Iné

Zákon o zriadení správnych súdov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2022

Súčasťou reformy súdnej mapy (nového usporiadania sídiel a obvodov okresných súdov a krajských súdov, zriadenia mestských súdov a zriadenia správnych súdov) je aj zákon o zriadení správnych súdov.

Dňa 27. apríla 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 151/2022 Z. z. o zriadení správnych súdov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o správnych súdoch“). Zákonom o správnych súdoch sa mení a dopĺňa aj (A) zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „SSP“), (B) zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch“), (C) zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZVJS“), (D) zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokuratúre“), (E) zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o prokurátoroch“), (F) zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o CP“), (G) zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Súdnej rade“) (H) zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sídlach“), (I) zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdoch“), (J) zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane“) a (K) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“).

V nasledujúcom texte prinášame len prehľad najdôležitejších zmien a zároveň odkazujeme aj na plné znenie zákona o správnych súdoch.

Zmeny, ktoré zákon o zriadení správnych súdov prináša

Zákon o správnych súdov systematicky pozostáva z troch paragrafových ustanovení.

„Zriaďujú sa (A) Správny súd v Banskej Bystrici, (B) Správny súd v Bratislave, (C) Správny súd v Košiciach“ (ustanovenie § 1 zákona o správnych súdoch). „Sídla, obvody, pôsobnosť a organizáciu správnych súdov a konanie pred nimi upravujú osobitné predpisy“ (ustanovenie § 2 zákona o správnych súdoch).

„Správne súdy začnú svoju činnosť 1. januára 2023“ (ustanovenie § 3 ods. 1 zákona o správnych súdoch). „Až do začatia činnosti správnych súdov vykonávajú ich pôsobnosť tie krajské súdy, ktoré ju vykonávali podľa predpisov účinných pred začatím ich činnosti“ (ustanovenie § 3 ods. 2 zákona o správnych súdoch). „Výkon súdnictva prechádza od 1. januára 2023 z krajských súdov na správne súdy vo všetkých veciach, v ktorých je od 1. januára 2023 daná právomoc správnych súdov, a to (A) z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici, (B) z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave, (C) z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach“ (ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o správnych súdoch).

„V súvislosti s prechodom výkonu súdnictva podľa ustanovenie § 3 ods. 3 zákona o správnych súdoch prechádzajú od 1. januára 2023 práva a povinnosti vyplývajúce zo štátnozamestnaneckých vzťahov, z pracovnoprávnych vzťahov a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich jeho výkon a správa majetku štátu, ktorý bol k 31. decembru 2022 v správe krajských súdov a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu súdnictva podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o správnych súdoch, (A) z Krajského súdu v Banskej Bystrici, Krajského súdu Trenčíne a Krajského súdu v Žiline na Správny súd v Banskej Bystrici, (B) z Krajského súdu v Bratislave, Krajského súdu v Nitre a Krajského súdu v Trnave na Správny súd v Bratislave, (C) z Krajského súdu v Košiciach a Krajského súdu v Prešove na Správny súd v Košiciach“ (ustanovenie § 3 ods. 4 zákona o správnych súdoch).

„Podrobnosti o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o správnych súdoch sa upravia dohodou medzi krajským súdom a správnym súdom, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností“ (ustanovenie § 3 ods. 5 zákona o správnych súdoch). „Výberové konania na funkcie prvých predsedov správnych súdov vyhlási minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) tak, aby sa uskutočnili do 31. júla 2022, pričom traja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých ministrom a dvaja členovia výberovej komisie musia byť vymenovaní z databázy kandidátov navrhnutých Súdnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). Do výberového konania na funkciu predsedu správneho súdu sa môže do 31. decembra 2022 prihlásiť sudca ktoréhokoľvek súdu. Do vymenovania prvých predsedov správnych súdov môže minister poveriť ktoréhokoľvek sudcu s jeho súhlasom, aby do vymenovania nového predsedu správneho súdu plnil úlohy predsedu správneho súdu“ (ustanovenie § 3 ods. 6 zákona o správnych súdoch).

„Minister po prerokovaní so súdnou radou do 30. júna 2022 určí prvé (A) celkové počty miest sudcov správnych súdov, (B) voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré možno obsadiť preložením, (C) voľné miesta sudcov správnych súdov, ktoré treba obsadiť výberovým konaním“ (ustanovenie § 3 ods. 7 zákona o správnych súdoch). „Sudcu ktoréhokoľvek súdu možno do 31. decembra 2022 preložiť na správny súd bez výberového konania na voľné miesto sudcu podľa ustanovenia § 3 ods. 7 písm. b) zákona o správnych súdoch“ (ustanovenie § 3 ods. 8 zákona o správnych súdoch).

„Výberové konanie na voľné miesto sudcu správneho súdu určené podľa ustanovenia § 3 ods. 7 písm. c) zákona o správnych súdoch, ktoré sa vyhlásilo do 31. decembra 2022 uskutočňuje výberová komisia, ktorej traja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých súdnou radou a dvaja členovia sa musia vymenovať z databázy kandidátov navrhnutých ministrom“ (ustanovenie § 3 ods. 9 zákona o správnych súdoch). „Preloženie sudcu na voľné miesto sudcu na správnom súde alebo vymenovanie do funkcie sudcu správneho súdu je účinné najskôr od 1. januára 2023“ (ustanovenie § 3 ods. 10 zákona o správnych súdoch). „Zamestnanci krajských súdov podľa ustanovenia § 3 ods. 3 zákona o správnych súdoch majú do 31. decembra 2023 nárok na náhradu zvýšených výdavkov spojených s prechodom právnych vzťahov podľa ustanovenia § 3 ods. 4 zákona o správnych súdoch za podmienok a v rozsahu, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ (ustanovenie § 3 ods. 11 zákona o správnych súdoch).

V rámci SSP dochádza zákonom o správnych súdoch okrem iného k zmene ustanovenia § 17 SSP.

„Na konanie o správnych žalobách vo veciach azylu, zaistenia a administratívneho vyhostenia je kauzálne príslušný (A) Správny súd v Bratislave pre územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja, Trenčianskeho kraja a Trnavského kraja, (B) Správny súd v Košiciach pre územné obvody Banskobystrického kraja, Košického kraja, Prešovského kraja a Žilinského kraja“ (ustanovenie § 17 SSP).

Do zákona o sudcoch zákon o správnych súdov priniesol napríklad zmenu ustanovenia § 11 ods. 3 zákona o sudcoch, ktoré zohľadňuje zriadenie správnych súdov, pričom však nedochádza k vecnej zmene právnej úpravy, nakoľko už podľa doterajšej právnej úpravy sa v prípade pridelenia na krajský súd do správneho kolégia vyžadovala právnickú prax v trvaní 7 rokov a v prípade pridelenia na krajské súdy do iných kolégií ako do správneho kolégia a na Špecializovaný trestných súd sa vyžadovala právnickú prax 10 rokov. Podstata zákona o správnych súdoch spočíva len v tom, že správne kolégiá krajských súdov sa nahrádzajú správnymi súdmi ako takými. Novelizáciou sa zaviedla právna úprava odlišného trvania právnickej praxe potrebnej pre pridelenie na súd do správneho kolégia, a to z s cieľom „zlepšenia možností pre správne kolégiá obsadzovať voľné miesta sudcov z radov odborníkov pôsobiacich mimo justičného prostredia, ale aj napríklad z radov asistentov správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Právna úprava je cielená výlučne na správne kolégiá krajských súdov a nebude sa uplatňovať v prípade voľných miest iných kolégií krajských súdov (ustanovenie § 11 ods. 3zákona o sudcoch).

Zákon o prokuratúre

Do zákona o prokuratúre sa zákonom o správnych súdoch vkladá nové ustanovenie § 46b zákona o prokuratúre.

„Ak sa nevyhovelo protestu prokurátora alebo orgán verejnej správy zostal nečinný aj po podaní upozornenia prokurátora, je na konanie pred správnym súdom vrátane podania kasačnej sťažnosti príslušný prokurátor vykonávajúci oprávnenia podľa ustanovenia § 22 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) zákona o prokuratúre“ (ustanovenie § 46b ods. 1 zákona o prokuratúre). „Na vstup do konania pred správnym súdom a do konania o kasačnej sťažnosti je príslušný prokurátor, z ktorého činnosti vyplynul dôvod uplatnenia oprávnenia na vstup do konania pred správny súdom“ (ustanovenie § 46b ods. 2 zákona o prokuratúre).

Zákon o sídlach

Zákon o sídlach je doplnený o nové ustanovenie § 3a zákona o sídlach.

„Sídlom Správneho súdu v Banskej Bystrici je mesto Banská Bystrica; jeho obvod tvoria územné obvody Banskobystrického kraja, Trenčianskeho kraja a Žilinského kraja“ (ustanovenie § 3a ods. 1zákona o sídlach). „Sídlom Správneho súdu v Bratislave je mesto Bratislava; jeho obvod tvoria územné obvody Bratislavského kraja, Nitrianskeho kraja a Trnavského kraja“ (ustanovenie § 3a ods. 2 zákona o sídlach). „Sídlom Správneho súdu v Košiciach je mesto Košice; jeho obvod tvoria územné obvody Košického kraja a Prešovského kraja“ (ustanovenie § 3a ods. 3 zákona o sídlach).

Zákon o súdoch

Novinkou v zákone o súdoch je napríklad doplnenie nového ustanovenia § 7a zákona o súdoch.

„Správne súdy konajú a rozhodujú v správnych veciach v prvom stupni, ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak“ (ustanovenie § 7a ods. 1 zákona o súdoch). „Správne súdy konajú a rozhodujú aj v iných veciach, ak tak ustanoví osobitný zákon“ (ustanovenie § 7a ods. 2 zákona o súdoch). „Správny súd má postavenie krajského súdu“ (ustanovenie § 7a ods. 3 zákona o súdoch).

Zákon o správnych súdoch do zákona o súdoch doplnil ja nové ustanovenia § 17a a 17b zákona o súdoch, upravujúce správny súd.

„Ak predpisy o konaní pred súdmi neustanovujú inak, senát správneho súdu sa skladá z troch sudcov, z ktorých jeden je predsedom senátu. Predseda senátu riadi a organizuje činnosť senátu“ (ustanovenie § 17a ods. 1zákona o súdoch). „Ak má v senáte viac sudcov funkciu predsedu senátu, určí predsedu senátu, ktorý riadi a organizuje činnosť senátu, rozvrh práce. Každý predseda senátu má právo predsedať senátu vo veci, ktorá mu bola pridelená ako spravodajcovi“ (ustanovenie § 17a ods. 2 zákona o súdoch).

„Kolégiá na správnom súde môže zriadiť predseda správneho súdu na základe predchádzajúceho súhlasu pléna správneho súdu. Ak kolégiá na správnom súde nie sú zriadené, vykonáva ich pôsobnosť plénum správneho súdu“ (ustanovenie § 17b ods. 1 zákona o súdoch). „Na kolégium správneho súdu sa vzťahuje ustanovenie § 17 zákona o súdoch; ustanovenie § 17b ods. 1 zákona o súdoch tým nie je dotknuté“ (ustanovenie § 17b ods. 2 zákona o súdoch).

Zákon o správnych súdoch prichádza v rámci zákona o súdoch aj s novým ustanovením § 58a zákona o súdoch.

„Revíziu správneho súdu vykonáva revízne oddelenie najvyššieho správneho súdu“ (ustanovenie § 58a ods. 1 zákona o súdoch). „Revízne oddelenie sa skladá z vedúceho revízneho oddelenia a z jedného stáleho člena, ktorých vymenúva predseda najvyššieho správneho súdu na tri roky z radov sudcov najvyššieho správneho súdu. Tú istú osobu možno vymenovať najviac na dve po sebe nasledujúce obdobia. Vedúci revízneho oddelenia a stály člen revízneho oddelenia vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce v rozsahu jednej pätiny zaťaženia sudcu najvyššieho správneho súdu“ (ustanovenie § 58a ods. 2 zákona o súdoch).

„Ďalších členov revízneho oddelenia vymenúva predseda najvyššieho správneho súdu na návrh vedúceho revízneho oddelenia na určitý čas alebo na určitú revíziu; členom revízneho oddelenia môže byť aj sudca, ktorý má prerušený výkon funkcie a poberá príplatok za výkon funkcie sudcu, ako aj sudca, ktorému zanikla funkcia podľa čl. 146 Ústavy Slovenskej republiky. Počas výkonu revízie určení členovia revízneho oddelenia vykonávajú súdnictvo podľa rozvrhu práce a v rozsahu, ktorý zohľadňuje časovú náročnosť revízie“ (ustanovenie § 58a ods. 3 zákona o súdoch).Účinnosť zákona

Zákon o správnych súdoch nadobúda účinnosť (A) čiastočne dňa 01. júna 2022 a (B) čiastočne dňa 01. januára 2023.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....