Verejná správa

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 11/2015

Nový zákon zavedie európsky profesijný preukaz, aktualizuje minimálne požiadavky na odborné vzdelávanie veterinárnych lekárov a architektov a zavedie výstražné mechanizmy pre odborníkov v zdravotníctve, veterinárov a pedagogické povolania. Zákon súčasne zjednotí uznávanie dokladov o vzdelaní a uznávanie odborných kvalifikácií.

Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií (ďalej len „zákon“ alebo „nový zákon“) nadobudne účinnosť dňom 1. januára 2016. Zákon transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ (ďalej len „smernica“), ktorou sa mení smernica 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu. Nový zákon súčasne odstráni aplikačné problémy súčasnej právnej úpravy. Novým zákonom sa zruší zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií.

Ustanovenie § 3 nového zákona definuje základné pojmy vyplývajúce zo smernice, ako aj pojmy, ktoré je na základe aplikačných problémov potrebne zadefinovať. Jedným z definovaných a novozavedených pojmov je európsky profesijný preukaz.

Európsky profesijný preukaz bude podľa ustanovenia § 3 písm. h) elektronický preukaz potvrdzujúci splnenie podmienok na účely dočasného a príležitostného poskytovania služieb v členskom štáte Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členský štát“) alebo usadenia sa v členskom štáte. Európsky profesijný preukaz umožní odborníkom ľahšie a rýchlejšie uznanie ich kvalifikácie v Európskej únii. Bude sa vydávať na základe žiadosti prijatej v informačnom systéme o vnútornom trhu (ďalej len „systém IMI“) z iného členského štátu. Európsky profesijný preukaz nebude nahrádzať uznanie kvalifikácie, ani nebude zakladať nárok na uznanie kvalifikácie, jeho účelom je poskytnutie informácií o rozsahu oprávnení, ktorý má žiadateľ v domovskom členskom štáte.

Žiadosť o európsky profesijný preukaz bude môcť držiteľ dokladu o odbornej kvalifikácii na výkon príslušného regulovaného povolania podať prostredníctvom elektronického formulára v systéme IMI. Európsky profesijný preukaz sa bude vydávať (1) pre dočasné a príležitostné poskytovanie služieb, alebo (2) na účely usadenia sa. Európsky preukaz sa nebude vydávať formou bežného preukazu, ale bude vydaný len v elektronickej forme v systéme IMI ako elektronický preukaz.

Európsky profesijný preukaz bude obsahovať nasledovné údaje o jeho držiteľovi: (1) titul, meno a priezvisko, (2) dátum a miesto narodenia, (3) názov regulovaného povolania, (4) odborná kvalifikácia a obdobie jej platnosti, ak je časovo obmedzená, (5) číslo preukazu, (6) bezpečnostné prvky a (7) doklad totožnosti.

Ustanovenie § 4 deklaratórne vymenúva doklady o vzdelaní. Podľa uvedeného ustanovenia je dokladom o vzdelaní (1) vysokoškolský diplom, (2) absolventský diplom, (3) vysvedčenie o maturitnej skúške, (4) vysvedčenie o záverečnej skúške a (5) iný doklad o vzdelaní, ktorý vydala uznaná vzdelávacia inštitúcia podľa právnych predpisov členského štátu alebo tretieho štátu. Zmenou oproti súčasnej právnej úprave sú odlišné kritéria pre definíciu vysokoškolského vzdelania druhého stupňa vo vzťahu k členským štátom a vo vzťahu k tretím štátom.

Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v členskom štáte je novým zákonom definované ako vzdelanie získané absolvovaním (1) študijného programu druhého stupňa v členskom štáte, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s predchádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej štyri roky, alebo (2) študijného programu v členskom štáte, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa, a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky. Vo vzťahu k tretím štátom je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa definované ako vzdelanie, ktoré je získané absolvovaním (1) študijného programu druhého stupňa, ktorého štandardná dĺžka štúdia spolu s prechádzajúcim absolvovaním študijného programu prvého stupňa je najmenej päť rokov, alebo (2) študijného programu, ktorý predstavuje spojenie študijného programu prvého stupňa a študijného programu druhého stupňa, a ktorého štandardná dĺžka štúdia ako jedného celku je najmenej štyri roky.

Ustanovením § 17 zákon zavedie uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie. Príslušný orgán uzná čiastočnú odbornú kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania, ak (1) žiadateľ má v inom členskom štáte odbornú spôsobilosť vykonávať odbornú činnosť, na výkon ktorej žiada o uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie, (2) uloženie kompenzačných opatrení vyžaduje absolvovanie úplného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré sa na výkon príslušného regulovaného povolania vyžaduje v Slovenskej republike a (3) odbornú činnosť možno vykonávať samostatne od ostatných odborných činností, ktoré sú súčasťou príslušného regulovaného povolania. Čiastočná odborná kvalifikácia sa neuzná, ak by jej uznanie bolo na úkor všeobecného záujmu, najmä zdravia, bezpečnosti, ochrany spotrebiteľa alebo ochrany životného prostredia. Uznanie čiastočnej odbornej kvalifikácie bude vylúčené, ak pôjde o odborné činnosti, ktoré sú súčasťou regulovaného povolania, na ktoré sa vzťahuje systém automatického uznávania odborných kvalifikácií.

Právna úprava kompenzačných opatrení je zakotvená v ustanoveniach § 25 až 28. Ide o právnu úpravu, ktorá vychádza zo súčasnej právnej úpravy, pričom sa spresňujú a jednoznačne vymedzujú podmienky ukladania kompenzačných opatrení.

Nový dokladom, ktorý bude musieť doložiť žiadateľ o uznanie dokladu o vzdelaní vydanom v treťom štáte, bude potvrdenie o oprávnení vzdelávacej inštitúcie poskytovať príslušné vzdelávanie, o uznanie ktorého žiadateľ žiada. Uvedená zmena bude zavedená ustanovením § 29 ods. 3 písm. b). Dôvodom zavedenia predmetnej povinnosti je časová náročnosť a obtiažnosť zaobstarania uvedeného dokladu príslušným orgánom v konaní o uznaní dokladu o vzdelaní, čím sa konanie o uznaní predlžuje.

Podmienky voľného poskytovania služieb sa po novom zmenia. Podľa súčasnej právnej úpravy ustanovením § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií môže občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý splnil podmienky na poskytovanie služieb podľa právnych predpisov členského štátu pôvodu dočasne a príležitostne poskytovať rovnaké služby na území Slovenskej republiky, ak povolanie v členskom štáte pôvodu, ktoré je regulovaným povolaním alebo vzdelanie a odborná príprava, ktorá vedie k tomuto povolaniu, sú regulované a toto povolanie vykonával najmenej dva roky počas posledných desiatich rokov. Podľa ustanovenia § 40 ods. 1 písm. b) nového zákona sa podmienka vykonávania povolania skráti zo súčasných dvoch rokov na jednej rok.

Ustanovením § 52 bude zavedený výstražný mechanizmus pre odborníkov v zdravotníctve, pre veterinárov a pre pedagogické povolania. Výstražný mechanizmus bude spočívať v tom, že ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bude informovať prostredníctvom systému IMI príslušné orgány ostatných členských štátov o rozhodnutí súdu, orgánu činného v trestnom konaní, správneho orgánu alebo orgánu príslušného na prejednanie priestupku, ktorým sa fyzickej osobe uložil zákaz činnosti alebo obmedzenie činnosti (1) zdravotníckeho pracovníka, (2) veterinárneho lekára a (3) pedagogického zamestnanca.

Ministerstvo bude prostredníctvom systému IMI tiež informovať príslušné orgány ostatných členských štátov o fyzickej osobe, ktorá bola rozhodnutím súdu právoplatne odsúdená za falšovanie alebo pozmeňovanie dokladu o odbornej kvalifikácii. Ministerstvo bude povinné najneskôr do troch dní od vykonateľnosti predmetného rozhodnutia vložiť do systému IMI nasledovné údaje (1) titul, meno, priezvisko, dátum narodenia a štátne občianstvo fyzickej osoby, (2) regulované povolanie, ktorého sa rozhodnutie týka, (3) označenie orgánu, ktorý rozhodnutie vydal, (4) rozsah zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti, (5) dĺžka platnosti zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti a (6) dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ministerstvo bude následne bezodkladne písomne informovať fyzickú osobu, ktorej sa výstraha týka, o zaslaní výstrahy príslušným orgánom členských štátov. Údaje o výstrahách v systéme IMI sa zrušia najneskôr do troch dní od zrušenia zákazu činnosti alebo obmedzenia činnosti.

Nový zákon novelizuje zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákon č. 442/2004 Z. z. o súkromných veterinárnych lekároch, o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve. Novela zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch umožní prístup k regulovanému povolaniu architekt aj pre občanov členských štátov OECD. Novely ostatných uvedených zákonov boli prijaté za účelom transpozície smernice.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....