Podnikatelia

Zmeny v oblasti právnej úpravy významných investícií, štátneho dlhu a štátnych záruk

  • Vydanie: ULC PRO BONO 10/2005

Pozmenená právna úprava významných investícií, najmä s ohľadom na rozšírenie pojmu významná investícia a taktiež úprava problematiky štátneho dlhu a štátnych záruk.1. novembra 2005nadobúda účinnosť zákon č. 466/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov. Nová úprava sa týka najmä ustanovenia § 1 zákona, čím rozširuje pojmové vymedzenie významnej investície.

POJEM VÝZNAMNÁ INVESTÍCIA

Významnou investíciou sa odo dňa nadobudnutia účinnosti rozumie stavba (1) určená na výrobu alebo logistické zabezpečenie, výskum a vývoj, ktorej výstavbu bude zabezpečovať právnická osoba so sídlom na území SR, ak finančné prostriedky potrebné na uskutočnenie stavby sú v sume najmenej 1 miliardy Sk investičných nákladov, ktorá (2) je národohospodársky významná a (3) vláda SR o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme. Významnou investíciou je aj stavba(1) určená na výrobu (služby), (2) ktorej výstavbu bude zabezpečovať podnik, ktorý do stavby nevloží finančné prostriedky v sume najmenej 1 miliardu Sk, ak je súčasne (3) jej uskutočnenie nevyhnutné na zabezpečenie prevádzkovania výroby vo významnej investícii, s ktorou technicky, technologicky alebo logisticky súvisí, alebo bude jej dodávateľom súčiastok, dielov alebo polotovarov pre finálne výrobky, (4) je národohospodársky významná a (5) vláda o nej rozhodla, že jej uskutočnenie je vo verejnom záujme.

Ak sa bude investícia realizovať na území okresu (predtým kraja), v ktorom je miera evidovanej nezamestnanosti najmenej 15% podľa údajov zverejňovaných Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny SR k poslednému dňu kalendárneho polroka predchádzajúcemu kalendárnemu polroku, v ktorom bola predložená žiadosť, požadovaná suma jednej miliardy sa znižuje na polovicu.

PRÁVNA ÚPRAVA ŠTÁTNEHO DLHU A ŠTÁTNYCH ZÁRUK

K 1. januáru 2006 nadobudne účinnosť i zákon č. 468/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovanou novelou zákona o štátnom dlhu a štátnych zárukách sa upresňujú niektoré ustanovenia upravujúce správu štátneho dlhu a správu štátnych záruk. Po zriadení Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a pri vykonávaní finančných operácií na domácom finančnom trhu a na zahraničných finančných trhoch prijímaním úverov, vydávaním štátnych cenných papierov a inými činnosťami súvisiacimi s riadením rizík štátneho dlhu sa podľa dôvodovej správy k zákonu ukázalo, že niektoré ustanovenia a formulácie pôvodnej právnej úpravy obmedzujú jasnú a zrozumiteľnú interpretáciu, ako aj transparentné definovanie efektívnosti postupov pri zabezpečovaní správy štátneho dlhu.

NOVÝ PROCES SCHVAĽOVANIA ŠTÁTNYCH ZÁRUK

Zásadnou zmenou v navrhovanej úprave je nový proces schvaľovania štátnych záruk tak, že navrhované projekty a rozsah štátnych záruk musia byť súčasťou zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok – poskytovanie štátnych záruk je tak od januára aj v kompetencii Národnej rady SR. Až následne budú žiadosti o poskytnutie štátnych záruk schvaľované vládou SR, pričom poskytovanie štátnych záruk sa má obmedziť len na projekty mimoriadneho významu a výnimočné prípady.

Novela tiež spresňuje aj niektoré ustanovenia, ktoré upravujú správu štátneho dlhu a správu štátnych záruk. Po zriadení Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity a pri vykonávaní finančných operácií na domácom aj zahraničných finančných trhoch sa totiž, ako uvádza v dôvodovej správe ministerstvo financií, ukázalo, že niektoré ustanovenia a formulácie súčasného zákona obmedzujú efektívnu obsluhu štátneho dlhu.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....