Iné

Zákon o športe

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2015

Zákon o športe nahradí niekoľko súčasných právnych predpisov. Nový zákon by mal prispieť k zlepšeniu práce športových zväzov a k zlepšeniu prípravy samotných športovcov. Súčasne upraví aj financovanie športu.

Zákon o športe (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) po podpise prezidentom Slovenskej republiky nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016. Súčasné právne predpisy upravujúce oblasť športu, ako napríklad zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre alebo zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu budú novým zákonom zrušené. Oblasť, ktorú v súčasnej dobe upravujú predmetné právne predpisy, bude po novom upravovať zákon o športe.

Zákon sa delí na desať častí, a to na (1) všeobecné ustanovenia, (2) osoby v športe, (3) právne vzťahy pri športovej činnosti, (4) pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v oblasti športu, (5) financovanie športu, (6) informačný systém športu, (7) vzdelávanie v športe, (8) opatrenia proti negatívnym javom v športe, (9) správne delikty a priestupky a (10) spoločné prechodné a zrušovacie ustanovenia.

Všeobecné ustanovenia obsahujú okrem iného aj vymedzenie pojmov. Ustanovením § 3 zákon zavedie nové pojmy, ako uznaný šport, vrcholový šport alebo šport pre všetkých.

Uznaný šport je definovaný ako šport uznaný niektorou z nasledujúcich medzinárodných športových organizácií (1) Medzinárodným olympijským výborom alebo medzinárodnou športovou organizáciou SportAccord, (2) Medzinárodným paralympijským výborom, (3) Medzinárodným výborom športu nepočujúcich, alebo (4) Medzinárodným hnutím špeciálnych olympiád.

Vrcholový šport nový zákon definuje ako sústavnú prípravu športovca s cieľom dosiahnuť vrcholový športový výsledok v súťaži a jeho účasť v medzinárodnej súťaži alebo v najvyššej národnej súťaži.

Ďalším novým pojmom je pojem šport pre všetkých. Zákon ho definuje ako šport určený pre obyvateľstvo vykonávaný organizovane alebo neorganizovane na účely napĺňania sociálneho, kultúrneho a zdravotného prínosu športu.

Nový zákon zavedie trojprvkovú úpravu statusu športovcov. Športovec bude vykonávať šport ako (1) profesionálny športovec, (2) amatérsky športovec, alebo (3) neorganizovaný športovec.

Profesionálneho športovca nový zákon definuje ako športovca, ktorý vykonáva šport v športovej organizácii, a to (1) na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, ak výkon jeho činnosti spĺňa znaky závislej práce, (2) na základe pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu podľa osobitného predpisu v rezortnom športovom stredisku, alebo (3) ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Amatérskym športovcom bude športovec, ktorý vykonáva šport v športovej organizácii (1) na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, (2) na základe zmluvy o príprave talentovaného športovca, (3) na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, alebo (4) bez zmluvy. Športovec bude môcť byť prijímaný ako amatérsky športovec na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu, ak (1) rozsah vykonávania športu, aj ak spĺňa znaky závislej práce, počas jedného kalendárneho roka nepresiahne osem hodín v týždni, päť dní v mesiaci alebo 30 dní v kalendárnom roku, (2) zmluva športovca nezaväzuje k účasti na príprave na súťaž, alebo (3) bude vykonávať šport v rámci jednej súťaže alebo viacerých navzájom súvisiacich súťaží v krátkom časovom období.

Pojem neorganizovaný športovec nie je definovaný, z kontextu však vyplýva, že ide o športovca, ktorý nie je profesionálnym ani amatérskym športovcom.

Talentovaného športovca zákon definuje ako športovca do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov, pričom predpis národného športového zväzu bude môcť určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac do 23 rokov veku.

Aktívnym športovcom bude športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil v súťaži v druhu športu, na vykonávanie ktorého je registrovaný v zdrojovej evidencii, organizovanej športovou organizáciou.

Možnosť prestupu nezmluvného športovca do iného športového klubu len na základe jeho rozhodnutia zavedie ustanovenie § 5. Účelom uvedenej právnej úpravy je zabránenie nekalých praktík, kedy sa prestupom nezmluvným, iba registrovaným športovcom bránilo v prestupe do inej športovej organizácie podmienením udelenia súhlasu s prestupom športovca športovým klubom, a to uhradením určitého finančného protiplnenia. Predmetné praktiky sa vykonávali napríklad pri prestupoch maloletých športovcov. Uvedené pravidlo sa nebude vzťahovať na športovcov, ktorí vykonávajú športovú činnosť pre konkrétnu športovú organizáciu na základe platnej a účinnej zmluvy.

Zákon zavedie nový typ osôb v športe, a to športových odborníkov. Podľa ustanovenia § 6 ods. 1 pôjde o nasledovné osoby: (1) tréner a inštruktor športu, (2) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti získanej podľa osobitného predpisu, (3) fyzická osoba vykonávajúca odbornú činnosť v športe na základe odbornej spôsobilosti určenej predpismi športového zväzu, (4) fyzická osoba vykonávajúca činnosť v športe, na ktorú sa v súlade s pravidlami súťaže a predpismi športového zväzu nevyžaduje odborná spôsobilosť, (5) kontrolór športovej organizácie (ďalej len „kontrolór“), (6) funkcionár športovej organizácie a (7) dopingový komisár. Športový odborník bude musieť spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa ustanovenia § 7. Bude tiež musieť byť zapísaný v registri fyzických osôb v športe, čo sa však nebude vzťahovať na funkcionára športovej organizácie a dopingového komisára.

Súčasné subjekty pôsobiace v športe nový zákon zhrnie pod pojem športová organizácia. Podľa ustanovenia § 8 ods. 1 bude športovou organizáciou právnická osoba, ktorej predmetom činnosti alebo cieľom činnosti je športová činnosť. Športovou organizáciou nebude orgán verejnej správy. Športová organizácia sa bude povinne zapisovať do registra právnických osôb v športe. Inštitút športovej organizácie bude zastrešovať súčasné subjekty, ktoré pôsobia v oblasti športu, ale aj iné subjekty, ktoré podľa zákona č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu sa nepovažujú za športový klub ani za športový zväz, napríklad združenie fyzických osôb, neziskové organizácie a podobne.

Športová organizácia bude podľa ustanovenia § 9 ods. 2 zákona môcť v súvislosti so svojou športovou činnosťou dosahovať príjem. Uvedená právna úprava umožní športovým klubom vo forme obchodných spoločností podnikať a ostatným formám športových organizácií, napríklad občianskym združeniam, dosahovať príjem. Súčasné nastavenie športových organizácií zákonom č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu neumožňuje dosahovanie príjmu.

Podmienku zriadenia funkcie kontrolóra upravuje ustanovenie § 10. Športová organizácia, ktorá je prijímateľom verejných prostriedkov, bude povinná vytvárať podmienky na nezávislý výkon vnútornej kontroly. Ak športová organizácia bude mať dve bezprostredne po sebe nasledujúce účtovné obdobia príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50.000 Eur ročne, bude povinná zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra najneskôr do 30. júna nasledujúceho roka. Funkcia kontrolóra bude musieť byť zriadená a obsadená počas obdobia, v ktorom je športová organizácia prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Podmienky výkonu kontroly a funkciu kontrolóra upravujú ustanovenia § 11 až 14.

Športový klub je novo definovaný ustanovením § 15 ods. 1 ako športová organizácia, ktorá vytvára vhodné podmienky na vykonávanie športu, organizovanie súťaží a na prípravu a účasť jednotlivcov alebo družstiev v súťaži. Oproti súčasnej právnej úprave je právna forma športového klubu definovaná extenzívnejšie. Po novom bude športovým klubom, vzhľadom na definíciu športovej organizácie, akákoľvek právnická osoba, za splnenia ďalších zákonných podmienok. Nový zákon zavedie zákaz majetkového prepojenia športových klubov, ktorých družstvá dospelých alebo dospelí jednotlivci pôsobia v rovnakých športových súťažiach.

Právnu úpravu národného športového zväzu obsahujú ustanovenia § 16 až 23, národné športové organizácie ustanovenia § 24 až 28. Športovú reprezentáciu upravia ustanovenia § 29 až 30.

Zmluvné vzťahy upravia ustanovenia § 31 až 51. Uvedené ustanovenia upravia zmluvné vzťahy pri profesionálnom vykonávaní športu (§ 32 až 46) a pri amatérskom vykonávaní športu (§ 47 až 51). Zákon zavedie novú systematiku záväzkových vzťahov v športe, pričom zavedie nové zmluvné typy, a to zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvu o amatérskom vykonávaní športu a zmluvu o príprave talentovaného športovca. V súčasnej dobe nie sú uvedené zmluvy upravené lex specialis, ale sa spravujú ustanoveniami § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka alebo ustanovením § 51 Občianskeho zákonníka.

Okrem uvedených zmlúv upravuje ustanovenie § 49 aj vykonávanie športu bez uzatvorenia písomnej zmluvy. Za takéto vykonávanie športu nebude mať športovec nárok na odplatu, pričom za odplatu sa nebude považovať náhrada preukázateľných účelne vynaložených nákladov spojených s prípravou a súťažou športovca a s tým súvisiace vecné plnenia a nepeňažná odmena za športový výkon, najmä pohár, medaila alebo iná vecná cena.

Sponzorstvo v športe bude upravené ustanovením § 50 a 51. Uvedené ustanovenia zavedú nový zmluvný typ – zmluvu o sponzorstve, upravia jej podstatné náležitosti, podmienky uzavretia predmetnej zmluvy a notifikačné povinnosti v súvislosti so sponzorským. V súvislosti s motiváciou sponzorov bude v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zavedený odpočet pre sponzorov podobne ako je to pri podpore vedy a výskumu.

Riešenie sporov v športe upravia ustanovenia § 52 až 54 nového zákona. Uvedené ustanovenia zakotvujú právnu možnosť športových organizácií autonómne riešiť spory v rámci športovej organizácie, ako aj ukladať a vynucovať disciplinárne sankcie. Pôsobnosť orgánov verejnej moci a orgánov verejnej správy v športe upravia ustanovenia § 55 až 64.

Ustanoveniami § 65 až 78 bude riešené financovanie športu. Formy financovania sa oproti súčasnému stavu zmenia. Prostriedky zo štátneho rozpočtu určené na športovú činnosť sa budú poskytovať formou príspevku uznanému športu, dotácie, príspevku na národný športový projekt a príspevku na športový poukaz. Príspevok uznanému športu bude Národný športový zväz povinný rozdeliť v podiele najmenej 10 % z príspevku medzi športové kluby s jeho príslušnosťou pomerne podľa počtu súťažiacich športovcov v individuálnych športoch alebo počtu súťažiacich družstiev v kolektívnych športoch. V rámci príspevku na národný športový projekt bude ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) poskytovať každoročne príspevok športovcom podľa zoznamu najvýkonnejších športovcov. Príspevok sa bude poukazovať národnému športovému zväzu, ktorý bude môcť na prípravu športovca použiť najviac 30 % príspevku a zostávajúcu časť bude povinný poskytnúť športovcovi. Po novom sa bude povinne zverejňovať nielen poskytnutie verejných prostriedkov, ale aj použitie verejných prostriedkov.

Bude zriadený nový informačný systém, a to informačný systém športu. Predmetný informačný systém je upravený ustanoveniami § 79 až 82. Bude sa deliť na nasledovné moduly (1) register fyzických osôb v športe, (2) register právnických osôb v športe, (3) verejný portál informačného systému športu a (4) register odbornej prípravy športových odborníkov. Do registra fyzických osôb v športe sa budú zapisovať údaje o (1) profesionálnom športovcovi, (2) amatérskom športovcovi, (3) trénerovi, (4) inštruktorovi športu a (5) držiteľovi športového poukazu. Do registra právnických osôb v športe sa budú zapisovať údaje o všetkých právnických osobách v športe.

Osobitná úprava vzdelávania odborníkov v športe sa podľa nových ustanovení § 83 až 85 zúži. Súčasný jednotný vzdelávací systém odborníkov v športe je upravený vyhláškou ministerstva školstva č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky. Uvedená vyhláška upravuje aj vzdelávanie napríklad rozhodcov, cvičiteľov alebo inštruktorov lyžovania a snowboardingu. Po novom bude osobitne upravené len vzdelávanie trénerov a inštruktorov športu, vzdelávanie ostatných odborníkov v športe sa bude riadiť predpismi medzinárodnej športovej organizácie alebo národného športového zväzu.

Dopingovú kontrolu budú upravovať ustanovenia § 86 až 95. Predmetnými ustanoveniami sa transponuje Dohovor UNESCO (Medzinárodný dohovor proti dopingu v športe č. 347/2007 Z. z.). Jednou zo zmien v oblasti dopingovej kontroly bude nadobudnutie statusu príspevkovej organizácie zriadenej zákonom pre Antidopingovú agentúru, ktorá bude priamo zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva školstva.

Ustanovením § 107 sa zruší zákon č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore, zákon č. 288/1997 Z. z. o telesnej kultúre, zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu, zákon č. 384/2013 Z. z. o používaní a ochrane paralympijskej symboliky a o Slovenskom paralympijskom výbore, vyhláška ministerstva školstva č. 444/2008 Z. z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky, vyhláška ministerstva školstva č. 542/2008 Z. z. o postupe pri vykonávaní dopingovej kontroly a nakladaní s odobratými biologickými vzorkami športovca.

Súčasťou novely sú aj novelizácie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok, zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon), zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov, zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí.

Novelou zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon sa zavedie nová skutková podstata – trestný čin športovej korupcie. Podľa nového ustanovenia § 336b, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi, ponúkne alebo poskytne úplatok inému, aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh súťaže alebo výsledok súťaže, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov. Rovnako sa potrestá ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu príjme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal alebo sa zdržal konania a tak ovplyvnil priebeh alebo výsledok súťaže. Kvalifikované skutkové podstaty upravujú trest odňatia slobody až na dvanásť rokov. Novela zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok založí pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu pre trestný čin športovej korupcie.

Novela zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní upraví, že činnosť športovca a športového odborníka podľa osobitného predpisu a prevádzkovanie vzdelávacích zariadení na prípravu a overenie odbornej spôsobilosti športových odborníkov nebude živnosťou. V súčasnosti platné živnostenské oprávnenia na uvedené činnosti zostanú naďalej platné, a to do doby uplynutia ich platnosti.

Novela zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii umožní uvedeným osobám okrem zákonom povolených činností, ako napríklad vedecká činnosť, tlmočnícka činnosť alebo pedagogická činnosť vykonávať aj športovú činnosť.

V súvislosti s novou právnou úpravou v oblasti športu bude novelizovaný aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Novela upraví predovšetkým príjmy športovcov a uplatnenie odpočtu pri poskytnutí sponzorského.

Bude zavedený nový typ školy – Stredná športová škola. Predmetný typ školy bude zavedený novelou zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) s účinnosťou odo dňa 1. januára 2019. Dôvodom zavedenia strednej športovej školy je umožniť študovať na športovej škole aj športovcom, ktorý nemajú záujem alebo predpoklady na štúdium na gymnázií. Stredná športová škola bude poskytovať (1) stredné odborné vzdelanie, (2) úplné stredné všeobecné vzdelanie a (3) úplné stredné odborné vzdelanie. Športové gymnáziá sa s účinnosťou odo dňa 1. januára 2019 transformujú na stredné športové školy.

Pre dobrovoľníkov v športe sa zavedie náhrada za stratu času, ktorá do výšky 500 Eur ročne oslobodená od dane z príjmu. Uvedenou zmenou by sa malo podporiť zapojenie dobrovoľníkov do športu. Zmena bude vykonaná novelou zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve.

Vzhľadom k zvyšovaniu diváckeho násilia pri športových podujatiach bude novelizovaný aj zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí. V predmetnom zákone bude samostatne vyčlenené rizikové podujatie ako samostatná kategória. Zamestnanci strážnej služby budú po novom odlíšení od usporiadateľov nápisom „SECURITY“ na reflexných vestách alebo rovnošatách. V prípade rizikového podujatia bude organizátor podujatia povinný písomne požiadať o pomoc veliteľa bezpečnostného opatrenia Policajného zboru, ktorý sa počas rizikového podujatia bude zdržiavať v riadiacej miestnosti športového zariadenia, ak bude zriadená. Novela tiež zavedie možnosť uložiť obmedzujúce opatrenie spočívajúce v zákaze účasti na určených podujatiach najmenej na šesť mesiacov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....