnutie žiadosti, finančné riaditeľstvo žiadosť schváli do 30 pracovných dní odo dňa podania žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu, a to vyznačením na žiadosti. Súčasne jedno vyhotovenie žiadosti s vyznačeným schválením zašle oprávnenej osobe a o schválení žiadosti bezodkladne informuje colné úrady.

Držiteľ rozhodnutia je povinný bezodkladne písomne oznámiť finančnému riaditeľstvu (1) zánik práva duševného vlastníctva, (2) skutočnosť, že už nie je oprávnenou osobou a (3) zmenu údajov uvedených v žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu.

Finančné riaditeľstvo zruší rozhodnutie o vyhovení žiadosti, ak (1) o to požiada držiteľ rozhodnutia, (2) právo duševného vlastníctva zaniklo, (3) držiteľ rozhodnutia už nie je oprávnenou osobou, (4) držiteľ rozhodnutia opakovane v lehote splatnosti neuhradil náklady colného úradu v súvislosti s prijatím opatrenia na domácom trhu, alebo (5) bolo právoplatne rozhodnuté, že držiteľ rozhodnutia sa dopustil priestupku alebo iného správneho deliktu podľa § 22 písm. g). Zrušenie rozhodnutia finančné riaditeľstvo bezodkladne oznámi colnému úradu.

Na základe rozhodnutia o vyhovení žiadosti colný úrad prijíma opatrenia na domácom trhu počas 2 rokov odo dňa jeho vydania. Túto dobu možno na základe žiadosti držiteľa rozhodnutia predĺžiť o ďalšie 2 roky, a to aj opakovane. Colný úrad má v súvislosti s prijímaním opatrení na domácom trhu príslušné oprávnenia, napríklad môže vstupovať do prevádzkových priestorov a skladov, vyžadovať dokumentáciu od tovaru alebo vyhotovovať kópie dokladov. Držiteľ tovaru a osoba konajúca v mene držiteľa tovaru majú povinnosť poskytnúť colnému úradu potrebnú súčinnosť.

Ak má colný úrad pri určitom tovare podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, je oprávnený taký tovar zaistiťPred zaistením takéhoto tovaru je colný úrad oprávnený požiadať držiteľa rozhodnutia o poskytnutie informácií nevyhnutných na potvrdenie tohto podozrenia. O zaistení tovaru vydá písomné rozhodnutie, v ktorom vyzve držiteľa tovaru, aby sa v lehote 10 pracovných dní, alebo ak ide o tovar podliehajúci rýchlej skaze v lehote 3 pracovných dní, od doručenia rozhodnutia o zaistení tovaru písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. Ak sa držiteľ tovaru v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za súhlas so zničením tovaru. Držiteľ tovaru môže proti rozhodnutiu o zaistení tovaru podať v lehote 3 pracovných dní odvolanie, podanie odvolania nemá odkladný účinok.

Držiteľ rozhodnutia môže finančnému riaditeľstvu po novom písomne oznámiť, že nemá záujem o zaistenie tovaru, ak množstvo tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, neprekročí množstvo uvedené v tomto oznámení. Finančné riaditeľstvo bezodkladne informuje o tejto skutočnosti colný úrad, ktorý ak zistí tovar v uvedenom množstve, tovar nezaistí.

Zaistenie tovaru oznámi colný úrad bezodkladne písomne a ak je to možné aj elektronicky, držiteľovi rozhodnutia. Na základe písomnej žiadosti colný úrad oznámi držiteľovi rozhodnutia identifikačné údaje o držiteľovi tovaru a umožní mu prezrieť si zaistený tovar. V oznámení ho tiež vyzve, aby sa v lehote 10 pracovných dní alebo 3 pracovných dní pri tovare podliehajúcom rýchlej skaze (1) písomne vyjadril, či bolo jeho právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru, alebo (2) preukázal, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva.

Colný úrad zaistený tovar vráti osobe, ktorej bol zaistený, ak (1) držiteľ rozhodnutia v zákonom ustanovenej lehote nepreukázal, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva a nie sú splnené dôvody na zničenie tovaru, (2) súd právoplatne zamietol návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, alebo (3) súd právoplatne zastavil konanie vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva.

Colný úrad je aj sám oprávnený za splnenia zákonných podmienok v zmysle ust. § 8 zaistiť tovar aj pred vydaním rozhodnutia o žiadosti o prijatie opatrenia na domácom trhu. Ide napríklad o situácie, kedy v rámci vlastnej činnosti dospeje k podozreniu, že dochádza k porušovaniu práva duševného vlastníctva.

Zaistený tovar možno zničiť, ak (1) držiteľ rozhodnutia v zákonnej lehote písomne vyhlásil, že právo duševného vlastníctva bolo porušené, (2) držiteľ rozhodnutia v zákonnej lehote písomne súhlasil so zničením tovaru a (3) držiteľ tovaru v zákonnej lehote súhlasil so zničením tovaru. Podľa ust. § 11 odsek 4, súhlas so zničením tovaru nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru. O zničení tovaru colný úrad spíše záznam.

Tovar nemožno zaistiť ani zničiť, ak (1) množstvo, hodnota, povaha tovaru a situácia, v ktorej sa tovar nachádza, nenasvedčuje, že ide o tovar na obchodné účely, (2) sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale na domácom trhu sa nachádza bez jeho súhlasu, alebo (3) sa tovar vyrobil so súhlasom držiteľa práv duševného vlastníctva, ale nad dohodnuté množstvo.

Náklady v súvislosti so zaistením a zničením tovaru je povinný uhradiť držiteľ rozhodnutia. Ak k zaisteniu tovaru nedošlo na základe podnetu držiteľa rozhodnutia a v zákonnej lehote nepotvrdil, že jeho právo duševného vlastníctva bolo porušené a ani nepreukáže, že podal na súd návrh na začatie konania vo veci určenia, či ide o tovar, ktorým sa porušuje jeho právo duševného vlastníctva, nemá povinnosť náklady uhradiť. Náklady je však povinný uhradiť, ak k zaisteniu tovaru došlo na základe jeho podnetu. Náhradu nákladov si držiteľ rozhodnutia môže následne uplatniť voči držiteľovi tovaru.

Zákon okrem opatrení na domácom trhu upravuje aj opatrenia pri tovare pod colným dohľadom. Postup pri opatreniach týkajúcich sa tovaru pod colným dohľadom je upravený zákonom a už uvedeným nariadením. Ide o prípady, kedy po schválení žiadosti o prijatie opatrenia colný úrad zistí, že tovar pod colným dohľadom má charakter nasvedčujúci podozreniu z porušovania práv duševného vlastníctva, t. j. colný úrad pozastaví prepustenie tovaru alebo tovar zaistí, o čom vydá písomné rozhodnutie. Colným útvarom príslušným na prijímanie a spracúvanie žiadostí podľa nariadenia je finančné riaditeľstvo.

Oprávnená osoba môže podať finančnému riaditeľstvu písomnú žiadosť o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom, žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom a žiadosť o zmenu rozhodnutia o schválení žiadosti o prijatie opatrenia pri tovare pod colným dohľadom. Žiadosť možno podať aj elektronicky, následne však musí byť do 3 pracovných dní doplnená písomne, inak sa na žiadosť neprihliada. Ak žiadosť neobsahuje všetky údaje, finančné riaditeľstvo vyzve oprávnenú osobu o doplnenie údajov do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti. Pokiaľ nebude žiadosť v uvedenej lehote doplnená, finančné riaditeľstvo ju zamietne.

O pozastavení prepustenia tovaru alebo o zaistení tovaru pod colným dohľadom finančné riaditeľstvo vydá písomné rozhodnutie s uvedením informácií o tovare a zároveň vyzve deklaranta alebo držiteľa tovaru, aby sa v lehote 10 pracovných dní, alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote 3 pracovných dní, písomne vyjadril, či súhlasí so zničením tovaru. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za súhlas so zničením tovaru. Súhlas so zničením tovaru nemožno vziať späť a po vyjadrení takéhoto súhlasu nemožno uplatniť námietky voči zničeniu tovaru.

Proti rozhodnutiu o pozastavení prepustenia tovaru alebo rozhodnutiu o zaistení tovaru môže deklarant alebo držiteľ tovaru v lehote 3 pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia podať odvolanie. Odvolanie nemá odkladný účinok.

Ak finančné riaditeľstvo rozhodne o pozastavení prepustenia tovaru alebo zaistenia tovaru pre podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva, túto skutočnosť písomne oznámi taktiež držiteľovi rozhodnutia. V oznámení uvedie skutočnosti opisujúce tovar, jeho množstvo a podobne; zároveň ho tiež vyzve, aby sa v lehote 10 pracovných dní alebo v prípade tovaru podliehajúceho rýchlej skaze v lehote 3 pracovných dní písomne vyjadril, či bolo právo duševného vlastníctva porušené a či súhlasí so zničením tovaru. O zničení tovaru finančné riaditeľstvo spíše záznam.

Ak podľa právoplatného rozhodnutia súdu je tovar, pri ktorom bolo vydané rozhodnutie o pozastavení prepustenia tovaru, tovarom, ktorým sa porušuje právo duševného vlastníctva, finančné riaditeľstvo (1) zamietne návrh na prepustenie tovaru do voľného obehu, (2) zamietne návrh na prepustenie tovaru do colného režimu vývoz, (3) zamietne návrh na prepustenie tovaru do colného režimu s podmienečným oslobodením, alebo (4) zamietne spätný vývoz alebo umiestnenie tovaru do slobodného pásma alebo do slobodného skladu.

Nový zákon tiež upravuje sankcie za priestupky a iné správne delikty na úseku porušovania práv duševného vlastníctva vo vzťahu k tovaru, ktorý sa nachádza na domácom trhu alebo je pod colným dohľadom. Skutkové podstaty priestupkov a iných správnych deliktov taxatívne vymedzuje ust. § 22 nového zákona.

Za priestupky je možné uložiť pokutu alebo prepadnutie tovaru. Pokutu je možné uložiť od 50 Eur až do 6.800 Eur v závislosti od charakteru a rozsahu porušenia zákona. Pokuta za priestupok je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Ak tovar patrí fyzickej osobe, ktorá sa dopustila priestupku a tovar bol (1) použitý alebo určený na spáchanie priestupku alebo (2) získaný priestupkom, alebo bol nadobudnutý za tovar získaný priestupkom, možno uložiť opatrenie vo forme prepadnutia tovaru. Zákon nevylučuje prepadnutie tovaru uložiť spolu s pokutou alebo aj samostatne.

Zákon umožňuje nariadiť aj ochranné opatrenie v podobe zhabania tovaru za splnenia podmienok, že (1) nedošlo k prepadnutiu tovaru, (2) ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb alebo majetku alebo (3) iný všeobecný záujem. Na rozdiel od zákona o priestupkoch možno podľa zákona o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi zhabať tovar aj vtedy, ak nie je známa osoba, ktorej tovar patrí.

Za správny delikt je možné obdobne uložiť pokutu alebo prepadnutie tovaru. Pokutu je možné uložiť od 500 Eur až do 135.000 Eur podľa charakteru a miery porušenia zákona. Pokuta je splatná do 30 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. Úprava prepadnutia tovaru alebo zhabania tovaru je v tomto prípade obdobná ako pri priestupkoch.

Pokutu za priestupok alebo iný správny delikt možno uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa colný úrad o spáchaní priestupku alebo iného správneho deliktu dozvedel, najneskôr však do šiestich rokov odo dňa ich spáchania.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....