Verejná správa

Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2014

Poslanci Národnej rady SR schválili nový zákon, ktorý je ďalším z nástrojov modernizácie a elektronizácie fungovania horizontálnych a vertikálnych vzťahov medzi orgánmi štátnej správy a občanom. V našom článku Vám rámcovo predstavíme skutočnosti, ktoré nový zákon upravuje a detailne priblížime niektoré vybrané inštitúty.

Schválený nový Zákon o správe, prevádzke a používaní informačného systému Centrálny elektronický priečinok pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) nadväzuje na skôr prijaté právne predpisy pre oblasť elektronickej komunikácie, najmä zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci (zákon o e-Governmente), o ktorom sme Vás v našom článku informovali už v minuloročnom vydaní bulletinu Pro Bono: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/verejna-sprava/4950-novy-zakon-o-e-governmente.

Spoločne možno hovoriť o legislatívnych predpokladoch ukončenia projektu a uvedenia informačného systému Centrálny elektronický priečinok do produkčnej prevádzky, čím sa umožní elektronizácia služieb v medzinárodnom obchode a integrácia informačného systému Centrálny elektronický priečinok v rámci informačných systémov používaných orgánmi verejnej moci na výkon ich pôsobnosti.

Podľa dôvodovej správy k zákonu, prínosom informačného systému Centrálny elektronický priečinok pre fyzické osoby a právnické osoby bude zníženie nákladov vďaka elektronizácii podaní v zahraničnom obchode, zníženie časových strát a administratívnej záťaže. Používateľské rozhranie informačného systému Centrálny elektronický priečinok, pomocou ktorého môžu vzájomne komunikovať fyzické osoby a právnické osoby a orgány verejnej moci, bude poskytované bezodplatne.

Predmetom úpravy nového zákona sú právne vzťahy týkajúce sa informačného systému Centrálny elektronický priečinok pre výkon pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe na úseku verejnej správy upravenej (1) colnými predpismi a (2) predpismi upravujúcimi daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane v súvislosti s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi colným územím Európskej únie a tretími štátmi na území Slovenskej republiky. Zjednodušene možno hovoriť o predpisoch upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Predmetom nového zákona je tiež spôsob zabezpečenia správy a prevádzky Centrálneho elektronického priečinku a určenie povinných osôb a ich povinností.

Pôsobnosť zákona je tiež viazaná na elektronickú komunikáciu prostredníctvom prístupového miesta (oba uvedené pojmy sme definovali v článku venovanému zákonu o e-Governmente) medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, pri výkone ich úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ako aj na zabezpečenie vzájomnej elektronickej komunikácie medzi orgánmi verejnej moci v súvislosti s plnením ich úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

Centrálnym elektronickým priečinkom (ďalej len „CEP„) je potrebné rozumieť informačný systém verejnej správy, ktorý poskytuje elektronické služby na zabezpečenie elektronickej komunikácie v súvislosti s horeuvedenými úsekmi verejnej správy a v rozsahu procesov týkajúcich sa úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru, ktoré boli do informačného systému CEP zapracované.

Pomocou CEP sa realizuje elektronická komunikácia medzi fyzickými osobami alebo právnickými osobami a orgánmi verejnej moci, ktoré majú v informačnom systéme CEP implementované svoje procesy. Pod implementáciou procesov sa rozumie jeden alebo viacero elektronických formulárov, ktorých vyplnenie a odoslanie je možné v prostredí informačného systému CEP, a medzi ktorými sú presne zadefinované vzťahy. Tieto formuláre sú dostupné podľa ich účelu fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá realizuje zahraničnoobchodnú operáciu, alebo orgánu verejnej moci. Fyzická osoba alebo právnická osoba aj orgán verejnej moci majú k dispozícii používateľské rozhranie (nazývané aj portál) na vyhľadanie príslušného formulára, jeho vyplnenie a odoslanie druhej strane.

Elektronická komunikácia v rámci informačného systému CEP sa bude realizovať na báze podmienok, ktoré ustanovuje zákon o e-Governmente. Tak ako uvádza dôvodová správa, cieľom nového zákona nie je regulovať elektronickú komunikáciu ako takú, teda vo všeobecnosti, ale elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému CEP. Avšak pravidlá doručovania do elektronickej schránky sa použijú analogicky podľa zákona o e-Governmente. Elektronická komunikácia ako taká je vo všeobecnosti upravená osobitným zákonom o e-Governmente, pre bližšiu charakteristiku elektronickej komunikácie odkazujeme na náš príslušný článok: http://www.ulclegal.com/sk/bulletin-pro-bono/verejna-sprava/4950-novy-zakon-o-e-governmente.

Správcom CEP je podľa ust. § 3 ods. 1 Ministerstvo financií Slovenskej republikyPrevádzkovateľom CEP je podľa ust. § 3 ods. 2 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, ktoré ho vytvára, rozvíja a prevádzkuje. Predmetné ustanovenie tiež uvádza, že ak bude mať prevádzkovateľ zámer vykonať činnosti týkajúce sa vytvárania a rozvoja informačného systému CEP, predloží tento zámer správcovi, ktorý ho písomne odsúhlasí. Podľa odseku 4 predmetného ustanovenia, rozsah elektronických služieb informačného systému CEP bude vymedzený zoznamom procesov, ktorý bude prevádzkovateľ informačného systému priebežne udržiavať na webovom sídle informačného systému.

Nový zákon ustanovuje tiež okruh povinných osôb, do pôsobnosti ktorých patrí agenda verejnej správy súvisiaca s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru medzi Európskou úniou a tretími štátmi na území Slovenskej republiky. Ide o (1) Ministerstvo financií Slovenskej republiky, (2) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, (3) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, (4) Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, (5) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, (6) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, (7) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, (8) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, (9) Slovenská obchodná a priemyselná komora, (10) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky a (11) iné právnické osoby, ktoré plnia úlohy podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru.

Na zabezpečenie funkcionality informačného systému CEP budú potrebné informácie o opatreniach na dovoz, vývoz a tranzit tovaru. Veľká časť opatrení je aplikáciou právnych predpisov, na základe ktorých konajú uvedené povinné osoby, ktoré budú elektronicky komunikovať prostredníctvom informačného systému CEP. Tieto opatrenia a spôsob ich aplikácie budú do informačného systému CEP zadávané špecializovaným útvarom Finančného riaditeľstva SR, teda prevádzkovateľa. Z dôvodu správnej a včasnej implementácie opatrení bude potrebné, aby uvedené povinné osoby (1) informovali špecializovaný útvar prevádzkovateľa o legislatívnych a nelegislatívnych zmenách a spôsobe ich aplikácie, (2) potvrdzovali správnosť ich implementácie, (3) sprostredkovávali, alebo priamo vykonávali zverejňovanie elektronických formulárov a (4) poskytovali ďalšiu súčinnosť správcovi a prevádzkovateľovi informačného systému CEP. Povinnosti sú definované v ust. § 5 ods. 2 nového zákona. Rámcovo možno uviesť, že ide o povinné poskytovanie úplných a aktuálnych údajov a pravidiel nevyhnutných na vytváranie a spravovanie elektronických formulárov v rozsahu plnenia úloh podľa predpisov upravujúcich dovoz, vývoz a tranzit tovaru a niektoré povinnosti vyplývajúce priamo zo zákona o e-Governmente.

Údaje, ktoré bude povinná osoba povinne poskytovať včas, správne a aktuálne s ohľadom na tvorbu a spravovanie elektronických formulárov a poskytovanie elektronických služieb, sa týkajú identifikačných charakteristík a označení právnych predpisov, pravidiel na vyplnenie formulárov, označení a lehôt procesov súvisiacich s dovozom, vývozom alebo tranzitom, údaje o správnych poplatkoch, a niektoré ďalšie.

Ako uvádza dôvodová správa, zavedenie informačného systému CEP do produkčnej prevádzky vytvorí podmienky na to, aby podania v prípadoch súvisiacich s dovozom, vývozom a tranzitom tovaru podané fyzickou osobou alebo právnickou osobou elektronicky prostredníctvom informačného systému CEP boli vybavované rýchlejšie, hospodárnejšie a efektívnejšie.

Ustanovenia nového zákona ohľadom zavedenia informačného systému CEP do praxe nadobudnú účinnosť 15. decembra 2014.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....