Služby

Zákon o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2022

Snaha o vytvorenie inkluzívnejšej spoločnosti a uľahčenie nezávislého života osôb so zdravotným postihnutím je jednou z motivácií pre prijatie zákona o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

Dňa 04. októbra 2022 bol prijatý zákon č. 351/2022 Z. z. o prístupnosti výrobkov a služieb pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o prístupnosti“). Zákonom o prístupnosti sa mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IZS“), (B) zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronickom obchode“), (C) zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“), (D) zákon č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách“), (E) zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní“), (F) zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IT“), (G) zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“) a (H)zákon č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o mediálnych službách“).

V nasledujúcom texte sa budeme prioritne venovať úpravám, ktoré priniesol samotný zákon o prístupnosti. Z uvedeného dôvodu odkazujeme aj na plné znenie zákona o prístupnosti, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia zákona o prístupnosti a vyššie uvedených právnych predpisov.

Zákon o prístupnosti systematicky pozostáva z trinástich paragrafových ustanovení.

Na úvod sa zákon o prístupnosti dotýka (1) predmetu úpravy zákona o prístupnosti, (2) pôsobnosti zákona o prístupnosti, (3) vymedzenia pojmov, či (4) požiadavkám na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím (ustanovenia § 1 až § 5 zákona o prístupnosti). Z uvedených ustanovení zákona o prístupnosti vyberáme ustanovenie § 4 zákona o prístupnosti, ktoré upravuje požiadavky na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím.

„Ak ustanovenia § 4 ods. 2 až 4 zákona o prístupnosti neustanovujú inak, poskytovaná služba musí spĺňať ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím; ak ide o výrobky použité na poskytnutie služby, požiadavky na prístupnosť výrobkov pre osoby so zdravotným postihnutím ustanovené osobitnými predpismi, tým nie sú dotknuté“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o prístupnosti). „Služba, ktorá je v zhode s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej Únie, spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, ak sa tieto normy alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky“ (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o prístupnosti).

„Služba, ktorá je v zhode s technickými špecifikáciami alebo ich časťami, spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, ak sa tieto technické špecifikácie alebo ich časti vzťahujú na tieto požiadavky“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o prístupnosti). „Ak ide o službu podľa ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) zákona o prístupnosti, požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím sa považujú za splnené v rozsahu, v ktorom zodpovedajú požiadavkám týkajúcim sa poskytovania prístupných informácií a informácií o prístupnosti ustanoveným osobitnými predpismi“ (ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o prístupnosti).

V ďalšej časti sa zákon o prístupnosti sústredí na (1) povinnosti poskytovateľa služby, (2) zásadné zmeny a neprimeranú záťaž, a (3) dohľad(ustanovenia § 6 až § 9 zákona o prístupnosti). Z uvedených oblastí priblížime oblasť (A) povinností poskytovateľa služby(ustanovenie § 6 zákona o prístupnosti) a(B) oblasť dohľadu(ustanovenie § 8 zákona o prístupnosti).

Povinnosti poskytovateľa služby

„Poskytovateľ služby je povinný (A) zabezpečiť, aby boli pri navrhovaní a poskytovaní služby splnené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona o prístupnosti, (B) sprístupniť verejnosti informácie o ustanovených požiadavkách na prístupnosť poskytovanej služby pre osoby so zdravotným postihnutím a o súlade poskytovanej služby s týmito požiadavkami spôsobom podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona o prístupnosti), (C) zabezpečiť, aby boli zavedené postupy, vďaka ktorým zostane poskytovanie služby v súlade s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím aj pri zmene poskytovanej služby alebo zmene požiadaviek na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, (D) bezodkladne informovať príslušný orgán dohľadu a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom službu poskytuje, o dôvodoch, prečo poskytovaná služba nie je v súlade s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím a o nápravných opatreniach podľa písmena e), (E) najneskôr do jedného roka odo dňa informovania o nápravných opatreniach podľa písmena d) prijať nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom dosiahnuť súlad poskytovanej služby s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, (F) na základe odôvodnenej žiadosti poskytnúť príslušnému orgánu dohľadu dokumentáciu a všetky informácie potrebné na preukázanie súladu poskytovanej služby s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím v štátnom jazyku a potrebnú súčinnosť pri každom nápravnom opatrení prijatom s cieľom odstrániť nesúlad poskytovanej služby s požiadavkami na jej prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o prístupnosti).

„Poskytovateľ služby je povinný informácie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o prístupnosti (A) uviesť vo všeobecných podmienkach na poskytovanie služby alebo v obdobnom dokumente v rozsahu: (1) všeobecný opis služby v prístupných formátoch, (2) opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie toho, ako služba funguje, (3) opis spôsobu, akým služba spĺňa ustanovené požiadavky na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, (B) sprístupniť v písomnej forme a ústnej forme, a to aj spôsobom, ktorý je prístupný pre osoby so zdravotným postihnutím, (C)poskytnúť počas celej doby poskytovania služby“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o prístupnosti).

„Orgánom dohľadu nad plnením požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím podľa tohto zákona o prístupnosti a nad dodržiavaním povinností poskytovateľa týchto služieb je Slovenská obchodná inšpekcia“ (ustanovenie § 8 ods. 1 zákona o prístupnosti).

„Slovenská obchodná inšpekcia v rámci dohľadu podľa ustanovenia § 8 ods. 1 zákona o prístupnosti (A) kontroluje (1) plnenie požiadaviek na prístupnosť služieb pre osoby so zdravotným postihnutím, (2) dodržiavanie povinností poskytovateľa služby, (B) prešetruje podnety týkajúce sa nesúladu služby s požiadavkami na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím, (C) zverejňuje správu o svojej činnosti podľa písmen a) a b), (D) koná vo veci správnych deliktov podľa ustanovenia § 10 zákona o prístupnosti. „Na výkon dohľadu podľa tohto zákona o prístupnosti sa vzťahuje osobitný predpis, ak ustanovenie § 8 ods. 2 zákona o prístupnosti alebo § 10 zákona o prístupnosti neustanovujú inak“ (ustanovenie § 8 ods. 3 zákona o prístupnosti).

Záver zákona o prístupnosti patrí oblastiam (1) správnych deliktov, (2) splnomocňujúcich ustanovení, (3) prechodných ustanovení a (4) transpozičných ustanovení(ustanovenia § 10 až § 13 zákona o prístupnosti). V tomto príspevku si bližšie priblížime ustanovenia, upravujúce správne delikty (ustanovenie § 10 zákona o prístupnosti).

„Poskytovateľ služby sa dopustí správneho deliktu, ak (A) nezabezpečil splnenie požiadaviek na prístupnosť služby pre osoby so zdravotným postihnutím podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona o prístupnosti, (B) nesprístupnil informácie podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona o prístupnosti, (C) nezaviedol postupy podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. c) zákona o prístupnosti, (D) neinformoval príslušný orgán dohľadu a príslušný orgán dohľadu členského štátu, v ktorom sa služba poskytuje, podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o prístupnosti, (E) neprijal nápravné opatrenia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o prístupnosti, (F) neposkytol príslušnému orgánu dohľadu informácie, dokumentáciu alebo potrebnú súčinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. f) zákona o prístupnosti“ (ustanovenie § 10 ods. 1 zákona o prístupnosti).

„Orgán dohľadu môže uložiť pokutu od 200 eur do 3 % obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, najviac do (A) výšky 6 000 eur, za správny delikt podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) a b) zákona o prístupnosti, (B) výšky 20 000 eur, za správny delikt podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. c) až e) zákona o prístupnosti, (C) výšky 30 000 eur, za správny delikt podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. f) zákona o prístupnosti“ (ustanovenie § 10 ods. 2 zákona o prístupnosti).

„Orgán dohľadu upustí od uloženia pokuty za správny delikt podľa ustanovenia § 10 ods. 2 zákona o prístupnosti za konanie podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. a) a c) zákona o prístupnosti, ak poskytovateľ služby (A) príjme nápravné opatrenia podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. e) zákona o prístupnosti alebo (B) preukáže, že plnenie dotknutej povinnosti je v rozpore s ustanovením § 7 ods. 1 zákona o prístupnosti“ (ustanovenie § 10 ods. 3 zákona o prístupnosti).

Účinnosť zákona

Zákon o prístupnosti nadobúda účinnosť dňa 28. júna 2025.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....