Iné

Zákon o správcoch nadobudol účinnosť

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2005

Zákon o správcoch upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení.1. 7. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov, vzdelávanie správcov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo výkone správcovskej činnosti a dohľad ministerstva nad výkonom správcovskej činnosti.

ZOZNAMY SPRÁVCOV

Zákon o správcoch upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení.1. 7. 2005 nadobudol účinnosť zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento zákon upravuje postavenie správcov, ktorí vykonávajú činnosť v konkurznom, reštrukturalizačnom konaní alebo v konaní o oddlžení podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a zmene a doplnení niektorých zákonov, vzdelávanie správcov, pôsobnosť Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vo výkone správcovskej činnosti a dohľad ministerstva nad výkonom správcovskej činnosti.

ZOZNAMY SPRÁVCOV

Najzávažnejšou zmenou novej právnej úpravy je, že dňom účinnosti zákona začína Ministerstvo spravodlivosti viesť zoznamy správcov namiesto konkurzných súdov, ktoré ich viedli doposiaľ. Ministerstvo súčasne začína vykonávať i úkony súvisiace s vedením zoznamu, a to rozhodovanie o zápise, o pozastavení alebo o vyčiarknutí správcu zo zoznamu. Ministerstvo tiež začína vykonávať dohľad a ukladať správcom sankcie. Za správcu sa v zmysle novej právnej úpravy považuje správca zapísaný v zozname správcov vedenom doposiaľ na konkurzných súdoch iba v tom prípade, ak ide o advokáta. Iné osoby zapísané v starých zoznamoch môžu vykonávať svoju činnosť podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov len v tých veciach, v ktorých boli ustanovené do funkcie pred účinnosťou nového zákona (pred 1. júlom 2005). Odo dňa účinnosti nového zákona bude Ministerstvo spravodlivosti zapisovať do zoznamu aj zahraničné fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území iného členského štátu, ako aj právnické osoby, vrátane zahraničných právnických osôb, ak budú spĺňať predpoklady na zápis do zoznamu správcov.

Do 30 dní odo dňa účinnosti zákona, t.j. do 31. júla 2005 boli správcovia povinní nahlásiť adresu priestorov, ktoré plánujú užívať ako svoju kanceláriu. Lokácia kancelárie pritom závisí od miesta, v ktorom má správca záujem vykonávať svoju správcovskú činnosť. Správca, ktorý je právnickou osobou, môže mať zriadených aj viacero kancelárií, v obvode toho ktorého krajského súdu však môže mať zriadenú vždy len jednu. V každej kancelárii musí mať potom ustanoveného zástupcu, ktorým môže byť len štatutárny orgán správcu, ktorý je právnickou osobou.

Do 60 dní odo dňa účinnosti zákona, t.j. do 30. augusta 2005, boli správcovia povinní predložiť odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o splnení predpokladov týkajúcich sa dôveryhodnosti pri výkone funkcie. V rovnakej lehote bolo treba preukázať orgánu dohľadu i uzavretie poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej správca zodpovedá nielen podľa ustanovení zákona o správcoch, ale i podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Do 31. decembra sú správcovia povinní splniť ešte ďalšiu podmienku, ktorou je úspešné zloženie správcovskej skúšky, ktorú organizačne zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

S výkonom správcovskej činnosti samozrejme súvisí i istá suma právnych a etických povinností. Ak správca spácha úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorý súvisí s podnikaním, až do právoplatného vynesenia rozsudku mu môže rezort spravodlivosti pozastaviť činnosť. Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne a svedomito a v tomto duchu dohliadať i na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí, bez zbytočných prieťahov a so zachovaním mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu správy dozvedel, s výnimkou zákonom výslovne predvídaných situácií, v ktorých je od povinnosti mlčanlivosti oslobodený.

Najzávažnejšou zmenou novej právnej úpravy je, že dňom účinnosti zákona začína Ministerstvo spravodlivosti viesť zoznamy správcov namiesto konkurzných súdov, ktoré ich viedli doposiaľ. Ministerstvo súčasne začína vykonávať i úkony súvisiace s vedením zoznamu, a to rozhodovanie o zápise, o pozastavení alebo o vyčiarknutí správcu zo zoznamu. Ministerstvo tiež začína vykonávať dohľad a ukladať správcom sankcie. Za správcu sa v zmysle novej právnej úpravy považuje správca zapísaný v zozname správcov vedenom doposiaľ na konkurzných súdoch iba v tom prípade, ak ide o advokáta. Iné osoby zapísané v starých zoznamoch môžu vykonávať svoju činnosť podľa zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov len v tých veciach, v ktorých boli ustanovené do funkcie pred účinnosťou nového zákona (pred 1. júlom 2005). Odo dňa účinnosti nového zákona bude Ministerstvo spravodlivosti zapisovať do zoznamu aj zahraničné fyzické osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území iného členského štátu, ako aj právnické osoby, vrátane zahraničných právnických osôb, ak budú spĺňať predpoklady na zápis do zoznamu správcov.

Do 30 dní odo dňa účinnosti zákona, t.j. do 31. júla 2005 boli správcovia povinní nahlásiť adresu priestorov, ktoré plánujú užívať ako svoju kanceláriu. Lokácia kancelárie pritom závisí od miesta, v ktorom má správca záujem vykonávať svoju správcovskú činnosť. Správca, ktorý je právnickou osobou, môže mať zriadených aj viacero kancelárií, v obvode toho ktorého krajského súdu však môže mať zriadenú vždy len jednu. V každej kancelárii musí mať potom ustanoveného zástupcu, ktorým môže byť len štatutárny orgán správcu, ktorý je právnickou osobou.

Do 60 dní odo dňa účinnosti zákona, t.j. do 30. augusta 2005, boli správcovia povinní predložiť odpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace a čestné vyhlásenie o splnení predpokladov týkajúcich sa dôveryhodnosti pri výkone funkcie. V rovnakej lehote bolo treba preukázať orgánu dohľadu i uzavretie poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu, za vznik ktorej správca zodpovedá nielen podľa ustanovení zákona o správcoch, ale i podľa zákona č. 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Do 31. decembra sú správcovia povinní splniť ešte ďalšiu podmienku, ktorou je úspešné zloženie správcovskej skúšky, ktorú organizačne zabezpečuje ministerstvo alebo ním poverená právnická osoba.

S výkonom správcovskej činnosti samozrejme súvisí i istá suma právnych a etických povinností. Ak správca spácha úmyselný trestný čin alebo trestný čin, ktorý súvisí s podnikaním, až do právoplatného vynesenia rozsudku mu môže rezort spravodlivosti pozastaviť činnosť. Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne a svedomito a v tomto duchu dohliadať i na čestnosť, zodpovednosť a svedomitosť konania svojich zamestnancov, ako aj osôb, ktoré poveril vykonaním jednotlivých úkonov správcovskej činnosti. Správca je povinný vykonávať správcovskú činnosť s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých svojich skúseností a odborných vedomostí, bez zbytočných prieťahov a so zachovaním mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa počas výkonu správy dozvedel, s výnimkou zákonom výslovne predvídaných situácií, v ktorých je od povinnosti mlčanlivosti oslobodený.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....