Verejná správa

Zmeny v oblasti podávania daňových priznaní, daňová sadzba pri predaji respirátorov a ďaľšie finančné opatrenia smerujúce k zmie

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2021

Jedným z produktov, ktoré sa v súčasnej situácii stali takmer nedostatkovým tovarom, sa stali práve respirátory FFP2, ktorých nasedenie na dýchacie cesty predstavuje podmienku vstupu do väčšiny interiérových priestorov. Vzhľadom na potrebu zabezpečenia si predmetnej ochrannej pomôcky sa vynorila otázka zníženia daňovej sadzby pri jej predaji. Novinky sa dotkli aj podávania daňových priznaní, či iných finančných opatrení, zameraných na prekonanie negatívnych dôsledkov pandémie.

Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 30. marca 2021 zákon č. 115/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Zb. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o mimoriadnych opatreniach“).

Prehľad zmien

Najdôležitejšími, novelou zavedenými, zmenami sú: (A) zjednodušenie doručovania oznámení o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania daňovými subjektami, (B) predĺženie doby uplatňovania nulovej sadzby dane z pridanej hodnoty na osobné ochranné prostriedky, ktoré sú filtračnou tvárovou polomaskou kategórie FFP2 alebo FFFP3, a to do 30. júna 2021, (C) nastavenie dopredaja cigariet, ktoré boli zdanené sadzbou spotrebnej dane do 31. januára 2021, a to až do vypredania zásob, či (D) úprava odkladu úhrady odvodov prevádzkovateľov hazardných hier počas roka 2021.

Prvou zmenou, ktorú novela priniesla je zakotvenie nového ustanovenia § 3a zákona o mimoriadnych opatreniach. Daňový subjekt, ktorý nie je povinný komunikovať s finančnou správou elektronickými prostriedkami (cez portál FS alebo UPVS), môže po novom oznámenie o predlžení lehotyna podanie daňového priznania, podať aj iným elektronickým spôsobom, a to e-mailom. Takéto podanie sa bude

považovať za doručené a nie je potrebné doručiť ho do piatich dní aj v listinnej podobe. Daňový subjekt môže takéto oznámenie vytlačiť, podpísať a následne naskenované alebo odfotené zaslať ako prílohu prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Finančná správa potvrdí doručenie oznámenia (ustanovenie § 3a zákona o mimoriadnych opatreniach).

Nulová sadzba dane na respirátor

Ďalšou dôležitou zmenou v zákone o mimoriadnych opatreniach je predĺženie doby uplatňovania nulovej sadzby dane na respirátory ktoré sú filtračnou tvárovou polomaskou kategórie FFP2 alebo filtračnou tvárovou polomaskou kategórie FFP3. Doba nulovej sadzby dane na uvedené ochranné prostriedky sa predlžuje do 30. júna 2021 (ustanovenie § 24ja zákona o mimoriadnych opatreniach).

Dopredaj cigariet

Zmenou po novom prechádza aj oblasť dopredaja cigariet, zdanených sadzbou spotrebnej dane, platnou do 31. januára 2021, a to až do vypredania zásob. Podľa novej právnej úpravy tak platí nasledovné.

„Ak daňový subjekt predáva, ponúka na predaj alebo skladuje spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 31. marca 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať do vypredania zásob“ (ustanovenie § 24ma ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Ak daňový subjekt predáva spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku označené kontrolnou známkou podľa osobitného predpisu a z dôvodu negatívnych následkov pandémie takéto spotrebiteľské balenie nepredá do 30. apríla 2021, možno takéto spotrebiteľské balenie predávať najneskôr do 30. júna 2021; po tomto dátume sa takto označené spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku považuje za neoznačené. Daňový subjekt, ktorý nepredal takéto spotrebiteľské balenie do 30. júna 2021, je povinný do 15. júla 2021 oznámiť colnému úradu množstvo takéhoto spotrebiteľského balenia a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o jeho zničenie; colný úrad takéto spotrebiteľské balenie bezdymového tabakového výrobku zničí na náklady daňového subjektu a o zničení vyhotoví protokol o zničení“ (ustanovenie § 24ma ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach).

Platenie odvodov prevádzkovateľmi hazardných hier

Po novom dochádza aj zmene na úseku platenia odvodov prevádzkovateľmi hazardných hier. Podľa novelizovanej právnej úpravy dôjde k odkladu platenia odvodov z hazardných hier počas roka 2021tak, že termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti novely do konca augusta 2021, sa posúvajú na koniec decembra 2021. Týmto sa najmä pre prevádzkovateľov hazardných hier, ktorí platia paušálne odvody do štátneho rozpočtu, ktorých prvú polovicu musia zaplatiť do 30. apríla 2021 a druhú polovicu do 31. augusta 2021, dá možnosť ich uhradiť do konca decembra 2021. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok, to znamená, že za obdobie odkladu budú povinní zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Počas odkladu úhrady odvodu nebude prevádzkovateľ hazardnej hry musieť platiť úrok z omeškania podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách“) (pretože ex lege nebude v omeškaní), za obdobie odkladu však bude povinný zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb. Novela ďalej zároveň zabezpečí, že doba presahujúca jeden mesiac, počas ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry v omeškaní s úhradou odvodu, a po uplynutí ktorej mu Úrad pre reguláciu hazardných hier môže siahnuť na finančnú zábezpeku podľa zákona o hazardných hrách, sa začne počítať až od uplynutia lehoty na odklad úhrady odvodu podľa novely, to znamená až od 1. januára 2022 (ustanovenie § 30oa zákona o mimoriadnych opatreniach).

Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestoroch

Zmeny zákona o mimoriadnych opatreniach sa dotknú aj spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

„Počas obdobia pandémie nebude v roku 2021 spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove (ďalej len „vlastníci“) správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak z dôvodu negatívnych podmienok výkonu správy počas pandémie predložia takúto správu a takéto vyúčtovanie do 31. júla 2021“ (ustanovenie § 36e ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach). „Ustanovením § 36e ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z predloženého vyúčtovania použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia“ (ustanovenie § 36e ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach).

Dôvodom prijatia vyššie uvedeného ustanovenia § 36e zákona o mimoriadnych opatreniach je fakt, že v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu, zákazom vychádzania a iných dlhotrvajúcich obmedzení v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 aj v roku 2021sa spoločenstvá a správcovia dostávajú do časovej tiesne pri plnení zákonnej povinnosti predložiť ročné vyúčtovanie a správu o činnosti za rok 2020. Situácia je problematická aj preto, že osoby reálne vykonávajúce správu bytových domov a nebytových budov sú takisto zasiahnuté ochorením COVID-19, čo komplikuje napr. zabezpečenie odpočtu meradiel spotreby energii a vody. Ani vykonanie odpočtu meradiel samotnými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov prakticky nerieši dĺžku času nevyhnutného na predloženie ročného vyúčtovania a správy o činnosti, pretože vyvoláva potrebu manuálneho spracovania údajov, teda spracovanie vyúčtovania si vyžiada dlhší čas, ako obvykle. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vlastníctve bytov“) ukladá spoločenstvám a správcom povinnosť najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti a zároveň vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Za nesplnenie tejto povinnosti zákon umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome sankcionovať správcu neuhradením poplatku za správu. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje takisto za porušenie spotrebiteľskej zmluvy, za ktorú sa pokladá aj zmluva o výkone správy. V súčasnej situácii je možné predpokladanú stratu nároku za platbu považovať za diskriminačné, správcami nezavinené nesplnenie povinnosti spôsobené okolnosťami, ktoré nemôžu ovplyvniť.

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Novinky sa dotknú aj hlasovania vlastníkov na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

„Počas obdobia pandémie môžu vlastníci svoje hlasovacie právo na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní podľa osobitného predpisu uplatniť aj prostredníctvom prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie (ďalej len „elektronické hlasovanie“). Vlastníci nemôžu splnomocniť iné osoby, aby ich pri elektronickom hlasovaní zastupovali. Výkon hlasovacieho práva elektronickým hlasovaním musí byť vykonaný spôsobom, (A) ktorý umožňuje overiť totožnosť a účasť vlastníkov na hlasovaní, (B) z ktorého je zrejmý a určitý prejav vôle každého z vlastníkov pri hlasovaní o konkrétnej otázke vylučujúci akúkoľvek zameniteľnosť, (C) ktorý zabezpečí ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred neoprávneným zásahom“ (ustanovenie § 36f ods. 1 zákona o mimoriadnych opatreniach).

„Osoba, ktorá podľa osobitného predpisu zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, je povinná (A) vykonať všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie riadneho a nerušeného priebehu elektronického hlasovania, (B) prijímať hlasy uplatnené elektronickým hlasovaním odo dňa uverejnenia oznámenia o konaní schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania, (C) bez zbytočného odkladu potvrdiť prijatie hlasu tomu, kto sa zúčastnil elektronického hlasovania; potvrdenie o zrealizovanom elektronickom hlasovaní sa vykoná rovnakým spôsobom ako elektronické hlasovanie, (D) uviesť v zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania menovite aj vlastníkov, ktorí hlasovali elektronicky, (E) zverejniť zápisnicu pri elektronickom hlasovaní spôsobom v dome obvyklým“ (ustanovenie § 36f ods. 2 zákona o mimoriadnych opatreniach).

Osobitná časť dôvodovej správy potrebu prijatia ustanovenia § 36f zákona o mimoriadnych opatreniach odôvodňuje tým, že zákon o vlastníctve bytov umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome zúčastňovať sa na správe domu osobnou účasťou na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní, ak vlastník nesplnomocnil inú osobu, aby ho zastupovala. Vzhľadom na skutočnosť, že účasť vlastníkov na schôdzach a na písomnom hlasovaní je z dôvodu pandémie problematická, novela umožňuje vlastníkom okrem priamej účasti na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní aj hlasovanie prostredníctvom elektronických prostriedkov Použitie elektronických prostriedkov nepredstavuje nový osobitný typ hlasovania (novú formu účasti a hlasovania). Ide len o možnosť uľahčiť vlastníkom počas pandémie výkon ich vlastníckych práv aj iným spôsobom, než osobnou účasťou. Za elektronické prostriedky možno považovať také technické prostriedky na prenos obrazu a zvuku zo schôdze vlastníkov v reálnom čase, ktoré umožňujú obojsmernú komunikáciu, ako aj iné prostriedky informačnej a komunikačnej technológie, umožňujúce individualizovaný prejav vôle, napríklad elektronická pošta alebo iný komunikačný program, ktorý identifikuje vlastníka nezameniteľným spôsobom, napríklad pridelením identifikátora správcom alebo spoločenstvom. Z dôvodu zachovania právnej istoty je potrebné aspoň rámcovo ustanoviť podmienky, ktoré musí elektronický prostriedok spĺňať a umožniť, napr. overenie totožnosti a účasti vlastníka (autenticita), špecifikáciu prejavu vôle (hlasu), ochranu hlasovania a jeho výsledkov pred zneužitím. Vzhľadom na individuálny prístup k technickým prostriedkom pri elektronickom hlasovaní nebude možné zabezpečiť zastupovanie vlastníka bytu alebo nebytového priestoru. Elektronické hlasovanie má umožniť priamy prejav vôle vlastníka, pretože z dôvodu protiepidemických opatrení nie je vhodné združovanie občanov na schôdzi vlastníkov alebo na písomnom hlasovaní. Za riadny a nerušený priebeh elektronického hlasovania zodpovedá spoločenstvo, správca alebo vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí zvolali schôdzu vlastníkov alebo vyhlásili písomné hlasovanie. V zápisnici zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musia byť osobitne uvedení vlastníci, ktorí hlasovali elektronicky, aby bolo zrejmé, ktorí vlastníci uplatnili svoj hlas elektronicky nielen z dôvodu kontroly priebehu hlasovania zo strany vlastníkov, ale aj z dôvodu prípadného uplatnenia práva prehlasovaného vlastníka na súde.

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia, teda 31. marca 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....