Iné

Zmeny v oblasti práce, sociálnych vecí a rodiny

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2012

Súčasťou Programového vyhlásenia vlády na roky 2010 – 2014 bola i oblasť práce, sociálnych vecí a rodiny. V tejto časti sa podarilo niekoľko stanovených krokov realizovať, niektoré len začať realizovať. Najvýznamnejšie sa prejavila zmena Zákonníka práce, s účinnosťou od 1. apríla 2012 nastanú zmeny v oblasti starobného dôchodkového sporenia.

Podľa Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2010 – 2014, ktorá predčasne „padla“ na jeseň v roku 2011, sa mala počas výkonu svojej funkcie v oblasti sociálnej a pracovnej sústrediť predovšetkým na podporu rastu životnej úrovne a zvyšovaniu zamestnanosti. Predpokladala sa výrazná reforma odvodového systému spojená s revíziou sadzieb poistného a vypracovaní ústavného zákona na zabezpečenie ochrany výšky odvodov do II. piliera starobného dôchodkového poistenia. Dôchodkový systém mal prejsť zmenami v oblasti II. piliera, ktoré sa mali týkať najmä úpravy vzniku a zániku účasti na starobnom dôchodkovom sporení, umiestňovania investícií, úpravy poskytovania odplát správcovským spoločnostiam. Zmeny mali nastať aj v právnej úprave dôchodkových fondov. Pre poberateľov dávok v hmotnej núdzi mal byť zavedený projekt E-pay kariet.

Oblasť starobného dôchodkového sporenia je legislatívne upravená zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. Zmeny v systéme sa uskutočňovali cez viaceré novely. Programové vyhlásenie vlády predpokladalo vypracovanie zmien dôchodkového systému. Od 1. novembra 2011 je platná právna úprava, ktorá z väčšej časti nadobudne účinnosť až 1. apríla 2012, a to úprava zákonom č. 334/2011 Z. z. Hlavnými zmenami účinnými od 1. apríla 2012 sú (1) zmena názvov dôchodkových fondov nasledovne, konzervatívny sa premenúva na dlhopisný dôchodkový fond, vyvážený na zmiešaný a rastový na akciový dôchodkový fond. (2) Vzniká povinnosť vytvorenia štvrtého dôchodkového fondu – indexového, ktorého úlohou bude kopírovať finančný index vybraný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. (3) Ďalšou podstatnou zmenou je automatické zaradenie prvopoistencov do II. piliera. Fyzické osoby, ktorým od 1. apríla 2012 vznikne prvé dôchodkové poistenie, sa automaticky stanú sporiteľmi. Ak osoba, ktorá sa na základe zákona automaticky stala sporiteľom v II. pilieri, nemá o tento pilier záujem, má možnosť z neho do dvoch rokov od automatického vstupu vystúpiť. (4) Povinná doba sporenia sa skrátila z 15 na 10 rokov, (5) zmenili sa odplaty pre dôchodkové správcovské spoločnosti, (6) zrušila sa povinnosť garantovať nominálne nezhodnotenie majetku v zmiešanom a akciovom fonde, pričom v dlhopisovom dôchodkovom fonde garancie ostanú zachované. Novela priniesla i ďalšie zmeny, napr. zaviedla referenčnú hodnotu slúžiacu na porovnávanie výnosov dôchodkového fondu s benchmarkom, tzv. trhovým indexom

Za účelom podpory rodín mal byť zo zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku vypustený zákaz vykonávania zárobkovej činnosti, ako jednej z podmienok nároku na poberanie rodičovského príspevku. Vypustenie predmetného zákazu priniesol zákon č. 513/2010 Z. z. Od jeho účinnosti dňa 1. januára 2011 má oprávnená osoba nárok na rodičovský príspevok, ak (1) zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a súčasne (2) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky. S účinnosťou od 1. apríla 2011 bola prijatá novela zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce (ďalej len „Zákonník práce“) upravujúca oblasť materskej a rodičovskej dovolenky. Podľa programového vyhlásenia vlády mala byť materská dovolenka predĺžená. Uvedená novela premietla do nášho právneho poriadku príslušnú smernicu EÚ. Pred prijatím predmetnej novely mal zamestnávateľ povinnosť zaradiť zamestnankyňu, resp. zamestnanca, ktorá sa vrátila po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky do zamestnania buď na pôvodnú prácu a pracovisko alebo v prípade, ak sa pôvodná práca nevykonáva alebo bolo pracovisko zrušené, na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Transpozíciou smernice sa zmeny premietli aj do ust. § 157 Zákonníka práce. V zmysle novely ak sa zamestnankyňa vráti do práce po skončení materskej dovolenky alebo ak sa zamestnanec vráti do práce po skončení rodičovskej dovolenky, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na pôvodnú prácu a pracovisko. Ak zaradenie na pôvodnú prácu a pracovisko nie je možné, zamestnávateľ je povinný zaradiť ich na inú prácu zodpovedajúcu pracovnej zmluve. Zamestnávateľ je povinný zaradiť zamestnankyňu a zamestnanca za podmienok, ktoré pre nich nebudú menej priaznivé ako podmienky, ktoré mali v čase, keď nastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, pričom zamestnankyňa a zamestnanec majú právo na prospech z každého zlepšenia pracovných podmienok, na ktoré by mali právo, ak by nenastúpili na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku. Zamestnankyňa a zamestnanec, ktorí sa vrátili do práce po skončení rodičovskej dovolenky, majú právo na zachovanie všetkých práv, ktoré mali alebo ktoré im vznikali v čase nástupu na túto rodičovskú dovolenku v pôvodnom rozsahu.

Vo svojom programovom vyhlásení sa bývalá vláda zaviazala predĺžiť materskú dovolenku so súčasným zvýšením materského v závislosti od možností verejných financií. Od januára 2011 sa materská dovolenka po prvý raz predĺžila z 28 týždňov na 34 týždňov a zároveň sa po prvýkrát materské zvýšilo – z 55% hrubej mzdy na 60%. V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa preto patrí žene materská dovolenka v trvaní 34 týždňov. Osamelej žene patrí materská dovolenka v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí, patrí materská dovolenka v trvaní 43 týždňov. V súvislosti so starostlivosťou o narodené dieťa patrí aj mužovi od narodenia dieťaťa rodičovská dovolenka v rovnakom rozsahu, ak sa stará o narodené dieťa.

Zákonník práce prešiel v roku 2007 rozsiahlou novelizáciou. Zmenami bola posilnená ochrana zamestnancov a odborárov. Jednalo sa napr. o obmedzenie opakovaného uzatvárania pracovných pomerov na určitú dobu alebo zavedenie zákazu okamžite skončiť pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú bez uvedenia dôvodu. Opätovne bola tiež zavedená dohoda o pracovnej činnosti. V súvislosti s predpokladanými zmenami, ako ich uvádzalo Programové vyhlásenie možno skonštatovať, že v rámci veľkej novely Zákonníka práce skutočne došlo k výrazným zmenám. Novela účinná od 1. septembra 2011 napríklad zrušila súbeh výpovednej lehoty a odstupného, upravila dĺžku výpovednej doby, skúšobnej doby pre manažérov, zaviedla nové inštitúty sledujúce spružnenie pracovného času.

Skúšobnú dobu je v súčasnosti možné dohodnúť pre rôzne skupiny zamestnancov aj v trvaní odlišnom od pôvodnej 3-mesačnej lehoty. Podľa doplneného ustanovenia § 45 ods. 1 Zákonníka práce je možné v pracovnej zmluve dohodnúť skúšobnú dobu v dĺžke 3 mesiacov, u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu, člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho zamestnanca, dĺžku skúšobnej doby najviac 6 mesiacov. V kolektívnej zmluve je podľa ust. § 45 ods. 5 a 6 možné upraviť skúšobnú dobu u zamestnancov v maximálnej dĺžke 6 mesiacov a u vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca v dĺžke najviac 9 mesiacov.

Maximálna dĺžka pracovného pomeru na dobu určitú sa podľa novelizovaného ustanovenia § 48 predĺžila z 2 rokov na 3 roky, čím sa dĺžka pracovného pomeru vrátila do právneho stavu pred marcom roku 2010. Pracovný pomer je možné predĺžiť alebo opätovne dohodnúť (tzv. reťazenie pracovných pomerov) maximálne trikrát počas 3 rokov.

Novým inštitútom upraveným novelou je delené pracovné miesto. Uvedený inštitút vymedzuje doplnené ustanovenie § 49a ako pracovné miesto, v ktorom si zamestnanci sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň, pričom sa navzájom musia zastúpiť. Vzájomné zastúpenie je povinné, ak tomu nebudú brániť vážne dôvody na strane zastupujúceho zamestnanca. Uvedený inštitút umožňuje napr. rodičovi zostať doma s malým dieťaťom, pričom nebude musieť čerpať dovolenku, a jeho kolega na tom istom pracovnom mieste ho bude môcť zastúpiť. Odmenu bude zamestnanec poberať podľa odpracovaného času.

O zmenách v Zákonníku práce sme Vás bližšie informovali v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál – Veľká novela Zákonníka práce.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....