Iné

Zákon o publikáciách

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2022

Zákon o publikáciách sa snaží reflektovať na aktuálny vývoj a nové požiadavky v oblasti šírenia informácií, a to nie len prostredníctvom tradičnej periodickej tlače, ale aj prostredníctvom elektronických periodických publikácií a spravodajských webových portálov.

Dňa 22. júna 2022 bol prijatý zákon č. 265/2022 Z. z. o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o publikáciách (ďalej len „zákon o publikáciách“). Zákonom o publikáciách sa mení a dopĺňa aj (A) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), (B) zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o reklame“), (C) zákon č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršieho predpisu (ďalej len „zákon o divadelnej činnosti“) a (D) zákon č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o audiovízii“).

V nasledujúcom texte sa budeme prioritne venovať úpravám, ktoré priniesol samotný zákon o publikáciách. Z uvedeného dôvodu, ako aj z dôvodu obsahovej rozsiahlosti vlastného textu zákona o publikáciách odkazujeme aj na plné znenie zákona o publikáciách, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Zákon o publikáciách systematicky pozostáva z dvadsiatich deviatich paragrafových ustanovení, z ktorých niektoré vyberáme aj do tohto príspevku.

Zmeny, ktoré zákon o publikáciách prináša

Na úvod sa zákon o publikáciách venuje úprave predmetu zákona, základných pojmov a evidovania periodickej publikácie (ustanovenia § 1 až § 3 zákona o publikáciách).

Ustanovenia § 4 a § 5 zákona o publikáciách upravujú povinnosti vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovej agentúry.

„Vydavateľ periodickej publikácie, ktorý sprostredkúva širokej verejnosti komunikáty novinárskej povahy, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní na požiadanie orgánu verejnej moci bezodplatne zverejniť oznámenie v naliehavom verejnom záujme, a to v čase určenom orgánom verejnej moci alebo v najbližšom vydaní periodickej publikácie pripravovanom po doručení žiadosti o uverejnenie oznámenia v naliehavom verejnom záujme“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o publikáciách). „Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu a tlačová agentúra sú povinní zabezpečiť, aby priamo alebo prostredníctvom nimi vydávanej alebo verejnosti sprístupňovanej periodickej publikácie alebo agentúrneho servisu neumožňovali koncovému užívateľovi a ani verejnosti prístup k obsahu, ktorého poskytovanie sa osobám, subjektom, orgánom alebo ich zástupcom alebo sprostredkovateľom podľa osobitného predpisu zakazuje“ (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o publikáciách).

„Vydavateľ periodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej tlače obsahovalo (A) názov periodickej publikácie, (B) názov regionálnej alebo jazykovej mutácie periodickej publikácie a označenie, že ide o regionálne alebo jazykové vydanie periodickej publikácie, ak je periodická publikácia vydávaná alebo sprístupňovaná verejnosti v zmenenej podobe z hľadiska územného rozsahu alebo jazyka vydávania, (C) periodicitu, (D) údaje o vydavateľovi periodickej publikácie, a to (1) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ periodickej publikácie právnickou osobou, (2) obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou osobou – podnikateľom, (3) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu na území Slovenskej republiky, ak je vydavateľ periodickej publikácie fyzickou osobou, (E) dátum vydania, poradové číslo v kalendárnom roku a ročník vydania periodickej publikácie, (F) cenu výtlačku alebo inej kópie periodickej publikácie, (G) medzinárodné štandardné číslo seriálu (ISSN), ak bolo pridelené, (H) evidenčné číslo periodickej publikácie; to neplatí počas konania o zápis do zoznamu podľa ustanovenia § 3 zákona o publikáciách“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o publikáciách).

„Vydavateľ periodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie elektronickej periodickej publikácie obsahovalo informácie podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona o publikáciách alebo aby boli tieto informácie uvedené v sprievodnom texte, ktorý je s elektronickou periodickou publikáciou spojený a ľahko prístupný verejnosti“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o publikáciách). „Prevádzkovateľ spravodajského webového portálu je povinný zabezpečiť, aby spravodajský webový portál bol označený názvom, dátumom zverejnenia komunikátu, dátumom aktualizácie zverejneného komunikátu, a aby obsahoval údaje o prevádzkovateľovi spravodajského webového portálu v rozsahu podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d)a údaj podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. h) zákona o publikáciách“ (ustanovenie § 5 ods. 3zákona o publikáciách). „Tlačová agentúra je povinná zabezpečiť, aby bol agentúrny servis označený názvom tlačovej agentúry a dátumom zverejnenia“ (ustanovenie § 5 ods. 4 zákona o publikáciách).

Ochrana zdroja

Problematika ochrany zdroja je predmetom úpravy ustanovenia § 6 zákona o publikáciách.

„Vydavateľ periodickej publikácie, prevádzkovateľ spravodajského webového portálu, tlačová agentúra a ďalšie osoby, ktoré sa podieľali na získavaní alebo spracovaní informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, na účel jej uverejnenia v periodickej publikácii alebo v agentúrnom servise (ďalej len „osoba zachovávajúca mlčanlivosť“), sú povinní zachovávať mlčanlivosť o zdroji informácií získaných pri svojej činnosti a o obsahu týchto informácií tak, aby sa nedala zistiť totožnosť osoby, ktorá informáciu poskytla; s písomnosťami, tlačovinami a inými nosičmi údajov, najmä obrazovými záznamami, zvukovými záznamami, audiovizuálnymi záznamami a nosičmi dát v akejkoľvek podobe, na základe ktorých by mohla byť zistená totožnosť osoby, ktorá informácie poskytla, sú povinní zaobchádzať tak, aby nemohlo dôjsť k odhaleniu totožnosti zdroja informácií“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o publikáciách).

„Osobu zachovávajúcu mlčanlivosť môže od povinnosti podľa ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o publikáciách oslobodiť udelením súhlasu len fyzická osoba, ktorá informáciu poskytla. Po smrti tejto osoby patrí právo udeliť súhlas blízkym osobám; súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne vyslovila nesúhlas. Ak niet blízkych osôb, povinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o publikáciách zaniká. Smrťou osoby, ktorá informáciu poskytla, alebo zánikom zdroja informácií nezaniká právo podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o publikáciách ani ochrana podľa ustanovenia § 6 ods. 5 zákona o publikáciách“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o publikáciách).

„Povinnosť podľa ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o publikáciách sa vzťahuje aj na zamestnanca vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovej agentúry; táto povinnosť mu zaniká, ak povinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1zákona o publikáciách zanikla pre vydavateľa periodickej publikácie, prevádzkovateľa spravodajského webového portálu a tlačovú agentúru. Za rovnakých podmienok sa povinnosť podľa ustanovenia § 6 ods. 1 zákona o publikáciách vzťahuje aj na inú osobu, ak sa oboznámila so zdrojom informácie alebo s informáciou, ktorá by mohla viesť k odhaleniu totožnosti zdroja tejto informácie“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o publikáciách).

„Osoba zachovávajúca mlčanlivosť má právo odoprieť súdu, inému orgánu verejnej moci alebo akejkoľvek inej osobe poskytnutie informácie o pôvode alebo obsahu informácie od zdroja, ktorého totožnosť má zostať utajená, vrátane údajov o zdroji tejto informácie a jeho totožnosti a predloženie alebo vydanie vecí, z ktorých by mohol byť zistený pôvod alebo obsah takých informácií“ (ustanovenie § 6 ods. 4 zákona o publikáciách). „Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa vzťahuje aj na lokalizačné údaje osôb zachovávajúcich mlčanlivosť alebo podobné údaje o ich pohybe alebo pobyte, údaje o elektronickej komunikácii alebo jej obsahu a vzdialené úložiská alebo zdieľané úložiská dát osôb zachovávajúcich mlčanlivosť, ku ktorým majú prístup iné osoby, než osoby zachovávajúce mlčanlivosť; zakazuje sa najmä ich sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu osoby zachovávajúcej mlčanlivosť spôsobom, ktorý ohrozí utajenie zdroja informácií“ (ustanovenie § 6 ods. 5 zákona o publikáciách).

„Povinnosť zachovávať mlčanlivosť a právo podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o publikáciách nemožno využiť, ak zákonom uloženú povinnosť prekaziť spáchanie trestného činu možno splniť len s odhalením zdroja informácií a verejný záujem na predchádzaní trestnej činnosti celkom zjavne prevažuje záujem na ochrane zdroja“ (ustanovenie § 6 ods. 6 zákona o publikáciách). „Osoba zachovávajúca mlčanlivosť sa vo vzťahu k periodickej publikácii, ktorej výmaz zápisu zo zoznamu bol vykonaný z dôvodu podľa ustanovenia § 3 ods. 18 písm. f) zákona o publikáciách, nemôže dovolávať práva podľa ustanovenia § 6 ods. 4 zákona o publikáciách a ani povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Ustanovenie prvej vety sa vzťahuje aj na periodickú publikáciu, prístup ku ktorej je blokovaný alebo ktorej poskytovanie je pozastavené podľa osobitných predpisov. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na informáciu, ktorú osoba zachovávajúca mlčanlivosť získala pred výmazom zápisu periodickej publikácie zo zoznamu, blokovaním prístupu k nej alebo pozastavením jej poskytovania“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o publikáciách).

Zákon o publikáciách sa ďalej venuje právu na informácie, právu na vyjadrenie, právu na dodatočné oznámenie a spoločným ustanoveniam k právu na vyjadrenie a právu na dodatočné oznámenie a transparentnosti financovania (ustanovenie § 7 až § 10 zákona o publikáciách).

Zápis do registra partnerov verejného sektora je upravený v ustanovení § 12 zákona o publikáciách.

„Vydavateľ periodickej publikácie a prevádzkovateľ spravodajského webového portálu sú povinní pred začatím vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti zapísať sa do registra partnerov verejného sektora; počas vydávania alebo sprístupňovania periodickej publikácie verejnosti sú povinní byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora“ (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona o publikáciách). „Povinnosť podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o publikáciách sa nevzťahuje na vydavateľa periodickej publikácie a prevádzkovateľa spravodajského webového portálu, ktorí vydávajú alebo sprístupňujú verejnosti výlučne periodickú publikáciu, ktorá je (A) vedeckou periodickou publikáciou, (B) komunitným periodikom“ (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o publikáciách).

Zákon o publikáciách sa ďalej venuje komunitnému periodiku, uverejňovaniu povinných údajov v neperiodickej publikácii, odlíšiteľnosti inzercie a zodpovednosti za jej obsah, sponzorovaniu, depozitárovi, povinnosti vydavateľa periodickej publikácie odovzdať deponát periodickej publikácie, povinnosti vydavateľa publikácie odovzdať deponát neperiodickej publikácie, či vytváraniu digitálneho depozitného fondu (ustanovenia § 13 až § 20 zákona o publikáciách).

Zákon o publikáciách tiež upravuje register.

„Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie a na svojom webovom sídle zverejňuje register, ktorý je informačným systémom verejnej správy obsahujúcim aktualizované údaje o (A) vydavateľoch periodických publikácií a nimi vydávaných periodických publikáciách, (B) prevádzkovateľoch spravodajských webových portálov a nimi prevádzkovaných spravodajských webových portáloch, (C) vysielateľoch programových služieb a nimi vysielaných programových službách, (D) prevádzkovateľoch retransmisie, (E) poskytovateľoch multiplexu, (F) poskytovateľoch audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie a nimi poskytovaných audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie, (G) poskytovateľoch platformy na zdieľanie videí a nimi poskytovaných platformách na zdieľanie videí, (H) výrobcoch slovenských audiovizuálnych diel a ich slovenských audiovizuálnych dielach, (I) distributéroch audiovizuálnych diel, (J) osobách poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, (K) prevádzkovateľoch audiovizuálnych technických zariadení, (L) prevádzkovateľoch mediaték, (M) osobách zabezpečujúcich verejné kultúrne podujatia, vzdelávacie alebo prezentačné aktivity v oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, (N) nezávislých producentoch v audiovízii“ (ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o publikáciách).

„V registri sú zverejňované údaje v rozsahu podľa ustanovenia § 3 ods. 6 až 9 zákona o publikáciách, informácia o konečnom užívateľovi výhod, ak je zapísaný do registra partnerov verejného sektora a údaje v rozsahu podľa osobitných predpisov, ako aj ďalšie údaje, o ktorých to ustanoví zákon“ (ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o publikáciách). „Správcom registra je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky; zápis údajov do registra, zmenu údajov v registri a výmaz údajov z registra môže na základe oprávnenia udeleného správcom vykonávať aj iná osoba podľa osobitného predpisu (ďalej len „oprávnená osoba“)“ (ustanovenie § 21 ods. 3 zákona o publikáciách).

„Správca alebo oprávnená osoba zverejňuje v registri aktualizované údaje do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa správca alebo oprávnená osoba dozvedeli o zmene údajov podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o publikáciách“ (ustanovenie § 21 ods. 4 zákona o publikáciách). „Správca alebo oprávnená osoba vymaže z registra údaje podľa ustanovenia § 21 ods. 1 zákona o publikáciách, ak odpadol dôvod, na základe ktorého boli údaje v registri zverejnené“ (ustanovenie § 21 ods. 5 zákona o publikáciách). „Údaje uvedené v registri, ktoré zverejňuje správca alebo oprávnená osoba, sa zverejňujú v štruktúrovanej podobe, ktorá umožňuje ich vyhľadávanie a ďalšie automatizované spracovanie“ (ustanovenie § 21 ods. 6 zákona o publikáciách).

„Správca a oprávnená osoba získavajú a spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby získané podľa tohto zákona o publikáciách kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania“ (ustanovenie § 6 ods. 7 zákona o publikáciách). „Register pozostáva z verejnej časti registra a neverejnej časti registra. Verejnú časť registra tvoria údaje, ktoré sa zverejňujú v zoznamoch alebo evidenciách podľa tohto zákona o publikáciách alebo podľa osobitných predpisov. Vo verejnej časti registra sa zverejňujú o fyzickej osobe osobné údaje najviac v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania a telefónne číslo alebo adresa elektronickej pošty. K údajom z neverejnej časti registra majú prístup správca registra, oprávnené osoby, Európska komisia a iná osoba, o ktorej to ustanoví zákon“ (ustanovenie § 21 ods. 8 zákona o publikáciách).

V záverečnej časti zákon o publikáciách upravuje orgány dohľadu, správne delikty, samoreguláciu, spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia (ustanovenia § 22 až § 29 zákona o publikáciách).

Účinnosť zákona

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. augusta 2022.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....