Banky, finančné inštitúcie

Zmeny v bankovom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

Ešte v prvej polovici roku 2005 bola prijatá novela zákona o Policajnom zbore, ktorá nepriamo novelizovala i zákon o bankách.NOVELA ZÁKONA O BANKÁCH

1. januára 2006 nadobúda účinnosť novela zákona č. 483/2001 o bankách, obsiahnutá v čl. IV zákona č. 69/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 171/1993 Zb. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

PREDMET POSLEDNEJ NOVELY ZÁKONA O BANKÁCH

Predmetom novely je povinnosť banky vypracovať analýzu rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou. Obsah a rozsah analýzy rizík sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zákon ustanovuje povinnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk zabezpečiť priestory, v ktorých sa uskutočňuje styk s klientmi a súčasne manipulácia s peňažnou hotovosťou: (1) zabezpečovacím systémom a poplachovým systémom a napojiť ich na stredisko registrovania poplachov Policajného zboru, na poplachový systém prevádzkovaný súkromnou bezpečnostnou službou, obecnou políciou alebo vlastnou ochranou alebo zabezpečiť tieto priestory fyzickou ochranou, (2) kamerovým monitorovacím bezpečnostným systémom s 24-hodinovým záznamom v kvalite, ktorá umožňuje rozlíšenie osoby a (3) ďalšími bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú potrebné na základe analýzy rizík. Analýzu rizík a prijaté bezpečnostné opatrenia sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné prerokovať s útvarom Policajného zboru a Policajnému zboru na jeho požiadanie poskytovať záznamy a údaje získané kamerovým bezpečnostným monitorovacím systémom na účely plnenia úloh Policajného zboru.

NOVELA ZÁKONA O OCHRANE VKLADOV

Dňa 7. decembra 2005 prijala NR SR zákon č. 578/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh novely bol predložený na základe podnetu Asociácie bánk na novelizáciu § 6 odseku 2 poslednej vety zákona o ochrane vkladov tak, aby sa vytvoril právny priestor pre prípadné zníženie výšky ročných príspevkov bankových subjektov do Fondu ochrany vkladov. Zákon nadobúda účinnosť dňom svojho uverejnenia, teda 16. decembra 2005.

ZNÍŽENIE VÝŠKY ROČNÝCH PRÍSPEVKOV BANKOVÝCH SUBJEKTOV DO FONDOV OCHRANY VKLADOV

Výšku ročného príspevku na príslušný rok určuje fond pre všetky banky vopred na celý rok, a to najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka, a je pre všetky banky rovnaká. Fond ho určuje v rozpätí od 0,1% do 0,75% z hodnoty vkladov v banke chránených týmto zákonom, a to podľa priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok pred dňom splatnosti ročného príspevku alebo príslušnej splátky z ročného príspevku. Podrobnosti o výpočte priemerného stavu vkladov za predchádzajúci štvrťrok určuje fond a písomne ich oznámi bankám. Výška ročného príspevku na roky, počas ktorých fond spláca úver použitý na zabezpečenie výplaty náhrad za nedostupné vklady, sa rovná hornej hranici rozpätia sadzby ročného príspevku. Výšku ročného príspevku na roky, počas ktorých fond nemá vytvorené vlastné finančné zdroje na zabezpečenie výplaty náhrad najmenej vo výške 1,5% z celkovej hodnoty všetkých vkladov chránených týmto zákonom, fond určuje len v hornej polovici rozpätia sadzby ročného príspevku.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....