Podnikatelia

Zmeny týkajúce sa podnikania v energetike

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2008

Bulletin ULC Čarnogurský PRO BONO Vám prináša informácie týkajúce sa zmien podmienok pre podnikanie v oblasti energetiky, ktoré s účinnosťou odo dňa 1. apríla 2008 priniesli novela zákona o energetike a v nej obsiahnutá sprievodná novela živnostenského zákona.
Dňa 1. apríla 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 112/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novela zákona o energetike“ alebo len „novela“).
Podľa zákona o energetike je podnikaním v energetike (1) výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny, (2) výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu, (3) prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, (4) prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádoba (5) prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Novela zákona o energetike rozširuje negatívne vymedzenie, čo sa za podnikanie v energetike nepovažuje a na jej základe podnikaním v energetike nie je (1) výroba elektriny, (2) distribúcia elektriny, (3) výroba plynu a distribúcia plynu výlučne pre vlastnú spotrebu a (4) dodávka elektriny a dodávka plynu pre iné fyzické osoby alebo právnické osoby za nákupné ceny bez akéhokoľvek ďalšieho zvýšenia, pričom cena za jednotku takto dodanej elektriny a plynu musí byť rovnaká ako cena v daňovom doklade vystavenom v súvislosti s dodávkou elektriny alebo dodávkou plynu, ak nejde o podnikanie podľa osobitného predpisu, ktorým je v tomto prípade Obchodný zákonník. Osoby, na ktoré sa vzťahuje predmetné negatívne vymedzenie obsiahnuté v novele zákona o energetike, majú povinnosť v lehote do 30 dní oznámiť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví začiatok výkonu tejto činnosti, ukončenie činnosti a zmenu vykonávania činnosti.

Novela zákona o energetike znižuje zákonné kritérium, kde sa nevyžaduje povolenie na podnikanie v energetike na výrobu a dodávku elektriny, a to aj pri výrobe a dodávke z obnoviteľných zdrojov energie, z pôvodne stanovených 5 MW na 1 MW inštalovaného výkonu. Po novom sa teda v zmysle ustanovenia § 5 ods. 4 zákona o energetike povolenie nevyžaduje na (1) výrobu a dodávku elektriny výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, (2) výrobu a dodávku elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v malých vodných elektrárňach, veterných elektrárňach, solárnych zariadeniach, zariadeniach na využitie geotermálnej energie, zariadeniach na využitie bioplynu, zariadeniach na využitie biomasy, (3) výrobu a dodávku plynu z biomasy, (4) výrobu a dodávku plynu z bioplynu, (5) predaj stlačeného zemného plynu určeného na pohon motorových vozidiel, (6) prepravu vyťaženej ropy z miesta ťažby do miesta spracovania, (7) predaj skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách do objemu 100 litrov, (8) predaj skvapalneného plynného uhľovodíka určeného na pohon motorových vozidiel a (9) prepravu skvapalneného plynného uhľovodíka v tlakových nádobách. Na osoby, ktoré vykonávajú spomínané činnosti, na ktoré sa nevyžaduje povolenie, sa taktiež vzťahuje oznamovacia povinnosť, podľa ktorej sú povinné v lehote do 30 dní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví oznámiť začiatok výkonu činnosti, ukončenie činnosti a každú zmenu vykonávania činnosti. Po novom platí, že potvrdenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, preukazujúce splnenie oznamovacej povinnosti osôb, ktoré vykonávajú činnosť podľa § 5 ods. 4 zákona o energetike, je dokladom o oprávnení podnikať.

Pre obchodníkov s elektrinou novela zákona o energetike ruší predchádzajúci ohlasovací režim začatia a ukončenia činnosti a zakotvuje možnosť pôsobiť na vymedzenom území ako obchodník s elektrinou iba na základe povolenia podľa § 5 zákona o energetike.
Prostredníctvom článku II novely zákona o energetike bola vykonaná aj novelizácia zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „novelizácia živnostenského zákona“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. apríla 2008. Novelizáciou živnostenského zákona sa vykonala zmena určujúca, čo nie je živnosťou vo vzťahu k zákonu o energetike. Zo živností sú po novom vyňaté tie činnosti, na ktoré sa podľa zákona o energetike vydáva povolenie podľa § 5 zákona o energetike. Z novelizovaného živnostenského zákona po novom vyplýva, že živnosťou nie je výroba, prenos, distribúcia, dodávka elektriny, výroba, preprava, distribúcia, dodávka a uskladňovanie plynu, prevádzkovanie potrubí na prepravu pohonných látok alebo ropy, prevádzkovanie zariadenia na plnenie tlakových nádob a prevádzkovanie zariadenia na rozvod skvapalneného plynného uhľovodíka.

Okrem tejto sprievodnej novelizácie živnostenského zákona obsahuje novela zákona o energetike aj ďalšie úpravy, ktoré ovplyvňujú podmienky pre podnikanie v tejto oblasti na základe živnostenských oprávnení a ako sme už spomenuli v texte vyššie, zmeny vyplývajúce zo zákona o energetike sú taktiež účinné odo dňa 1. apríla 2008. Na základe prechodného ustanovenia § 69a vloženého novelou do zákona o energetike platí, že živnostenské oprávnenia na činnosti, na ktoré sa nevyžadovalo povolenie podľa § 5 ods. 2 zákona o energetike, zanikli dňa 31. marca 2008. Osoby, ktoré živnostenské oprávnenia na činnosti podľa § 5 ods. 4 zákona o energetike nadobudli do dňa 31. marca 2008, môžu pokračovať v činnosti do dňa 30. septembra 2008. Osoby, ktorým živnostenské oprávnenia zanikli, môžu požiadať najneskôr (1) do dňa 31. mája 2008 o vydanie povolenia podľa § 5 ods. 2 zákona o energetike alebo (2) do dňa 30. júna 2008 o vydanie potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 5 zákona o energetike. Osoby, ktoré vykonávali činnosť podľa § 4 ods. 2 zákona o energetike do dňa 31. marca 2008, môžu pokračovať vo vykonávaní tejto činnosti bez potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti podľa § 5 ods. 5 zákona o energetike do dňa 30. júna 2008.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....