Iné

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2014

Nový zákon upravuje problematiku, ktorá doteraz nebola upravená v podmienkach Slovenskej republiky. Predmetný zákon upravuje postavenie a právomoci orgánov verejnej správy pri využívaní príspevkov z fondov Európskej únie, princípy kontroly a riadenia a rozhodovanie o žiadosti. Nový zákon bol prijatý z dôvodu začiatku nového programového obdobia na programové obdobie 2014 – 2020 a z toho vyplývajúcich nových pravidiel upravených nariadeniami Európskeho parlamentu a Rady.

Zákon o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o príspevku“) bol prijatý v NR SR dňa 17. septembra 2014Účinnosť nadobudne dňom 1. november 2014 s výnimkou ustanovení súvisiacich s vysporiadaním finančných vzťahov a správou pohľadávok, ktoré nadobudnú účinnosť odo dňa 1. januára 2015.

Predmetom úpravy zákona sú (1) právne vzťahy pri poskytovaní príspevku v programovom období 2014 – 2020, (2) postup a podmienky poskytovania príspevku, (3) práva a povinnosti osôb v súvislosti s poskytovaním príspevku, (4) pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy pri poskytovaní príspevku a (5) zodpovednosť za porušenie podmienok poskytnutia príspevku.

Ustanovenie § 2 ods. 1 vymenováva európske štrukturálne a investičné fondy, z ktorých je poskytovaný príspevok. Ide o (1) Európsky fond regionálneho rozvoja, (2) Európsky sociálny fond, (3) Kohézny fond, (4) Európsky námorný a rybársky fond a (5) Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

Príspevok je definovaný ust. § 3 ods. 1 písm. a) ako finančné prostriedky poskytované z európskych štrukturálnych a investičných fondov a finančné prostriedky poskytované zo štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie. Príspevok je poskytovaný ako nenávratný.

Základné pojmy definuje ust. § 3. Dôležitým pojmami sú žiadateľ a poskytovateľ. Žiadateľ je osoba, ktorá žiada o poskytnutie príspevku do nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku podľa ust. § 25 alebo právoplatnosti rozhodnutia podľa ust. § 16 ods. 2.

Poskytovateľom je riadiaci orgán alebo Pôdohospodárska platobná agentúra pre poskytovanie príspevku z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Poskytovateľom môže byť aj sprostredkovateľský orgán, ak ho tým poverí riadiaci orgán.

Pôsobnosť orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy upravujú ust. § 4 až § 15. Ide napríklad o Vládu Slovenskej republiky, riadiaci orgán, sprostredkovateľský orgán, alebo orgán finančného riadenia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka. Centrálnym koordinačným orgánom je Úrad vlády Slovenskej republiky. Jeho úlohou je predovšetkým koordinovať a usmerňovať riadiace orgány a je zodpovedný za účinnú koordináciu efektívneho čerpania finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Riadiacim orgánom je orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy určený vládou na realizáciu operačného programu. Určenie základných úloh riadiaceho orgánu je upravené priamo v legislatíve Európskej únie. Riadiaci orgánmôže navrhnúť sprostredkovateľský orgán, ktorý následne schvaľuje Vláda Slovenskej republiky.

Ustanovenia § 16 až § 25 upravujú postup pri poskytovaní príspevku. Príspevok sa podľa ust. § 16 ods. 1 poskytuje na základe písomnej zmluvy uzavretej so žiadateľom, ktorého žiadosť bola schválená v konaní podľa zákona o príspevku. Výnimka z uvedeného pravidla je zakotvená v ust. § 16 ods. 2. Podľa uvedeného ustanovenia sa príspevok poskytuje na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydáva poskytovateľ, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. V uvedených prípadoch sa zmluva neuzatvára, pričom na rozhodnutie o schválení žiadosti sa vzťahujú ust. § 19 ods. 10 až ods. 12.

Žiadosť o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvyNáležitosti výzvy upravuje ust. § 17. Pred vyhlásením výzvy môže poskytovateľ vyhlásiť výzvu na predkladanie projektových zámerov, a to zverejnením na svojom webovom sídle. Úprava projektových zámerov je zakotvená v ust. § 18.

Konanie o žiadosti upravuje ust. § 19. Konanie o žiadosti sa začína doručením žiadosti poskytovateľovi na základe vyhlásenej výzvy. Žiadateľ môže podať žiadosť poskytovateľovi od vyhlásenia v čase od vyhlásenia výzvy do uzavretia výzvy, ak poskytovateľ neurčí vo výzve inú lehotu na predkladanie žiadostí. Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti alebo jej príloh, poskytovateľ oznámi tieto pochybnosti žiadateľovi a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril. Na vyjadrenie určí poskytovateľ primeranú lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia poskytovateľa. Súčasne je poskytovateľ podľa uvedeného ustanovenia povinný poučiť žiadateľa o následkoch spojených s neodstránením pochybností alebo nedodržaním určenej lehoty. Poskytovateľ rozhodne o schválení žiadosti, ak táto splnila podmienky poskytnutia príspevku a podľa hodnotiacej správy projektový zámer splnil podmienky určené vo výzve na predkladanie projektových zámerov. Poskytovateľ bude môcť schváliť žiadosť aj bez ohľadu na hodnotiacu správu, ak má dostatok finančných prostriedkov určených vo výzve.

Poskytovateľ neschváli žiadosť, ak (1) žiadateľ nesplnil niektorú z podmienok poskytnutia príspevku alebo (2) nie je možné žiadosť schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve. Poskytovateľ schvaľuje respektíve neschvaľuje žiadosť rozhodnutím, ktorého náležitosti upravujú ust. § 19 ods. 10 až 12.

Konanie o žiadosti môže byť okrem meritórneho rozhodnutia ukončené tiež procesným rozhodnutím – zastavením konania podľa ust. § 20. Poskytovateľ konanie o žiadosti zastaví, ak (1) žiadateľ vzal späť žiadosť pred vydaním rozhodnutia, (2) žiadateľ zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho alebo zanikol bez právneho nástupcu, (3) žiadateľ nepredložil žiadosť riadne, včas a vo forme určenej poskytovateľom, (4) sú pochybnosti o pravdivosti alebo úplnosti žiadosti a žiadateľ tieto pochybnosti neodstránil v určenej lehote, alebo (5) tak ustanovuje zákon o príspevku. Ak bolo konanie zastavené podľa druhého bodu, rozhodnutie o zastavení konania sa nedoručuje, ale sa vyznačí a založí v spise.

Ustanovenie § 21 umožní poskytovateľovi zmeniť rozhodnutie o neschválení žiadosti. Právoplatné rozhodnutie o neschválení žiadosti môže poskytovateľ zmeniť a rozhodnúť o schválení žiadosti, ak (1) žiadosť nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve, (2) poskytovateľ disponuje dostatočnými finančnými prostriedkami určenými na zabezpečenie financovania projektu, ktorý je predmetom žiadosti, (3) žiadateľ preukázateľne spĺňa podmienky poskytovania príspevku určené vo výzve a (4) žiadateľ so zmenou rozhodnutia súhlasí. O začatí konania o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ písomne informuje žiadateľa. Pred zmenou rozhodnutia o neschválení žiadosti poskytovateľ, ak je to potrebné, vyzve žiadateľa, aby preukázal, že spĺňa podmienky poskytnutia príspevku a so zmenou súhlasí. Zároveň určí žiadateľovi primeranú lehotu a poučí ho o zastavení konania, ak uvedené skutočnosti nepreukáže v ustanovenej lehote. Poskytovateľ je pri rozhodovaní o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti viazaný dodržaním poradia žiadostí určeného na základe aplikácie kritérií pre výber projektov v konaní o žiadosti, pričom najprv koná o žiadosti, ktorá dosiahla najvyššie umiestnenie spomedzi žiadostí, ktoré nebolo možné schváliť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených vo výzve.

Podanie odvolania proti rozhodnutiu podľa zákona o príspevku upravuje ust. § 22. Žiadateľ môže podať odvolanie písomne u poskytovateľa, ktorý rozhodnutie vydal, do desiatich pracovných dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda a dôvody odvolania môže žiadateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie odvolania. Ak žiadateľ bol nesprávne poučený o možnosti odvolania alebo nebol poučený vôbec, môže podať odvolanie do jedného mesiaca odo dňa doručenia rozhodnutia.

Ustanovenie § 22 ods. 5 upravuje náležitosti odvolania, a to (1) označenie žiadateľa, (2) označenie poskytovateľa, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, (3) označenie rozhodnutia, proti ktorému odvolanie smeruje, (4) akej veci sa odvolanie týka a dôvody podania odvolania, (5) čo odvolaním žiadateľ navrhuje a (6) dátum podania a podpis osoby podávajúcej odvolanie. Aj keď zákon upravuje, že odvolanie má obsahovať uvedené náležitosti, podľa ust. § 22 ods. 8 písm. f), len ak odvolanie neobsahuje náležitosti uvedené pod bodmi 4, 5 a 6 je to dôvodom na odmietnutie odvolania. Nesplnenie ostatných náležitostí odvolania zákon explicitne neuvádza ako dôvod na odmietnutie odvolania.

Okrem uvedených dôvodov je dôvodom na odmietnutie odvolania aj skutočnosť, že (1) odvolanie nie je podané oprávnenou osobou, (2) sa žiadateľ práva na odvolanie vzdal, (3) odvolanie je podané po určenej lehote, (4) odvolanie je podané po späťvzatí, (5) odvolanie nie je podané písomne, (6) odvolanie smeruje len proti odôvodneniu rozhodnutia, (7) odvolanie je podané proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

Odvolanie nie je prípustné proti rozhodnutiu (1) o neschválení žiadosti, ktoré bolo vydané z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov určených na vyčerpanie vo výzve alebo vo vyzvaniach podľa zákona o príspevku, (2) o zastavení konania, (3) o zmene rozhodnutia o neschválení žiadosti, (4) o odvolaní štatutárneho orgánu poskytovateľa alebo riadiaceho orgánu podľa ustanovenia § 23 ods. 5 a (5) o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania.

Ak je rozhodnutie o žiadosti právoplatné, nemožno ho napadnúť riadnym opravným prostriedkom. Ustanovenie § 24 zákona však umožňuje preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti mimo odvolacieho konania. Mimo odvolacieho konania môže právoplatné rozhodnutie preskúmať štatutárny orgán poskytovateľa z vlastného podnetu alebo z podnetu žiadateľa. Podnet nemožno podať voči rozhodnutiu vydanom v odvolacom konaní. Rozhodnutie o schválení žiadosti môže byť preskúmané mimo odvolacieho konania do zaslania návrhu na uzavretie zmluvy. Konanie o preskúmaní rozhodnutia o neschválení mimo odvolacieho konania alebo rozhodnutia o zastavení konania mimo odvolacieho konania musí byť začaté najneskôr do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti napadnutého rozhodnutia. Štatutárny orgán poskytovateľa je povinný rozhodnúť mimo odvolacieho konania do 60 pracovných dní od začatia konania z vlastného podnetu alebo od uznania opodstatnenosti podnetu. Vo zvlášť zložitých prípadoch je povinný rozhodnúť najneskôr do 90 pracovných dní.

Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva“) upravuje ust. § 25. Zmluva musí byť uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. Právny nárok na poskytnutie príspevku vzniká nadobudnutím účinnosti zmluvy alebo nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia, ak je prijímateľ a poskytovateľ tá istá osoba. Poskytnutie príspevku na základe zmluvy je viazané na splnenie podmienok dohodnutých v zmluve. Zmluva upravuje práva a povinnosti prijímateľa a poskytovateľa pri realizácii projektu, ak je účastníkom zmluvného vzťahu partner, zmluva upravuje aj práva a povinnosti partnera. V zmluve možno dohodnúť zmluvnú pokutu za porušenie tých zmluvných povinností, za ktoré sa (1) neukladá sankcia podľa osobitného predpisu, (2) nevykoná finančná oprava podľa § 40, alebo (3) neuplatňuje postup podľa § 41 (postup pri porušení pravidiel a postupov verejného obstarávania) alebo § 45 (dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia).

Ustanovenia § 26 až 32 upravujú osobitné postupy poskytovania príspevku, napríklad pri národných projektoch alebo konkrétnych operačných programoch. Finančné vzťahy pri poskytovaní príspevku upravujú ust. § 33 až 39. Uvedené ustanovenia zahŕňajú napríklad pravidlá realizácie poskytnutia a vrátenia príspevku, záložné právo alebo certifikáciu. Úprava zakotvená v ust. § 40 až 45 sa vzťahuje na vysporiadanie finančných vzťahov a správu pohľadávok štátu.

Súčasťou schváleného právneho predpisu sú aj novely súvisiacich zákonov, a to zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva a zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....