Podnikatelia

Zmena pravidiel pre investičnú pomoc

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2009

Ustanovenie § 72f zákona č. 49/2009 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 1. marca 2009, sa svojou úpravou na prechodné obdobie dotkne oblasti investičnej pomoci. V súvislosti s krízou bola prijatá aj novela zákona o investičnej pomoci, ktorá s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009 mení pravidlá pre poskytovanie investičnej pomoci. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s uvedenými právnymi úpravami bližšie oboznámi a doplní tak Vaše informácie o zákone o investičnej pomoci, ktorý Vám ako novú úpravu predstavilo predminuloročné novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. marca 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 49/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o službách zamestnanosti“).

PRÍSPEVOK NA VYTVORENIE NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Na základe ustanovenia § 53d ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“) platí, že za aktívne opatrenie na trhu práce sa považuje aj investičná pomoc na podporu počiatočnej investície formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta (ďalej v tejto časti textu len „príspevok“), na ktorú bolo vydané rozhodnutie o poskytnutí investičnej pomoci podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o investičnej pomoci“ alebo len „zákon“).

Zákon o investičnej pomoci sme Vám ako novú právnu úpravu podrobne predstavili v predminuloročnom novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Podľa § 53d ods. 2 zákona o službách zamestnanosti môže byť príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta poskytnutý na čiastočnú úhradu oprávnených nákladov najviac vo výške a za podmienok podľa osobitného predpisu, teda podľa nariadenia Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), ktoré nahradilo zrušené nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc, a to zamestnávateľovi, ktorý vytvorí nové pracovné miesto v okrese, v ktorom priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie zverejnená Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny za kalendárny rok, ktorý bezprostredne predchádza kalendárnemu roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená Ministerstvu hospodárstva SR, je vyššia ako priemerná miera evidovanej nezamestnanosti v SR vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie. Splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti vypočítanej podľa prvej vety sa nevyžaduje pri podpore vytvárania technologických centier a centier strategických služieb (§ 5 a 6 zákona o investičnej pomoci).

Novela zákona o službách zamestnanosti včlenila do zákona o službách zamestnanosti nové prechodné ustanovenie § 72f, zo znenia ktorého vyplýva, že v období odo dňa 1. marca 2009 do dňa 31. decembra 2010 sa splnenie podmienky priemernej miery evidovanej nezamestnanosti podľa § 53d ods. 2 prvej vety nevyžaduje ani na účely príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta.

Z ustanovení § 53d ods. 3 až 5 zákona o službách zamestnanosti vyplýva, že príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta poskytuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zmluvy o poskytnutí príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta uzatvorenej so zamestnávateľom (§ 2 ods. 2 zákona o investičnej pomoci), pričom zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta, nemôže byť poskytnutý ďalší príspevok z prostriedkov určených na aktívne opatrenia na trhu práce po dobu účinnosti zmluvy uzatvorenej s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny na ten istý účel, na ktorý bol poskytnutý príspevok na vytvorenie nového pracovného miesta. Obsahové náležitosti zmluvy upravuje § 53d ods. 4 zákona o službách zamestnanosti.

NOVELA ZÁKONA O INVESTIČNEJ POMOCI

Dňa 1. apríla 2009 nadobudne účinnosť zákon č. 56/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o investičnej pomoci (ďalej v texte len „novela zákona o investičnej pomoci“ alebo len „novela“).

Novela bola v NR SR schválená v skrátenom legislatívnom konaní a do zákona o investičnej pomoci prináša z hľadiska účinnosti dva druhy úprav, a to (1) úpravy, ktoré nadobudnú účinnosť odo dňa 1. apríla 2009, o ktorých sa zmienime v prvej časti nasledujúceho textu a (2) nové prechodné ustanovenie § 20a zákona o investičnej pomoci, ktorým taktiež vykonáva úpravy s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2009, avšak len na prechodné obdobie, a to na obdobie do dňa 31. decembra 2010, pričom v tento deň ustanovenie § 20a zákona stráca účinnosť.

Práve v prechodných ustanoveniach novela upravuje dočasné zvýhodnenie podmienok pre poskytnutie investičnej pomoci, prostredníctvom ktorých umožňuje širšiemu okruhu podnikateľov, a to vrátane malých a stredných podnikov, kvalifikovať sa pre poskytnutie investičnej pomoci s ambíciou motivovať ich investovať, rozširovať sa a zamestnávať na Slovensku, aby aj týmto spôsobom mohli byť zmiernené dopady pretrvávajúcej finančnej a hospodárskej krízy.

Zákon o investičnej pomoci v kontexte komunitárneho práva je považovaný za ucelený národný program poskytovania štátnej pomoci v regiónoch, v ktorých je možné poskytnúť štátnu pomoc. Zákon o investičnej pomoci spĺňa definičné znaky transparentnej schémy regionálnej investičnej pomoci v zmysle článku 2 bod 1 písm. i) nariadenia Komisie (ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc. Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006 zo dňa 24. októbra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy na národnú regionálnu investičnú pomoc bolo zrušené a odo dňa 9. augusta 2008 nadobudlo účinnosť nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 zo dňa 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách), zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie 214, dňa 9. augusta 2008, jednou z podmienok na to, aby zákon o investičnej pomoci spĺňal definičné znaky transparentnej schémy regionálnej investičnej pomoci, je uvedenie odkazu na citované nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 s uvedením jeho názvu a odkazu na jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie. Z týchto dôvodov novela v zákone o investičnej pomoci v poznámke pod čiarou k odkazu 1, 3, 4, 5, 6, 21 ako aj k odkazu 22 nahradila všetky citácie, ktoré obsahovali odkazy na zrušené nariadenie Komisie (ES) č. 1628/2006, aktuálnymi odkazmi na už spomínané nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008, prípadne na príslušné články tohto nariadenia.

Vypustením poznámky pod čiarou k odkazu 16 zo zákona o investičnej pomoci novela odstránila obmedzenia vybraných technologických zariadení, ktoré môžu byť podporené formou investičnej pomoci vzhľadom na špecifickosť poskytovaných služieb v sektore cestovného ruchu.

Doterajšie znenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona o investičnej pomoci nesprávne určovalo, že kontrolu použitia investičnej pomoci u prijímateľa vykonáva príslušný správca dane nielen pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) zákona o investičnej pomoci, teda v prípade, ak je poskytnutá formou úľavy na dani z príjmu, ale aj pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. c) zákona o investičnej pomoci, teda v prípade, ak je poskytnutá formou príspevku na vytvorené nové pracovné miesta, v ktorých túto kontrolu nemôže vykonávať príslušný správca dane. Z týchto dôvodov novela v ustanovení § 17 ods. 1 písm. c) zákona nahradila slová „písm. b) a c)“ slovami „písm. b)“, čím odstránila spomínanú chybu v zákone o investičnej pomoci.

Novela v záujme zjednodušiť poskytnutie investičnej pomoci vypustila z § 19 odsek 2 zákona, ktorého znenie obmedzovalo možnosť požiadať o poskytnutie investičnej pomoci na ďalší nový investičný zámer zo strany toho istého žiadateľa až po skončení investičného zámeru a vyčerpaní investičnej pomoci. Po novele tak platí, že ak žiadateľ realizuje pôvodný investičný zámer v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí investičnej pomoci pôvodného investičného zámeru, môže požiadať o poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer, teda aj v prípade, že pôvodný investičný zámer nie je ešte definitívne zrealizovaný a na tento zámer pôvodne poskytnutá investičná pomoc nebola úplne vyčerpaná. Doterajší odsek 3 v § 19 zákona sa po vypustení doterajšieho odseku 2 bude označovať ako odsek 2.

Novela včlenila do zákona o investičnej pomoci nové prechodné ustanovenie § 20a zákona, v ktorom zakotvila úpravy účinné len na prechodné obdobie, a to na obdobie odo dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. decembra 2010, pričom ustanovenie § 20a zákona stráca účinnosť dňa 31. decembra 2010.

Na podporu realizácie nových investičných projektov novela v § 20a zákona zakotvila (1) v záujme podporiť aj tzv. menšie projekty v oblasti priemyselnej výroby zníženie minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona na polovicu, teda na sumu 13 277 567,55 eur (400 000 000 Sk z doterajších 800 000 000 Sk), ak žiadateľ predloží investičný zámer Ministerstvu hospodárstva SR do dňa 31. decembra 2010, a v prípade, ak tento investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v SR zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená Ministerstvu hospodárstva SR, potom sa suma spomínaná vyššie v tomto bode znižuje o ďalšiu polovicu, teda na sumu 6 638 783,77 eur (200 000 000 Sk z doterajších 400 000 000 Sk), a ďalej v prípade, ak tento investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti najmenej o 50% vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v SR zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená Ministerstvu hospodárstva SR, potom sa suma spomínaná vyššie v tomto bode opäť znižuje o polovicu, teda na sumu 3 319 391,89 eur (100 000 000 Sk z doterajších 200 000 000 Sk), (2) zníženie minimálnej výšky investície na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona na projekty v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu na sumu 9 960 000 eur (300 054 960 Sk z doterajších 500 000 000 Sk), ak žiadateľ predloží investičný zámer Ministerstvu hospodárstva SR do dňa 31. decembra 2010, a v prípade, ak tento investičný zámer bude realizovaný v okrese alebo okresoch, kde je miera nezamestnanosti vyššia ako priemerná miera nezamestnanosti v SR zverejňovaná v štatistických údajoch ústredia práce za kalendárny rok, ktorý predchádza roku, v ktorom bola žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci doručená Ministerstvu hospodárstva SR, suma uvedená vyššie v tomto bode sa znižuje na 4 980 000 eur (150 027 480 Sk z doterajších 250 000 000 Sk), (3) zníženie minimálnej výšky investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely na hodnotu najmenej 40% (z doterajších 60%) z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona v oblasti priemyselnej výroby, ak žiadateľ predloží investičný zámer Ministerstvu hospodárstva SR do dňa 31. decembra 2010, (4) zníženie minimálnej výšky investície na obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb na hodnotu najmenej 20% (z doterajších 40%) z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) zákona v oblasti cestovného ruchu, ak žiadateľ predloží investičný zámer Ministerstvu hospodárstva SR do dňa 31. decembra 2010, (5) pre obdobie odo dňa 1. apríla 2009 do dňa 31. decembra 2010 novela taktiež umožní započítanie dlhodobého hmotného majetku (napríklad nových strojových a technologických zariadení) do oprávnených nákladov aj v prípade, ak bude obstaraný od ekonomicky a personálne prepojených osôb.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....