Iné

Zavedenie druhej časovej opony v televíznom a rozhlasovom vysielaní

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2013

Novelou vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky by mala byť zavedená tzv. druhá časová opona, podľa ktorej by boli programy nevhodné pre deti do 15 rokov vysielané v čase od 20.00 hod. až 6.00 hod. Účelom zavedenia druhej časovej opony je rozšíriť ochranu maloletých divákov.

Dňa 8. januára 2013 bolo ukončené pripomienkovacie konanie k návrhu vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „návrh novely“ alebo „novela“), ktorá mení vyhlášku Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. (ďalej len „vyhláška“), ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby (ďalej len „programy“) a spôsobe jeho uplatňovania v znení vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 541/2009 Z. z.

Súčasné znenie uvedenej vyhlášky upravuje vekové skupiny pre posúdenie vhodnosti programov pre maloletých divákov. Súčasne tiež ustanovuje kritériá nevhodnosti programov pre jednotlivé vekové skupiny, ako napríklad zobrazovanie násilia, sexuálnych scien, týrania a upravuje aj spôsob označovania programov grafickými symbolmi a zvukovým vyhlásením pred začiatkom vysielania. Ako príklad označenia možno uviesť zvukové ohlásenie pred začiatkom vysielania – Tento program nie je vhodný a prístupný pre maloletých do 18 rokov, alebo označenie programov pre vekovú skupinu maloletých od 7 rokov symbolom 7+ zelenej farby v bielom poli so zeleným ohraničením číslicou.

Novela počíta so zavedením tzv. druhej časovej opony. Prvá časová opona je v súčasnosti zakotvená v ustanovení § 4 ods. 1 vyhlášky. V zmysle uvedeného ustanovenia sa programy klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov môžu vysielať medzi 22.00 a 06.00 hodinou. Druhá časová opona by novým znením ustanovenia § 4 ods. 2 zaviedla povinnosť vysielať programy nevhodné pre maloletých do 15 rokov alebo vhodné pre maloletých od 15 rokov výlučne medzi 20.00 a 06.00 hodinou. Cieľom zavedenia druhej časovej opony je obmedzenie vplyvu programov s obsahom nevhodným pre maloletých do 15 rokov v čase od 06.00 do 20.00hodiny, nakoľko je predpoklad, že maloletí majú viac času na sledovanie televízie a počúvanie rozhlasu, ale ich rodičia nemôžu kontrolovať výber programov svojich detí, napríklad z dôvodu pracovnej vyťaženosti.

Okrem zavedenia druhej časovej opony by po novele boli tiež zmenené a doplnené kritériá nevhodnosti programov ustanovené pre jednotlivé kategórie divákov. Po novom by bol program zobrazujúci násilie na živých bytostiach nevhodný nielen pre maloletých do 15 rokov ale aj pre maloletých do 18 rokov. Pre maloletých do 18 rokov by nebol po novom nevhodný a neprístupný každý program, ktorý zobrazuje vulgárny jazyk, ale len program obsahujúci samoúčelné vulgárne vyjadrovanie alebo samoúčelné obscénne vyjadrovanie, ktoré nie sú súčasťou dejovej línie. Podľa návrhu novely by pre vekovú skupinu do 18 rokov prestali byť nevhodné a neprístupné programy zobrazujúce promiskuitné sexuálne správanie.

Novela by naopak rozšírila súčasné kritériá nevhodnosti programov pre divákov do 15 rokov o programy obsahujúce zobrazenie nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie a majú sexuálny kontext bez ohľadu na formu ich prezentácie a typ vysielaného obsahu. Podľa súčasnej právnej úpravy sú nevhodné len programy, ktoré obsahujú sexuálne scény, zobrazenie samotnej nahoty nie je nevhodné. Pre divákov do 15 rokov by boli nevhodné aj programy obsahujúce slovnú agresivitu, vulgárne vyjadrovanie alebo obscénne vyjadrovanie, ktoré sú súčasťou dejovej línie a ich použitie nie je samoúčelné.

Diváci do 12 rokov by po novom nemali sledovať ani programy, ktoré obsahujú (1) zobrazenie prezentujúce ohrozenie rodiny alebo rodičovských vzťahov, ak je vzhľadom na vek maloletých a povahu prezentovaného ohrozenia odôvodnený a objektívny predpoklad neadekvátnej interpretácie zobrazeného obsahu, (2) zobrazenie milostných scén bez zobrazenia nahoty, ktoré sú súčasťou dejovej línie a ich zobrazenie nie je samoúčelné a (3) expresívne vyjadrovanie, ktoré je súčasťou dejovej línie a jeho použitie nie je samoúčelné. Súčasné kritéria upravujúce nevhodnosť programov pre divákov vo veku do 12 rokov by aj po novele v zmysle návrhu mali zostať zachované. Neživé predmety vyvolávajúce strach by po novom zase nemali byť súčasťou programov pre deti do 7 rokov. Po schválení novely by už neplatil zákaz zaraďovania programu vhodného pre maloletých do 12 rokov pred alebo po odvysielaní programu nevhodného pre maloletých do 12 rokov, do 15 rokov a nevhodných a neprístupných pre maloletých do 18 rokov.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....