Export, import

Zmeny v Dohovore CMR

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2008

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) bol novelizovaný prostredníctvom Protokolu k Dohovoru CMR, ku ktorému pristúpila aj SR. Na základe Protokolu k Dohovoru CMR už pri obmedzení zodpovednosti dopravcu nie je smerodajná hodnota zlatého franku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám priblížime zmeny vyplývajúce z Protokolu k Dohovoru CMR, ktorého ustanovenia nadobudli pre SR účinnosť dňa 20. mája 2008.

Dňa 20. mája 2008 nadobudol pre SR účinnosť Protokol k Dohovoru o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (ďalej v texte len „Protokol k Dohovoru CMR“ alebo len „Protokol“).

Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) jednotne upravuje sprievodnú dokumentáciu prepravovaných zásielok, zásady zodpovednosti dopravcu a postup pri uplatňovaní návrhov na náhradu škody. Dopravca, ktorý prevádzkuje medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu, je zodpovedný za konanie svojich zamestnancov vykonávajúcich túto prepravu, pričom zodpovednosť za konanie zamestnancov prechádza na dopravcu za predpokladu, že títo konajú v rámci svojich pracovných úloh. Dopravca zodpovedá za úplnú alebo čiastočnú stratu alebo poškodenie zásielky, a to od okamihu prevzatia zásielky na prepravu až do okamihu jej vydania. Jeho zodpovednosť je upravená medzinárodným Dohovorom o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (ďalej v texte len „Dohovor CMR“). Na základe Dohovoru CMR je zodpovednosť dopravcu určená dvoma spôsobmi, pričom tieto závisia od údajov uvedených v nákladnom liste (ten je základným sprievodným dokumentom tovaru v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave a súčasne je dokladom o uzavretí prepravnej zmluvy) alebo v prepravnej zmluve. Týmito údajmi sú údaje o cene zásielky alebo o zvláštnom záujme na jej dodaní. Ak je v nákladnom liste alebo v prepravnej zmluve uvedená cena zásielky, dopravca zodpovedá za škody na zásielke alebo jej prípadnú stratu až do výšky tejto ceny. Ak je v nákladnom liste alebo zmluve o preprave uvedený zvláštny záujem na dodaní, ktorý je vyjadrený príslušnou čiastkou, môže byť od dopravcu požadovaná náhrada ďalších preukázaných škôd až do výšky uvedenej čiastky. Ak v nákladnom liste alebo v prepravnej zmluve nie je uvedená ani cena zásielky, ani zvláštny záujem na dodaní, zodpovednosť dopravcu podlieha ustanoveniam Dohovoru CMR, konkrétne je limitovaná článkom 23 Dohovoru CMR.

Zodpovednosť dopravcu v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave je podľa článku 23 odsek 3 Dohovoru CMR upravená tak, že náhrada škody nesmie presahovať 25 frankov za kilogram chýbajúcej hrubej váhy, pričom frankom sa rozumie zlatý frank hmotnosti 10/31 a rýdzosti 0,900. Ak teda v rámci prepravy dôjde k poškodeniu alebo ku strate zásielky, dopravca zodpovedá za škody maximálne do výšky 25 frankov za každý poškodený alebo stratený kilogram zásielky.

Dohovor CMR bol podpísaný dňa 19. mája 1956 v Ženeve, k Dohovoru CMR pristúpila aj ČSSR, pre ktorú nadobudol účinnosť dňa 3. decembra 1974, a to na základe článku 43 Dohovoru CMR. SR pristúpila k Dohovoru CMR sukcesiou dňa 28. mája 1993.

Dohovor CMR bol zmenený Protokolom k už spomínanému článku 23 Dohovoru CMR, ktorého prijatie si vynútili zmeny v menových a kurzových podmienkach. Protokol k Dohovoru CRM bol podpísaný v Ženeve dňa 5. júla 1978. Protokol k Dohovoru CRM novelizoval článok 23 Dohovoru CMR, ktorý ustanovuje hornú hranicu limitu zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu vykonávajúceho prepravu podľa Dohovoru CMR. Novelou vykonanou Protokolom k Dohovoru CMR bola zmenená číselná jednotka na výpočet náhrady škody ustanovená v článku 23 odsek 3 Dohovoru CMR a na základe tejto novelizácie vykonanej Protokolom k Dohovoru CMR teraz platí, že náhrada škody nesmie prekročiť 8,33 číselnej jednotky za kilogram chýbajúcej celkovej hmotnosti, pričom číselnou jednotkou sa v tomto prípade rozumejú špeciálne práva čerpania (angl. Special Drawing Right, ďalej v texte len „SDR“), obdobne ako je tomu v prípadoch iných mnohostranných medzinárodných zmlúv upravujúcich námornú, železničnú alebo leteckú prepravu.

Dňa 20. februára 2008 bola u generálneho tajomníka OSN uložená listina o ratifikovaní Protokolu k Dohovoru CMR zo strany SR. Vzhľadom na skutočnosť, že Protokol nadobúda účinnosť deväťdesiaty deň od uloženia ratifikačnej listiny, resp. listiny o pristúpení, jeho ustanovenia upravujúce zodpovednosť dopravcov v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave nadobudli pre SR účinnosť odo dňa 20. mája 2008. Od tohto dátumu je teda zodpovednosť dopravcov upravená a obmedzená výškou 8,33 SDR za každý kilogram celkovej chýbajúcej hmotnosti.

V období, keď SR nebola signatárskou krajinou Protokolu k článku 23 Dohovoru CMR, zodpovednosť slovenských dopravcov bola približne až 4,5-krát vyššia ako zodpovednosť dopravcov v krajinách, ktoré k tomuto Protokolu pristúpili.

Pristúpenie k Protokolu týkajúceho sa Dohovoru CMR nie je automatické, nevyplýva z postavenia členského štátu Dohovoru CMR. K prípadným protokolom sa pristupuje samostatne v rámci prístupového konania. Protokol k Dohovoru CMR je z pohľadu článku 7 ods. 4 Ústavy SR medzinárodnou hospodárskou zmluvou všeobecnej povahy a súčasne medzinárodnou zmluvou, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, preto bol pre platnosť jeho ratifikácie potrebný súhlas NR SR, a to ešte pred samotnou ratifikáciou. Vláda SR schválila Protokol k Dohovoru CMR uznesením č. 797/2007 zo dňa 19. septembra 2007. NR SR s Protokolom k Dohovoru CMR vyslovila súhlas svojím uznesením č. 572 zo dňa 18. októbra 2007 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických aj právnických osôb, a na vykonanie ktorej nie je potrebný zákon. Prezident SR Protokol k Dohovoru CMR ratifikoval dňa 22. januára 2008. Ratifikačná listina bola dňa 20. februára 2008 uložená u Generálneho tajomníka OSN. Protokol k Dohovoru CMR nadobudol v súlade s článkom 43 ods. 1 Dohovoru CMR účinnosť dňa 28. decembra 1980 a pre SR nadobudol v súlade s článkom 43 ods. 2 Dohovoru CMR účinnosť deväťdesiaty deň od uloženia ratifikačnej listiny, deň jeho účinnosti pre SR tak pripadol na deň 20. máj 2008. Za zverejnenie takejto zmluvy v Zbierke zákonov SR zodpovedá minister zahraničných vecí SR. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR o podpísaní Protokolu k Dohovoru CMR bolo zverejnené v Zbierke zákonov SR pod č. 163/2008 Z. z.. Vzhľadom na skutočnosť, že Protokol k Dohovoru CMR je medzinárodnou zmluvou, na ktorej vykonanie nie je potrebný zákon a ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a súčasne bol ratifikovaný a vyhlásený spôsobom ustanoveným zákonom, má podľa článku 7 ods. 5 Ústavy SR prednosť pred zákonmi SR.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....