Podnikatelia

Zmeny v oblasti daňovej legislatívy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 12/2005

Zaujímavé momenty posledných zásahov do platnej daňovej legislatívy.Koncom tohto roka prijala NR SR sériu legislatívnych noviel v oblasti daňového a poplatkového práva. Mnohé zmenené ustanovenia majú len legislatívno-technický charakter, iné však prinášajú závažnejšie zmeny.

NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV A NOVELA ZÁKONA O SPOTREBNEJ DANI Z LIEHU

Novelou zákona o spotrebnej dani z tabakových výrobkov zákonom č. 533/2005 Z. z., sa súčasne nepriamo novelizoval i zákon o spotrebnej dani z liehu. Predpis je účinný od 1. januára 2006. V novele sa upresňujú niektoré pojmy, napríklad sa doplňuje definícia ostatného tabaku, denaturovaných tabakových výrobkov či užívateľského podniku. Novela tiež napríklad novozavádza a upresňuje ustanovenia týkajúce sa oslobodenia denaturovaných tabakových výrobkov od dane a ich používanie. Čo sa týka sadzby, na cigarety bude uplatňovať kombinovaná daňová sadzba 1,10 Sk na jednu cigaretu miesto pôvodných 0,91 Sk na kus a 23% z ceny cigariet miesto pôvodných 20%. Minimálna sadzba dane na cigarety sa zvýši na 1,70 Sk na jeden kus, pričom táto sadzba sa uplatní len vtedy, ak je kombinovaná sadzba menej ako 1,70 Sk na kus. Daňové sadzby na lieh sa zvýšili tak, že základnú sadzbu predstavuje 28 330 Sk na jeden hektoliter a zníženú sadzbu bude predstavovať 14 150 Sk na hektoliter.

NOVELA ZÁKONA O DPH

Prijatá tiež bola novela zákona o dani z pridanej hodnoty ako zákon č. 523/2005 Z. z., účinný od 1. januára 2006. Novelou sa upravil nesúlad s článkom 14 bod 1. Šiestej smernice Rady 77/388/EHS o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu – spoločný systém dane z pridanej hodnoty, v zmysle ktorého sa už naďalej pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla čiastočne oslobodenie od dane neumožňuje a daň sa vyberá v plnej výške. Ďalšou zmenou je napríklad povinnosť slovenských platiteľov DPH uplatniť samozdanenie na dodávky plynu a elektriny z krajín mimo EÚ, keďže doteraz sa táto povinnosť vzťahovala len na dodávky z krajín EÚ.

NOVELA ZÁKONA O DANI Z PRÍJMOV

Zákonom č. 534/2005 Z. z. sa novelizoval i zákon č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Novela nadobúda účinnosť 15. decembra 2005, i keď niektoré jej ustanovenia sú účinné až od 1. januára 2006. Novelou sa zvýšilo množstvo paušálnych výdavkov, ktoré si môže uplatniť podnikateľ – fyzická osoba namiesto skutočne preukázaných výdavkov, a to z pôvodných 25% na 40% z celkových príjmov. Paušálne výdavky si môže podnikateľ uplatniť len za podmienky, že nie je platcom DPH. Daňovník si okrem iného môže tiež odpočítať príspevky na sociálne poistenie a ďalšie povinné príspevky. Dôležitá je tiež regulácia daňovo uznateľných výdavkov, ktoré zamestnávateľ platí za svojich zamestnancov na účelové sporenie a životné poistenie – tieto sa limitujú maximálne do výšky 6% zo zúčtovacej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca. Daňovo uznateľné budú po novom i napríklad rezervy na niektoré výdavky týkajúce sa emisných kvót, čo sa však nebude vzťahovať na subjekty účtujúce v jednoduchom účtovníctve. Ako daňovo uznateľné rezervy sa zavádzajú i rezervy na nakladanie s elektroodpadom z domácností.

NOVELA ZÁKONA O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Zákonom č. 517/2005 Z. z. sa novelizoval i právny rámec, ktorého predmetom sú miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, upravené zákonom č. 582/ 2004 Z. z. Nová právna úprava nadobudla účinnosť už 1. decembra 2005. Upresňujú sa predovšetkým ustanovenia týkajúce sa dane z pozemkov a dane z nehnuteľností. Odo dňa účinnosti zákona sa za daňovníka považuje i nájomca, ktorý má na základe zmluvy prenajaté pozemky od fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu na užívanie právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav. Daňovníkom dane zo stavieb je i osoba, ktorá skutočne užíva stavbu, čo umožní predchádzať prípadom, kedy bol vlastník stavby a tým pádom i daňovník neznámy. Predmetom dane z pozemkov viac nebudú časti pozemkov zastavané pozemnými komunikáciami a tie časti pozemkov, na ktorých sú železničné dráhy. Novelou sa menia sa i ustanovenia týkajúce sa ďalších miestnych daní.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....