Iné

Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2020

Dňa 16. októbra 2019 bol národnou radou schválený úplne nový zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

Zákonodarca sa v zmysle dôvodovej správy snaží zákonom reagovať na aktuálny spoločenský stav spočívajúci v dlhodobo pretrvávajúcich nedostatkoch v oblasti bezpečnosti detských ihrísk a tiež na súčasný právny stav, ktorý je založený na absencii ucelenej právnej úpravy, ktorá by jasným a zrozumiteľným spôsobom stanovovala bezpečnostné požiadavky na detské ihrisko ako celok, zodpovednostné vzťahy pri prevádzkovaní detských ihrísk a základné povinnosti vlastníkov, resp. prevádzkovateľov späté so sprístupňovaním detského ihriska verejnosti.

Problematika bezpečnostných požiadaviek na detské ihriská bola čiastočne upravená v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 349/2010 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia (ďalej len „nariadenie“). Nariadenie však upravovalo len zariadenia detského ihriska ako individuálne veci, v prípade ktorých sa muselo pred ich uvedením na trh alebo do prevádzky vykonať obligatórne posúdenie zhody, ktorým sa zisťovalo, či pri výrobe zariadenia detského ihriska boli dodržané príslušné technické normy.  Dôvodová správa k návrhu zákona ďalej hovorí, že podľa doterajšej úpravy sa posudzovala bezpečnosť zariadenia detského ihriska len po jeho výrobe, nedostatočne však tento právny stav reflektoval na početné nedostatky spôsobené neodbornou montážou, nesprávnou inštaláciou priamo na detskom ihrisku či nedostatočnou údržbou, čím sa aj z pôvodne bezpečného zariadenia detského ihriska môže stať nebezpečný výrobok.

Dôvodová správa ďalej uvádza, že cieľom návrhu zákona je stanoviť požiadavky na detské ihrisko ako jeden kompaktný priestor. Ambíciou návrhu zákona nie je vylúčiť každé potenciálne nebezpečenstvo na detskom ihrisku, ale stanoviť také požiadavky, aby miera hroziaceho rizika vyplývajúceho zo samotnej podstaty hry na detskom ihrisku a s ňou neoddeliteľne spätá neprekročila hranicu rizika, ktoré možno na detskom ihrisku rozumne predvídať. Ustanovujú sa také povinnosti subjektov, ktoré smerujú k dosiahnutiu sledovaného účelu – väčšia bezpečnosť detí na detských ihriskách.

Z dôvodu obsahovej rozsiahlosti nebudeme reprodukovať úplné znenie zákona. Priblížime jeho systematiku a sústrediť sa budeme na najdôležitejšie ustanovenia. Z pohľadu systematiky je zákon tvorený nasledujúcimi osemnástimi paragrafmi: (1) Predmet úpravy, (2) Základné ustanovenia, (3) Základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska, (4) Základné povinnosti vlastníka detského ihriska, (5) Označenie detského ihriska, (6) Evidencia úrazov, (7) Kontrola detského ihriska, (8) Vstupná kontrola, (9) (10) (11) (12) Pravidelná kontrola, (13)  Spoločné ustanovenia o výkone kontroly detského ihriska, (14) Dohľad, (15) Priestupky, (16) Iné správne delikty a ukladanie pokút, (17) Prechodné ustanovenia, (18) Záverečné ustanovenia.

Z pohľadu vecného rozsahu zákona je dôležité spomenúť ustanovenie § 1 ods. 2, v zmysle ktorého sa zákon nevzťahuje na detské ihrisko s obmedzeným prístupom, ktoré je určené výlučne na domáce používanie. Uvedené znamená, že ustanovenia zákona sa nepoužijú na detské ihriská, ktoré sú postavené pri obydliach a slúžia spravidla uzavretému, presne stanovenému okruhu osôb a bežne k nim verejnosť nemá voľný prístup (napr. hojdačka na záhrade rodinného domu). Za domáce používanie detského ihriska možno považovať aj užívanie detského ihriska, ktoré bolo zriadené pre potreby obyvateľov konkrétneho bytového domu alebo bytových domov.

Predkladatelia návrhu zákona sa snažia pod jeho pôsobnosť subsumovať v zásade všetky detské ihriská vrátane tých, ktoré sú situované v parkoch, na námestiach, uliciach alebo iných priestranstvách, ktoré slúžia na všeobecné užívanie, pri školách, školských zariadeniach alebo iných zariadeniach pre deti a mládež, ale tiež na súkromných pozemkoch pri hoteloch, reštauračných zariadeniach, na kúpaliskách, v oddychových zónach a pod. Rovnako sa má návrh zákona vzťahovať aj na všetky interiérové detské ihriská, ako sú detské kútiky a iné.

Vysvetlenie základných pojmov, súvisiacich s problematikou detských ihrísk je predmetom ustanovenia § 2 zákona. V zmysle uvedeného ustanovenia sa detským ihriskom rozumie priestor, v ktorom je umiestnené aspoň jedno zariadenie detského ihriska a je prístupný verejnosti. Zariadenie detského ihriska je podľa § 2 ods. 2 písm. a) zákona zariadenie alebo konštrukcia vrátane dielcov a konštrukčných prvkov, s ktorým, v ktorom alebo na ktorom sa dieťa môže hrať vnútri alebo vonku, samostatne alebo v skupine a je primárne určené na hru detí. Zariadenie detského ihriska teda predstavuje zariadenie alebo konštrukciu s konštrukčnými prvkami, ktoré má u detí vzbudzovať záujem o hru. V intenciách detskej fantázie môže potenciálne takýto záujem vyvolávať akákoľvek vec (napr. koleso, zábradlie, strom, lavička), avšak v prípade zariadenia detského ihriska ide o jeho primárnu a najdôležitejšiu funkciu. Medzi najbežnejšie sa vyskytujúce zariadenia detského ihriska patria hracie prvky typu hojdačka, šmýkačka, preliezačka, kolotoče, rôzne kývavé zariadenia s dizajnom zvierat alebo dopravných prostriedkov a pod. Sprístupňovaním detského ihriska verejnosti rozumieme umožnenie užívania detského ihriska užívateľom detského ihriska za odplatu alebo bezodplatne (§ 2 ods. 2 písm. f) zákona). Okrem uvedených základných pojmov upravuje ustanovenie § 2 aj ďalšie pojmy, ako napríklad pojmy: iné príslušenstvo detského ihriska, povrch tlmiaci náraz, uvedenie detského ihriska do prevádzky, neprimerané nebezpečenstvo a pod. Pre špecifikovanie jednotlivých pojmov odkazujeme na § 2 zákona v platnom znení.

Ďalším dôležitým ustanovením je § 3 zákona, upravujúci základné požiadavky na bezpečnosť detského ihriska. Detské ihrisko v prevádzke musí byť bezpečné, pričom za bezpečné sa považuje ihrisko, ak každé zariadenie detského ihriska umiestnené na detskom ihrisku spĺňa minimálne požiadavky podľa technických noriem a je umiestnené bezpečným spôsobom, ak iné príslušenstvo detského ihriska nepredstavuje neprimerané nebezpečenstvo, a ak sú splnené požiadavky podľa odseku 9. Podľa § 3 ods. 9, na ktorý uvedené ustanovenie odkazuje, musí byť časť povrchu, na ktorú môže používateľ zariadenia detského ihriska spadnúť po páde z vyvýšenej časti zariadenia detského ihriska s výškou voľného pádu väčšou ako 0,6 m alebo ktoré pri používaní vyvoláva bezprostredne neovládateľný pohyb tela používateľa zariadenia detského ihriska, zabezpečená povrchom tlmiacim náraz. Povrchom tlmiacim náraz musí byť zabezpečená aj nižšie umiestnená plocha predstavujúca predpokladanú podporu tela používateľa zariadenia detského ihriska pri výške voľného pádu medzi predpokladanými podporami tela používateľa zariadenia detského ihriska toho istého zariadenia detského ihriska väčšej ako 1 m. Ďalšími požiadavkami na bezpečnosť detského ihriska sú napríklad (1) zákaz umiestnenia hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa s cieľom plnenia zariadenia detského ihriska (§ 3 ods. 5) – uvedené je v zákone zakotvené z dôvodu, že niektoré hračky majú obdobný spôsob používania ako zariadenia detského ihriska –  umožňujú lezenie, šplhanie, šmýkanie, hojdanie atď. Hračky však podliehajú iným bezpečnostným požiadavkám ako zariadenia detského ihriska, a to najmä s ohľadom na frekvenciu ich užívania. Kým zariadenie detského ihriska je vyrábané za účelom umiestnenia na mieste dostupnom verejnosti a jeho užívania väčším počtom detí súčasne či s množstvom opakovaní, a to na pravidelnej báze, hračky na rozvíjanie pohybovej aktivity dieťaťa sú určené na domáce používanie, preto sa ich umiestnením na detskom ihrisku môže ich životnosť zásadne skrátiť, (2) možnosť umiestniť na detské ihrisko len zariadenie detského ihriska, spĺňajúce všeobecné požiadavky na bezpečnosť výrobku podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (§3 ods. 4), či (3) povinnosť umiestniť na zariadenie detského ihriska oznam s upozornením na riziká, ktoré nemožno odstrániť pri jeho výrobe alebo umiestnení (§3 ods. 7) a pod. Dôležitú bezpečnostnú požiadavku formuluje aj ustanovenie § 3 ods. 8 zákona, podľa ktorého minimálny priestor zariadenia detského ihriska sa nesmie prekrývať s minimálnym priestorom iného zariadenia detského ihriska a obsahovať inú vec, ktorá by zvyšovala mieru ohrozenia používateľa zariadenia detského ihriska pri hre. Požiadavka podľa predošlej vety sa nevzťahuje na minimálny priestor zariadenia detského ihriska, ktorého užívanie nevyvoláva bezprostredne neovládateľný pohyb tela používateľa zariadenia detského ihriska, a tiež na dielce, konštrukčné prvky a iné veci, ktoré sú určené na trvalé používanie spolu so zariadením detského ihriska. Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona má ísť v tomto ustanovení napríklad o prípady nesprávne zvoleného spôsobu zakotvenia alebo upevnenia zariadenia detského ihriska, prípadne umiestnenie hracích prvkov bez dodržania potrebných odstupov (t.j. neprekrývanie minimálnych priestorov zariadení detského ihriska) napríklad pri dvoch šmýkačkách ústiacich do jedného bodu pieskoviska, umiestnení lavičky, plotu či stĺpa do dráhy prirodzeného pohybu hojdačky alebo nesprávnou kombináciou hojdačky, šmýkačky a časti na lezenie v rámci jednej konštrukcie, v dôsledku čoho sa stáva veľmi pravdepodobným, že napriek bezpečnosti každej jednej časti a dodržaním obvyklého spôsobu ich užívania deťmi, jedno hrajúce sa dieťa neúmyselne ohrozí druhé.

Ďalšou dôležitou oblasťou, upravenou zákonom je problematika povinností vlastníkov detských ihrísk. Vlastník detského ihriska je v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona povinný (1) uviesť do prevádzky len detské ihrisko, na ktoré bol vydaný inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3, (2) zabezpečiť splnenie základných požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa § 3, (3) vykonať alebo zabezpečiť vykonanie kontroly detského ihriska podľa § 9, (4) obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru detského ihriska na nevyhnutný čas, ak detské ihrisko počas prevádzky nie je bezpečné, a informovať užívateľov detského ihriska o obmedzení prístupu dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom, (5) bezodkladne odstrániť zariadenie detského ihriska alebo iné príslušenstvo detského ihriska alebo obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska alebo k inému príslušenstvu detského ihriska na nevyhnutný čas, ak zariadenie detského ihriska alebo iné príslušenstvo detského ihriska predstavuje v čase prevádzky detského ihriska neprimerané nebezpečenstvo, a informovať užívateľov detského ihriska o obmedzení prístupu dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom, (6) obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru zariadenia detského ihriska alebo k inému príslušenstvu detského ihriska počas jeho údržby, ak sa vykonáva v prevádzkovom čase, a informovať užívateľov detského ihriska o prebiehajúcej údržbe dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom, (7) mimo obdobia kalendárneho roka, v ktorom sa detské ihrisko sprístupňuje verejnosti, obmedziť prístup verejnosti do minimálneho priestoru detského ihriska alebo informovať verejnosť o skutočnosti, že detské ihrisko nie je v prevádzke, dostatočne viditeľným a čitateľným oznamom, (8) označiť detské ihrisko podľa § 5, (9) viesť a sprístupňovať evidenciu úrazov podľa § 6, (10) oznamovať úrazy podľa § 6 ods. 3, (11) uchovávať inšpekčný certifikát podľa § 8 ods. 3 a správu o pravidelnej kontrole detského ihriska podľa § 12 ods. 2 počas troch rokov odo dňa ich vyhotovenia a sprístupniť ich na žiadosť orgánu dohľadu, (12) poskytnúť orgánu dohľadu súčinnosť potrebnú na výkon dohľadu.

Podľa dôvodovej správy aplikačná prax ukazuje, že v praxi, najmä pri starších detských ihriskách, ktoré boli zriadené svojpomocne na verejne prístupných miestach, býva určenie jednoznačného vlastníka problematické, prípadne s odstupom času nemožné. V záujme princípu právnej istoty, najmä z pohľadu rodičov detí využívajúcich detské ihriská, a tiež z dôvodu zefektívnenia výkonu dohľadu v prípadoch, keď napriek zrejme nevyhovujúcemu stavu detského ihriska nie je možné určiť zodpovedný subjekt, sa ustanovuje, že za predpokladu, že nie je možné určiť vlastníka detského ihriska, považuje sa za vlastníka detského ihriska vlastník pozemku, na ktorom, alebo stavby, v ktorej je toto detské ihrisko zriadené. K otázke zodpovednosti vlastníka za plnenie povinností podľa zákona dôvodová správa ustanovuje, že v prípade, že vlastník určí prevádzkovateľa na plnenie všetkých svojich povinností, prípadne len niektorých z nich, konečná zodpovednosť za stav detského ihriska ostáva vždy na vlastníkovi detského ihriska, voči ktorému bude v prípade porušenia zákonnej povinnosti viesť konanie tiež orgán dohľadu. Následnú zodpovednosť si vlastník detského ihriska môže vyvodzovať voči prevádzkovateľovi odvíjajúc sa od povahy právneho vzťahu vlastníka s prevádzkovateľom detského ihriska.

Niektoré povinnosti vlastníka, upravené v ustanovení § 4 ods. 1 zákona nachádzajú svoju špecifikáciu a legálne vyjadrenie v neskorších ustanoveniach. Napríklad povinnosť vlastníka označiť detské ihrisko (§ 4 ods. 1 písm. h)) je špecifikovaná v § 5 zákona, ktorý upravuje obsahové náležitosti označenia detského ihriska (napr. názov, adresa, dátum poslednej kontroly detského ihriska…). Rovnako aj povinnosť vlastníka viesť a sprístupňovať evidenciu úrazov a povinnosť oznamovať úrazy (§ 4 ods. 1 písm. i) a j)) je špecifikovaná v ustanovení § 6 zákona.

Osobitnú pozornosť v súvislosti s požiadavkami na bezpečnosť detských ihrísk chceme venovať kontrole dodržiavania povinností. Základným pojmom súvisiacim so systémom kontroly je pojem kontrola detského ihriska (§ 7) – kontrola posudzuje a vyhodnocuje stav detského ihriska, jednotlivých zariadení detského ihriska a povrchu detského ihriska, vykonáva sa na základe obhliadky detského ihriska. V rámci kontroly detského ihriska možno rozlišovať (1) vstupnú kontrolu (§ 8) – kontrola detského ihriska so zameraním najmä na bezpečnosť konštrukčného vyhotovenia, umiestnenia a inštalácie zariadení detského ihriska, iného príslušenstva detského ihriska, povrchu tlmiaceho náraz a celkovú bezpečnosť detského ihriska pred uvedením do prevádzky po (A) zriadení detského ihriska alebo (B) zmene detského ihriska podľa § 4 ods. 2. Vstupnú kontrolu vykonáva inšpekčný orgán podľa § 8 ods. 2 zákona, ktorý po zistení splnenia všetkých podmienok bezpečnosti detského ihriska podľa § 3 zákona vydá do 30 dní odo dňa vykonania obhliadky inšpekčný certifikát. Okrem vstupnej kontroly poznáme v rámci kontroly detského ihriska aj (2) pravidelnú kontrolu (§ 9) – kontrola detského ihriska so zameraním najmä na nedostatky vyvolané používaním zariadenia detského ihriska alebo iného príslušenstva detského ihriska, nesprávnou alebo nedostatočnou údržbou, poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom vykonávaná najmenej raz za 24 mesiacov. Osoba oprávnená na výkon tohto druhu kontroly je zakotvená v ustanovení § 9 ods. 2. Táto osoba sa musí preukázať certifikátom odbornej spôsobilosti (§ 10) a spĺňať aj ďalšie požiadavky a predpoklady na výkon pravidelnej kontroly (§ 11). Po vykonaní pravidelnej kontroly oprávnenou osobou sa vyhotovuje správa o pravidelnej kontrole, náležitosti ktorej sú predmetom úpravy § 12. V súvislosti s výsledkom vstupnej a pravidelnej kontroly je potrebné uviesť, že inšpekčný certifikát (výsledok vstupnej kontroly) nahrádza správu o pravidelnej kontrole (výsledok pravidelnej kontroly) s platnosťou na 12 mesiacov odo dňa vydania inšpekčného certifikátu.

Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona sa realizuje podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej kontrole“) (§ 14).

Sankciám sa zákon venuje v ustanoveniach § 15 a § 16. Priestupku sa podľa § 15 ods. 1, dopustí ten, kto neoprávnene vystupuje ako osoba oprávnená na výkon kontroly detského ihriska, orgán certifikujúci osoby, osoba ním poverená na výkon odborného vzdelávania podľa § 11 ods. 2 alebo ako certifikovaná osoba. Za uvedený priestupok hrozí osobe, ktorá sa ho dopustí pokuta vo výške od 1500 eur do 25 000 eur.

Zákon však v súvislosti so sankciami upravuje aj iné správne delikty, zakotvené v § 16 zákona. Ustanovenie § 16 zákona ustanovuje širokú škálu pokút, ktoré sa v rôznej výške ukladajú vlastníkovi detského ihriska, osobe oprávnenej na výkon kontroly, orgánu certifikujúcemu osoby alebo samotnej certifikovanej osobe, a to za porušenie povinností, zakotvených v jednotlivých ustanoveniach zákona. Sadzby pokuty (pohybujúce sa v rozmedzí od 50 eur do 50 000 eur) sa zvyšujú na dvojnásobok, ak subjekt opakovane poruší tú istú povinnosť, za porušenie ktorej mu už orgánom dohľadu bola uložená pokuta, počas 12 mesiacov odo dňa právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia o uložení pokuty (§ 16 ods. 3). Pri určení výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania a na rozsah a mieru hroziacej alebo spôsobenej ujmy (§ 16 ods. 6).

Z prechodných ustanovení (§ 17) a záverečných ustanovení (§ 18) vyplýva, že základné požiadavky na detské ihrisko a povinnosti vlastníka detského ihriska podľa tohto zákona sa vzťahujú aj na detské ihriská uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona okrem povinnosti podľa § 4 ods. 1 písm. a) (uvedenie ihriska do prevádzky). Vlastník detského ihriska uvedeného do prevádzky do 31. decembra 2019 je povinný zabezpečiť splnenie požiadaviek na bezpečnosť detského ihriska podľa tohto zákona a vykonať alebo zabezpečiť vykonanie prvej pravidelnej kontroly detského ihriska podľa § 9 najneskôr do 31. decembra 2021.

Zákonom sa do zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov dopĺňa nový druh viazanej živnosti pod názvom „Pravidelná kontrola detského ihriska“. Rovnako sa zákonom dopĺňa aj zákon o štátnej kontrole, a to v § 2 sa dopĺňa písm. m). V zmysle novo zakotveného ustanovenia sa podľa predmetného ustanovenia kontrolou vnútorného trhu zisťuje dodržiavanie povinností pri uvedení detského ihriska do prevádzky, pri prevádzke a kontrole detského ihriska a ďalších povinností podľa osobitného predpisu.

Dôvodová správa k návrhu zákona v súhrne konštatuje, že návrhom zákona sa stanovujú najmä požiadavky na náležité rozmiestnenie prvkov detského ihriska a zabezpečenie vhodného povrchu detských ihrísk, zavádza sa systém na monitorovanie úrazov detí na detských ihriskách a jasné pravidlá prevádzky detských ihrísk vrátane vykonávania pravidelných odborných kontrol. Kontrola individuálnych zariadení detských ihrísk sa pretransformuje na vstupnú kontrolu, ktorú budú musieť absolvovať všetky detské ihriská pred uvedením do prevádzky po ich zriadení alebo podstatnej zmene majúcej dosah na bezpečnosť detského ihriska. Návrhom zákona sa zároveň definuje okruh subjektov oprávnených vykonávať kontroly detských ihrísk po preukázaní dostatočnej odbornosti na výkon tejto špecializovanej činnosti. Návrh zákona súčasne predpokladá prijatie vykonávajúceho predpisu, ktorým sa bližšie stanovia požiadavky na obsah, rozsah a vykonávanie odborného vzdelávania a odborného skúšania certifikovaných osôb ako subjektov oprávnených na výkon periodických kontrol detských ihrísk sprístupňovaných verejnosti.

Zákon nadobudol účinnosť dňa 1. januára 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....