Iné

Zákon o vojenskom spravodajstve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 02/2023

Národná rada Slovenskej republiky prijala koncom roka 2022 zákon o Vojenskom spravodajstve, ktorým sa zrušuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov.

Dňa 29. novembra 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon o Vojenskom spravodajstve (ďalej len „zákon o Vojenskom spravodajstve“).

V nasledujúcom texte sa budeme venovať prehľadu najdôležitejších zmien, ktoré zákon o Vojenskom spravodajstve priniesol. Zároveň vzhľadom na obsahovú rozsiahlosť zákona o Vojenskom spravodajstve odkazujeme aj na jeho plné znenie.

  • Pôsobnosť, riadenie, organizácia a úlohy VS

Zákon o Vojenskom spravodajstve sa na úvod venuje napríklad pôsobnosti, riadeniu, organizácii a úlohám Vojenského spravodajstva.

„Vojenské spravodajstvo je spravodajská služba, ktorá plní úlohy na úseku obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ (ustanovenie § 4 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo vykonáva spravodajskú činnosť a bezpečnostné opatrenia na úseku obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky a v rozsahu svojej pôsobnosti sa podieľa na spravodajskom zabezpečení obrany, ktorým je plánovanie a riadenie spravodajských operácií pri obrane štátu, plnení úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, plnení ďalších úloh podľa osobitných predpisov a plnení úloh z dohôd a záväzkov vojenskej povahy“ (ustanovenie § 4 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Ak je to potrebné na predchádzanie alebo zabránenie aktivitám, ktoré ohrozujú obranu, obranyschopnosť alebo bezpečnosť Slovenskej republiky, Vojenské spravodajstvo vykonáva

primerané bezpečnostné opatrenia“ (ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Na čele Vojenského spravodajstva je riaditeľ Vojenského spravodajstva (ďalej len „riaditeľ“).

Riaditeľa vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) s predchádzajúcim súhlasom vlády Slovenskej republiky. Riaditeľ je za výkon svojej funkcie zodpovedný ministrovi“ (ustanovenie § 4 ods. 4 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra schvaľuje Štatút Vojenského spravodajstva, ktorý podrobnejšie upravuje činnosť Vojenského spravodajstva v rámci výkonu pôsobnosti a úloh ustanovených zákonom“ (ustanovenie § 4 ods. 5 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Celkové početné stavy Vojenského spravodajstva na návrh ministra schvaľuje vláda Slovenskej republiky“ (ustanovenia § 4 ods. 6 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Bezpečnostná rada Slovenskej republiky môže ministrovi v písomnej forme ukladať úlohy pre Vojenské spravodajstvo v rozsahu jeho pôsobnosti podľa ustanovenia § 5 zákona o Vojenskom spravodajstve“ (ustanovenie § 4 ods. 7 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo na účely plnenia úloh podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve získava, sústreďuje a vyhodnocuje informácie dôležité na zabezpečenie obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky a mimo územia Slovenskej republiky zamerané na (A) činnosti ohrozujúce zvrchovanosť, ústavné zriadenie, územnú celistvosť, obranu, obranyschopnosť a bezpečnosť Slovenskej republiky, (B) aktivity cudzej moci, najmä aktivity jej spravodajských služieb, vojenských a polovojenských zoskupení alebo cudzích činiteľov, (C) terorizmus, jeho financovanie alebo podporovanie, kybernetický terorizmus, vlastizradu, sabotáž a záškodníctvo, (D) politický extrémizmus, náboženský extrémizmus, extrémizmus prejavujúci sa násilným spôsobom a škodlivú propagandu, ak súčasne ohrozuje plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) a extrémizmus profesionálnych vojakov, (E) škodlivé sektárske zoskupenia, ak ohrozujú plnenie úloh ozbrojených síl a škodlivé sektárske zoskupenia profesionálnych vojakov, (F) organizovanú trestnú činnosť a výnosy z nej a trestnú činnosť proti obrane a obranyschopnosti Slovenskej republiky, (G) nelegálne obchodovanie so zbraňami hromadného ničenia, s výrobkami obranného priemyslu, s určenými výrobkami alebo s položkami dvojakého použitia, (H) škodlivé aktivity a ohrozenia v kybernetickom priestore, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky, (I) nelegálnu migráciu a jej organizovanie, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky, (J) ochranu vojensko-hospodárskych záujmov Slovenskej republiky a na oblasť vojenskej výroby, výskumu a vývoja, (K) hybridné hrozby a dezinformácie, ak ohrozujú obranu alebo obranyschopnosť Slovenskej republiky, (L) získavanie informácií zo zahraničných zdrojov, ktoré vzniknú alebo sú získané zo zahraničia alebo ktoré súvisia so zahraničím, a informácií potrebných na realizáciu zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky v oblasti obrany, obranyschopnosti a bezpečnosti Slovenskej republiky, (M) radikalizáciu skupiny osôb alebo jednotlivcov spojenú s aktivitami a ohrozeniami podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. c) a d) zákona o Vojenskom spravodajstve, (N) spravodajskú podporu ozbrojených síl pri plnení ich úloh; spravodajskou podporou sa na účely tohto zákona o Vojenskom spravodajstve rozumie poskytovanie spravodajských informácií osobám uvedeným v ustanovení §  9 ods. 5 zákona o Vojenskom spravodajstve a technických prostriedkov a zariadení ozbrojeným silám v rozsahu podľa ustanovenia § 5 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve, (O) únik alebo ohrozenie utajovanej skutočnosti, (P) únik alebo ohrozenie informácií a vecí pochádzajúcich z evidencií Vojenského spravodajstva, (Q) zamedzenie ohrozenia a narušenia činnosti a medzinárodnej spolupráce Vojenského spravodajstva“ (ustanovenie § 5 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo vykonáva spravodajskú podporu ozbrojených síl a poskytuje súčinnosť ozbrojeným silám pri plnení ich úloh v rozsahu, ktorý určí minister na návrh riaditeľa po písomnej dohode s náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 5 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve).

Vojenské spravodajstvo v rozsahu svojej pôsobnosti (A) zabezpečuje vzdelávanie a výcvik (1) príslušníkov Vojenského spravodajstva a zamestnancov Vojenského spravodajstva, (2) subjektov v rámci spolupráce podľa ustanovenia § 8 zákona o Vojenskom spravodajstve, (B) vydáva interné predpisy na zabezpečenie úpravy vecí patriacich do jeho pôsobnosti, (C) vykonáva kontrolu podľa osobitných predpisov, (D) plní úlohy v oblasti výskumu a vývoja technických prostriedkov a zariadení“ (ustanovenie § 6 zákona o Vojenskom spravodajstve).

  • Spravodajské informácie a ich poskytovanie

Zákon o Vojenskom spravodajstve sa ďalej venuje napríklad spravodajským informáciám a ich poskytovaniu.

„Spravodajskou informáciou na účely tohto zákona o Vojenskom spravodajstve je údaj alebo súbor údajov vytvorený spracovaním informácie získanej spravodajskou činnosťou, a to najmä obsah písomnosti, nákresu, výkresu, mapy, fotografie, grafu alebo iného záznamu, obsah ústneho vyjadrenia a obsah elektrického, elektromagnetického, elektronického alebo iného fyzikálneho transportného média“ (ustanovenie § 9 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo poskytuje prostredníctvom ministra prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky, predsedovi vlády Slovenskej republiky a príslušným členom vlády Slovenskej republiky spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť“ (ustanovenie § 9 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Vojenské spravodajstvo poskytne prostredníctvom ministra prezidentovi Slovenskej republiky, predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky a vláde Slovenskej republiky spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť, na základe ich písomnej žiadosti, a to v nimi určenej lehote a v požadovanom rozsahu“ (ustanovenie § 9 ods. 3 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo poskytuje orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom verejnej moci spravodajské informácie, ktoré sú významné pre ich rozhodovanie a činnosť; to neplatí, ak ich poskytnutím môže dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh Vojenského spravodajstva, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov Vojenského spravodajstva, k odhaleniu totožnosti príslušníkov Vojenského spravodajstva alebo osôb konajúcich v prospech Vojenského spravodajstva alebo k ohrozeniu medzinárodnej spravodajskej spolupráce“ (ustanovenie § 9 ods. 4 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Vojenské spravodajstvo poskytuje spravodajské informácie (A) ministrovi, ak sú potrebné pre jeho činnosť a rozhodovanie, (B) náčelníkovi Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, ak sú potrebné na plnenie úloh ozbrojených síl, v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ, (C) ministrom určeným osobám, ak sú potrebné pre ich činnosť a rozhodovanie, v rozsahu a spôsobom, ktorý určí riaditeľ“ (ustanovenie § 9 ods. 5 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Ak o to Vojenské spravodajstvo požiada, sú orgány verejnej moci, ktorým Vojenské spravodajstvo poskytne spravodajské informácie podľa ustanovenia § 9 ods. 4 zákona o Vojenskom spravodajstve povinné zaslať Vojenskému spravodajstvu písomné vyjadrenie o spôsobe využitia poskytnutej spravodajskej informácie a o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej spravodajskej informácie na základe ich vlastných poznatkov alebo výsledkov ich vlastnej činnosti, najmä či sa spravodajská informácia potvrdila a v akom rozsahu, a to bezodkladne po vyhodnotení poskytnutej spravodajskej informácie“ (ustanovenie § 9 ods. 6 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vyjadrenie o spôsobe vyhodnotenia poskytnutej spravodajskej informácie poskytuje Policajný zbor v rozsahu, ktorý neohrozuje operatívno-pátraciu činnosť Policajného zboru, Slovenská informačná služba v rozsahu, ktorý neohrozuje plnenie úloh Slovenskej informačnej služby a orgány činné v trestnom konaní v rozsahu, ktorý neohrozuje prebiehajúce trestné konanie“ (ustanovenie § 9 ods. 7 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Druhy, obsahové náležitosti spravodajských informácií a formy, v ktorých sa spravodajské informácie poskytujú, určí riaditeľ“ (ustanovenie § 9 ods. 8 zákona o Vojenskom spravodajstve).

Zákon o Vojenskom spravodajstve sa venuje aj sledovaniu osôb a vecí.

„Sledovanie osôb a vecí je činnosť vykonávaná utajeným spôsobom, ktorá je zameraná na získavanie informácií o osobách a veciach“ (ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve). „O vykonaní sledovania osôb a vecí rozhoduje riaditeľ alebo ním poverený príslušník Vojenského spravodajstva na základe žiadosti príslušníka Vojenského spravodajstva, vyhotovenej v písomnej forme; ustanovenia zákona o ochrane pred odpočúvaním o používaní informačno-technických prostriedkov tým nie sú dotknuté“ (ustanovenie § 18 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Pri sledovaní osôb a vecí možno použiť služobnú techniku podľa ustanovenie § 25 zákona o Vojenskom spravodajstve“ (ustanovenie § 18 ods. 3 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo môže žiadať na základe dohody s oprávneným orgánom technické prostriedky a zariadenia na sledovanie osôb a vecí pre vlastnú potrebu alebo zabezpečenie prevádzky takýchto prostriedkov a zariadení aj od iných, na túto činnosť oprávnených orgánov; oprávnený orgán tieto prostriedky a zariadenia neposkytne, ak by ich zapožičaním alebo zabezpečením prevádzky mohlo dôjsť k ohrozeniu plnenia úloh oprávneného orgánu, k odhaleniu metód, foriem, zdrojov alebo prostriedkov oprávneného orgánu, k odhaleniu jeho príslušníkov alebo osôb konajúcich v prospech oprávneného orgánu. Ak o to oprávnený orgán požiada, je Vojenské spravodajstvo povinné preukázať, že technické prostriedky a zariadenia na sledovanie osôb a vecí sú použité v súlade s týmto zákonom“ (ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Ak sledovaním nie sú získané informácie potrebné na plnenie úloh Vojenského spravodajstva, vyhotovená dokumentácia, okrem písomnej žiadosti podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve, sa zničí bezodkladne“ (ustanovenie § 18 ods. 5 zákona o Vojenskom spravodajstve).

Predmetom úpravy zákona o Vojenskom spravodajstva sú aj ustanovenia upravujúce postavenie a ochranu príslušníkov Vojenského spravodajstva a postavenie a ochranu zamestnanca Vojenského spravodajstva.

„Úlohy Vojenského spravodajstva plnia príslušníci Vojenského spravodajstva“ (ustanovenie § 34 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Riaditeľ rozhoduje, ktorý príslušník Vojenského spravodajstva je osobou, ktorej totožnosť má zostať utajená v rozsahu a za ním určených podmienok. Bez súhlasu riaditeľa sa nesmú zverejniť osobné údaje, podobizeň a údaje o pobyte, a to ani po skončení služobného pomeru príslušníka Vojenského spravodajstva“ (ustanovenie § 34 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Vojenské spravodajstvo je na výkon ochrany podľa ustanovenia § 34 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve oprávnené zakázať sprístupňovanie, poskytovanie a zverejňovanie osobných údajov dotknutých osôb z informačných systémov prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje. Ak je potrebné na základe osobitného predpisu sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť osobné údaje týchto osôb, je prevádzkovateľ a sprostredkovateľ informačného systému oprávnený takýto úkon realizovať len na základe vopred udeleného súhlasu riaditeľa; to neplatí pre informačný systém katastra nehnuteľností“ (ustanovenie § 34 ods. 3 zákona o Vojenskom spravodajstve).

„Na plnení úloh Vojenského spravodajstva a ich podpore sa môžu podieľať aj zamestnanci Vojenského spravodajstva“ (ustanovenie § 35 ods. 1 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Fyzická osoba, ktorá sa má prijať do pracovného pomeru na výkon práce vo verejnom záujme, sa pred prijatím podrobí psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti. Fyzickú osobu, s ktorou sa má uzavrieť dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, možno pred jej uzatvorením podrobiť psychologickému vyšetreniu a psychofyziologickému overeniu pravdovravnosti“ (ustanovenie § 35 ods. 2 zákona o Vojenskom spravodajstve). „Na zamestnanca Vojenského spravodajstva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 34 ods. 2 a 3 zákona o Vojenskom spravodajstve“ (ustanovenie § 35 ods. 3 zákona o Vojenskom spravodajstve).

  • Účinnosť zákona o Vojenskom spravodajstve

Novela nadobudla účinnosť dňa 01. februára 2023.

Publikované dňa 11.04.2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....