Služby

Zmeny u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2020

Dňa 13. mája 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 125/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Novela okrem zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti mení a dopĺňa aj ďalšie zákony: (A) zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, (B) zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (C) zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách na služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, (D) zákon č. 579/2004 o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (E) zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotníckom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (F) zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotníckych poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (G) zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, (H) zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a (I) zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V ďalšom texte sa budeme venovať už len dosahu novely na zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Vzhľadom na široký rozsah zmien, ktoré novela do zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vkladá, vyberáme tie najdôležitejšie z nich. Plné schválené znenie novely je dostupné na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Novela prináša predovšetkým zriadenie nových druhov zdravotníckych zariadení v podobe mobilného odberového miesta a epidemiologickej ambulancie, upravuje podmienky pre získanie povolenia na prevádzkovanie predmetných zdravotníckych zariadení, zavádza v čase mimoriadnej situácie inštitút dočasnej odbornej stáže a upravuje nové povinnosti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Dôležitou zmenou, ktorú novela do zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti prináša je zriadenie mobilného odberového miesta a zriadenie epidemiologickej ambulancie ako nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých účelom je vykonávať pružné odoberanie biologického materiálu osobám podozrivým z choroby COVID-19 a poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom podozrivým na chorobu COVID-19.

V súvislosti s ich zriadením sa ustanovujú náležitosti a spôsob vydania povolenia na prevádzkovanie týchto zdravotníckych zariadení, určujú sa parametre činnosti a povinnosti pre tieto zariadenia a zároveň sa určujú aj sankcie za porušenie týchto povinností. Mobilné odberové miesta a epidemiologické ambulancie by mali byť operatívne vytvárané na miestach, kde si to vyžaduje epidemiologická situácia.

Účelom mobilného odberového miesta je vykonávať pružné odoberanie biologického materiálu osobám, u ktorých je podozrenie z choroby COVID-19 a to buď v priestoroch zdravotníckeho zariadenia alebo výjazdovou formou.

Účelom vytvorenia epidemiologickej ambulancie je poskytovať všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť osobám, u ktorých je podozrenie na chorobu COVID-19 alebo osobám, u ktorých bola táto diagnóza potvrdená, čím sa zabezpečí, že sa týmto osobám poskytne zdravotná starostlivosť v plnom rozsahu tak, aby nedochádzalo k šíreniu nákazy prostredníctvom všeobecných ambulancií a ohrozeniu lekárov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v týchto ambulanciách. Uvedené zmeny prináša novela predovšetkým úpravou ustanovenia § 4 a nasl. zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Novela tiež poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú mobilné odberové miesta a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí prevádzkujú epidemiologické ambulancie vylučuje z minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a to z dôvodu, že takýto poskytovatelia zdravotnej starostlivosti vzniknú v počte a rozsahu podľa potreby vzhľadom na epidemiologickú situáciu (upravené v ustanovení § 5 ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Novým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti bude poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý požiada o vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta (§ 15a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) ale aj taký, ktorý vznikne na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o nariadení vytvorenia mobilného odberového miesta.

Cieľom tejto úpravy je v súvislosti s mimoriadnou situáciou COVID-19 vytvoriť pružne samostatného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý bude vykonávať odbery biologického materiálu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva sledujú epidemiologickú situáciu na svojom území a vedia najkompetentnejšie rozhodnúť, kde je potrebné zriadiť mobilné odberové miesto tak, aby bola zabezpečená efektívna diagnostika ochorenia u osôb na danom území. Novela tiež zriaďuje epidemiologickú ambulanciu na zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti osobám, ktoré majú diagnostikované ochorenie COVID-19 spôsobeným korona vírusom a potrebujú poskytnutie zdravotnej starostlivosti na zabránenie nákazy zdravých osôb. V snahe chrániť pacienta aj zdravotníckych pracovníkov novela priestorovo, personálne aj finančne oddeľuje tzv. „biele zóny“ od „červených zón“. Obe druhy zdravotníckych zariadení bude možné vytvoriť výlučne v čase krízovej situácie (upravené v ustanovení § 7 ods. 2 a 3 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie bude v zmysle ustanovenia § 11 ods. 1, písm. h) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vydávať Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „MZSR“). Dôvodom je, že MZSR je zodpovedné za monitorovanie epidemiologickej situácie a reguláciu opatrení počas pandémie a z dôvodu, že epidemiologickú ambulanciu bude môcť zriaďovať samosprávny kraj, pre ktorý je MZSR vyšším stupňom. Na druhej strane povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta bude v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vydávať regionálny úrad verejného zdravotníctva. Regionálne úrady verejného zdravotníctva totiž sledujú epidemiologickú situáciu na svojom území a vedia najkompetentnejšie rozhodnúť, kde je potrebné zriadiť mobilné odberové miesto tak, aby bola zabezpečená efektívna diagnostika ochorenia u osôb na danom území.

Podmienky potrebné na vydanie povolenia na prevádzkovanie mobilného odberného miesta a epidemiologickej ambulancie sú upravené v novelou doplnenom ustanovení § 12 ods. 18 a 19 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: „Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie mobilného odberového miesta fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak (A) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, (B) priestory podľa písmena (A) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia, (C) je bezúhonná, (D) žiadosť bola podaná počas výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie (ďalej len „krízová situácia“) v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID–19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky (ďalej len „z dôvodu ochorenia COVID-19“)“ (§ 12 ods. 18 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

„MZSR môže vydať výlučne počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 povolenie na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie len samosprávnemu kraju alebo právnickej osobe zriadenej alebo založenej samosprávnym krajom, ak (A) je to z hľadiska epidemiologickej situácie opodstatnené, (B) má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať, (C) priestory podľa písmena (B) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.“ (§ 12 ods. 19 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti)

Novela ďalej upravuje priebeh procesu pri vydávaní rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta a epidemiologickej ambulancie. Novela ustanovuje len minimálnu lehotu (3 dni odo dňa doručenia žiadosti – § 15 ods. 6 a § 15a ods. 2 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) na posúdenie podanej žiadosti a minimálne požiadavky na zverejňovanie, doručovanie a nadobúdanie platnosti a účinnosti. Zároveň sa novelou ustanovujú náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta. Z dôvodu potreby rýchleho konania sa na konanie a rozhodovanie pri rozhodnutí nevzťahuje správny poriadok. Celý proces by mal zaručovať čo najväčšiu možnú efektivitu, rýchlosť a operatívnosť (upravené v § 15 a 15a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Ďalšou dôležitou zmenou, ktorú novela do zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti dopĺňa je nové ustanovenie § 30a – „Dočasná odborná stáž“.

Cieľom predmetnej právnej úpravy je umožniť výlučne počas krízovej situácie vykonávanie dočasnej odbornej stáže občanom z tretích štátov po uznaní dokladu o vzdelaní, ktorí nemajú uznanú odbornú kvalifikáciu vykonávanú u poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. Novela vychádza z podnetov poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti najmä z regiónov s nedostatkom zdravotníckych pracovníkov. Týmto spôsobom bude umožnené dočasne navýšiť počet zdravotníckych pracovníkov v postihnutých regiónoch a zabezpečiť tak poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Zavedenie nového inštitútu „dočasnej odbornej stáže“ si budú regulovať samotní poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ak sa rozhodnú prijať pracovníka na dočasnú odbornú stáž, voči MZSR budú mať iba oznamovaciu povinnosť. Absolvovaním stáže bude stážistom umožnené oboznámenie sa s pracovnými podmienkami a materiálno-technickým vybavením zdravotníckych zariadení, ako aj s celým systémom poskytovania zdravotnej starostlivosti. Výkon takejto dočasnej odbornej stáže je viazaný výlučne na čas vyhláseného núdzového stavu v zdravotníctve, mimoriadnej situácie alebo výnimočného stavu, stážista nebude môcť pokračovať v činnosti po odvolaní tejto krízovej situácie. Za výkon dočasnej odbornej stáže je zodpovedný poskytovateľ, ktorý stážistu na svoje pracovisko prijal.

Novela upravuje aj problematiku vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. V zmysle ustanovenia § 39 ods. 5 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti: „Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka sa počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 neuskutočňuje okrem sústavného vzdelávania, absolvovania špecializačnej skúšky, certifikačnej skúšky alebo odborného pohovoru.“ (§ 41a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti)

Novelou zavedená úprava reaguje na aktuálne spoločenské dianie v čase krízovej situácie, kedy vzdelávacie ustanovizne možno nebudú schopné zabezpečiť plynulý proces ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, pričom návrh  sa nevzťahuje na absolvovanie špecializačnej skúšky, certifikačnej skúšky a odborného pohovoru.

Novela prináša aj viacero nových povinností poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje mobilné odberové miesto sa napríklad ustanovuje povinnosť uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou. Táto povinnosť sa navrhuje novozriadenému poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti z dôvodu, že budú vykonávať činnosti, ktorých podstatná časť má byť hradená z verejného zdravotného poistenia- to znamená odoberanie vzoriek zdravotnej indikovaným osobám (upravené v ustanovení § 79 ods. 1, písm. y) bod 4. zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti sa ďalej ustanovuje nová povinnosť, aby počas krízovej situácie prevzal od ambulancie dopravnej zdravotnej služby osobu každý poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak na prepravu vydalo pokyn operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Zároveň sa dopĺňajú nové povinnosti epidemiologickej ambulancie s ohľadom na mechanizmy, akými majú epidemiologické ambulancie fungovať (upravené v ustanovení § 79 ods. 1, písm. bf) až bh) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Poskytovateľovi, ktorý prevádzkuje ambulanciu dopravnej zdravotnej služby sa tiež ustanovuje nová povinnosť počas krízovej situácie, a to prepraviť  zdravotníckeho pracovníka za účelom odberu biologického materiálu osobe alebo prepraviť osobu s prihliadnutím na jej na miesto určené operačným strediskom tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Táto povinnosť sa ustanovuje z dôvodu pružnosti zabezpečenia prepravy osobe v súvislosti s odberom biologického materiálu v záujme diagnostiky ochorenia COVID-19 (upravené v ustanovení § 79 ods. 15, písm. m) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie mobilného odberového miesta a držiteľom povolenia na prevádzkovanie epidemiologickej ambulancie sa tiež ustanovujú nové povinnosti na zabezpečenie zvládnutia situácie v súvislosti s odbermi vzorky na potvrdenie ochorenia COVID-19 (upravené v ustanoveniach § 79 ods. 16 až 19 zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti).

Novela ustanovuje za nesplnenie novelou zavedených povinnosti sankciu v podobe pokuty až do výšky 663 eur (ustanovenie § 82 ods. 1, písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) alebo do výšky 3 319 eur (ustanovenie § 82 ods. 1, písm. b) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). Predmetnú pokutu je oprávnený poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti uložiť orgán príslušný na vydanie povolenia. Novela tiež zavádza sankciu za porušenie povinností v súvislosti s dočasnou odbornou stážou (§ 30a zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, a to do výšky 5 000 eur (§ 82 ods. 21, písm. a) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti alebo do výšky 15 000 eur (§ 82 ods. 21, písm. b) zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti). Pokutu poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorého stážista vykonáva dočasnú odbornú stáž ukladá MZSR.

Nakoniec novela do zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti vkladá nové ustanovenie § 102al, v zmysle ktorého: „Vláda Slovenskej republiky môže počas krízovej situácie rozhodnúť, že odbery biologického materiálu na zistenie ochorenia COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 môže vykonávať aj profesionálny vojak ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorý je zdravotníckym pracovníkom podľa § 27 ods. 3 zákona o zdravotnícky pracovníkoch“.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, teda 21. mája 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....