Podnikatelia

Zmeny týkajúce sa dane z príjmov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 1/2009

Dňa 1. januára 2009 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia zákona o dani z príjmov zakotvené zákonom č. 621/2007 Z. z. a taktiež ustanovenia včlenené do zákona o dani z príjmov článkom II zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR. Zákon o dani z príjmov bol s rovnakou účinnosťou novelizovaný aj zákonom č. 563/2008 Z. z., oblasti dane z príjmov sa týka taktiež vyhláška Ministerstva financií SR č. 75/2008 Z. z. obsahujúca úpravy v súvislosti so zavedením eura v SR. Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vás s obsahom i dôsledkami všetkých týchto úprav podrobne oboznámi.

Zavedenie eura na Slovensku sa okrem mnohých iných právnych úprav a oblastí dotklo aj daňovníkov dane z príjmov, viaceré zmeny sa premietli aj do zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o dani z príjmov“ alebo len „zákon“).

Dňa 1. januára 2009 nadobudli účinnosť niektoré ustanovenia, ktoré boli do zákona o dani z príjmov zakotvené jednou z jeho predchádzajúcich noviel, a to zákonom č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Dane z príjmov sa dotkla aj právna úprava obsiahnutá vo vyhláške Ministerstva financií SR č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely, ktorá nadobudla účinnosť už dňa 15. marca 2008. Zákon o dani z príjmov bol novelizovaný s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 článkom II zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR s výnimkou úpravy v § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov, ktorý nadobudne účinnosť odo dňa 1. januára 2010. S rovnakou účinnosťou, teda s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 bol zákon o dani z príjmov novelizovaný aj zákonom č. 563/2008 Z. z., ktorý v zákone o dani z príjmov zakotvil nový inštitút zamestnaneckej prémie, priniesol však i ďalšie zmeny.

So všetkými vyššie citovanými právnymi úpravami Vás oboznámime v ďalšom texte a súčasne si dovoľujeme dať Vám do pozornosti, že inštitútu zamestnaneckej prémie a problematike daňových priznaní k dani z príjmov sa v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO venujeme osobitne.

VYHLÁŠKA MF SR

Prvou právnou úpravou, ktorá sa týka dane z príjmov, je vyhláška Ministerstva financií SR č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely (ďalej v texte len „vyhláška MF SR“ alebo len „vyhláška“). Predmetnú vyhlášku vydalo Ministerstvo financií SR podľa § 16 ods. 3 a § 18 ods. 10 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „generálny zákon“), ktorého komplexný podrobný výklad, a to vrátane výkladu všetkých sprievodných novelizácií, ktoré prostredníctvom generálneho zákona boli vykonané v 28 zákonoch, spolu s predpismi vydanými na vykonanie generálneho zákona a ďalšími predpismi súvisiacimi so zavedením eura v SR sme pre Vás spracovali v poslednom mimoriadnom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Vyhláška MF SR upravuje podrobné pravidlá pri evidovaní, vykazovaní alebo zaokrúhľovaní údajov o peňažných sumách (ďalej v texte len „peňažný údaj“) a podrobný postup pri prepočtoch peňažných údajov v súvislosti s prechodom na menu euro pre oblasť (1) účtovníctva, (2) dane z príjmov, (3) dane z pridanej hodnoty, (4) spotrebných daní, (5) miestnych daní, (6) správy daní a (7) cla.

Úprava pre oblasť dane z príjmov je obsiahnutá v ustanoveniach § 7 až 11 vyhlášky, pričom k oblasti daní sa vzťahuje aj § 20 vyhlášky obsahujúci spoločné a záverečné ustanovenia.

Z ustanovenia § 7 vyhlášky vyplýva, že suma daňového bonusu (§ 33 a § 52 ods. 48 zákona o dani z príjmov) v slovenských korunách vyplatená správcom dane po zavedení eura, ktorá sa týka zdaňovacích období pred zavedením eura, sa prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na eurá a zaokrúhli sa na najbližší eurocent nahor.

Ustanovenia § 8 a 9 vyhlášky upravujú podrobnosti týkajúce sa preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby a preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby. K citovaným ustanoveniam vyhlášky spracovalo Daňové riaditeľstvo SR podrobný výklad, ktorý je pre Vás k dispozícii na jeho internetovej stránkev časti nazvanej „EURO a DANE“.

Z § 10 vyhlášky vyplýva, že v tlačivách používaných v súvislosti so zdaňovaním príjmov zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobia pred zavedením eura (napríklad v potvrdení o príjmoch zo závislej činnosti, v ročnom zúčtovaní príjmov zo závislej činnosti, v potvrdení o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti) sa po zavedení eura vykazujú peňažné údaje v slovenských korunách.

Na základe § 11 vyhlášky platí, že suma poukázaného podielu zaplatenej dane vypočítaná v slovenských korunách podľa § 50 zákona o dani z príjmov z dane uvedenej v slovenských korunách v daňovom priznaní podanom po zavedení eura alebo v ročnom zúčtovaní vykonanom po zavedení eura sa prepočíta konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na eurá a zaokrúhli na najbližší eurocent nahor.

Ustanovenie § 20 vyhlášky zakotvilo pravidlo, že ak táto vyhláška alebo osobitný predpis (tým je napríklad generálny zákon) neustanovuje inak, suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol a suma od 0,005 eura vrátane sa zaokrúhli na najbližší eurocent nahor. Ďalšie pravidlo určuje, že na účely daní a colné účely sa suma prepočítaná konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na eurá, ktorá je (1) platbou zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor, a naopak, suma ktorá je (2) platbou do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu obce, sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

PRVÁ NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

V súvislosti so zavedením eura na území SR bol zákon o dani z príjmov novelizovaný článkom II zákona č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR (ďalej v texte len „prvá novela zákona o dani z príjmov“ alebo len „prvá novela“), a to s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 s výnimkou zakotvenou prostredníctvom článkov IV a V zákona č. 563/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, z ktorých vyplýva, že ustanovenie § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov, upravujúce pravidlá podkapitalizácie (o ktorých sa zmienime v ďalšom texte), nadobudne účinnosť až odo dňa 1. januára 2010, teda s časovým posunom o jeden rok.

Znenie ustanovenia § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov bolo do zákona o dani z príjmov zakotvené zákonom č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009. Citované ustanovenie zákona o dani z príjmov obsahuje úpravu pravidiel podkapitalizácie, a v rámci týchto pravidiel bola na základe prvej novely suma 100 000 000 Sk uvedená v predmetnom ustanovení zákona o dani z príjmov v slovenských korunách s účinnosťou pôvodne odo dňa 1. januára 2009 nahradená sumou v eurách zaokrúhlenou na desať eur nahor, avšak ďalšou novelizáciou, vykonanou prostredníctvom článkov IV a V zákona č. 563/2008 Z. z., sa účinnosť ustanovenia § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov posunula o jeden rok, a tak z citovaného ustanovenia zákona o dani z príjmov bude s účinnosťou odo dňa 1. januára 2010 vyplývať, že daňovými výdavkami nie sú tiež úroky platené daňovníkom poskytovateľovi z úverov a pôžičiek, ak poskytovateľ má na základnom imaní tohto daňovníka priamy podiel alebo nepriamy podiel najmenej 25%, alebo ak tento daňovník má na základnom imaní poskytovateľa priamy podiel alebo nepriamy podiel najmenej 25%, a to vo výške úrokov zo sumy, o ktorú priemerný stav úverov a pôžičiek od týchto osôb počas zdaňovacieho obdobia presahuje šesťnásobok výšky vlastného imania vykázaného ku koncu zdaňovacieho obdobia, ktoré predchádza zdaňovaciemu obdobiu, za ktoré je výška úrokov vyčísľovaná, a u daňovníka, ktorý vznikol v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa namiesto vlastného imania použije výška základného imania vykázaná ku koncu prvého zdaňovacieho obdobia, pričom tento postup sa použije, iba ak vypočítaný priemerný stav úverov a pôžičiek presahuje 3 319 400 eur (do účinnosti tejto úpravy 100 000 000 Sk), pričom priemerný stav úverov a pôžičiek sa vypočíta zo stavu úverov a pôžičiek vykázaných k poslednému dňu kalendárneho mesiaca alebo zo stavu úverov a pôžičiek vykázaných k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.

Okrem úpravy v už spomínanom ustanovení § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov, zakotvila prvá novela zmeny aj v § 31 ods. 1 zákona o dani z príjmov, na základe ktorého platí, že ak je daňovník účtovnou jednotkou, na prepočet cudzej meny na eurá sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Pri kúpe a predaji cudzej meny za eurá sa uplatní postup podľa osobitného predpisu a v tejto súvislosti prvá novela upravila aj poznámku pod čiarou, v zmysle ktorej je týmto osobitným predpisom ustanovenie § 24 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Prvou novelou sa z § 31 ods. 3 zákona o dani z príjmov vypustila druhá veta ustanovujúca zaokrúhľovanie na celé koruny nadol.

V ustanovení § 33 ods. 5 zákona o dani z príjmov prvá novela slová „vo výške 1/12 daňového bonusu“ nahradila slovami „daňového bonusu podľa odseku 1“ a v ustanovení § 35 ods. 2 zákona o dani z príjmov boli slová „1/12 sumy daňového bonusu (§ 33 zákona)“ nahradené slovami „sume daňového bonusu podľa § 33 ods. 1“, čím prvá novela reaguje na úpravu, ktorú zakotvila v § 33 ods. 1 zákona o dani z príjmov, v ktorom bola ročná suma daňového bonusu (6 480 Sk) nahradená mesačnou sumou, a to sumou 19,32 eura.

Prvou novelou upravený § 47 ods. 1 zákona o dani z príjmov určuje, že základ dane, nepeňažný príjem (§ 5 ods. 3 písm. a) zákona), preddavky na daň (§ 34, 35, 42 a 44 zákona), zdaniteľná mzda (§ 35 zákona) a daň (§ 15, § 31 ods. 3 a § 43 zákona) sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol. Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11 zákona) a daňový bonus (§ 33 zákona) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.

Pozmenená prvá veta v § 47 ods. 2 zákona o dani z príjmov ustanovuje, že suma zodpovedajúca 2% zaplatenej dane (§ 50 zákona), výpočet daňovej sadzby na účely zápočtu dane (§ 45 zákona) a iné prepočty sa vykonajú s presnosťou na dve desatinné miesta.

Prvá novela do zákona o dani z príjmov doplnila aj nové prechodné ustanovenia, ktoré sú obsiahnuté v § 52e zákona o dani z príjmov.

Prechodné ustanovenie § 52e ods. 1 zákona o dani z príjmov upravuje uplatňovanie výdavkov (nákladov) preukázateľne vynaložených daňovníkom v súvislosti s prechodom na euro v základe dane, vrátane výdavkov (nákladov) na zaokrúhlenie, pričom tieto výdavky (náklady) sú považované za daňové výdavky, resp. za položky upravujúce základ dane, za rovnakých podmienok ako iné daňové výdavky, a to vrátane ich uplatnenia prostredníctvom odpisov v súlade s § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov. Predmetnú úpravu sme Vám dali do pozornosti už pri podrobnom výklade generálneho zákona, ktorému bolo venované posledné mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

V § 52e ods. 2 zákona o dani z príjmov prvá novela upravuje spôsob zahrnutia kurzových rozdielov vzniknutých z dôvodu prepočtu pohľadávok a záväzkov konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) ku dňu zavedenia eura v SR, a to tak, aby ovplyvnili základ dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dochádza k inkasu alebo odpisu pohľadávky, alebo k platbe alebo odpisu záväzku obdobne, ako je to v prípade iných, resp. ostatných kurzových rozdielov zaúčtovaných v účtovníctve, uvedených v § 17 ods. 17 zákona o dani z príjmov, pričom úprava v tomto ustanovení zákona o dani z príjmov sa týka pohľadávok alebo záväzkov znejúcich na menu euro ako aj na cudziu menu.

V ustanoveniach § 52e ods. 3 a 4 zákona o dani z príjmov sa prvou novelou ustanovuje spôsob prepočtu vstupnej ceny a zostatkovej ceny hmotného majetku ako aj daňových odpisov pri rovnomernom a zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku v nadväznosti na zavedenie meny euro, ktorý bol obstaraný v slovenskej mene v zdaňovacích obdobiach pred zavedením eura v SR.

Prvou novelou sa v ustanovení § 52e ods. 5 zákona o dani z príjmov zakotvil spôsob prepočtu preddavkov zaplatených v eurách v tých prípadoch, keď daňovník bol povinný zaplatiť preddavky na daň podľa § 34 zákona o dani z príjmov alebo podľa § 42 zákona o dani z príjmov do dňa 31. decembra 2008 v slovenských korunách a zaplatil ich v eurách po zavedení eura, teda po 1. januári 2009, pričom platí, že tieto preddavky sa prepočítajú konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na slovenské koruny a zaokrúhlia sa na celé koruny nahor.

Ustanovenie § 52e ods. 6 zákona o dani z príjmov upravuje spôsob uplatnenia výdavkov (nákladov) vynaložených daňovníkom do dňa 31. decembra 2008 a príjmov (výnosov), o ktorých bolo účtované do dňa 31. decembra 2008 v slovenských korunách, ktoré ovplyvnia základ dane v zdaňovacích obdobiach končiacich po zavedení eura v SR, teda po 1. januári 2009 (napríklad obstaranie cenných papierov do dňa 31. decembra 2008 predaných po zavedení eura, neprijaté príjmy podľa § 17 ods. 21 zákona o dani z príjmov v prípade zmluvných pokút, poplatkov z omeškania a úrokov z omeškania, o ktorých bolo účtované do dňa 31. decembra 2008), pričom platí, že tieto sa prepočítajú konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) na eurá a zaokrúhlia na eurocenty nahor a rovnako sa postupuje aj pri uplatňovaní daňovej straty podľa § 30 zákona o dani z príjmov.

Všetky ostatné ustanovenia, ktorých sa dotkla prvá novela zákona o dani z príjmov, obsahujú úpravy, ktorými sa sumy uvedené v zákone o dani z príjmov v slovenských korunách nahrádzajú sumami v eurách po prepočte konverzným kurzom (30,1260 SKK/EUR) a po zaokrúhlení v súlade s pravidlami vyplývajúcimi z generálneho zákona, s podrobným výkladom ktorého Vás podrobne oboznámilo posledné mimoriadne vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Okrem nahradenia súm v slovenskej mene sumami v mene euro zakotvila prvá novela v zákone o dani z príjmov aj prevodné mostíky, pomocou ktorých vzhľadom na prechod zo slovenskej meny na menu euro nahrádza pojmy zakotvené v zákone o dani z príjmov vo väzbe na slovenskú menu (napríklad pojem „slovenská mena“ nahrádza pojmom „euro“, obdobne slová „celé koruny nadol“ nahrádza slovami „eurocenty nadol“).

Prvá novela okrem zmien, ktoré vykonala prostredníctvom svojho článku II v zákone o dani z príjmov, prináša s rôznou účinnosťou aj novelizovanie ďalších 19 zákonov, s ktorými Vás v súvislosti so zmenami týkajúcimi sa dane z pridanej hodnoty už podrobne zoznámilo novembrové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

DRUHÁ NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 563/2008 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „druhá novela zákona o dani z príjmov“ alebo len „druhá novela“).

Druhá novela zákona o dani z príjmov sa dotkla ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov, ktoré bolo do zákona o dani z príjmov zakotvené s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 zákonom č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a prostredníctvom ktorého bola v ustanovení § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov zakotvená nová povinnosť pre tie subjekty, ktoré uskutočňujú transakcie so zahraničnými závislými osobami, a to konkrétne povinnosť viesť dokumentáciu o používanej metóde ocenenia transferu. Znenie § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov bolo druhou novelou pozmenené, naďalej však určuje, že daňovník je povinný viesť dokumentáciu o použitej metóde ocenenia, pričom obsah tejto dokumentácie určí Ministerstvo financií SR (predchádzajúce znenie určovalo, že Ministerstvo financií SR vydá všeobecne záväzný právny predpis). Povinnosť vedenia dokumentácie o transferovom oceňovaní za zdaňovacie obdobie začínajúce po 31. decembri 2008 upravuje aj prechodné ustanovenie § 52f ods. 2 zákona o dani z príjmov, o ktorom sa zmienime v ďalšom texte.

Na základe ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov (pozmeneného druhou novelou) vydalo Ministerstvo financií SR usmernenie č. MF/8288/2009-72 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov (ďalej v texte len „usmernenie MF SR“ alebo len „usmernenie“). V prípade, ak by druhá novela nepozmenila znenie ustanovenia § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov, Ministerstvo financií SR by malo povinnosť úpravu obsiahnutú vo vyššie citovanom usmernení vykonať iným spôsobom, a to vydaním všeobecne záväzného predpisu vo forme opatrenia.

Ministerstvo financií SR vydalo predmetné usmernenie podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov v spojení s § 103 ods. 8 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, pričom cieľom usmernenia MF SR je určiť obsah dokumentácie o metóde ocenenia použitej daňovníkom na účely zistenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov a zabezpečiť tak jednotný postup všetkých dotknutých subjektov.

Obsah dokumentácie je prílohou usmernenia MF SR a v súlade s novým prechodným ustanovením § 52f ods. 2 zákona o dani z príjmov (zakotveným druhou novelou) sa prvýkrát sa použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.

Usmernenie MF SR bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009 na strane 111 a možno doň nazrieť na internetovej stránke Ministerstva financií SR, na ktorej je pre Vás k dispozícii na linku: http://www.finance.gov.sk/…/FS_01_2009.pdf.

Druhou novelou bolo doplnené ustanovenie § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov, z ktorého znenia po novom vyplýva, že daňovník môže správcu dane písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy ocenenia, pričom prílohou tejto žiadosti je dokumentácia podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov (ďalej v texte len „dokumentácia“).

Druhá novela doplnila aj § 18 ods. 6 zákona o dani z príjmov, na základe ktorého po novom platí, že správnosť použitia metódy a vyčíslenia rozdielu podľa § 17 ods. 5 zákona preverujú daňové orgány pri daňovej kontrole (§ 15 a 15b zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), pričom vychádzajú z princípu nezávislého vzťahu, z použitej metódy a z analýzy porovnateľnosti ocenenia a pri daňovej kontrole je daňový orgán oprávnený vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie, na predloženie ktorej bola daňovníkovi ustanovená lehota 60 dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi daňovým orgánom. Dokumentáciu je daňovník povinný predložiť v štátnom jazyku (zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov), pričom daňový orgán môže na základe žiadosti daňovníka povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.

Ustanovenie § 18 zákona o dani z príjmov ďalej druhá novela doplnila o nové odseky 7 a 8, zo znenia ktorých vyplýva, že daňovník je povinný uchovávať dokumentáciu počas obdobia podľa osobitného predpisu (§ 45 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov) a taktiež, že daňovník je povinný dokumentáciu predkladať daňovému orgánu alebo Ministerstvu financií SR spolu so žiadosťou, ak žiada o úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona, alebo o začatie procedúry vzájomných dohôd na základe (1) príslušného článku medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti so zamedzením dvojitého zdanenia zisku závislých osôb, (2) Dohovoru 90/436/EHS z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov.

Okrem zmien spomínaných v predchádzajúcom texte zakotvila druhá novela do zákona o dani z príjmov aj nový inštitút zamestnaneckej prémie, o ktorom Vám podrobné informácie prinášame osobitne taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

V predchádzajúcom texte sme sa už zmienili, že druhá novela prostredníctvom článku V súčasne zakotvila zmenu v prvej novele, a to v súvislosti s posunom účinnosti ustanovenia § 21 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov zakotvujúceho pravidlá podkapitalizácie, ktorú posunula o jeden rok, teda na dátum 1. január 2010. Prostredníctvom článku IV druhej novely bol tento posun v účinnosti súčasne zakotvený aj priamo v zákone č. 621/2007 Z. z., ktorým boli do zákona o dani z príjmov pravidlá podkapitalizácie zavedené, a to zmenou a doplnením článku III zákona č. 621/2007 Z. z. upravujúceho účinnosť jeho ustanovení.

Zo znenia prechodného ustanovenia zakotveného druhou novelou do § 52f ods. 2 zákona o dani z príjmov vyplýva, že ustanovenie § 18 ods. 1 zákona v znení účinnom odo dňa 1. januára 2009 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.

Druhá novela s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vykonala sprievodné novelizácie 7 zákonov, a to článkom II druhej novely, ktorým bol zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov doplnený o sankcie pre zamestnávateľov, o ktorých Vám prinášame informácie v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v časti venovanej zamestnaneckej prémii, článkom III druhej novely bola vykonaná zmena zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá taktiež súvisí so zamestnaneckou prémiou. Druhá novela ďalej článkom IV vykonala zmenu a doplnenie zákona č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, o ktorej sme sa už zmienili v predchádzajúcom texte, článkom V druhej novely bol doplnený zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti so zavedením meny euro v SR, o obsahu ktorého sme sa už taktiež zmienili v predchádzajúcom texte. Druhá novela ďalej prostredníctvom svojho článku VI mení a dopĺňa aj zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so znením ktorého sme Vás oboznámili v júlovom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO. Ďalším novelizovaným zákonom bol zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov zmenený článkom VII druhej novely a prostredníctvom článku VIII druhej novely bol doplnený zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov SR v znení neskorších predpisov.

TRETIA NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

V NR SR bola v tomto období prerokovaná a schválená novela zákona o dani z príjmov a z priebehu legislatívneho procesu je zrejmé, že ak bude podpísaná prezidentom SR, tak v zákone o dani z príjmov budú s účinnosťou odo dňa 1. marca 2009 zakotvené aj ďalšie zmeny, a to predovšetkým (1) zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 19,2-násobku životného minima na jeho 22,5-násobok, (2) zmena spomínaná v predchádzajúcom bode ovplyvní aj výšku zamestnaneckej prémie, s ktorou Vás podrobne oboznámime v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO, (3) zníži sa hranica základu dane, od ktorej sa nezdaniteľná časť základu dane kráti (hranica tzv. milionárskej dane), a to zo súčasného 100-násobku životného minima na jeho 86-násobok, (4) zmeny nastanú aj v odpisovaní majetku, a to zvýšením vstupnej ceny odpisovaného hmotného majetku ako aj vstupnej ceny nehmotného majetku, pričom niektoré druhy majetku sa súčasne presunú do nižších odpisových skupín, čím sa skráti doba ich odpisovania, (5) niektorým podnikateľom – fyzickým osobám sa po novom umožní viesť len zjednodušenú daňovú evidenciu, pôjde tak o výnimku z povinnosti viesť účtovníctvo, (6) pre podnikateľov (fyzické osoby i právnické osoby) sa ďalej zakotví možnosť upustiť od povinného vedenia knihy jázd, (7) zmeny sa budú týkať aj zdanenia príjmov zo závislej činnosti zo zahraničia, konkrétne možnosti použitia metódy vyňatia príjmov pri podávaní daňového priznania pre daňovníkov, ktorí mali príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ak je uplatnenie tohto postupu pre nich výhodnejšie, (8) z novej úpravy vyplynie i to, že pri splnení zákonom ustanovených podmienok si nezdaniteľnú časť na manželku a nezdaniteľnú časť na príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, účelové sporenie či životné poistenie budú môcť uplatniť aj daňovníci, ktorí majú na území SR obmedzenú daňovú povinnosť, pričom títo daňovníci budú mať aj nárok na uplatnenie daňového bonusu na deti.

S vyššie spomínanými zmenami, ktoré by po úplnom zavŕšení legislatívneho procesu mali byť zakotvené v zákone o dani z príjmov na základe jeho novely schválenej v NR SR dňa 17. februára 2009, Vás podrobne zoznámime v ďalšom vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....