Iné

Zmeny v oblasti rodičovských príspevkov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 9/2009

S účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 sa zvýšila suma rodičovského príspevku, ktorého poskytovanie úzko súvisí nielen s príspevkom na starostlivosť o dieťa zavedeným odo dňa 1. januára 2009, ale aj s pripravovaným novým zákonom o rodičovskom príspevku. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vám radi sprostredkujeme podrobnosti o všetkých právnych úpravách týkajúcich sa zmien v tejto oblasti a vrátime sa tak k téme rodičovských príspevkov, ktorou sa zaoberalo minuloročné júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorú v zmysle zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o rodičovskom príspevku“ alebo len „zákon“) získava oprávnená osoba. Štát prostredníctvom tejto dávky prispieva oprávnenej osobe na zabezpečovanie riadnej starostlivosti o dieťa.


ZVÝŠENIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU

Dňa 1. septembra 2009 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 326/2009 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku (ďalej v texte len „opatrenie MPSVaR SR“ alebo len „opatrenie“), na základe ktorého sa zvýšila suma rodičovského príspevku.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa § 4 ods. 4 zákona o rodičovskom príspevku opatrením ustanovilo, že suma rodičovského príspevku sa z doterajšej sumy 158,67 eura, ktorej pred zavedením eura v SR a pred vykonaním prepočtu podľa konverzného kurzu (30,1260 SKK/EUR) zodpovedala suma 4 780 Sk, zvyšuje na sumu 164,22 eura (4 947,29 Sk) za kalendárny mesiac. S účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 sa tak suma rodičovského príspevku zvýšila o 5,55 eura (167,20 Sk).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opatrením ustanovuje sumu rodičovského príspevku každoročne k 1. septembru príslušného kalendárneho roka tak, že ju vynásobí koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima. Takto upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol. Citovaným opatrením MPSVaR SR sa odo dňa jeho účinnosti, teda odo dňa 1. septembra 2009, zrušuje doterajšie opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 267/2008 Z. z. o ustanovení sumy rodičovského príspevku, ktoré Vám dalo do pozornosti minuloročné júnové vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.


NOVELA ZÁKONA O RODIČOVSKOM PRÍSPEVKU

Poskytovania rodičovského príspevku sa dotkla aj úprava zakotvená zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len „zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa“), o ktorom sa ešte zmienime. Prostredníctvom článku II zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa bola s účinnosťou odo dňa 1. januára 2009 vykonaná novelizácia zákona o rodičovskom príspevku (predmetnú časť zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa označujeme ďalej v texte len „novela zákona o rodičovskom príspevku“ alebo len „novela“). V súvislosti so zavedením príspevku na starostlivosť o dieťa boli novelou upravené aj podmienky nároku na rodičovský príspevok. Dôvodom prijatia novely zákona o rodičovskom príspevku, ktorá je obsiahnutá v článku II zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, bolo zachovať aj v období do prijatia nového zákona o rodičovskom príspevku, s ktorým Vás v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO taktiež oboznámime, poskytovanie tejto dávky rodičovi aj po 1. januári 2009, teda po nadobudnutí účinnosti zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa za predpokladu, že sa tak rodič rozhodne.

Pre účely uplatnenia nároku na rodičovský príspevok sa v zmysle zákona o rodičovskom príspevku za oprávnenú osobu naďalej považuje (1) rodič dieťaťa alebo (2) osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej v texte len „rodič“).

Dieťaťom zvereným do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov je (1) osvojené dieťa, keďže osvojením vznikajú medzi osvojencom a osvojiteľom také isté právne vzťahy ako medzi biologickými rodičmi a deťmi, (2) dieťa, ktoré bolo zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe právoplatného rozhodnutia súdu, napríklad v rámci pestúnskej starostlivosti, poručníctva či opatrovníctva, alebo na základe právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu, napríklad pri dočasnom zverení dieťaťa do výchovy a opatery iného občana ako rodiča rozhodnutím orgánu sociálnoprávnej ochrany detí, (3) dieťa manžela, ktoré mu bolo zverené do výchovy na základe právoplatného rozhodnutia súdu, napríklad v súvislosti s rozvodovým konaním, a (4) dieťa, ktorého rodič zomrel. Ak ide o starostlivosť o to isté dieťa, patrí rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi určenému podľa ich vzájomnej dohody. Ak je v rodine viac detí mladších ako tri roky, resp. šesť rokov v prípade dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, patrí pri starostlivosti o tieto deti rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi určenému podľa ich dohody.

Podmienkami nároku na rodičovský príspevok sú (1) riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa do troch rokov veku dieťaťa, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré je zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, najdlhšie tri roky od právoplatnosti rozhodnutia súdu o zverení dieťaťa do tejto starostlivosti, (2) trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území SR, (3) trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území SR a po novele aj (4) nevykonávanie zárobkovej činnosti rodičom, pričom táto podmienka nároku na rodičovský príspevok sa považuje za splnenú u rodiča, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou aj vtedy, ak má pozastavené prevádzkovanie živnosti podľa § 58 ods. 2 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Zárobková činnosť po novele zákona o rodičovskom príspevku je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, alebo obdobná činnosť v cudzine, pričom za zárobkovú činnosť sa nepovažuje práca vykonávaná na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ktorých úprava je zakotvená v § 223 až 228a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Riadna starostlivosť o dieťa je osobná starostlivosť poskytovaná dieťaťu rodičom v záujme fyzického vývinu a psychického vývinu dieťaťa. Riadnou starostlivosťou sa zabezpečuje najmä primeraná výživa dieťaťa, hygiena dieťaťa a dodržiavanie preventívnych prehliadok dieťaťa podľa osobitného predpisu, ktorým je § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa po novele považuje za splnenú aj vtedy, ak (1) dieťa je zo zdravotných dôvodov v ústavnej zdravotnej starostlivosti najviac 90 po sebe nasledujúcich dní, (2) dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu, zariadenie sociálnych služieb alebo iné obdobné zariadenie (za dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa sa na tieto účely považuje choroba a stav uvedené v prílohe č. 2 k zákonu č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktoré podľa poznatkov lekárskej vedy trvajú viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo je predpoklad, že budú trvať viac ako dvanásť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov a vyžadujú osobitnú starostlivosť, pričom dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa je aj choroba a stav vyžadujúce osobitnú starostlivosť, ak choroba a stav vylučujú schopnosť sústavne sa pripravovať na povolanie a vykonávať zárobkovú činnosť a pre úplnosť ďalej uvádzame, že dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa posudzuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu oprávnenej osoby, ktorý posudok o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa vydá na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby, dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav dieťaťa opätovne posudzuje podľa potreby, individuálne podľa charakteru choroby a stavu), (3) dieťa navštevuje najviac štyri hodiny denne materskú školu alebo iné obdobné zariadenie, ak jeho rodičia alebo osamelý rodič, ktorý je slobodný, rozvedený, ovdovený, sú občania s ťažkým zdravotným postihnutím alebo (4) rodič počas štúdia na strednej škole alebo na vysokej škole alebo počas vzdelávania a prípravy na vstup na trh práce podľa § 44 až 47 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou osobou podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, (5) rodič počas práce vykonávanej na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zabezpečí riadnu starostlivosť o dieťa druhým rodičom dieťaťa alebo inou plnoletou fyzickou osobou podľa § 2 ods. 3 písm. d) zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa.

Rodičovský príspevok sa neposkytuje ani jednému rodičovi, ak jeden z nich má nárok na (1) materské alebo (2) nárok na dávku nemocenského poistenia alebo nemocenského zabezpečenia toho istého druhu v cudzine (ďalej v texte len „materské“) alebo (3) ak sa jednému z rodičov poskytuje príspevok na starostlivosť o dieťa podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa, ak zákon o rodičovskom príspevku neustanovuje inak. V prípade, ak má rodič v období, keď sa stará o dieťa, nárok na materské, ktorého výška v kalendárnom mesiaci je nižšia, než je výška rodičovského príspevku, rodičovský príspevok sa vypláca vo výške rozdielu medzi rodičovským príspevkom a materským.

Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na rodičovský príspevok podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej v texte len „úrad práce“). Žiadosť musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu pobytu, rodné číslo rodiča a dieťaťa. Oprávnená osoba, ktorá si uplatňuje nárok na rodičovský príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na rodičovský príspevok a na jeho výplatu. Oprávnená osoba má tiež zákonnú povinnosť do ôsmich dní písomne oznámiť úradu práce zmeny, ktoré majú vplyv na nárok na rodičovský príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu.

Úrad práce rodičovský príspevok vyplatí oprávnenej osobe, ktorá si uplatní nárok na rodičovský príspevok a spĺňa podmienky nároku na rodičovský príspevok, pričom úrad práce vyplatí rodičovský príspevok za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na rodičovský príspevok boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, a to mesačne pozadu, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Nárok na rodičovský príspevok zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo smrťou dieťaťa. Nárok na rodičovský príspevok za kalendárny mesiac zaniká uplynutím jedného roka od posledného dňa v mesiaci, za ktorý rodičovský príspevok patril. Nárok na rodičovský príspevok sa nemôže postúpiť.


PRÍSPEVOK NA STAROSTLIVOSŤ O DIEŤA

Dňa 1. januára 2009 nadobudol účinnosť zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa, o ktorom sme sa už zmienili. Touto právnou úpravou bol do systému štátnych sociálnych dávok zakotvený nový príspevok na starostlivosť o dieťa (ďalej v texte len „príspevok“). Príspevok na starostlivosť o dieťa je alternatívou k rodičovskému príspevku a je určený rodičom, ktorí sú zárobkovo činní a starajú sa o dieťa do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, pričom oprávnenej osobe patrí príspevok na každé takéto dieťa. Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov (ďalej v texte len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Zavedenie príspevku na starostlivosť o dieťa v spojení s existujúcou úpravou rodičovského príspevku umožňuje rodine vybrať si v rámci podpory poskytovanej zo strany štátu rodičom na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku, resp. do šiestich rokov veku dieťaťa, tú formu starostlivosti o dieťa, ktorá najviac zodpovedá aktuálnym potrebám dieťaťa alebo rodiča, pričom akceptuje aj rozhodnutie rodiča vykonávať zárobkovú činnosť alebo sa zúčastňovať na vzdelávacích aktivitách formou stredoškolského, vysokoškolského, resp. doktorandského štúdia. Odo dňa 1. januára 2009, teda po zavedení príspevku na starostlivosť o dieťa, si tak rodič môže vybrať medzi rodičovským príspevkom a príspevkom na starostlivosť o dieťa, a to podľa toho, ktorá dávka viac vyhovuje potrebám jeho rodiny, pričom rodič môže podľa potreby aj viackrát zmeniť poberanie rodičovského príspevku na poberanie príspevku na starostlivosť o dieťa a naopak. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa vylučuje možnosť poskytovať rodičovi obidve dávky súčasne.

Starostlivosťou o dieťa sa na účely zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa rozumie poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole, pričom starostlivosť o dieťa sa vykonáva (1) v rodinnom prostredí dieťaťa, (2) v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo (3) v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa. Poskytovateľom starostlivosti môže byť široká škála zariadení (napríklad materské školy, jasle, zariadenia sociálnych služieb, denné pobyty zriaďované občianskymi združeniami), pričom zariadenia môžu byť štátne i neštátne. Starostlivosť môže dieťaťu poskytovať aj iná fyzická osoba, ktorá je s dieťaťom v príbuzenskom vzťahu (napríklad starý rodič, prípadne iná rodine blízka osoba), pokiaľ nie je poberateľkou rodičovského príspevku a nezabezpečuje osobnú a riadnu starostlivosť o vlastné dieťa. Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa nevylučuje ani možnosť poskytovania príspevku na starostlivosť o dieťa rodičovi, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a zároveň zabezpečuje starostlivosť o svoje dieťa sám, teda nevyužíva pri zabezpečení tejto starostlivosti iné právnické osoby alebo fyzické osoby.

Osobou oprávnenou na uplatnenie nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa je rodič. Ak súd zveril dieťa do starostlivosti jednému z rodičov, oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na tento príspevok je rodič, ktorému je dieťa zverené. V prípade, ak je viac oprávnených osôb, ktoré spĺňajú podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa, patrí príspevok na to isté dieťa len jednej z nich.

Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa podaním písomnej žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu (ďalej v texte len „úrad práce“).

Žiadosť musí obsahovať meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu pobytu oprávnenej osoby a dieťaťa, ďalej identifikačné údaje o poskytovateľovi, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa (napríklad jeho názov a sídlo, ak poskytovateľ je právnická osoba, alebo meno, priezvisko a adresu pobytu, ak poskytovateľ je fyzická osoba), na výzvu úradu práce oprávnená osoba a poskytovateľ doplnia ďalšie nevyhnutné údaje.

Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť úradu práce zmeny v týchto skutočnostiach. Oprávnená osoba je taktiež povinná preukázať príjmovým pokladničným dokladom, ústrižkom uhradenej poštovej poukážky alebo výpisom z jej účtu výdavky, ktoré uhradila poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa.

Oprávnená osoba má nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa, ak (1) vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole, (2) sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území SR, (3) má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR a (4) dieťa má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR. Zárobková činnosť podľa zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa je činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zdaňovaný podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, alebo obdobná činnosť v cudzine, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie (1) náhrady služobného platu, (2) náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, (3) nemocenského oprávnenou osobou, ktorá je zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, (4) materského oprávnenou osobou, ktorá je zamestnanec alebo povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo (5) poberanie obdobných dávok v cudzine.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká na dieťa, na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa § 46 ods. 9 a 10 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

Príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac závisí od poskytovateľa, ktorý zabezpečuje starostlivosť o dieťa, pričom suma príspevku je buď (1) v sume preukázaných výdavkov oprávnenej osoby, najviac v sume rodičovského príspevku, teda s účinnosťou odo dňa 1. septembra 2009 najviac v sume 164,22 eura (4 947,29 Sk) alebo (2) 25% sumy rodičovského príspevku, teda vo výške 41,06 eura (1 237 Sk), napríklad ak rodič výdavky nepreukáže, pretože starostlivosť o dieťa zabezpečuje fyzickou osobou bez živnostenského oprávnenia. Na rozdiel od rodičovského príspevku sa suma príspevku na starostlivosť o dieťa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

O príspevku na starostlivosť o dieťa rozhoduje a príspevok oprávnenej osobe vypláca úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého alebo prechodného pobytu. O priznaní príspevku sa nevydáva písomné rozhodnutie. Ak oprávnená osoba nesúhlasí so sumou vyplateného príspevku, môže písomne požiadať o vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku. Písomné rozhodnutie sa vydáva (1) o nepriznaní príspevku, (2) o zastavení výplaty príspevku, (3) o obnovení výplaty príspevku, (4) o odňatí príspevku, (5) o doplatení príspevku a (6) o povinnosti vrátiť príspevok alebo jeho časť. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa vypláca za kalendárny mesiac na základe preukázaných výdavkov, a to vždy za celý kalendárny mesiac, aj keď podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa boli splnené len za časť kalendárneho mesiaca, najneskôr však do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom oprávnená osoba splnila podmienky nároku na príspevok na starostlivosť o dieťa. Príspevok na starostlivosť o dieťa sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa zaniká smrťou oprávnenej osoby alebo dieťaťa. Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac zaniká uplynutím šiestich mesiacov od posledného dňa v mesiaci, za ktorý patril.


NOVÝ ZÁKON O RODIČOVSKOM PRÍSPEVKU

Existujúcej právnej úpravy rodičovského príspevku zakotvenej zákonom č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov a príspevku na starostlivosť o dieťa zavedeným zákonom č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa, o ktorých sme sa zmienili v predchádzajúcom texte, sa týka aj pripravovaný nový zákon o rodičovskom príspevku, účinnosť ktorého sa predpokladá odo dňa 1. januára 2010.

Cieľom nového zákona o rodičovskom príspevku je podporiť rodičovským príspevkom vo vyššej sume rodičov, ktorí sa rozhodnú zabezpečovať starostlivosť o svoje dieťa osobne, a v dôsledku toho stratia na istý čas príjmy zo zárobkovej činnosti. Návrh nového zákona o rodičovskom príspevku Vám prezentujeme už v tomto vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....