Verejná správa

Zákon o rozpočte verejnej správy na roky 2024 až 2026

  • Vydanie: ULC PRO BONO 03/2024

1. ABSTRAKT

Jedným z najvýznamnejších zákonov, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky obsahuje, je bezpochyby zákon o rozpočte verejnej správy. Rozpočet verejnej správy sa zostavuje za štátny rozpočet a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy na obdobie troch rokov, aktuálne sa jedná o roky 2024, 2025 a 2026. Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2024, ktorým sa v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy schvaľuje štátny rozpočet, bol predložený v rámci materiálu „Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026“ na rokovanie vlády Slovenskej republiky.

Princípy zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, osobitne rozpočtu na rok 2024 tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti rozpočtu, sú uvedené v texte a jednotlivých prílohách návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026.

2.   PODSTATA ZÁKONA O ROZPOČTE VEREJNEJ SPRÁVY

Dňa 21. decembra 2023 Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 534/2023 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2024 (ďalej len „zákon o štátnom rozpočte“).

3.   ZÁKLADNÉ ROZPOČTOVÉ RÁMCE PRÍJMOVEJ A VÝDAVKOVEJ ČASTI ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Na úvod zákon o štátnom rozpočte určuje príjmy štátneho rozpočtu, pričom záväzné ukazovatele príjmov kapitol sú uvedené v prílohe č. 2 zákona o štátnom rozpočte.

Určujú sa výdavky štátneho rozpočtu, ich rozdelenie do jednotlivých kapitol obsahuje príloha č. 3 zákona o štátnom rozpočte a určuje sa schodok štátneho rozpočtu. Tento schodok možno v priebehu rozpočtového roka v súlade so systémovými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy prekročiť alebo znížiť v závislosti od čerpania prostriedkov štátneho rozpočtu, prostriedkov Európskej únie a prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v príslušnom rozpočtovom roku.

V prílohe č. 4 zákona o štátnom rozpočte sú uvedené jednotlivé časti programov, ktoré sú záväznými ukazovateľmi. Záväznými limitmi výdavkov v rámci programov sú záväzné limity uvedené v prílohe č. 4 zákona o štátnom rozpočte a bližšie môžu byť definované v rozpisovom liste. Ostatné časti programov, na ktoré nie sú alokované výdavky, môže kapitola financovať v rámci ustanovených záväzných ukazovateľov.

V zákone o štátnom rozpočte sa stanovujú aj finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov na prenesený výkon štátnej správy zabezpečovaný obcami a vyššími územnými celkami, ktoré sú rozpočtované v kapitolách, do pôsobnosti ktorých predmetné kompetencie patria. Prehľad týchto finančných prostriedkov je uvedený v prílohe č. 5 k zákonu o štátnom rozpočte.

Z pohľadu konkrétnych čísel je potrebné spomenúť ustanovenie § 1 ods. 1 a 2 zákona o štátnom rozpočte.

„Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2024 sa rozpočtujú sumou 22 701 961 400 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určujú sumou 30 317 892 299 eur“ (ustanovenie § 1 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte).

„Schodok štátneho rozpočtu na rok 2024 sa určuje sumou 7 615 930 899 eur“ (ustanovenie § 1 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte).

4.   ÚPRAVA SCHVÁLENÝCH UKAZOVATEĽOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

V ustanovení § 2 prináša zákon o štátnom rozpočte splnomocnenie vlády, resp. ministra financií na úpravu schválených záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu v priebehu roka v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Predmetné splnomocnenie súvisí s vývojom hospodárenia Slovenskej republiky, ktorý nebolo možné pri zostavovaní rozpočtu plne postihnúť. V roku 2024, rovnako ako v roku 2023, zodpovedá rozsah splnomocnenia pre vykonávanie rozpočtových opatrení vládou, resp. ministrom financií, objemu 1 % celkových rozpočtovaných výdavkov.

Vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií sa splnomocňuje v súlade s osobitnými predpismi na vykonávanie úprav systemizácie v priebehu roka 2024.

5.   ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADÝCH A ŠTÁTNY PRÍSPEVOK PRE MLADOMANŽELOV

Zákon o štátnom rozpočte v ustanovení § 3 prináša úpravu podmienok poskytovania štátneho príspevku pre mladých a štátneho príspevku pre mladomanželov.

„Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu (zákon o bankách) na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2024 určuje vo výške 0 % ročne“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte).

„Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzavretej pred 1. januárom 2018 sa na rok 2024 určuje vo výške 2 % ročne“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte).

„Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu) sa na rok 2024 určuje vo výške 3 % ročne“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o rozpočte).

6.   PREFINANCOVANIE ŠTÁTNEHO DLHU A MOŽNOSŤ PREVZIAŤ ÚVERY ROZVOJOVEJ BANKY RADY EURÓPY A ÚVERY OD EURÓPSKEJ INVESTIČNEJ BANKY

V ustanovení § 4 zákona o štátnom rozpočte sa deklaruje potreba prefinancovania štátneho dlhu splatného v roku 2024, t. j. nevyhnutná úhrada záväzkov vnútorného a zahraničného dlhu, predstavujúca splatné čiastky istín štátneho dlhu v roku 2024.

Zároveň sa vytvára možnosť prevziať úvery od Rozvojovej banky Rady Európy a úvery od Európskej investičnej banky na financovanie vhodných projektov podporených zo štátneho rozpočtu v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu. Vytvára sa aj možnosť na úhradu záväzku voči skupine Európskej investičnej banky splatného na vyzvanie, vyplývajúceho z účasti Slovenskej republiky vo Fonde Európskej únie pre Ukrajinu.

7. ÚPRAVA PLATOV A PLATOVÉ TARIFY PRE ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV

Pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, odmeňovaných podľa príslušných zákonov, sa zákonom o štátnom rozpočte na rok 2024 v termíne od 1. januára 2024 nenavrhuje úprava platov; platové tarify, resp. stupnice platových taríf sa zvýšia o 0 %, ak sa v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa nedohodne inak.

Zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok sa v súlade s osobitnými zákonmi pre štátnych zamestnancov v služobnom pomere stanovuje výška a termín zvýšenia stupnice platových taríf, funkčných platov, resp. hodnostných platov. Na rok 2024 sa od 1. januára 2024 navrhuje zvýšenie stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, funkčných platov príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, príslušníkov finančnej správy a hodnostných platov profesionálnych vojakov na úrovni 0 %.

Ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2024 pre štátnych zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere dohodne zvýšenie platových taríf, rovnaké zvýšenie sa v roku 2024 uplatní aj pri zvýšení platov štátnych zamestnancov v služobnom pomere.

8. OSOBITNÝ ODVOD

Na záver ustanovenie § 6 zákona o štátnom rozpočte prináša aj úpravu osobitného odvodu do štátneho rozpočtu.

„Vodohospodárska výstavba, š. p. odvedie v roku 2024 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení (ďalej len „osobitný odvod“) za rok 2023 v sume 80 000 000 eur. Osobitný odvod podľa prvej vety sa odvedie na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky do 15. decembra 2024“ (ustanovenie § 6 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte).

„Zúčtovanie osobitného odvodu so štátnym rozpočtom vykoná Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v termíne do 30. júna 2025“ (ustanovenie § 6 ods. 2 zákona o štátnom rozpočte).

„Ak na osobitný odvod nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p. prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu; minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu zostávajú nedotknuté“ (ustanovenie § 6 ods. 3 zákona o štátnom rozpočte).

9. ÚČINNOSŤ NOVELY

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 07.05.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....