Export, import

Zmeny v exekučnom práve

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2005

Sumár zmien v oblasti exekučného práva, ktoré sa dotkli právnej úpravy výkonu rozhodnutia tejto jesene.Tohtoročná jeseň je časom, počas ktorého dochádza k výrazným zmenám v slovenskom i európskom exekučnom práve.

NOVELA OBČIANSKEHO SÚDNEHO PORIADKU

Prvou z nich bolo prijatie zákona č. 341/2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorý nadobudol účinnosť k 1.9.2005. Novela OSP sa zameriava najmä na odstránenie doterajšieho dualizmu právnej úpravy výkonu rozhodnutia a exekúcie, na posilnenie apelačného systému a jeho modifikáciu zásadou kasačnou a tiež na odstránenie výkladových a aplikačných problémov vznikajúcich v súvislosti s výkonom exekúcie.

Novou právnou úpravou sa tak odstránila dlhé roky trvajúca exekučná schizofrénia a sprehľadnili sa právne vzťahy týkajúce sa výkonu rozhodnutia, pričom exekučné konanie sa s účinnosťou zákona spravuje výhradne exekučným poriadkom – podľa § 251 ods. 1 OSP v súčasnosti platí, že ak povinný dobrovoľne nesplní to, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa exekučného poriadku. Návrh na súdny výkon rozhodnutia sa podáva len v prípade, ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí.

OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE PROTIPRÁVNOSŤ

Pomocou nových inštitútov novela teda zefektívňuje predovšetkým výkon exekúcie. V § 5 Exekučného poriadku zákon výslovne ustanovuje, že v súvislosti s výkonom exekučnej činnosti má exekútor nielen postavenie verejného činiteľa, ale i výkon funkcie exekútora v súlade s Exekučným poriadkom sa považuje za výkon verejnej moci. Zavádza sa taktiež vykonanie auditu účtovníctva a exekučných konaní u exekútora, ktorý prestáva vykonávať exekučnú činnosť.

NÁHRADNÍK EXEKÚTORA, ODOVZDANIE A PREVZATIE EXEKUČNEJ AGENDY

Osobitne sa upravuje ustanovenie náhradníka exekútora, pričom exekútorovi sa tiež poskytuje možnosť dohodnúť sa s iným exekútorom na odovzdaní a prevzatí exekučnej agendy v prípade, ak požiada o uvoľnenie z funkcie. Naviac umožňuje exekútorovi v súvislosti s vykonávaním exekúcie prijímať do úschovy peniaze, listiny a iné hnuteľné veci, spisovať návrhy na vykonanie exekúcie do zápisnice na výslovnú žiadosť oprávneného a doručovať súdne písomnosti, ak ho o to požiada súd.

EURÓPSKY EXEKUČNÝ TITUL

Druhou významnou zmenou, ktorá zasiahne i slovenské právo a vymáhanie pohľadávok je skutočnosť, že dňa 21. októbra nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004, ktorým sa zavádza európsky exekučný titul pre nesporné nároky (EET).

PRIELOM DO BANKOVÉHO TAJOMSTVA A INÉ OPRÁVNENÉ POLÍCIE

Nariadenie je významným krokom k riadnemu fungovaniu vnútorného trhu v oblasti súdnej spolupráce v civilných a obchodných veciach, pretože prispieva k voľnému pohybu súdnych rozsudkov, súdnych vyrovnaní a ďalších listín, ktoré sa týkajú nesporných nárokov v rámci členských štátov EÚ s výnimkou Dánska. Zefektívnenie vymáhania pohľadávok tak v prípade nesporných nárokov prekonáva doterajšie Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 o príslušnosti a uznávaní a výkone súdnych rozhodnutí v občianskych a obchodných veciach, ktoré zaviedlo všeobecný mechanizmus pre uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí. Základná výhoda nového nariadenia by mala spočívať v tom, že pri postupe podľa neho viac nebude potrebné akékoľvek schvaľovanie či uznávanie podkladových rozhodnutí súdom. Nariadenie súčasne nebráni veriteľom v postupe podľa doterajšej právnej úpravy. Rozhodnutie o nespornom nároku musí byť na to, aby bolo mohlo byť ako EET vymáhané, i ako EET potvrdené – podoba potvrdenia EET a ďalšie procesné vzory sú súčasťou príloh nariadenia.

VYKONÁVCIE KONANIE

Platí, že rozhodnutie, ktoré bolo v členskom štáte pôvodu potvrdené ako EET, sa v ostatných členských štátoch uzná a vykoná bez toho, že by bolo treba zaobstarať prehlásenie o vykonateľnosti a proti jeho uznaniu mohol byť podaný protest – rozhodnutím sa tak ruší požiadavka doložky vykonateľnosti. Potvrdenie EET je pritom účinné vždy len v medziach vykonateľnosti rozhodnutia. S rozhodnutím, ktoré pôvodný súd potvrdil ako EET, by sa malo pre účely výkonu nakladať tak, akoby bolo vydané v členskom štáte, v ktorom sa o jeho výkon žiada. Podrobnosti výkonu rozhodnutia by sa mali riadiť vnútroštátnym právom, teda právom štátu, v ktorom sa o výkon rozhodnutia žiada.

MINIMÁLNE NORMY PRE KONANIE

Nariadenie súčasne pre konanie, ktoré vedie k výkonu rozhodnutia, vymedzuje určité požiadavky označené ako minimálne normy, ktoré majú zaistiť, aby bol dlžník o súdnom konaní proti nemu vedenom, o nutnosti svojej aktívnej účasti v konaní, pokiaľ chce poprieť nárok a o dôsledkoch svojej neúčasti informovaný včas a súčasne takým spôsobom, ktorý mu umožní pripraviť si obhajobu. Súčasťou nariadenia sú tiež podrobné ustanovenia týkajúce sa doručovania procesných písomností. Proces rozhodovania v členskom štáte pôvodu i samotné rozhodnutie o nároku tak musí vždy zodpovedať požiadavkám ustanoveným ako minimálne normy. Podrobnosti o znení nariadenia sa dozviete v ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....