Iné

Zákon o štatutárnom audite

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2015

Nový zákon vychádza z európskej smernice. Zmeny sa týkajú predovšetkým subjektov verejného záujmu, rozšírenia ich povinností, vnútornej organizácie a zvýšenia nezávislosti štatutárnych audítorov a audítorských spoločností a zabezpečenie systému vnútornej kontroly štatutárnych audítorov a audítorských spoločností.

Zákon č. 423/2016 Z. z. o štatutárnom audite (ďalej len „nový zákon“ alebo „zákon“) nadobudne účinnosť dňa 17. júna 2016. Účelom jeho prijatia je transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ (ďalej len „smernica“), ktorou sa mení smernica 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok. Z dôvodu veľkého rozsahu zmien bol prijatý nový zákon, v súčasnosti platný zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu sa s účinnosťou odo dňa 17. júna 2016 zrušuje.

Na štatutárnych audítorov, audítorské spoločnosti, subjekty verejného záujmu a Úradu pre dohľad nad výkonom auditu sa okrem nového zákona vzťahuje aj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 537/2014 (ďalej len „nariadenie“) o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (Ú. v. EÚ L 158, 27. 5. 2014).

Predmetom úpravy nového zákona sú (1) podmienky na výkon štatutárneho auditu, (2) postavenie a činnosť štatutárnych audítorov, audítorských spoločností a asistentov štatutárneho audítora, (3) dohľad nad výkonom štatutárneho auditu (ďalej len „dohľad“), (4) pôsobnosť Slovenskej komory audítorov (ďalej len „komora“) a (4) pôsobnosť Úradu pre dohľad nad výkonom auditu (ďalej len „úrad“).

Nakoľko pojem audit vyjadruje širší obsah, zákon zavedie pojem štatutárny audit. Štatutárnym auditom bude overovanie individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy podľa osobitného predpisu alebo na základe rozhodnutia účtovnej jednotky, ktorá nemá povinnosť overovania individuálnej účtovnej závierky alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovania individuálnej výročnej správy alebo konsolidovanej výročnej správy. Okrem uvedeného pojmu zákon definuje aj ďalšie pojmy ako európsky audítor, audítor z tretej krajiny, dohliadaný subjekt a podobne.

Nový zákon rozšíri okruh dohliadaných subjektov o subjekty verejného záujmu, pričom dohľad nad týmito subjektami bude vykonávať úrad. Z okruhu subjektov verejného záujmu sa vypustia (1) účtovné jednotky, ktoré sú subjektmi verejnej správy, okrem vyšších územných celkov a miest, ktoré spĺňajú určené podmienky, (2) obchodníci s cennými papiermi a pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ak zostavujú účtovnú závierku podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva a (3) účtovné jednotky, ktoré zostavujú konsolidovanú účtovnú závierku, okrem účtovnej jednotky zostavujúcej konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy, ktorou je Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Nový zákon dopĺňa podmienku zápisu audítorskej spoločnosti, ktorá je evidovaná v inom členskom štáte Európskej únie (ďalej len „členský štát“). Ide o nasledovné podmienky: (1) kľúčový audítorský partner v audítorskej spoločnosti je zapísaný v zozname štatutárnych audítorov, ktorý vedie úrad, (2) audítorská spoločnosť zaplatila úradu zápisné za zápis do zoznamu audítorských spoločností a (3) audítorská spoločnosť má dobrú povesť. Audítor, ktorý získa kvalifikáciu v inom členskom štáte Európskej únie, jeho kvalifikácia sa bude uznávať aj na území Slovenskej republiky a pri uchádzaní sa o licenciu nebude musieť vykonať audítorskú skúšku, ale preveria sa iba jeho znalosti týkajúce sa zákonov a právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Oproti súčasnej právnej úprave boli z ustanovení o pozastavení licencie štatutárnemu audítorovi a audítorskej spoločnosti vypustené dôvody na pozastavenie licencie, a to začatie konania o obmedzení alebo pozbavení právnej spôsobilosti alebo začatia trestného konania. Dôvodom je predpokladanie skutočností, ktoré ešte nenastali. Ak bude štatutárny audítor obmedzený alebo pozbavený právnej spôsobilosti alebo bude odsúdený pre úmyselný trestný čin, bude mu licencia pozastavená.

Smernica umožňuje zjednodušiť požiadavky pri výkone štatutárneho auditu. Komora v súčinnosti s úradom vydá vnútorný predpis, v ktorom určí zjednodušené požiadavky pri výkone štatutárneho auditu, okrem štatutárneho auditu v subjekte verejného záujmu alebo vo veľkej účtovnej jednotke, ktoré bude môcť uplatniť štatutárny audítor alebo audítorská spoločnosť primerane rozsahu a zložitosti činnosti účtovnej jednotky, v ktorej vykonáva štatutárny audit, a to v oblasti (1) vnútorná organizácia štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti, (2) audítorská dokumentácia a (3) uplatňovanie medzinárodných audítorských štandardov.

Zákon zavedie takzvaný profesionálny skepticizmus. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť budú v jeho zmysle povinní počas celého výkonu štatutárneho auditu preskúmavať skutočnosti, ktoré sú predmetom štatutárneho auditu, s ostražitosťou voči okolnostiam, ktoré môžu naznačovať možnú nesprávnosť v dôsledku chyby alebo podvodu a kriticky posudzovať dôkazy zistené pri výkone štatutárneho auditu (ďalej len „profesionálny skepticizmus“). Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť pri výkone štatutárneho auditu budú musieť pripustiť možnosť významnej nesprávnosti, vrátane podvodu alebo chyby v dôsledku skutočností alebo správania naznačujúceho existenciu takejto nezrovnalosti bez ohľadu na skúsenosti, ktoré majú z minulosti, týkajúce sa čestnosti a integrity manažmentu a osôb poverených riadením a správou auditovaného subjektu. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť budú povinní zachovávať profesionálny skepticizmus najmä pri preverovaní odhadov manažmentu, ktoré sa týkajú oceňovania majetku a záväzkov reálnymi hodnotami, zníženia hodnoty majetku, rezerv a budúcich peňažných tokov relevantných pre schopnosť auditovaného subjektu nepretržite pokračovať vo svojej činnosti.

Po novom budú môcť nahliadať do audítorskej dokumentácie okrem súčasných osôb aj (1) fyzické osoby oprávnené vykonávať previerku kontroly kvality zákazky a vykonávať monitoring systému kontroly kvality u štatutárneho audítora alebo audítorskej spoločnosti v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, (2) členovia dozornej rady komory a (3) členovia disciplinárnej komisie komory

Oproti súčasnej právnej úprave sa doplnia základné požiadavky na vnútornú organizáciu štatutárnych audítorov a audítorských spoločností. Úprava vnútornej organizácie by mala zabrániť rizikám pre jej nezávislosť. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť budú povinní zaviesť napríklad vhodné politiky a postupy na zabezpečenie toho, aby spoločníci, ako aj členovia správnych orgánov, riadiacich orgánov a dozorných orgánov audítorskej spoločnosti alebo pridruženej spoločnosti, nezasahovali do vykonávania štatutárneho auditu spôsobom, ktorý ohrozuje nezávislosť a objektívnosť štatutárneho audítora, alebo vhodné a účinné organizačné a administratívne opatrenia, ktoré zabraňujú ohrozeniu vlastnej nezávislosti a sú zamerané na zistenie, odstránenie alebo riešenie a zverejnenie tohto ohrozenia. Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť budú povinní vykonávať ročné hodnotenie systému vnútornej kontroly kvality s cieľom zabezpečiť kvalitu štatutárneho auditu, viesť záznamy o zisteniach z tohto hodnotenia a o navrhovaných opatreniach na zmenu systému vnútornej kontroly kvality. V audítorskej spoločnosti bude za systém vnútornej kontroly kvality zodpovedná osoba, ktorá je štatutárnym audítorom.

Štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí vykonávajú štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v obchodných spoločnostiach spĺňajúcich určené kritéria budú môcť poskytovať aj neaudítorské služby ako napríklad vypracovanie daňového priznania, výpočet daní, alebo poradenstvo pri oceňovaní majetku a záväzkov.

Nový zákon doplní možnosť zahladenia disciplinárneho opatrenia a sankcie na základe žiadosti. Úrad na žiadosť štatutárneho audítora, európskeho audítora alebo audítorskej spoločnosti bude môcť zahladiť uložené disciplinárne opatrenie alebo sankciu, ktoré sú zverejnené v príslušnom zozname, ak preukážu, že počas určenej lehoty mali dobrú povesť a nedopustili sa nového porušenia disciplíny alebo neboli zistené nedostatky pri výkone štatutárneho auditu po uplynutí (1) jedného roka, ak pôjde o uloženie písomného napomenutia a (2) piatich rokov, ak pôjde o peňažnú pokutu.

Ročný príspevok, ktorého úradu platia subjekty verejného záujmu, obchodné spoločnosti a audítorské spoločnosti bude po novom upravený pevnou sumou nasledovne: (1) Burza cenných papierov v sume 500 Eur, (2) banka, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, poisťovňa a zaisťovňa v sume 6.000 Eur, (3) pobočka zahraničnej banky, správcovská spoločnosť, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť v sume 3.000 Eur, (4) Železnice Slovenskej republiky a určené obchodné spoločnosti v sume 6.000 Eur a (5) audítorská spoločnosť zapísaná v zozname audítorských spoločností v sume 300 Eur.

Registračný poplatok bude po novom platiť štatutárny audítor a audítorská spoločnosť, ktorí predpokladajú v príslušnom roku vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v určených obchodnej spoločnosti. Pôjde o obchodnú spoločnosť, ktorá od účtovného obdobia, ktorému predchádzajú najmenej 2 po sebe idúce účtovné obdobia, spĺňala najmenej dve z uvedených podmienok, a to: (1) celková suma jej majetku presiahla 170.000.000 Eur, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa osobitného predpisu, (2) čistý obrat podľa osobitného predpisu presiahol 170.000.000 Eur a (3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000. Ak štatutárny audítor a audítorská spoločnosť predpokladajú v príslušnom roku vykonávať štatutárny audit v subjekte verejného záujmu alebo v uvedenej obchodnej spoločnosti, budú povinní sa vopred zaregistrovať na úrade do 30. septembra predchádzajúceho kalendárneho roka a zaplatiť ročný registračný poplatok. Výška ročného registračného poplatku na kalendárny rok je stanovená vo výške od 1.000 Eur do 35.000 Eur a je stanovená podľa predpokladaného počtu subjektov verejného záujmu alebo uvedených obchodných spoločností, v ktorých štatutárny audítor a audítorská spoločnosť predpokladá vykonať štatutárny audit.

Štatutárny audítor, audítorská spoločnosť a asistent štatutárneho audítora budú povinní platiť komore členské príspevky a iné peňažné úhrady určené vnútornými predpismi komory. Členské príspevky štatutárneho audítora a audítorskej spoločnosti sa znížia o uhradený ročný príspevok a ročný registračný poplatok.

V súvislosti s novým zákonom bola vykonaná aj novelizácia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....