Iné

Zmena v oblasti rodičovských príspevkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2008

V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás v predstihu oboznámime s Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 267/2008 Z. z., na základe ktorého sa s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2008 zmení výška sumy, ktorú oprávnená osoba získava ako štátnu sociálnu dávku v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov.

Dňa 1. septembra 2008 nadobudne účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 267/2008 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (ďalej v texte len „opatrenie MPSVaR SR“ alebo len „opatrenie“), na základe ktorého bude zvýšená suma rodičovského príspevku.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon“) získava oprávnená osoba. Štát prostredníctvom tejto dávky prispieva oprávnenej osobe na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa.

Týmto opatrením Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 4 ods. 4 zákona ustanovilo, že suma rodičovského príspevku sa zo súčasnej sumy 4 560 Sk zvyšuje na sumu 4 780 Sk za kalendárny mesiac.

Za oprávnenú osobu sa v zmysle zákona pre účely uplatnenia nároku na rodičovský príspevok považuje (1) rodič dieťaťa alebo (2) osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej v texte len „rodič“). Dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov podľa zákona je (1) osvojené dieťa, (2) dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, (3) dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu a (4) dieťa, ktorého rodič zomrel. Ak ide o starostlivosť o to isté dieťa, patrí rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi určenému podľa ich dohody. Ak je v rodine viac detí mladších ako tri roky (resp. šesť rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov), patrí pri starostlivosti o tieto deti rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi určenému podľa ich dohody.

Podmienkami nároku na rodičovský príspevok sú (1) riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa, do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti, (2) trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR a (3) trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území SR.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej v texte len „platiteľ“). Žiadosť musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, rodné číslo rodiča a dieťaťa. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu. Oprávnená osoba má zákonnú povinnosť do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu.

Platiteľ vyplatí rodičovský príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na tento príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, a to mesačne pozadu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Rodičovský príspevok sa neposkytuje, ak sa riadna starostlivosť o dieťa, ktorú rodič počas výkonu zárobkovej činnosti, štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce zabezpečí plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou v školskom zariadení, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení, a ktorému boli na dieťa poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu alebo z výnosu dane z príjmov. Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na materské alebo nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine (ďalej v texte len „materské“), ak zákon neustanovuje inak. V prípade, ak má rodič v období, keď sa stará o dieťa, nárok na materské, ktorého výška v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo smrťou dieťaťa. Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý tento príspevok patril.

Suma rodičovského príspevku je každoročne ustanovená opatrením MPSVaR SR k 1. septembru príslušného kalendárneho roka tak, že sa vynásobí koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Citovaným opatrením MPSVaR SR sa odo dňa jeho účinnosti zrušuje doterajšie opatrenie MPSVaR SR č. 321/2007 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku, o ktorom sme Vás informovali v minuloročnom júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....