Iné

Zmeny týkajúce sa súdnych a správnych poplatkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2008

S účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 sa v súvislosti s novými úpravami týkajúcimi sa kolkových známok novelizujú zákon o súdnych poplatkoch a zákon o správnych poplatkoch, ktoré aj naďalej umožnia úhradu poplatkov prostredníctvom kolkových známok, avšak so zmenami, ktoré Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO podrobne priblížime.
Dňa 1. januára 2009 nadobudnú účinnosť novelizácie zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o súdnych poplatkoch“) a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o správnych poplatkoch“), ktoré boli vykonané prostredníctvom článkov II a III zákona č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach (ďalej v texte len „zákon o kolkových známkach“) v súvislosti s novou úpravou kolkových známok. Kolkové známky vzhľadom na zavedenie meny euro v SR budú musieť byť vydané už v mene euro, preto sa ich úprava týka aj úpravy poplatkov, ktoré bude možné kolkovými známkami platiť v období po zavedení meny euro v SR.

Novú právnu úpravu týkajúcu sa platenia súdnych a správnych poplatkov obsahuje aj vykonávací predpis k zákonu o kolkových známkach, ktorým je vyhláška Ministerstva financií SR č. 346/2008 Z. z. (ďalej v texte len „vyhláška MF SR“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 1. septembra 2008, nakoľko okrem spôsobu použitia kolkových známok pri platení súdnych a správnych poplatkov je predmetom jej úpravy aj určenie technických parametrov, grafickej úpravy, vzhľadu kolkových známok a ďalších náležitostí kolkových známok, ktoré súvisia s prijatím zákona o kolkových známkach.

V zmysle citovanej vyhlášky MF SR sa kolkové známky pri platení správnych poplatkov a súdnych poplatkov pri predložení návrhu alebo žiadosti (ďalej v texte len „podanie“) použijú v závislosti od toho, či sa žiada vydanie dokladu alebo písomné vybavenie, alebo či sa správny alebo súdny poplatok platí na základe písomnej výzvy, pričom (1) ak sa žiada vydanie dokladu alebo písomné vybavenie (ďalej v texte len „doklad“), nalepí sa na podanie dolný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu kolkovej známky, pričom horný diel kolkovej známky sa nalepí na vydávaný doklad, (2) ak sa doklad nevydáva, nalepia sa obidva diely kolkovej známky na podanie. V prípade, ak sa kolkovými známkami platí súdny alebo správny poplatok na základe písomnej výzvy, kolkové známky sa pri platení súdneho alebo správneho poplatku použijú tak, že (1) ak sa žiada vydanie dokladu, nalepí sa na výzvu dolný diel kolkovej známky bez oddelenia horného dielu kolkovej známky, pričom horný diel kolkovej známky sa nalepí na vydávaný doklad, (2) ak sa doklad nevydáva, nalepia sa obidva diely kolkovej známky na výzvu. Kolkové známky, ktoré sa použijú niektorým z vyššie uvedených spôsobov, sa budú znehodnocovať odtlačkom úradnej pečiatky orgánu, ktorý vyberá správne poplatky a súdne poplatky vo forme kolkovej známky, na oboch dieloch kolkovej známky.

Do dňa 1. januára 2009, teda do dňa zavedenia meny euro v SR sa na platenie súdnych a správnych poplatkov použijú doterajšie kolkové známky vydané v slovenskej mene, pričom používanie týchto v súčasnosti platných kolkových známok pri platení súdnych a správnych poplatkov, technické parametre, grafická úprava a vzhľad kolkových známok sa riadia vyhláškou MF SR č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach, ktorú s účinnosťou odo dňa zavedenia meny euro na území SR, teda odo dňa 1. januára 2009 nahradí už spomínaný vykonávací predpis k zákonu o kolkových známkach, ktorým je vyhláška MF SR č. 346/2008 Z. z., ktorá po zavedení eura v SR vyžaduje použiť nové kolkové známky vydané v mene euro, a to spôsobom popísaným vyššie.

Novelizácia zákona o súdnych poplatkoch, vykonaná článkom II zákona o kolkových známkach, s účinnosťou odo dňa zavedenia eura na území SR, teda s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009, sa dotkne úpravy platenia poplatkov obsiahnutej v ustanovení § 9 zákona o súdnych poplatkoch a úpravy výšky jedného súdneho poplatku.

Na základe novely zákona o súdnych poplatkoch sa poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry budú platiť (1) kolkovými známkami, (2) v hotovosti, (3) poštovým poukazom na príslušný účet alebo (4) prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti bude možné platiť súdne poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevýšia sumu 300 eur.

Nová právna úprava už osobitne neupravuje spôsob platenia poplatkov za úkony prokuratúry výhradne kolkovými známkami, čím umožňuje aj poplatky za úkony prokuratúry platiť v hotovosti do pokladnice príslušného orgánu, ktorý vyberá súdne poplatky. So zavedením meny euro na území SR súvisí nové ustanovenie, na základe ktorého platí, že poplatky sa budú vyberať v eurách.

Obdobne, ako doterajšia právna úprava týkajúca sa platenia súdnych poplatkov, aj novela zákona o súdnych poplatkoch určuje, že poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni, alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá. V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje. V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni. V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva. V konaní o obnove konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni. Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.

Novelou zákona o súdnych poplatkoch sa súčasne v Sadzobníku súdnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona o súdnych poplatkoch, upraví poplatok uvedený v položke 24b písm. b), teda poplatok za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, ktorý zostáva v rovnakej výške 10 Sk za každú, aj začatú stranu, no súčasne bude musieť byť v sume najmenej 50 Sk.

Novelizácia zákona o správnych poplatkoch, ktorá rovnako ako novela zákona o súdnych poplatkoch, nadobudne účinnosť dňom zavedenia meny euro na území SR, teda odo dňa 1. januára 2009, bola vykonaná prostredníctvom článku III zákona o kolkových známkach.

Novela zákona o správnych poplatkoch prináša zmenu v súvislosti s platením správnych poplatkov v tom smere, že poplatky vyberané správnymi orgánmi umožňuje naďalej platiť (1) kolkovými známkami (už s odkazom na nový zákon o kolkových známkach), (2) v hotovosti do pokladnice správneho orgánu, (3) poštovým poukazom na účet príslušného správneho orgánu alebo (4) prevodom z účtu v banke, pričom kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu bude možné platiť správne poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevýšia sumu 300 eur.

Novelou zákona o správnych poplatkoch sa taktiež vypúšťa ustanovenie § 18 zákona o správnych poplatkoch, ktoré splnomocňovalo MF SR na vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý by upravil grafickú úpravu, hodnoty kolkových známok, spôsob ich použitia a výmeny, nakoľko právna úprava kolkových známok je už obsiahnutá v osobitnom zákone, a to v zákone o kolkových známkach a splnomocňovacie ustanovenie pre vydanie vykonávacieho predpisu k zákonu o kolkových známkach obsahuje už priamo zákon o kolkových známkach.

Na základe zákona o kolkových známkach a vykonávacieho predpisu k nemu budú vydané nové kolkové známky znejúce na menu euro, a to v 8 podobách podľa hodnoty v eurách (od hodnoty 0,5 euro do hodnoty 100 eur), ktoré sa pre platenie súdnych alebo správnych poplatkov prvýkrát použijú dňom zavedenia meny euro v SR, teda najskôr odo dňa 1. januára 2009.

Platnosť kolkových známok vydaných v mene Sk sa skončí dňa 16. januára 2009. Podrobnosti týkajúce sa platnosti kolkových známok, odkupovania kolkových známok pred skončením ich platnosti ako aj kolkových známok, ktorých platnosť sa skončila, výmeny poškodených kolkových známok, nakladania s falšovanými kolkovými známkami, či likvidácie kolkových známok, upravuje s účinnosťou odo dňa zavedenia meny euro v SR, teda odo dňa 1. januára 2009 zákon o kolkových známkach, o ktorom Vás informujeme taktiež v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO v súvislosti s právnymi úpravami vzťahujúcimi sa na oblasť kolkových známok.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....