Verejná správa

Zákon o registri trestov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 05/2023

Hlavným cieľom zákona o registri trestov je implementácia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/816, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), s cieľom doplniť Európsky informačný systém registrov trestov, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2018/1726 a transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/884 zo 17. apríla 2019, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/SVV, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS), a ktorou sa nahrádza rozhodnutie Rady 2009/316/SVV.

Dňa 03. mája 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 192/2023 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri trestov“). Zákonom o registri trestov dochádza aj k zmene a doplneniu (A) zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení  neskorších predpisov (ďalej len „Trestný poriadok“), (B) zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“), (C) zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“), (D) zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dohľade nad finančným trhom), (E) zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnoprávnej ochrane“) a (F) zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súkromnej bezpečnosti“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré zákon  o registri trestov prináša. Zároveň odkazujeme aj na plné znenie zákona o registri trestov, v ktorom sú uvedené všetky zmeny a doplnenia vyššie uvedených právnych predpisov.

Zákon o registri trestov na úvod obsahuje právnu úpravu (1) základných ustanovení, (2) podkladu evidencie, (3) úschovne dokumentácie a (4) nahliadnutiu do elektronickej podoby záznamov registra trestov. Na úvod sa pristavíme pri úprave základných ustanovení a úschovne dokumentácie.

  • Základné ustanovenia

„Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra“) získava, zhromažďuje, spracúva a zabezpečuje výmenu informácií vrátane citlivých informácií, uchovávanie a uschovávanie dokumentácie a poskytovanie informácií o (A) osobách, ktoré boli právoplatne odsúdené súdmi v trestnom konaní, (B) osobách, pri ktorých bolo právoplatne podmienečne zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, (C) osobách, pri ktorých bol v trestnom konaní schválený zmier a zastavené trestné stíhanie súdom alebo prokurátorom, (D) nadväzujúcich rozhodnutiach alebo opatreniach, ktoré súvisia s rozhodnutiami podľa písmen a) a b), (E) iných skutočnostiach významných pre trestné konanie, ak to ustanovuje zákon o registri trestov, (F) odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach vydaných súdmi iných členských štátov Európskej únie a súdmi iných štátov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o registri trestov).

„Dokumentáciu a informácie podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o registri trestov vedie generálna prokuratúra v registri trestov“ (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o registri trestov).

„Informácie z registra trestov podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona o registri trestov sa poskytujú na účely (A) trestného konania, (B) civilného procesu, správneho súdneho procesu alebo správneho konania, (C) obrany a bezpečnosti štátu, (D) osvedčovania bezúhonnosti a spoľahlivosti osoby“ (ustanovenie § 1 ods. 3 zákona o registri trestov).

„Informácie z registra trestov sa poskytujú (A) osobám, ktorých sa týkajú, ak tento zákon o registri trestov neustanovuje inak, (B) oprávneným orgánom uvedeným v ustanoveniach § 13, § 21 a § 30 zákona o registri trestov, (C) súdom a justičným orgánom iných štátov spôsobom a v rozsahu ustanovenom medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, (D) ústredným orgánom iných členských štátov Európskej únie pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach podľa osobitného predpisu a podľa tohto zákona o registri trestov“ (ustanovenie § 1 ods. 4 zákona o registri trestov).

„Generálna prokuratúra vedie evidenciu a zabezpečuje ochranu osobných údajov a informácií uvedených v ustanovení § 1 ods. 1 zákona o registri trestov podľa osobitného predpisu o ochrane osobných údajov pred zničením, odcudzením, stratou, poškodením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo neoprávneným rozširovaním; evidencia registra trestov sa vedie aj elektronickými prostriedkami v Centrálnom informačnom systéme prokuratúry“ (ustanovenie § 1 ods. 5 zákona o registri trestov).

„Súčasťou registra trestov je aj úschovňa dokumentácie“ (ustanovenie § 1 ods. 6 zákona o registri trestov). „V rozsahu potrebnom na plnenie úloh môže generálna prokuratúra požadovať údaje z informačného systému registra fyzických osôb, evidencie pobytu obyvateľov, evidencie občianskych preukazov, evidencie o cestovných dokladoch, evidencie o pobyte cudzincov, z matriky, zo súdu, z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci alebo z iných registrov a evidencií právnických osôb“ (ustanovenie § 1 ods. 7 zákona o registri trestov). „Na účely tohto zákona o registri trestov sa citlivou informáciou rozumejú biometrické údaje a informácie o odsúdeniach fyzických osôb spracovávaných podľa tohto zákona o registri trestov a osobitných predpisov“ (ustanovenie § 1 ods. 8 zákona o registri trestov).

„Generálna prokuratúra plní úlohu ústredného orgánu pre výmenu informácií o odsúdeniach a ostatných súvisiacich rozhodnutiach s inými členskými štátmi Európskej únie a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 2 ods. 1 zákona o registri trestov).

„Výmena informácií podľa ustanovenia § 2 ods. 1 zákona o registri trestov je pre členské štáty Európskej únie zabezpečovaná prostredníctvom Európskeho informačného systému registrov trestov a vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu Veľkej Británie a Severného Írska podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“ (ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o registri trestov).

„Ak výmena informácií podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona o registri trestov nie je z technických alebo iných dôvodov možná, informácie možno vymieňať aj poštou alebo inou bezpečnou formou, ktorá umožňuje vyhotovenie písomného znenia, ak je možné posúdiť ich hodnovernosť; informácie podľa ustanovenia § 25 ods. 1 a § 26 ods. 1 zákona o registri trestov sa vymieňajú prostredníctvom formulára, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1, v jazykovom režime podľa oznámení členských štátov Európskej únie Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie“ (ustanovenie § 2 ods. 3 zákona o registri trestov).

  • Úschovňa dokumentácie

„Podklady evidencie, ktorými sa oznamujú údaje a informácie podľa ustanovení § 3 až 8 a § 24 ods. 4 zákona o registri trestov, sa v registri trestov uchovávajú alebo uschovávajú sto rokov od narodenia fyzickej osoby, ktorej sa týkajú. V prípade právnickej osoby sto rokov od jej zániku, ak tento zákon o registri trestov neustanovuje inak“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o registri trestov).

„Podklady evidencie súvisiace s právoplatnými rozhodnutiami súdov a prokurátorov, ktoré boli v neskoršom konaní zrušené, ako aj podklady evidencie týkajúce sa evidencie zomretých osôb, sa z registra trestov vyraďujú a uschovávajú sa v úschovni dokumentácie; to neplatí pre podklady evidencie o spoločnom treste a súhrnnom treste. Údaje a informácie z úschovne dokumentácie sa poskytujú oprávneným orgánom podľa ustanovenia § 21 ods. 1 a 2 zákona o registri trestov na ich písomnú žiadosť“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o registri trestov). „Ak sa vykoná trest zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku uložený právnickej osobe, príslušný podklad evidencie sa nevyraďuje“ (ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o registri trestov).

Zákon o registri trestov sa ďalej zameriava aj na problematiku (1) verejných listín, (2) výpisu z registra trestov, (3) výpisu z registra trestov pre prácu s deťmi a mládežou, (4) špecializovaného výpisu z registra trestov, (5) osobitných ustanovení o podávaní žiadosti na zastupiteľskom úrade a (6) spoločných ustanovení pre výpisy z registra trestov. Za zmienku stojí najmä ustanovenie § 12 zákona o registri trestov, upravujúce samotný výpis z registra trestov.

  • Výpis z registra trestov

„Vo výpise z registra trestov sa uvedú nezahladené odsúdenia súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, vrátane údajov o priebehu výkonu uložených trestov, ochranných opatrení a primeraných obmedzení alebo povinností, ak sa podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona nehľadí na páchateľa, ako keby nebol odsúdený“ (ustanovenie § 12 ods. 1 zákona o registri trestov). „Výpis z registra trestov, ak ide o fyzickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť fyzickej osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená. Výpis z registra trestov, ak ide o právnickú osobu, generálna prokuratúra vydá na žiadosť osobe, ktorej totožnosť musí byť overená“ (ustanovenie § 12 ods. 2 zákona o registri trestov).

„Za výpis z registra trestov právnickej osoby sa považuje aj zoznam právoplatne odsúdených právnických osôb (ďalej len „zoznam“) podľa ustanovenia § 14 zákona o registri trestov“ (ustanovenie § 12 ods. 3 zákona o registri trestov). „Žiadosť o výpis z registra trestov obsahuje a)ak ide o fyzickú osobu (1) meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť o výpis z registra  trestov týka, (2) dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, štát narodenia, adresu trvalého pobytu, (3) štátne občianstvo, (4) druh a číslo dokladu totožnosti, (5) pohlavie, (6) meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov, (B) ak ide o právnickú osobu (1) obchodné meno alebo názov právnickej osoby, (2) sídlo právnickej osoby, (3) identifikačné číslo organizácie, (4) označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná, ak ide o právnickú osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 12 ods. 4 zákona o registri trestov).

„Totožnosť žiadateľa sa overuje (A) u občana Slovenskej republiky z občianskeho preukazu, cestovného pasu, diplomatického pasu alebo služobného pasu; ak ide o žiadosť podanú elektronicky, totožnosť sa overuje z autentifikátora s úrovňou zabezpečenia ,,vysoká“ podľa osobitných predpisov o elektronickom doručovaní, (B) u občana členského štátu Európskej únie z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu alebo dokladu preukazujúceho totožnosť občana členského štátu Európskej únie; ak ide o žiadosť podanú elektronicky, totožnosť sa overuje z autentifikátora s úrovňou zabezpečenia ,,vysoká“ podľa osobitných predpisov o elektronickom doručovaní, (C) u štátneho príslušníka tretej krajiny z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu, (D) u štátneho príslušníka tretej krajiny aj z biometrických údajov podľa ustanovenia § 22 zákona o registri trestov a podľa osobitného predpisu“ (ustanovenie § 12 ods. 5 zákona o registri trestov).

„Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva (A) generálnej prokuratúre, (B) poštovému podniku vykonávajúcemu činnosť osvedčujúcej osoby (ďalej len ,,osvedčujúca osoba“), ak tento zákon o registri trestov v ustanovení § 23 zákona o registri trestov neustanovuje inak, (C) zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „zastupiteľský úrad“), (D) elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie subjektmi podľa ustanovenia § 13 zákona o registri trestov“ (ustanovenie § 12 ods. 6 zákona o registri trestov). „Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa ustanovenia § 12 ods. 6 písm. a) až c) zákona o registri trestov, správnosť údajov podľa ustanovenia § 12 ods. 4 písm. b) zákona o registri trestov sa overuje elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie v informačnom systéme verejnej správy“ (ustanovenie § 12 ods. 7 zákona o registri trestov).

„Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov môže prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom, okrem žiadateľa podľa ustanovenia § 12 ods. 5 písm. d) zákona o registri trestov. Splnomocnenie musí byť úradne osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 90 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zákona o registri trestov overuje totožnosť žiadateľa, a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť“ (ustanovenie § 12 ods. 8 zákona o registri trestov). „Na účel overenia totožnosti žiadateľa a splnomocnenej osoby, ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na mieste podľa ustanovenia § 12 ods. 6 zákona o registri trestov, nemožno použiť kópie požadovaných dokladov podľa ustanovenia § 12 ods. 5 zákona o registri trestov, a to ani vtedy, ak sú úradne osvedčené; to neplatí, ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na zastupiteľskom úrade podľa ustanovenia § 17 zákona o registri trestov“ (ustanovenie § 12 ods. 9 zákona o registri trestov).

„Ak je to potrebné na odstránenie pochybnosti o totožnosti žiadateľa, údaje uvedené v ustanovení § 12 ods. 4 písm. a) šiestom bode zákona o registri trestov žiadateľ na vyzvanie preukazuje originálom rodného listu“ (ustanovenie § 12 ods. 10 zákona o registri trestov). „Ak na odstránenie pochybností o správnosti údajov podľa ustanovenia § 12 ods. 4 písm. b) zákona o registri trestov nepostačujú údaje z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci, žiadateľ predloží výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná“ (ustanovenie § 12 ods. 11 zákona o registri trestov).

„Pri spracovaní žiadosti o výpis z registra trestov môže generálna prokuratúra získavať údaje z občianskeho preukazu v rozsahu podľa ustanovenia § 12 ods. 4 písm. a) prvého bodu až piateho bodu zákona o registri trestov elektronicky“ (ustanovenie § 12 ods. 12 zákona o registri trestov). „Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov overujú určení zamestnanci (A) generálnej prokuratúry, (B) osvedčujúcej osoby, (C) zastupiteľských úradov, (D) orgánov verejnej moci“ (ustanovenie § 12 ods. 13 zákona o registri trestov).

„Po overení správnosti údajov podľa ustanovenia § 12 ods. 4, 5, 7 až 13 zákona o registri trestov na mieste podľa ustanovenia § 12 ods. 6 písm. b) a c) zákona o registri trestov sa žiadosť o výpis z registra trestov zasiela elektronicky prostredníctvom elektronickej komunikácie generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov“ (ustanovenie § 12 ods. 14 zákona o registri trestov). „Ak sa žiadosť o výpis z registra trestov podáva na vybavenie v listinnej podobe, jej listinné vyhotovenie sa zakladá do evidencie orgánu podľa ustanovenia § 12 ods. 6 písm. a) až c) zákona o registri trestov. Po uplynutí troch rokov od podania sa žiadosť z evidencie vyraďuje“ (ustanovenie § 12 ods. 15 zákona o registri trestov). „Generálna prokuratúra uchováva údaje obsiahnuté v žiadosti o výpis z registra trestov po dobu 20 rokov od jej podania. Na uchovávanie logov sa vzťahuje osobitný predpis“ (ustanovenie § 12 ods. 16 zákona o registri trestov).

Vo zvyšnej časti sa zákon o registri trestov zaoberá (1) odpisom z registra trestov pre vybrané povolania a civilný proces, (2) odpisom registra trestov, (3) oprávnenými orgánmi, (4) biometriou, (5) štátnym príslušníkom tretej krajiny, (6) organizáciou obsahu výmeny informácií medzi členskými štátmi Európskej únie, (7) žiadosťou o informácie z registra trestov iného členského štátu Európskej únie a (8) odpoveďou na žiadosť o informácie z registra trestov.

  • Odpis registra trestov

Na záver sa pristavíme pri ustanovení § 20 zákona o registri trestov, upravujúcom odpis registra trestov.

„Odpis registra trestov je možné vydať len na účely trestného konania a na účel obrany a bezpečnosti štátu“ (ustanovenie § 20 ods. 1 zákona o registri trestov). „V odpise registra trestov sa uvedú informácie o (A) každom právoplatnom odsúdení súdom Slovenskej republiky, súdom iného členského štátu Európskej únie, ako aj súdom iného štátu, ktorého rozhodnutie bolo uznané súdom Slovenskej republiky, (B) priebehu výkonu trestu a priebehu výkonu ochranného opatrenia, (C) odsúdeniach, hoci podľa rozhodnutia súdu alebo na základe zákona boli zahladené“ (ustanovenie § 20 ods. 2 zákona o registri trestov).

„Súčasťou odpisu registra trestov sú aj informácie o (A) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o podmienečnom zastavení trestného stíhania, (B) právoplatnom rozhodnutí súdu alebo o právoplatnom rozhodnutí prokurátora o schválení zmieru a zastavení trestného stíhania, (C) právoplatnom odsúdení občana Slovenskej republiky alebo o právoplatnom odsúdení osoby, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, súdom iného štátu, ktoré nebolo uznané súdom Slovenskej republiky, s uvedením, že pre oprávnené orgány podľa ustanovenia § 21 ods. 2 a § 30 zákona o registri trestov toto rozhodnutie nemá právne účinky na území Slovenskej republiky a má len informatívny charakter“ (ustanovenie § 20 ods. 3 zákona o registri trestov).

„Generálna prokuratúra vydá odpis registra trestov len na žiadosť oprávnených orgánov uvedených v tomto zákone a len na zákonom ustanovený účel, inak generálna prokuratúra vydá výpis z registra trestov podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona o registri trestov. Žiadosť môže podať len oprávnený orgán uvedený v ustanovení § 21 ods. 1 a 2 a v § 30 zákona o registri trestov. Na listinné alebo elektronické podanie žiadosti o odpis registra trestov sa primerane vzťahuje ustanovenie § 12 ods. 4 až 16 a § 13 zákona o registri trestov. „Žiadosť o odpis registra trestov oprávneného orgánu musí obsahovať okrem údajov uvedených v ustanovení § 12 ods. 4 zákona o registri trestov aj (A) číslo konania a presné označenie orgánu, ktorý o odpis registra trestov žiada, (B) meno a priezvisko určenej osoby podľa ustanovenia § 20 ods. 5 zákona o registri trestov, (C) účel, na ktorý sa odpis registra trestov žiada podľa ustanovenia § 1 ods. 3 zákona o registri trestov; Slovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo účel neuvádzajú“ (ustanovenie § 20 ods. 5 zákona o registri trestov).

„O odpis registra trestov môže požiadať a odpis registra trestov môže prevziať len osoba určená oprávneným orgánom, ktorej meno a priezvisko tento orgán vopred písomne oznámi generálnej prokuratúre; táto osoba pred podaním žiadosti overí správnosť údajov uvedených v žiadosti. Oznámenie v listinnej podobe obsahuje aj ustanovenie osobitného predpisu oprávňujúce daný orgán podať žiadosť o odpis registra trestov a vzor podpisu určenej osoby a vzor odtlačku pečiatky oprávneného orgánu. Určený zamestnanec generálnej prokuratúry po podaní žiadosti overí oprávnenosť žiadateľa a zákonnosť účelu, na ktorý sa odpis registra trestov žiada“ (ustanovenie § 20 ods. 6 zákona o registri trestov).

„Oprávnený orgán bezodkladne písomne oznámi generálnej prokuratúre zmenu a zrušenie oprávnenia určenej osoby“ (ustanovenie § 20 ods. 7 zákona o registri trestov). „Podávanie žiadosti o odpis registra trestov, ako aj zasielanie odpisu registra trestov oprávneným orgánom sa uskutočňuje aj elektronickými prostriedkami. Pri zasielaní odpisu registra trestov elektronickými prostriedkami sa na odpise registra trestov neuvádza meno a priezvisko osoby určenej oprávneným orgánom, ktorá o odpis registra trestov žiada“ (ustanovenie § 20 ods. 8 zákona o registri trestov). „Žiadosť na štátneho príslušníka tretej krajiny podľa ustanovenia § 20 ods. 5 zákona o registri trestov sa predkladá spolu s identifikátorom biometrických údajov, ak bol pridelený, a biometrickými údajmi, ak sú k dispozícii“ (ustanovenie § 20 ods. 9 zákona o registri trestov).

  • Účinnosť novely

Novela nadobúda účinnosť čiastočne (A) dňom vyhlásenia, (B) dňa 01. októbra 2023, (C) dňa 01. januára 2026 a (D) dňa 31. decembra 2025.

Publikované dňa 20.06.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....