Podnikatelia

Zmena vyhlášky k zákonu o službách zamestnanosti

Novela vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z. uvoľnila s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2009 podmienky pre poskytovanie príspevku na vykonávanie absolventskej praxe. Túto novú právnu úpravu Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne predstavíme už v spojení s právnou úpravou príspevku na vykonávanie absolventskej praxe obsiahnutou v zákone o službách zamestnanosti a s prepojením na predchádzajúcu novelizáciu citovanej vyhlášky rezortu práce, na ktorú Vašu pozornosť upriamilo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Dňa 1. novembra 2009 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 420/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela vyhlášky MPSVaR SR“ alebo len „novela“).

Cieľom novely je zmierniť dopady finančnej a hospodárskej krízy, z tohto dôvodu novela prináša úpravu, prostredníctvom ktorej boli vytvorené podmienky pre jednoduchší prístup k príspevku na vykonávanie absolventskej praxe.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydalo novelu na základe splnomocňovacieho ustanovenia § 69 ods. 2 písm. d) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o službách zamestnanosti“ alebo len „zákon“), ktoré rezort práce splnomocňuje na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu ustanovujúceho dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

Podľa ustanovenia § 10 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „vyhláška MPSVaR SR“), platí, že dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe je najmenej 3 mesiace.

Po novom bola vyhláška MPSVaR SR rozšírená o nové prechodné ustanovenie zakotvené novelou v § 18b vyhlášky MPSVaR SR, zo znenia ktorého vyplýva, že s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2009 do dňa 31. decembra 2010 je dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe najmenej obdobie odo dňa osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jeho zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Prostredníctvom nového ustanovenia § 18b vyhlášky MPSVaR SR teda novela sprístupnila príspevok na vykonávanie absolventskej praxe, novela totiž skrátila dĺžku vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorá je jednou z podmienok vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.

V súvislosti s podmienkou týkajúcou sa dĺžky vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie pri vzniku nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe po novom platí, že s účinnosťou odo dňa 1. novembra 2009 do dňa 31. decembra 2010 sa na vznik nároku na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe (okrem splnenia ďalších podmienok) nevyžaduje, aby bol uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, ako to ustanovuje už spomínaný § 10 vyhlášky MPSVaR SR. Počas dočasného obdobia ustanoveného novelou vzniká nárok na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe už odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie. V prípade, ak sú splnené aj ostatné podmienky, nárok na príspevok na vykonávanie absolventskej praxe vznikne odo dňa 1. novembra 2009 aj tým uchádzačom o zamestnanie, ktorí boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie pred týmto dátumom, avšak v evidencii uchádzačov o zamestnanie sú vedení menej ako tri mesiace.


PRÍSPEVOK NA VYKONÁVANIE ABSOLVENTSKEJ PRAXE

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe je upravený v § 51 zákona o službách zamestnanosti.

Absolventská prax je zákonom definovaná ako získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. Za absolventskú prax za podmienok ustanovených týmto zákonom je možné považovať aj získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce.

Absolventom školy sa na účely ustanovenia § 51 zákona rozumie okrem absolventa školy podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona, teda občana mladšieho ako 25 rokov veku, ktorý skončil sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nezískal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (ďalej v texte len „absolvent školy“), aj každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie.

Absolventská prax sa vykonáva na základe uzatvorenej písomnej dohody o absolventskej praxi medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej v texte len „úrad práce“) a na základe uzatvorenej písomnej dohody medzi úradom práce a zamestnávateľom. Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov, bez možnosti jej predĺženia a opakovaného vykonávania, v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok vykonávania absolventskej praxe a jej rozsah určuje zamestnávateľ, tento po skončení absolventskej praxe vydá absolventovi školy potvrdenie o vykonaní absolventskej praxe.

Počas vykonávania absolventskej praxe má absolvent školy nárok na voľno v rozsahu 10 pracovných dní, pričom tento nárok vzniká najskôr po uplynutí dvoch mesiacov vykonávania absolventskej praxe. Okrem poskytnutia voľna v rozsahu 10 pracovných dní má zamestnávateľ povinnosť ospravedlniť absolventovi školy neprítomnosť na vykonávaní absolventskej praxe z dôvodu jeho dočasnej pracovnej neschopnosti alebo z dôvodu ošetrovania člena rodiny.

Počas vykonávania absolventskej praxe poskytuje úrad práce absolventovi školy paušálny príspevok vo výške sumy životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesačne na úhradu jeho nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe. Odo dňa 1. júla 2009 je suma životného minima v prípade jednej plnoletej fyzickej osoby ustanovená vo výške 185,19 eur, čo zodpovedá sume 5 579 Sk. S úpravou týkajúcou sa súm životného minima Vás podrobne zoznámilo júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Spomínaný paušálny príspevok sa kráti za dni voľna a za ďalšie dni neprítomnosti na absolventskej praxi na základe evidencie dochádzky, ktorú zamestnávateľ predkladá úradu práce. Výsledná suma sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Úrad práce poskytne absolventovi školy náhradu poistného na úrazové poistenie počas vykonávania absolventskej praxe.

Dohoda o absolventskej praxi uzatvorená medzi absolventom školy vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie v určenej dĺžke a úradom práce má v zmysle zákona o zamestnanosti obsahovať predovšetkým (1) záväzok úradu zabezpečiť absolventovi školy vykonávanie absolventskej praxe u dohodnutého zamestnávateľa, (2) záväzok absolventa školy vykonávať absolventskú prax u zamestnávateľa dohodnutého úradom, (3) začiatok a dĺžku vykonávania absolventskej praxe, (4) druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom sa bude absolventská prax vykonávať, (5) záväzok absolventa školy dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, vnútorné predpisy zamestnávateľa a predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, s ktorými bol preukázateľne oboznámený, (6) záväzok absolventa školy uhradiť úradu náhradu škody, ktorú spôsobil zamestnávateľovi úmyselným konaním, (7) záväzok absolventa školy uzatvoriť poistnú zmluvu o úrazovom poistení počas vykonávania absolventskej praxe, (8) záväzok úradu uhrádzať absolventovi školy paušálny príspevok podľa odseku 5 do 15 pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa paušálny príspevok poskytuje.

Dohoda uzatvorená medzi úradom práce a zamestnávateľom má v zmysle zákona o zamestnanosti obsahovať predovšetkým (1) záväzok zamestnávateľa vytvárať absolventovi školy podmienky na vykonávanie absolventskej praxe, (2) druh a spôsob získavania praktických skúseností, druh pracovného miesta, na ktorom bude absolventská prax vykonávaná a funkciu alebo profesiu fyzickej osoby, pod ktorej vedením bude uchádzač o zamestnanie absolventskú prax vykonávať, (3) záväzok zamestnávateľa preukázateľne oboznámiť absolventa školy so všeobecne záväznými právnymi predpismi, s vnútornými predpismi a predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri vykonávaní absolventskej praxe, (4) záväzok zamestnávateľa viesť evidenciu dochádzky absolventa školy a predkladať ju mesačne do desiatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca úradu, (5) záväzok zamestnávateľa oznámiť úradu neúčasť absolventa školy na vykonávaní absolventskej praxe, ako aj predčasné skončenie vykonávania absolventskej praxe najneskôr do dvoch pracovných dní, (6) záväzok zamestnávateľa, že povereným zamestnancom úradu umožní vykonať kontrolu plnenia tejto dohody, (7) záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača o zamestnanie na vykonávanie absolventskej praxe.

Predchádzajúca novela vyhlášky MPSVaR SR bola s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 vykonaná prostredníctvom vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 63/2009 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti. Podrobnosti o zmenách zakotvených vo vyhláške MPSVaR SR touto jej predchádzajúcou novelou Vám sprostredkovalo februárové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....