Banky, finančné inštitúcie

Zmena poplatkov za úkony a konanie NBS

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

Opatrením Národnej banky Slovenska č. 8/2008 sa s účinnosťou odo dňa 1. júna 2008 zmenila výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov a za konanie Národnej banky Slovenska. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša podrobnejšie informácie týkajúcej sa tejto právnej úpravy.

Dňa 1. júna 2008 nadobudlo účinnosť Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2008 zo dňa 6. mája 2008 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska (ďalej v texte len „opatrenie NBS“ alebo len „opatrenie“), na základe ktorého sa zmenila výška poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie Národnej banky Slovenska.

Opatrenie vydala Národná banka Slovenska (ďalej v texte len „NBS“) podľa § 41 ods. 3 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Týmto opatrením sa ustanovuje výška a sadzba poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie NBS pri dohľade nad dohliadanými subjektmi.

Výška a sadzba poplatkov za jednotlivé druhy úkonov alebo za konanie NBS pri dohľade nad dohliadanými subjektmi sú uvedené v prílohe opatrenia, v ktorej sú jednotlivé poplatky rozdelené podľa oblasti, na ktorú sa úkony alebo konanie NBS vzťahuje, pričom ide o oblasti (1) bankovníctva, (2) kapitálového trhu, (3) poisťovníctva a (4) dôchodkového sporenia. Jednotlivé druhy úkonov alebo konanie NBS, ktoré boli spoplatnené, zahŕňajú predovšetkým udeľovanie povolení (napríklad povolenia na založenie banky, na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, na výkon činnosti sprostredkovateľa investičných služieb pre právnické osoby, na výkon poisťovacej alebo zaisťovacej činnosti, na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na zápis do zoznamu aktuárov fyzickej osobe), zmenu rozhodnutia, ktorým bolo povolenie udelené (napríklad na vykonávanie iných bankových činností, na vytvorenie podielového fondu, na vznik a činnosť centrálneho depozitára, na vznik a činnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti), udeľovanie súhlasov a predchádzajúcich súhlasov (napríklad na zníženie základného imania obchodníka s cennými papiermi, ak nejde o zníženie z dôvodov straty, na schválenie zásad stavebného sporenia, na zlúčenie alebo splynutie poisťovne alebo zaisťovne, na splatenie cenných papierov bez stanovenej splatnosti iných finančných nástrojov, na zmenu štatútu dôchodkového fondu), schvaľovanie (napríklad burzových pravidiel, prevodu poistného kmeňa alebo jeho časti poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, vymenovania a odvolania likvidátora doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a schválenie jeho odmeny), iné úkony a konanie NBS (napríklad registrácia zahraničného zastúpenia banky, rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podanej fyzickou alebo právnickou osobou, zápis do registra sprostredkovateľov doplnkového dôchodkového sporenia) a vydávanie duplikátov tých dokladov, ktoré boli vydané NBS.

Opatrením NBS sa v plnom rozsahu zrušuje opatrenie NBS č. 11/2005 zo dňa 20. decembra 2005 v znení opatrenia NBS č. 3/2006 zo dňa 22. augusta 2006. Opatrenie NBS č. 11/2005 s účinnosťou odo dňa 1. januára 2006 ustanovilo výšku poplatkov za jednotlivé druhy úkonov NBS, podrobnosti o poplatkoch, ich vyčísľovaní a platení. Opatrenie NBS č. 11/2005 bolo uverejnené v čiastke 44/2005 Vestníka NBS. Oznámenie NBS o vydaní opatrenia č. 11/2005 bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 637/2005 Z. z.. Opatrenie NBS č. 3/2006, ktorým bolo s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2006 zmenené a doplnené opatrenie  NBS č. 11/2005, bolo zverejnené v čiastke 27/2006 Vestníka NBS a oznámenie NBS o vydaní tohto opatrenia bolo v Zbierke zákonov SR publikované pod č. 503/2006 Z. z.. Opatrenie NBS č. 3/2006 ustanovilo zjednodušené pravidlá na platenie poplatkov za jednotlivé druhy úkonov NBS v nadväznosti na novelu zákona o dohľade nad finančným trhom vykonanú zákonom č. 214/2006 Z. z. a upravilo aj ustanovenia o poplatkoch súvisiacich so správcovskými spoločnosťami a podielovými fondami.

Opatrenie NBS č. 8/2008 je uverejnené v čiastke 15/2008 Vestníka NBS a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách NBS. Oznámenie NBS o vydaní tohto opatrenia bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 178/2008 Z. z..

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....