Iné

Zmeny v činnosti športových organizácií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2020

Dňa 04. júna 2020 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 148/2020 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o športe“). 

Novela, podobne ako väčšina právnych predpisov prijatých v roku 2020, reaguje na pandémiu spôsobenú ochorením COVID-19 a prináša osobitné a prechodné ustanovenia, uplatňujúce sa v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“). V dôsledku aktuálnej krízovej situácie došlo k obmedzeniu činnosti športových organizácii, čoho následkom môže byť nemožnosť plnenia zákonných povinností športových organizácii, a to bez zavinenia samotnej športovej organizácie. Novela sa zameriava najmä na činnosť orgánov športových organizácii počas krízovej situácie, zefektívnenie použitia finančných prostriedkov v športe v súvislosti s krízovou situáciou a spôsobilosťou športových organizácií a fyzických osôb byť prijímateľom verejných prostriedkov, ktorú by mohla negatívne ovplyvniť vyhlásená krízová situácia.

Najdôležitejšími bodmi novely sú dôraz na (A) možnosť kolektívnych orgánov športovej organizácie hlasovať v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovať prostredníctvom elektronických prostriedkov a možnosť zasadnutia týchto orgánov prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, (B) zmenu povinností pri prerokúvaní účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie, (C) zmenu zákonnej lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu, (D) zefektívnenie použitia verejných prostriedkov – príspevku uznanému športu s prihliadnutím na potrebu zmeny ich alokácie vzhľadom na zníženie počtu organizovaných športových podujatí a vynútenú zmenu športovej prípravy v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako mesiac.

Novela ďalej reaguje aj na potrebu osobitnej prechodnej právnej úpravy na obdobie rokov 2020 a 2021 v súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2731/2020 (ďalej len „Opatrenie 1“), ktorým sa zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“) a ustanovenia § 7 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, ako aj v súvislosti s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 (ďalej len „Opatrenie 2“) a č. OLP/3795/2020, ktorými sa zakazuje prevádzka telovýchovno-športových zariadení podľa ustanovenia § 22 zákona o ochrane verejného zdravia, v dôsledku ktorých národné športové zväzy a národné športové organizácie nemali možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov.

Novela do zákona o športe vkladá dve nové ustanovenia dočasného charakteru: (A) ustanovenie § 101a zákona o športe („Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu“), (B) ustanovenie § 106e zákona o športe („Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“).

V zmysle novelou vloženého ustanovenia § 101a zákona o športe: „V čase krízovej situácie môžu kolektívne orgány športovej organizácie používať hlasovanie v listinnej podobe s využitím poštových služieb alebo hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo umožniť zasadnutie takéhoto orgánu prostredníctvom videokonferencie alebo iných prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov.“ (ustanovenie § 101a ods. 1 zákona o športe).

Citované ustanovenie § 101a ods. 1  zákona o športe športovým organizáciám umožňuje, aby ich kolektívne orgány mohli prijímať svoje rozhodnutia aj  korešpondenčným spôsobom, tzv. per rollam, alebo realizovať zasadnutie týchto orgánov využitím elektronických prostriedkov, ako je napríklad videokonferencia, čím sa minimalizuje nutnosť zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste.

Ustanovenie § 101a zákona o športe ďalej ustanovuje: „V čase krízovej situácie môže športová organizácia uložiť a zverejniť svoju výročnú správu do registra účtovných závierok aj bez predchádzajúceho prerokovania najvyšším orgánom športovej organizácie. Najvyšší orgán športovej organizácie prerokuje výročnú správu do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.“ (ustanovenie § 101a ods. 2 zákona o športe).

„Ak športovej organizácii vznikne povinnosť zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra v čase krízovej situácie a technické podmienky neumožňujú zriadiť a obsadiť funkciu kontrolóra počas krízovej situácie, povinnosť sa považuje za splnenú, ak športová organizácia túto funkciu zriadi a obsadí do uplynutia posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie.“ (ustanovenie § 101a ods. 3 zákona o športe).

Ustanovenia § 101a ods. 2 a 3 zákona o športe prinášajú nielen dočasnú zmenu spôsobu prerokovávania a zverejňovania účtovnej závierky a výročnej správy športovej organizácie v období trvania krízovej situácie (§ 101a ods. 2 zákona o športe), ale aj úpravu povinnosti športovej organizácie mať zriadenú a obsadenú funkciu kontrolóra športovej organizácie tak, aby jej nezriadenie a neobsadenie počas obdobia trvania krízovej situácie a posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po jej skončení, nemalo za následok stratu spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov (§ 101a ods. 3 zákona o športe).

V zmysle ustanovenia § 101a ods. 4 zákona o športe ďalej platí: „Spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov sa na účely § 67 ods. 3 písm. f) zákona o športe považuje za zachovanú, ak (A) posledný deň lehoty na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu pripadol na obdobie krízovej situácie alebo na obdobie jedného mesiaca odo dňa jej skončenia a (B) riadne zasadnutie najvyššieho orgánu národného športového zväzu sa uskutoční do troch mesiacov odo dňa skončenia krízovej situácie.“ (ustanovenie § 101a ods. 4 zákona o športe).

Predmetné ustanovenie § 101a ods. 4 zákona o športe upravuje lehotu na uskutočnenie riadneho zasadnutia najvyššieho orgánu národného športového zväzu počas trvania krízovej situácie a bezprostredne po nej, a to najmä v súvislosti so stratou spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.

V kontexte novelou doplneného ustanovenia § 101a ods. 5 a 6 zákona o športe tiež platí: „V kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, sa ustanovenia podľa § 69 ods. 4 zákona o športe nepoužijú; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 4 zákona o športe, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.“ (ustanovenie § 101a ods. 5 zákona o športe).

„Výdavky podľa § 69 ods. 5 zákona o športe nesmú v kalendárnom roku, v ktorom bola vyhlásená krízová situácia a trvala viac ako 30 dní, prekročiť 20 % z ročných príjmov národného športového zväzu z príspevku uznanému športu; ustanovenia zmluvy o poskytnutí príspevku uznanému športu, ktoré sa týkajú rozdelenia finančných prostriedkov podľa § 69 ods. 5 zákona o športe, sa v príslušnom kalendárnom roku nebudú uplatňovať.“ (ustanovenie § 101a ods. 6 zákona o športe).

Ustanovenia § 69 ods. 4 a 5 zákona o športe upravujú percentuálne rozdelenie príspevku uznanému športu, ktoré by malo umožniť efektívne, účelné a hospodárne použitie verejných prostriedkov – príspevku uznanému športu, s prihliadnutím na zrušenie domácich a medzinárodných športových podujatí alebo zmenu termínu ich organizovania a s tým súvisiacou zmenou športovej prípravy, resp. jej obmedzením v súvislosti s vyhlásenou krízovou situáciou na celom území Slovenskej republiky na viac ako mesiac.

Okrem nového ustanovenia § 101a sa do zákona o športe dopĺňa aj nové prechodné ustanovenie § 106e zákona o športe: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rokoch 2020 a 2021 nevydá rozhodnutie o zrušení osvedčenia, ak národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku (A) nemal 100 aktívnych športovcov registrovaných za športový klub v registri fyzických osôb v športe alebo (B) neorganizoval celoštátnu súťaž dospelých alebo celoštátnu súťaž mládeže.“ (ustanovenie § 106e ods. 1 zákona o športe).

Citované ustanovenie § 106e ods. 1 zákona o športe prechodne prelamuje ustanovenie § 59 ods. 4 zákona o športe. V zmysle novely sa teda prechodne (v rokoch 2020 a 2021) nebude vydávať rozhodnutie o zrušení osvedčenia aj napriek tomu, že národný športový zväz v príslušnom kalendárnom roku splní niektorú z podmienok, predpokladaných v ustanovení § 106e ods. 1, písm. (A) alebo (B). Dôvodom tejto úpravy je skutočnosť, že za aktívneho športovca sa považuje v zmysle § 4 ods. 6  zákona o športe športovec, ktorý sa v poslednom roku zúčastnil najmenej na troch súťažiach organizovaných športovou organizáciou, za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii; za účasť na súťaži sa nepovažuje účasť na súťaži športu pre všetkých. V dôsledku vydania Opatrenia 1 a Opatrenia 2, národné športové zväzy a národné športové organizácie nemali možnosť získania dostatočného počtu aktívnych športovcov.

V zmysle nových ustanovení § 106e ods. 2 a 3 zákona o športe ďalej platí: „Pri výpočte príspevku uznanému športu na rok 2021 sa použijú vypočítané podiely uznaných športov na rok 2020.“ (ustanovenie § 106e ods. 2 zákona o športe).

„Ak ide o uznaný šport, v ktorom sa súťaží vo viacerých športových odvetviach alebo vo viacerých kategóriách, pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2023 sa zohľadnia váhy športových odvetví a váhy pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu použité pri výpočte podielu uznaného športu na rok 2022.“ (ustanovenie § 106e ods. 3 zákona o športe).

Podľa osobitnej časti dôvodovej správy k novele z rovnakého dôvodu, aký je uvedený v ustanovení § 106e ods. 1 zákona o športe, nie je možné vypočítať podiely uznaných športov pre rok 2021, a preto sa použijú podiely totožné s výškou vypočítaných podielov uznaných športov pre rok 2020. Rovnako sa bude postupovať aj pri zohľadnení váh športových odvetví a váh pre kategóriu mužov, kategóriu žien a zmiešanú kategóriu pre rok 2023 podľa váh uvedených pre rok 2022 (platí pravidlo troch rokov spätne).

Napokon ustanovenie § 106e ods. 4 zákona o športe ustanovuje: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytne v roku 2021 príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2020 vo výške príspevku poskytnutého príslušnému športovcovi v roku 2020, ak športovec bude športovým reprezentantom aj v roku 2021.“ (ustanovenie § 106e ods. 4 zákona o športe).

V predmetnom ustanovení § 106e ods. 4 zákona o športe sa uplatňuje podobný princíp ako vo vyššie rozoberaných ustanoveniach § 106e zákona o športe. Príspevok športovcom podľa zoznamu športovcov top tímu v roku 2021, sa teda poskytne vo výške príspevku jednotlivým športovcom ako v roku 2020, pokiaľ spĺňajú kritériá uvedené v ustanovení § 3 písm. u) zákona o športe aj v roku 2021, a teda pokiaľ ide o športových reprezentantov a zoskupenia v individuálnych športoch v kategórii dospelých a talentovaných športovcov zostavený na základe dosiahnutých športových výsledkov na významnej súťaži. Z uvedeného vyplýva, že športovec, ktorý skončil športovú kariéru v roku 2021, nedostane príspevok pre športovcov top tímu v roku 2021.

Novela nadobudla účinnosť vyhlásením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky dňa 11. júna 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....