Iné

Zmeny v oblasti pomoci a podpory poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva

  • Vydanie: ULC PRO BONO 5/2010

S účinnosťou odo dňa 1. apríla 2010 bol rozšírený predmet zákona č. 528/2008 Z. z. tak, aby bolo jednoznačné, že predmetný zákon upravuje problematiku fondov EÚ komplexne, t.j. vrátane prostriedkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a nie len zo samotných fondov ES.

Dňa 1. apríla 2010 nadobudol účinnosť zákon č. 57/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela“). Potreba novelizácie vyplynula z podnetov z praxe. Novelou sa upravili ustanovenia v oblasti finančného riadenia, poskytovania pomoci a podpory a doplnené boli ustanovenia týkajúce sa výkonu kontroly projektu riadiacim orgánom (ďalej aj „RO“) na základe čl. 60 nariadenia Rady (ES) 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady (ES) 1828/2006. Novela upravila systém riadenia a kontroly pomoci poskytovanej z fondov ES a činnosť a zodpovednosť Ministerstva financií Slovenskej republiky ako orgánu auditu. Legislatíva EÚ a nové programové obdobie 2007-2013 kladú na orgán auditu povinnosť zabezpečiť audit operácií na vzorke operácií, ktoré majú každoročne prejsť auditom vychádzajúc v prvom rade z metódy náhodného štatistického výberu vzoriek. Výberom uvedenej metódy sa podľa dôvodovej správy k novele objem overovaných prostriedkov oproti predchádzajúcemu obdobiu výrazne zvýši.

Novelou bol upravený predmet zákona č. 528/2008 Z. z. za účelom jeho spresnenia. Podľa nového znenia § 1 zákona o pomoci a podpore z fondov ES je jednoznačné, že predmetom uvedeného zákona je komplexne problematika fondov ES, t.j. vrátane prostriedkov určených na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, a nie len zo samotných fondov.

V nadväznosti na úpravu predmetu zákona bolo novelou upravené aj ust. § 2 písm. f), v zmysle ktorého pojmy pomoc a podpora zahŕňajú nielen prostriedky príslušného fondu ES, ale aj prostriedky štátneho rozpočtu SR určené na spolufinancovanie.

Novela upravila v § 12 ods. 1 zákona spôsob poskytnutia pomoci a podpory v prípadoch, kedy na strane prijímateľa a riadiaceho orgánu vystupuje tá istá osoba. V uvedenom prípade sa neuzatvára zmluva so žiadateľom podľa § 15 zákona o pomoci a podpore z fondov ES, ale pomoc a podpora sa poskytne na základe rozhodnutia o schválení žiadosti, ktoré vydá štatutárny orgán RO. Včlenenie odseku 4 do § 12 zákona predstavuje reakciu na legislatívu ES, ktorá umožňuje poskytovanie príspevku aj formou tzv. osobitných typov výdavkov, medzi ktoré patria paušálne výdavky, nepriame výdavky a jednorazové sumy. Pokiaľ RO umožní ich využívanie, spôsob ich výpočtu musí ustanoviť priamo do výzvy alebo písomného vyzvania.

S novelizovaným znením ust. § 12 ods. 1 zákona úzko súvisia aj ďalšie novelou zavedené zmeny. Písomné rozhodnutie o schválení žiadosti alebo písomné rozhodnutie o neschválení žiadosti musí po novom obsahovať aj práva a povinnosti prijímateľa a RO pri realizácii pomoci a podpory na základe rozhodnutia podľa § 12 ods. 1. Novelou bolo zmenené aj ust. § 14 ods. 6, v zmysle ktorého môže žiadateľ podať písomnú žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti už len v prípade, ak žiadateľ a RO nie je tá istá osoba.

Riadiaci orgán môže aj naďalej preskúmať z vlastného podnetu rozhodnutie o schválení, resp. rozhodnutie o neschválení žiadosti. Novela však zmenila lehoty, v ktorých je uvedené preskúmanie možné. Od účinnosti novely môže štatutárny orgán RO z vlastného podnetu preskúmať rozhodnutie o schválení žiadosti len do zaslania návrhu zmluvy žiadateľovi, čím sa uvedená lehota skrátila. Podľa pôvodnej úpravy bolo možné uvedené preskúmanie uskutočniť až do uzavretia zmluvy so žiadateľom. Preskúmanie rozhodnutia o neschválení žiadosti sa môže uskutočniť do dvoch mesiacov od rozhodnutia o neschválení žiadosti. Podobným spôsobom sa posilnenie oprávnení RO premietlo aj do ust. § 21 ods. 3 zákona.

Podľa nového ust. § 14 ods. 9 je štatutárny orgán RO oprávnený z vlastného podnetu v odôvodnených prípadoch zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie o schválení žiadosti podľa § 12 ods.1.

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 52/2009 bola novelou zavedená do § 12 ods. 5 zákona sankcia za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania cudzincov podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Uvedenú sankciu predstavuje neposkytnutie pomoci a podpory žiadateľovi, ktorý uvedený zákaz porušil, a to až na obdobie piatich rokov. V zmysle nového § 24 ods. 3 zákona je prijímateľ v prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania cudzinca povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť, poskytnutý v období 12 mesiacov predchádzajúcich uvedenému porušeniu.

Žiadosť podáva žiadateľ riadiacemu orgánu na základe vyhlásenej výzvy. Výzva musí po novom obsahovať aj ďalšie formálne náležitosti, medzi ktoré podľa dôvodovej správy k novele patria napr. kontaktné údaje, opis cieľov výzvy, logá EÚ a operačného programu z hľadiska splnenia podmienok publicity. Z podmienok výzvy sa vypustili podmienky stanovené schémou štátnej pomoci, resp. schémou de minimis, nakoľko uvedené podmienky boli upravené duplicitne. Výnimku predstavuje spôsob financovania, ktorý novela doplnila ako samostatnú povinnú náležitosť výzvy do § 13 ods. 3 písm. i) zákona.

Výrazným spôsobom zasiahla do realizácie projektov novela ust. § 15 zákona, ktorou sa zjednodušil proces uzatvárania zmluvy so žiadateľom, ako aj následného uzatvárania dodatkov k zmluve. Novelizované ust. § 15 ods. 2 skrátilo celkové trvanie uzatvárania zmluvy, pretože podľa novej úpravy zasiela RO žiadateľovi návrh na uzatvorenie zmluvy, v ktorom určí žiadateľovi lehotu na prijatie návrhu. Pokiaľ lehota na prijatie návrhu na uzatvorenie zmluvy márne uplynie, alebo bol riadiacemu orgánu doručený prejav žiadateľa o odmietnutí návrhu na uzatvorenie zmluvy, návrh na uzatvorenie zmluvy zaniká.

Novela samostatne upravila aj procesné ustanovenia pre poskytovanie pomoci pre národné projekty. RO je pri implementácii finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu oprávnený postupovať pri poskytovaní pomoci podľa nových ustanovení § 16, a to bez ohľadu na povahu operačného programu, t.j. vrátane operačného programu Doprava. Novelizované znenie ust. § 20 upravilo proces konania o žiadosti pre projekty technickej pomoci, ktorý začína doručením žiadosti riadiacemu orgánu na základe písomného vyzvania žiadateľa riadiacim orgánom, na rozdiel od pôvodnej úpravy, podľa ktorej sa konanie o žiadosti pre projekty technickej pomoci začínalo doručením žiadosti riadiacemu orgánu.

Osobitne Vás chceme upozorniť na nové ust. § 24a až 24k upravujúce rozdelenie výťažku z predaja zálohu a kontrolu projektu. V ustanovení § 24a novela zaviedla doteraz neupravenú oblasť rozdelenia výťažku z predaja zálohu, pokiaľ banka spolufinancujúca projekt ako aj RO majú na zálohu zriadené záložné právo v súvislosti s realizáciou projektu. Jedná sa o situáciu, v ktorej k predaju zálohu dôjde pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny vydaného príslušnou správou finančnej kontroly. Subjekt, ktorý poskytol úver na financovanie projektu, teda banka, bude po uskutočnení horeuvedeného predaja povinný previesť výťažok zo zálohu vo výške pomeru dohodnutého v zmluve medzi RO a bankou riadiacemu orgánu. RO vedie predmetné prostriedky na účte cudzích prostriedkov, a to najdlhšie po dobu piatich rokov. V nasledujúcich ustanoveniach novela upravila následný postup RO po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o porušení finančnej disciplíny v nadväznosti na výšku sankcie uvedenej v predmetnom rozhodnutí a výšku finančných prostriedkov, ktoré získal RO z predaja zálohu. Ak rozhodnutie o porušení finančnej disciplíny nenadobudne právoplatnosť do štyroch rokov od prijatia finančných prostriedkov riadiacim orgánom od banky, alebo ak príslušná správa finančnej kontroly ukončí do štyroch rokov správne konanie bez uloženia sankcie, RO vráti predmetné finančné prostriedky banke vo výške jej nesplatenej pohľadávky voči prijímateľovi. Novelou sa ustanovilo, že v prípade uhrádzania sankcie zo strany RO za prijímateľa koná RO v mene a na účet prijímateľa. RO je taktiež povinný informovať prijímateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré nastali v súvislosti s postupom podľa tohto ustanovenia. Riadiaci orgán, prijímateľ, banka a príslušná správa finančnej kontroly sú podľa ust. § 24a ods. 5 zákona povinní poskytovať si vzájomnú súčinnosť pri rozdelení výťažku z predaja zálohu podľa tohto ustanovenia.


KONTROLA PROJEKTU

Z čl. 60 nariadenia Rady č. 1083/2006 a čl. 13 nariadenia Rady 1828/2006 vyplýva právomoc RO vykonávať kontrolu projektu od uzatvorenia zmluvy, pokiaľ sa zmluva neuzatvára, tak od vydania rozhodnutia o schválení. Úlohou členských štátov je vytvoriť funkčný a efektívny kontrolný systém fondov EÚ, preto boli inštitúty európskej legislatívy presnejšie zapracované do vnútroštátnej právnej úpravy v SR aj prostredníctvom novely zákona o medzinárodnej pomoci a podpore z fondov ES. V zmysle § 24b kontrolu projektu vykonáva RORO môže poveriť výkonom kontroly právnickú osobu, ktorá má zákonom stanovené predpoklady na výkon uvedenej kontroly. Kontrolou projektu RO overuje (1) plnenie podmienok poskytnutia pomoci a podpory, (2) súlad platby, ktorá je poskytnutá prijímateľovi prostredníctvom žiadosti o platbu a (3) súčasne overuje hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia pomoci a podpory.

Zamestnanci RO sú pri vykonávaní administratívnej kontroly (ďalej len „kontroly“) oprávnení v nevyhnutnom rozsahu vyžadovať od kontrolovaného subjektu (1) poskytnutie originálov alebo kópií dokladov, záznamov dát, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov súvisiacich s kontrolou, (2) prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku. Zamestnanci RO sú pri výkone kontroly povinní (1) vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o odobratí dokladov a ostatných horeuvedených informácií a zabezpečiť ich riadnu ochranu a (2) oboznámiť kontrolovaný subjekt so závermi kontroly. Povinnosti kontrolovaného subjektu sú vymenované v ust. § 24d ods. 4 zákona.

Novelou bola do zákona o pomoci a podpore z fondov ES definovaná aj kontrola na mieste. V zmysle nového § 24f sú kontrolu na mieste oprávnení vykonávať zamestnanci RO a prizvané osoby len na základe písomného poverenia, ktorým sa uvedené subjekty preukážu na mieste. Zamestnanci RO sú pri výkone kontroly na mieste oprávnení (1) vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, dopravného prostriedku alebo na pozemok kontrolovaného subjektu, (2) vyžadovať od kontrolovaného subjektu poskytnutie dokladov a ďalších informácií potrebných na výkon kontroly na mieste, (3) odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu doklady a iné materiály, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisov zakázané, nevyhnutné na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou na mieste, (4) vyžadovať prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou na mieste a na odstránenie príčin ich vzniku.

Kontrolovaný subjekt je oprávnený (1) vyžadovať preukázanie poverenia na výkon kontroly na mieste, (2) vyžadovať potvrdenie o odobratí dokladov a ostatných informácií, (3) písomne sa vyjadriť k zisteným nedostatkom uvedeným v správe, (4) vyžadovať od RO odovzdanie správy. O kontrolných zisteniach kontroly na mieste vypracuje RO správu.

Ak RO v čase, keď už bol príspevok alebo jeho časť poskytnutá, zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, v zmysle novely môže vyzvať prijímateľa na vrátenie poskytnutého príspevku alebo jeho časti na predmet zákazky. Ak prijímateľ dobrovoľne príspevok alebo jeho časť na základe výzvy nevráti, RO podá podnet Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý následne postupuje v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a ak zhodnotí, že k porušeniu pravidiel a postupov verejného obstarávania došlo, uloží pokutu v súlade s § 149 citovaného zákona. Po nadobudnutí právoplatnosti uvedeného rozhodnutia je RO oprávnený vydať rozhodnutie, ktorým uloží prijímateľovi povinnosť vrátiť príspevok alebo jeho časť, a to v závislosti od skutkovej podstaty správneho deliktu určeného v rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie vo výške 50 alebo 100% z poskytnutého príspevku za predmet zákazky. Právoplatné rozhodnutie je exekučným titulom, na základe ktorého je možné začať exekučné konanie na účely vymáhania prostriedkov, ktoré sa majú vrátiť.

Novelou bola upravená napr. aj možnosť uzavretia dohody o splátkach medzi RO a prijímateľom za podmienok určených v § 28a zákona, ktorá musí mať písomnú podobu, inak je neplatná. Novela spresnila vedenie evidencie v účtovných knihách používaných pri vedení účtovníctva v sústave jednoduchého účtovníctva pre prijímateľov a partnera, ktorí nie sú účtovnou jednotkou, predĺžila lehotu na zverejnenie údajov podľa zákona na internetovej stránke RO z pôvodných 15 na 30 dní od podpisu zmluvy alebo rozhodnutia o schválení žiadosti podľa § 12 ods. 1 zákona.

Konania o žiadosti, ktoré boli začaté a právoplatne neskončené do dňa 31. marca 2010, sa dokončia na základe novely podľa nových znení zákona o pomoci a podpore z fondov ES. Právne účinky úkonov vykonaných pri poskytovaní právnej pomoci a podpory do 31. marca 2010 zostávajú zachované.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....