Podnikatelia

Zmena v povinnosti zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2010

Jednou z povinností, ktoré ustanovuje zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je aj povinnosť zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Poslednou novelou zákona, účinnou odo dňa 31. decembra 2010, bola do predmetného zákona zakotvená výnimka z uvedenej povinnosti, o ktorej Vás v tomto článku bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO informujeme.

Dňa 31. decembra 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 486/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Novelou sa do slovenského právneho poriadku transponuje článok 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Každá materská účtovná jednotka je povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, okrem výnimiek, ktorým sa venujeme ďalej v tomto článku. Materskou účtovnou jednotkou sa podľa ust. § 22 ods. 3 zákona o účtovníctve rozumie účtovná jednotka, ktorá je obchodnou spoločnosťou, štátnym podnikom, družstvom alebo účtovnou jednotkou verejnej správy, ktorá v inej účtovnej jednotke, ktorá je obchodnou spoločnosťou, (1) má väčšinu hlasovacích práv alebo (2) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky a súčasne je jej spoločníkom alebo jej akcionárom, alebo (3) má právo ovládať účtovnú jednotku, ktorej je spoločníkom alebo akcionárom na základe dohody uzavretej s touto účtovnou jednotkou alebo na základe spoločenskej zmluvy alebo stanov tejto účtovnej jednotky, ak to umožňuje právo štátu, ktorým sa riadi daná účtovná jednotka, alebo (4) je spoločníkom alebo akcionárom účtovnej jednotky a väčšina členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu účtovnej jednotky vykonávajúcich svoju funkciu v priebehu účtovného obdobia a v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období až do zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlasovacích práv spoločníka alebo akcionára, ktorý je materskou účtovnou jednotkou, alebo (5) je spoločníkom alebo akcionárom a na základe dohody s inými jej spoločníkmi alebo akcionármi má väčšinu hlasovacích práv. Dcérska účtovná jednotka je účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka práva podľa § 22 ods. 3 zákona o účtovníctve.

Materská účtovná jednotka má podľa ustanovenia § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu v nasledujúcom účtovnom období, ak podľa údajov z posledných individuálnych účtovných závierok materskej účtovnej jednotky a individuálnych účtovných závierok jej dcérskych účtovných jednotiek v každom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období boli splnené aspoň dve z týchto podmienok: (1) celková suma majetku materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek bola väčšia ako 17 000 000 Eur, (2) čistý obrat materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek bol vyšší ako 34 000 000 Eur, (3) priemerný prepočítaný počet zamestnancov materskej účtovnej jednotky a dcérskych účtovných jednotiek za účtovné obdobie presiahol 250.

Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku má materská účtovná jednotka aj vtedy, ak emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu EÚ alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru alebo ak niektorá jej dcérska účtovná jednotka emitovala cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu členského štátu alebo štátu Európskeho hospodárskeho priestoru.

Výnimka z povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu je zakotvená v ustanovení § 22 ods. 8 a vzťahuje sa na materskú účtovnú jednotku, ktorá je zároveň dcérskou účtovnou jednotkou a jej materská účtovná jednotka podlieha právu členského štátu EÚ. Za uvedených podmienok nie je materská účtovná jednotka povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, ak jej materská účtovná jednotka má (1) všetky akcie alebo podiely dcérskej účtovnej jednotky alebo (2) najmenej 90% akcií alebo podielov dcérskej účtovnej jednotky a ostatní akcionári alebo spoločníci tejto účtovnej jednotky súhlasili s oslobodením.

Uvedené podmienky zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky a konsolidovanej výročnej správy zostávajú zachované aj po účinnosti novely, transpozíciou článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/49/ES však bola do zákona o účtovníctve doplnená ďalšia výnimka z povinnosti materskej účtovnej jednotky zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Zároveň zostáva zachovaná aj výnimka ustanovená v § 22 ods. 8 zákona o účtovníctve. Podľa nového ustanovenia § 22 ods. 12 zákona o účtovníctve už materská účtovná jednotka, ktorá má jednu alebo viac dcérskych účtovných jednotiek, ktoré nie sú významné jednotlivo a ani ako celok, nie je povinná zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu. Materská účtovná jednotka je naďalej povinná zostaviť individuálnu účtovnú závierku, pričom jej zostavením nesmie byť významne ovplyvnený úsudok o finančnej situácii, nákladoch, výnosoch a výsledku hospodárenia. V prípade, ak by bol zostavením individuálnej účtovnej závierky ovplyvnený úsudok o uvedených skutočnostiach, je materská účtovná jednotka povinná konsolidovanú účtovnú závierku a konsolidovanú výročnú správu zostaviť. Využitie predmetnej výnimky je fakultatívne, teda materská účtovná jednotka sa môže rozhodnúť nevyužiť ju a konsolidovanú závierku a výročnú správu zostaviť. Ak materská účtovná jednotka využije výnimku a nezostaví konsolidovanú výročnú závierku a konsolidovanú výročnú správu, predpokladá sa úspora materskej účtovnej jednotky v maximálnej výške do 1% všetkých nákladov materskej účtovnej jednotky. Výnimka sa prvýkrát vzťahuje na konsolidované účtovné závierky a konsolidované výročné správy, ktoré sa mali zostaviť k 31. decembru 2010 a neskôr.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....