Verejná správa

Zákon o verejnej osobnej doprave

  • Vydanie: ULC PRO BONO 01/2024

1.  OBSAHOVÝ PREHĽAD PRÍSPEVKU

V lete 2023 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 332/2023 Z. z. o verejnej osobnej doprave (ďalej len „zákon o VOD“), ktorý upravuje (1) podmienky prevádzkovania verejnej osobnej dopravy, (2) práva a povinnosti dopravcov a cestujúcich, (3) zabezpečovanie dopravnej obslužnosti územia dopravnými službami vo verejnom záujme v pravidelnej doprave a (4) pôsobnosť orgánov verejnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených zákonom o VOD.

Zákonom o VOD dochádza aj k zmenám a doplneniu viacerých právnych predpisov (napr. zákon o správnych poplatkoch, zákon o cenách, zákon o vnútrozemskej plavbe…). Predmetom tohto príspevku je priblíženie vybraných ustanovení samotného zákona o VOP.

2.   PREVÁDZKOVANIE VEREJENJ OSOBNEJ DOPRAVY

A)  VEREJNEJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA

Na úvod zákon o VOD prináša vymedzenie druhov verejnej osobnej dopravy, ktorú je na účely zákona o VOD možné prevádzkovať ako (A) autobusovú dopravu, (B) železničnú dopravu, (C) mestskú trolejbusovú dopravu a mestskú električkovú dopravu (ďalej len „mestská dráhová doprava“), (D) dopravu na špeciálnych dráhach, (E) dopravu na lanových dráhach a (F) lodnú dopravu (ustanovenie § 3 zákona o VOD).

B)  OBSAH PREPRAVENÉHO PORIADKU

Základným dokumentom na úseku prevádzkovania verejnej osobnej dopravy je prepravný poriadok, obsahujúci prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy s cestujúcim a podmienky platné pri preprave, najmä (A) druh prevádzkovanej dopravy, (B) rozsah práv a povinností dopravcu v pravidelnej doprave, (C) spôsob rezervácie a predaja cestovných lístkov a miesteniek na staniciach, zastávkach, v dopravných prostriedkoch, alebo elektronickými médiami v elektronickom rezervačnom a predajnom systéme, (D) spôsob uzavretia a platnosť zmluvy o preprave osôb, (E) spôsob objednávania príležitostnej dopravy, (F) rozsah práv a povinností cestujúcich pred začatím prepravy, počas prepravy a bezprostredne po skončení prepravy, ako aj pri neuskutočnení, nedokončení alebo omeškaní prepravy a postup uplatňovania nárokov vyplývajúcich z nedodržania podmienok prepravy, (G) rozsah osobitných práv a povinností cestujúcich so zdravotným postihnutím a cestujúcich so zníženou pohyblivosťou vrátane sprevádzajúcich osôb, ako aj dôchodcov, detí, žiakov a študentov (ďalej len „vybraná skupina cestujúcich“), (H) podmienky prepravy príručnej batožiny, cestovnej batožiny, zásielok a živých spoločenských zvierat, (I) podmienky prepravy psa so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, (J) pravidlá platnosti cestovných lístkov a miesteniek a spôsob preukazovania zaplateného cestovného pri kontrole a možnosti náhrady za stratu cestovného lístka v pravidelnej doprave, (K) postup pri kontrole cestovných lístkov v pravidelnej doprave, práva a povinnosti zamestnancov dopravcu oprávnených kontrolovať cestovné lístky (ďalej len „oprávnený zamestnanec dopravcu“) a spôsob sankcionovania cestujúcich bez platného cestovného lístka a vymáhania cestovného, (L) reklamačný poriadok, (M) tarifu cestovného“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o VOD).

C)  DRUHY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY

Verejnú osobnú dopravu možno prevádzkovať ako (1) pravidelnú dopravu, (2) osobitnú pravidelnú dopravu alebo (3) príležitostnú dopravu.

C1 Pravidelná doprava

Pravidelnou dopravou je pravidelne sa opakujúce poskytovanie prepravných služieb na určenej trase dopravnej cesty, pri ktorom cestujúci nastupujú a vystupujú na vopred určených zastávkach, a ktorých dopravca prepravuje podľa vopred vyhlásených prepravných podmienok, zverejneného cestovného poriadku a tarify (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o VOD).

Pravidelnú dopravu možno prevádzkovať ako (A) mestskú dopravu, (B) regionálnu dopravu a (C) diaľkovú dopravu, (D) dopravu na špeciálnych dráhach a (E) dopravu na lanových dráhach bez ohľadu na jej sezónnosť.

C1A Povinnosti dopravcu v pravidelnej doprave

Dopravca v pravidelnej doprave má v zmysle ustanovenia § 8 zákona o VOD viacero povinnosti, dopravca je povinný napríklad: (A) prepravovať cestujúcich podľa tarify (ďalej len „tarifná povinnosť“) a vydať cestujúcemu cestovný lístok alebo ho zaevidovať v elektronickom systéme, ak sa na zaplatenie cestovného použilo elektronické médium, (B) uľahčovať prepravu vybraných skupín cestujúcich, cestujúcich s detským kočíkom a so zvieratami a prepravu psov so špeciálnym výcvikom, (C) byť súčinný pri tvorbe integrovaných dopravných systémov, najmä spolupracovať s organizátorom, (D) zvyšovať komfort cestovania a poskytovať podľa svojich možností doplnkové služby pre cestujúcich v dopravných prostriedkoch, na staniciach a na zastávkach, ak to vyplýva zo zmluvy o dopravných službách, (E) zjednodušovať systém rezervácie a nákupu cestovných lístkov a informovať cestujúcich o poskytovaných doplnkových službách a o cenách za ne a mnoho ďalších (ustanovenie § 8 zákona o VOD).

C1B Povinnosti cestujúcich v pravidelnej doprave

Podobne ako dopravcovi, aj cestujúcim v pravidelnej doprave zo zákona o VOD vyplýva viacero povinností, cestujúci je povinný napríklad: (A) správať sa tak, aby neohrozil bezpečnosť prepravy, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodil dopravný prostriedok a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim, neznečistil dopravný prostriedok a priestory dopravcu určené cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a posádku dopravného prostriedku, (B) poslúchnuť pokyn alebo príkaz vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera na zaistenie bezpečnosti cestujúcich a bezpečnosti a plynulosti premávky, (C) zaplatiť cestovné a na výzvu vodiča, iného člena posádky dopravného prostriedku, oprávneného zamestnanca dopravcu alebo dispečera preukázať sa platným cestovným lístkom, (D) dodržať podmienky zmluvy o preprave vrátane prepravného poriadku a pod. (ustanovenie § 11 ods. 1 zákona o VOD).

Zákon o VOD v súvislosti s pravidelnou dopravou upravuje aj (1) cestovný poriadok (ustanovenie § 12 zákona o VOD, (2) cestovné lístky a ich kontrolu (ustanovenie § 13 zákona o VOD), (3) tarifu cestovného (ustanovenie § 13 zákona o VOD), (4) reguláciu cestovného (ustanovenie § 15 zákona o VOD) a pod.

C2 Osobitná pravidelná doprava

Ďalším druhom verejnej osobnej dopravy je osobitná pravidelná doprava. Osobitnou pravidelnou dopravou je pravidelná doprava pre vopred dohodnuté skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich, najmä doprava zamestnancov do zamestnania a zo zamestnania, doprava detí, žiakov a študentov do škôl, školských zariadení alebo iných vzdelávacích zariadení a späť. Uskutočňuje sa na základe zmluvy medzi dopravcom a objednávateľom prepravy po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami v dohodnutej periodicite (ustanovenie § 17 ods. 1 zákona o VOD).

C3 Príležitostná doprava

Okrem pravidelnej dopravy a osobitnej pravidelnej dopravy zákon o VOD upravuje aj príležitostnú dopravu. Príležitostná doprava sa uskutočňuje na základe dohody s objednávateľom príležitostnej dopravy ako jednorazová zmluvná preprava dohodnutej skupiny cestujúcich po dohodnutej trase s dohodnutými zastávkami (ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o VOD).

3.   ZABEZPEČOVANIE DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI ÚZEMIA

A)  DOPRAVNÁ OBSLUŽNOSŤ ÚZEMIA

Dopravná obslužnosť územia je v zmysle zákona o VOD zabezpečenie poskytovania primeraného rozsahu dopravných služieb vo verejnom záujme na území vymedzenom v zmluve o dopravných službách, najmä na zabezpečenie dopravy do zamestnania, škôl a školských zariadení, zdravotníckych zariadení, úradov alebo na účel uspokojovania spoločenských potrieb vrátane dopravy späť, prispievajúcej k trvalo udržateľnému rozvoju záujmového územia (ustanovenie § 20 ods. 1 zákona o VOD).

B)   NÁRODNÝ PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI

Slovenská legislatíva upravuje aj tzv. Národný plán dopravnej obslužnosti Slovenskej republiky (ďalej len „národný plán dopravnej obslužnosti“), ktorým sa rozumie koncepčný dokument, ktorý definuje verejný záujem všetkých objednávateľov. Národný plán dopravnej obslužnosti zahŕňa najmä (A) návrh dopravnej obsluhy, (B) opatrenia na dosiahnutie dopravnej integrácie, tarifnej integrácie, integrácie cestovných lístkov a integrácie dopravcov, (C) návrh prestupných bodov a (D) určenie nosného druhu dopravy v závislosti od veľkosti prepravného prúdu. Národný plán dopravnej obslužnosti obsahuje aj spôsob riešenia súbežnej dopravy a opatrenia na zabezpečenie koordinácie a nadväznosti jednotlivých druhov dopravy (ustanovenie § 22 ods. 1 zákona o VOD).

C)   PLÁN DOPRAVNEJ OBSLUŽNOSTI

Na zabezpečenie dopravnej obslužnosti územia objednávateľ zostavuje plán dopravnej obslužnosti. Pri zostavovaní plánu dopravnej obslužnosti objednávateľ zohľadňuje (A) existujúce koncepčné a strategické dokumenty v oblasti dopravy, dopravnú a environmentálnu politiku štátu, (B) prepravný dopyt, dopravné prúdy vrátane individuálnej automobilovej dopravy, prognózu dopytu, štruktúru cestujúcich a štatistiky frekvencie cestujúcich a kapacitu dopravnej infraštruktúry, (C) prevádzkové možnosti dopravcov a hospodárnosť zabezpečovania prepravy, (D) finančné možnosti rozpočtu objednávateľa na poskytovanie dopravných služieb vo verejnom záujme, (E) prevádzkované železničné linky, autobusové linky, linky lodnej dopravy alebo linky mestskej dráhovej dopravy a ich prepravnú kapacitu a ďalšie kapacitné možnosti komerčných dopravcov, (F) technický stav ciest na trase autobusových liniek, technický stav dráh na trase železničných liniek alebo liniek mestskej dráhovej dopravy alebo stav vodných ciest na trase liniek lodnej dopravy, (G) kapacitné možnosti súbežnej dopravy (ustanovenie § 23 ods. 3 zákona o VOD).

C1 Obsah plánu dopravnej obslužnosti

Plán dopravnej obslužnosti obsahuje najmä (A) vymedzenie územia dopravnej obslužnosti, (B) popis zabezpečovaných dopravných služieb vo verejnom záujme, (C) možnosti udelenia výlučného práva na dopravné služby na určitej autobusovej linke, železničnej linke, linke mestskej dráhovej dopravy alebo linke lodnej dopravy alebo na určitých zastávkach, (D) ciele a zámery riešenia disproporcie dopytu a ponuky v určitom území vrátane potreby investícií do infraštruktúry, vozidlového parku, plavidiel, do technickej základne alebo do organizácie a trasy autobusových liniek, vlakových liniek, liniek mestskej dráhovej dopravy a liniek lodnej dopravy, (E) koordináciu a kooperáciu so susednými záujmovými územiami a s inými módmi dopravy (ustanovenie § 23 ods. 4 zákona o VOD).

4.   VEREJNÁ SPRÁVA

Ďalším väčším okruhom, upraveným v zákone o VOD je oblasť verejnej správy. V rámci uvedenej časti zákon o VOD upravuje napríklad (1) orgány verejnej správy (ustanovenie § 31 zákona o VOD), (2) Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky (ustanovenie § 32 zákona o VOD), (3) Národnú dopravnú autoritu (ustanovenie § 33 zákona o VOD), (4) Dopravný úrad (ustanovenie § 34 zákona o VOD), (5) VÚC (ustanovenie § 35 zákona o VOD), (6) obce (ustanovenie § 36 zákona o VOD) a pod.

5.   OSTATNÉ USTANOVENIA ZÁKONA O VOD

Na záver zákon o VOD upravuje otázky (1) odborného dozoru (ustanovenie § 37 zákona o VOD), (2) priestupkov (ustanovenie § 40 zákona o VOD), (3) správnych deliktov (ustanovenie § 41 zákona o VOD) a (4) spoločných, splnomocňovacích a prechodných ustanovení (ustanovenia § 42 až § 44 zákona o VOD).

Zákon o VOD nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2024.

Publikované dňa 23.02.2024.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....