Podnikatelia

Získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2008

Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 342/2008 Z. z. ustanovila s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008 vzor formulára na získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prinášame všetky potrebné informácie súvisiace s touto zmenou, týkajúcou sa nielen zákona o investičnej pomoci, s ktorým sme Vás oboznámili v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, ale aj hodnôt maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR, o ktorých sa v tejto súvislosti taktiež zmienime.

Dňa 1. septembra 2008 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 342/2008 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára na získanie investičnej pomoci (ďalej v texte len „vyhláška MH SR“ alebo len „vyhláška“).

Vyhlášku vydalo MH SR na základe § 18 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o investičnej pomoci“), prostredníctvom ktorého bol s účinnosťou odo dňa 1. januára 2008 vytvorený právny rámec pre poskytovanie investičnej pomoci v SR, pričom zákon o investičnej pomoci nahradil predtým platnú právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch v znení neskorších predpisov. S prijatím a obsahom zákona o investičnej pomoci sme Vás podrobne oboznámili už v minuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Vzor formulára na získanie investičnej pomoci na rozvoj regiónov, ustanovený vyhláškou MH SR, tvorí prílohu tejto vyhlášky.

Vyhláškou MH SR sa zrušuje vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 235/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti a náležitosti žiadosti o poskytnutie investičných stimulov.

V súvislosti s vytvorením právneho rámca pre poskytovanie investičnej pomoci v SR upravila vláda SR aj maximálnu intenzitu štátnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR. Nariadenie vlády SR č. 145/2008 Z. z., ktorým sa v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona o investičnej pomoci ustanovuje maximálna intenzita investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR (ďalej v texte len „nariadenie vlády SR“) nadobudlo účinnosť dňa 1. mája 2008.

Zo zákona o investičnej pomoci vyplýva, že intenzitou investičnej pomoci sa rozumie podiel celkovej výšky investičnej pomoci k celkovým oprávneným nákladom súvisiacich s realizáciou investičného zámeru vyjadrený v percentách. Maximálne intenzity pomoci sú vyjadrené ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci (všeobecne označovaného aj skratkou GGE), ktorý predstavuje výšku štátnej pomoci pred zaplatením dane z príjmov.

Regionálna mapa štátnej pomoci platná odo dňa 1. januára 2007 definuje regióny, ktoré sú oprávnené na poskytnutie regionálnej štátnej pomoci. Tieto regióny môžu byť (1) buď regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo (2) regióny podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva. Regionálna mapa taktiež určuje maximálne intenzity pomoci pre jednotlivé regióny (vyjadrené ekvivalentom hrubej hotovostnej finančnej pomoci). Región podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je región s mimoriadne nízkou životnou úrovňou alebo vysokou mierou nezamestnanosti, v ktorom je hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily nižší ako 75% priemeru Európskeho spoločenstva. Región podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva musí byť región NUTS 2. Odo dňa 1. marca 2002 sú v SR medzi regióny NUTS 2 zaradené (1) západné Slovensko, (2) stredné Slovensko a (3) východné Slovensko, ktoré majú postavenie regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva.

Región podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva je región, ktorý je znevýhodnený vo vzťahu k národnému priemeru, alebo ktorých hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa v parite kúpnej sily je nižší ako priemer EÚ 25. Postavenie regiónov podľa článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva majú v SR viaceré regióny, a to okres (1) Bratislava II, (2) Bratislava III, (3) Bratislava IV, (4) Bratislava – Čunovo, (5) Bratislava – Jarovce, (6) Bratislava – Rusovce, (7) Malacky a (8) Senec.

Pre nomenklatúrnu štatistickú územnú jednotku sa používa skratka NUTS, ktorá predstavuje klasifikáciu stálych geografických jednotiek členských štátov Európskej únie a kandidátskych krajín a zároveň tvorí základ regionálnej štatistiky. NUTS je hierarchický systém, ktorý stanovuje minimálne a maximálne hranice počtu obyvateľov v regiónoch NUTS, pričom NUTS 1 má minimálne 3 mil. obyvateľov a maximálne 8 mil. obyvateľov, NUTS 2 má najmenej 800 000 a maximálne 3 mil. obyvateľov a NUTS 3 má minimálne 150 000 obyvateľov a maximálne 800 000 obyvateľov. V podstate sa jedná o geografické rozdelenie krajín používané pre účely regionálnej politiky. SR je v súčasnosti rozdelená na NUTS 1 reprezentované celým územím SR, do NUTS 2 je zaradený (1) Bratislavský kraj, (2) Západné Slovensko, (3) Stredné Slovensko a (4) Východné Slovensko, NUTS 3 reprezentuje 8 existujúcich krajov SR.

Na základe nariadenia vlády SR platí, že maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer v regióne NUTS 2 nesmie počas čerpania investičnej pomoci prekročiť hodnotu 50% v Košickom, Prešovskom, Banskobystrickom a Žilinskom kraji a hodnotu 40% nesmie prekročiť v Trnavskom, Trenčianskom a Nitrianskom kraji, pričom toto ustanovenie sa použije v prípade, ak bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci vydané do dňa 31. decembra 2013.

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre investičný zámer v časti regiónu NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj nesmie počas čerpania investičnej pomoci vo vymedzených okresoch Bratislavského kraja prekročiť hodnotu 10%, pričom platí, že toto ustanovenie sa použije, ak bolo rozhodnutie o schválení investičnej pomoci vydané do dňa 31. decembra 2008.

Ak je investičný zámer, okrem veľkých investičných projektov (podľa článku 2 ods. 1 písm. g) nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc), realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom (podľa Prílohy I nariadenia Komisie (ES) č. 70/2001 zo dňa 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom v platnom znení), maximálna intenzita investičnej pomoci určená hodnotami uvedenými v predchádzajúcom texte sa zvyšuje pre malé podniky o 20% a pre stredné podniky o 10%.

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre veľký investičný projekt, ktorého hodnota oprávnených nákladov presahuje 50 miliónov eur a nepresahuje 100 miliónov eur, je 50% maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR podľa hodnôt uvedených vyššie pre regióny NUTS 2 a NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj pre časť oprávnených nákladov, ktorých hodnota presahuje 50 miliónov eur, pričom na prepočet oprávnených nákladov sa použije platný kurz Národnej banky Slovenska ku dňu vydania potvrdenia, že investičný zámer spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa § 11 ods. 1 zákona o investičnej pomoci.

Maximálna intenzita investičnej pomoci pre veľký investičný projekt, ktorého hodnota oprávnených nákladov presahuje 100 miliónov eur, je 34% maximálnej intenzity investičnej pomoci v jednotlivých regiónoch SR podľa hodnôt uvedených vyššie pre regióny NUTS 2 a NUTS 2 SK01 Bratislavský kraj pre časť oprávnených nákladov, ktorých hodnota presahuje 100 miliónov eur, pričom na prepočet oprávnených nákladov sa použije platný kurz Národnej banky Slovenska ku dňu oznámenia investičnej pomoci Európskej komisii podľa § 13 ods. 4 zákona o investičnej pomoci.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....