Iné

Zmena úpravy výšky úrokov z omeškania

  • Vydanie: ULC PRO BONO 3/2009

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 586/2008 Z. z., ktoré zmenilo a doplnilo nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka. Prípravu predmetnej novelizácie sme Vám dali do pozornosti už v úvode legislatívneho procesu v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO a po jeho zavŕšení Vás radi zoznámime s definitívnou, a teda všeobecne záväznou podobou tohto vykonávacieho predpisu.

Dňa 1. januára 2009 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 586/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z. z. (ďalej v texte len „novela nariadenia vlády SR“ alebo len „novela“). Prípravu tejto novelizácie nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka (ďalej v texte len „predchádzajúce nariadenie vlády SR“ alebo len „nariadenie vlády SR“), sme Vám podrobne priblížili ešte počas priebehu legislatívneho procesu v novembrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, pričom spomínané vydanie bulletinu Vám prezentuje všetky úpravy vykonané novelou už v znení, v akom boli aj schválené a následne publikované v Zbierke zákonov SR.

Novela do znenia nariadenia vlády SR zakotvila (1) úpravy súvisiace so zavedením meny euro v SR a ďalej (2) jeho znenie doplnila v časti týkajúcej sa úpravy výšky úrokov z omeškania, v dôsledku čoho bolo zabezpečené zosúladenie slovenského právneho poriadku so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/EHS zo dňa 29. júna 2003 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách a súčasne tak bola unifikovaná právna úprava výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch.

V súvislosti s prechodom SR na menu euro sa novela dotkla ustanovenia § 1 nariadenia vlády SR, § 2 nariadenia vlády SR, § 4 nariadenia vlády SR a ustanovenia § 5 ods. 2 nariadenia vlády SR, v ktorých pôvodne ustanovené peňažné sumy v slovenskej mene boli nahradené sumami v eurách, resp. v eurocentoch v prepočte podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) a v súlade s pravidlami vyplývajúcimi zo zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“).

V tejto súvislosti si Vám dovoľujeme dať do pozornosti, že problematiku zavedenia eura, podrobný výklad generálneho zákona vrátane výkladu všetkých sprievodných novelizácií, ktoré boli jeho prostredníctvom vykonané v 28 zákonoch, spolu s predpismi vydanými na vykonanie generálneho zákona a ďalšími predpismi súvisiacimi so zavedením eura v SR, sme pre Vás spracovali v samostatnom mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

S prípravou unifikácie úprav výšky úrokov z omeškania v občianskoprávnych a v obchodnoprávnych vzťahoch spolu s podrobnosťami vyplývajúcimi z doterajšej právnej úpravy výšky úrokov z omeškania predpismi občianskeho práva sme Vás podrobne oboznámili v októbrovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s novelizáciami Obchodného zákonníka, konkrétne v súvislosti s novelou Obchodného zákonníka vykonanou prostredníctvom zákona č. 454/2008 Z. z., ktorým bolo s účinnosťou odo dňa 15. januára 2009 zmenené, okrem iných ustanovení, aj ustanovenie § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka. Citovanou novelou Obchodného zákonníka sa zjednotilo uplatňovanie a výpočet úrokov z omeškania v obchodnom práve s predpismi občianskeho práva, a keďže ich podrobná úprava bola obsiahnutá práve v § 3 nariadenia vlády SR, novela priniesla aj nové znenie § 3 nariadenia vlády SR.

Podľa nového znenia § 3 nariadenia vlády SR je výška úrokov z omeškania o 8 percentuálnych bodov (pojmu percentuálny bod sa budeme ešte podrobne venovať v ďalšom texte) vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky (o pojme základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa zmienime v nasledujúcom texte) platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. V ďalšom, druhom, odseku § 3 nariadenia vlády SR je obsiahnutá fakultatívna úprava, podľa ktorej platí, že ak sa počas trvania omeškania zmení základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky a ak je to pre veriteľa výhodnejšie, výška úrokov z omeškania je o 7 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka, v ktorom trvá omeškanie, pričom táto základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky sa použije počas celého tohto polroka.

Pojem percentuálny bod je pojmom ekonomickým, ktorý je bežne používaný v oblasti finančného trhu (napríklad v rôznych finančných štatistikách), pričom pojem percentuálny bod a percento nie sú pojmy identické a nemožno ich zamieňať, zamieňanie týchto pojmov by mohlo viesť k nepresnostiam a sporom z nedorozumenia. Percentuálny bod je jednotka aritmetického rozdielu dvoch hodnôt udaných v percentách, označuje sa ním bezrozmerné číslo udávajúce nárast alebo pokles sledovanej hodnoty v stotinách ich relatívnej hodnoty voči vzťažnej hodnote, takže zmena o jeden percentuálny bod znamená zmenu o jednu stotinu hodnoty, ak sa však má vyjadriť zmena nejakej hodnoty uvedenej v percentách, teda ak chceme vyjadriť zmenu napríklad v základnej úrokovej sadzbe, je potrebné rozlíšiť, či túto zmenu vyjadrujeme v percentách vzťahujúcich sa na pôvodnú základnú hodnotu alebo v percentách vzťahujúcich sa na percentuálnu hodnotu (napríklad v prípade, ak je úroková sadzba 10% a máme záujem vyjadriť, že úroková sadzba je vyššia o 10%, je potrebné rozlišovať (1) či sa úroková sadzba zvýšila na 11%, teda pôvodných desať percent plus jedno percento z desiatich, pričom matematicky a jazykovo správny je práve tento význam, alebo (2) či sa úroková sadzba zvýšila na 20%, teda pôvodných desať percent plus hodnota desať percent, o ktorú sa zvýšila pôvodná hodnota, v tomto prípade vyžaduje správne vyjadrenie použitie pojmu percentuálny bod, avšak takýto nárast sa často mylne udáva ako zmena o 10%, aj keď sa v skutočnosti jedná o zvýšenie o 10 percentuálnych bodov, nie percent.

Na základe uvedeného možno zhrnúť, že percentuálny bod udáva zmenu hodnoty v percentách, teda vyjadruje percentuálny nárast alebo percentuálny pokles, takže napríklad v prípade, ak je úroková sadzba 5% a zmení sa (klesne) na 4%, potom sa úroková sadzba zmenila o jeden percentuálny bod. Ak by sa však v tomto prípade uviedlo, že úroková sadzba sa znížila o 1%, potom výsledná sadzba by v skutočnosti predstavovala 4,95%, pretože jedno percento z piatich je 0,05.

Pri aplikácii nového znenia ustanovenia § 3 nariadenia vlády SR pre účely výpočtu úrokov z omeškania bude teda platiť, že ich výška sa vypočíta zvýšením základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky o 8 percentuálnych bodov, resp. o 7 percentuálnych bodov (pri aplikácii § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR), čo zjednodušene povedané bude v praxi znamenať len vykonanie súčtu dvoch hodnôt, a to základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky a hodnoty 8, resp. 7 (pri aplikácii § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR). Je tomu tak preto, že základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky je hodnota vyjadrená v percentách, a túto je konkrétne pri úrokoch z omeškania potrebné len navýšiť o percentuálne body (nie o percentá), teda v prípade, ak je základná úroková sadzba podľa Európskej centrálnej banky na úrovni 1,5%, potom výška úrokov z omeškania po novele je v tomto období 9,5% (1,5 + 8), resp. 8,5% (teda 1,5 + 7, ak sa postupuje podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR).

Pre úplnosť si na tomto mieste dovoľujeme uviesť, že v ekonomickej praxi sa pre vyjadrenie veľmi malých zmien v percentuálnych bodoch používa aj menšia jednotka s hodnotou stotiny percentuálneho bodu, ktorá sa nazýva bázický bod. Bázický bod je teda jedna stotina percentuálneho bodu, takže napríklad zmena úrokovej sadzby z 2,75% na 3,1% znamená zmenu o 0,35 percentuálneho bodu, teda zmenu o 35 bázických bodov.

Pojem „základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky“ definuje § 17 ods. 1 generálneho zákona, zo znenia ktorého vyplýva, že tam, kde sa v iných všeobecne záväzných právnych predpisoch, v rozhodnutiach orgánov verejnej moci, zmluvách alebo iných právnych prostriedkoch používa pojem „základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná sadzba Národnej banky Slovenska“, „diskontná úroková sadzba“ alebo „diskontná sadzba Štátnej banky česko-slovenskej“, odo dňa 1. januára 2009, teda odo dňa zavedenia eura na Slovensku, sa tým rozumie základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky, a to podľa článku 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky, časti 3.1.2 prílohy I usmernenia Európskej centrálnej banky č. ECB/2000/7 (2000/776/ES) zo dňa 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému v platnom znení (ďalej v texte len „pravidlá pre ECB“), ktorú Európska centrálna banka stanovuje pre hlavné refinančné obchody (hlavné refinančné operácie) vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

Odo dňa 1. januára 2009, teda odo dňa zavedenia eura na Slovensku, sa teda namiesto základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska spomedzi úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky používa úroková sadzba pre hlavné refinančné operácie („the interest rate on the main refinancing operations“), a to z dôvodu, že aj podľa pravidiel pre ECB sú práve hlavné refinančné obchody kľúčovými obchodmi vykonávanými Eurosystémom, pričom túto úrokovú sadzbu zverejňuje Európska centrálna banka na tomto linku.

Odo dňa 1. januára 2009 je základná úroková sadzba, teda úroková sadzba, ktorú Európska centrálna banka stanovuje pre hlavné refinančné operácie, uverejňovaná aj na internetovej stránke Národnej banky Slovenska, takže okrem už vyššie spomínaného linku je pre Vás k dispozícii aj v slovenskom jazyku, a to na linku: http://www.nbs.sk.

S novým znením § 3 nariadenia vlády SR súvisí prechodné ustanovenie obsiahnuté v novom § 10a nariadenia vlády SR, na základe ktorého platí, že ak došlo k omeškaniu pred 1. januárom 2009, výška úrokov z omeškania sa bude riadiť podľa doterajších predpisov, teda podľa predpisov účinných do dňa 31. decembra 2008.

V súvislosti s transpozíciou smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/35/EHS zo dňa 29. júna 2003 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách novela do nariadenia vlády SR ustanovením § 11a nariadenia vlády SR včlenila novú prílohu č. 2 k nariadeniu vlády SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....