Banky, finančné inštitúcie

Zmeny v oblasti spotrebiteľských úverov

  • Vydanie: ULC PRO BONO 4/2010

Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon o spotrebiteľských úveroch. V bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO Vás upozorníme na zmeny, ktorými sa predmetná právna úprava líši od v súčasnosti účinného zákona o spotrebiteľských úveroch. Zmeny nastávajú najmä v rozsahu pôsobnosti zákona, informačných povinnostiach a v ukončení právneho vzťahu medzi spotrebiteľom a poskytovateľom spotrebiteľského úveru. S výnimkou niekoľkých ustanovení nadobudne zákon účinnosť dňa 11. júna 2010.

Dňa 2. apríla 2010 bol uverejnením v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (ďalej len „zákon“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predmetný zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia, s výnimkou čl. II, čl. III bodov 1 a 3, čl. IV bodov 1 až 21 a 23 až 27, čl. V, čl. VII, čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. júna 2010, čl. I ustanovení § 1 až 16, § 17 ods. 1 a 2 a § 18 až 27, čl. III bodov 2 a 4, čl. VI a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 11. júna 2010 a s výnimkou čl. I ustanovení § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť dňa 1. januára 2011. Zákon teda nadobudne účinnosť dňa 11. júna 2010, okrem § 17 ods. 3 a 4, ktoré nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2011.

Odo dňa 11. júna 2010 zákon zruší 
zákon č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 620/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor formulára o zmluvných podmienkach zmluvy o spotrebiteľskom úvere a nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2008 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška, ktorú nesmie prevýšiť odplata za poskytnutie spotrebiteľského úveru.


ÚČEL ZÁKONA

Oblasť spotrebiteľských úverov je v súčasnosti upravená zákonom č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii v znení neskorších predpisov. Tento zákon sme Vám v bulletine ULC Čarnogurský PRO BONO niekoľkokrát priblížili, naposledy vo vydaní bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO 08/2009. Keďže bolo potrebné do slovenského právneho poriadku transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES zo dňa 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS (ďalej len „smernica“), pristúpila vláda Slovenskej republiky k vypracovaniu návrhu nového zákona. Dôvodom vypracovania návrhu nového zákona a nie novely existujúceho zákona bola tiež skutočnosť, že doterajšia právna úprava už nedokázala reagovať na vývoj úverových produktov ponúkaných spotrebiteľom v posledných rokoch. Účelom zákona je upraviť (1) práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere, (2) podmienky poskytovania spotrebiteľského úveru, (3) náležitosti zmluvy o spotrebiteľskom úvere, (4) spôsob výpočtu celkových nákladov spotrebiteľa spojených s poskytovaním spotrebiteľského úveru a (5) ďalšie opatrenia na ochranu spotrebiteľa.


ZÁKLADNÉ POJMY A PÔSOBNOSŤ ZÁKONA

V porovnaní s doterajšou právnou úpravou má predmetný zákon užší rozsah pôsobnosti. Ustanovenie § 1 ods. 3 negatívne vymedzuje pojem spotrebiteľské úvery. Podľa tohto ustanovenia, na rozdiel od právnej úpravy účinnej v súčasnosti, spotrebiteľským úverom nebude napr. (1) hypotekárny a komunálny úver, (2) úver zabezpečený záložným právom k nehnuteľnosti, (3) úver formou povoleného prečerpania, ktorý sa musí splatiť do jedného mesiaca, (4) úver bez úroku a bez ďalších poplatkov, (5) úver, ktorého účelom je financovanie sústavného poskytovania služieb alebo dodávanie tovaru rovnakého druhu, uhrádzaný formou splátok a pod. Naopak sa na úvery a pôžičky poskytované spotrebiteľom, ktoré nie sú spotrebiteľskými úvermi v zmysle § 1 ods. 3, bude podľa § 24 vzťahovať podstatná časť ustanovení zákona. V § 2 zákon definuje nové pojmy ako povolené prečerpanie, prekročenie, úroková sadzba spotrebiteľského úveru, fixná úroková sadzba spotrebiteľského úveru, celková výška spotrebiteľského úveru, trvanlivé médium. Jedná sa o pojmy, ktoré zákonom č. 258/2001 Z. z. neboli definované.


PRÁVA A POVINNOSTI VERITEĽA, SPROSTREDKOVATEĽA ALEBO SPOTREBITEĽA

Informačná povinnosť veriteľa sa predmetným zákonom rozšíri. Pôvodná právna úprava ustanovuje povinnosť uvádzať v reklame len ročnú percentuálnu mieru nákladov, pokiaľ reklama obsahuje úrokovú sadzbu alebo iný údaj o nákladoch. Podľa § 3 ods. 1 novej právnej úpravy bude veriteľ povinný v reklame alebo ponuke o spotrebiteľskom úvere, v ktorej sa uvádza úroková sadzba alebo iný číselný údaj o celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, uvádzať okrem ročnej percentuálnej miery aj (1) úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, fixnú alebo variabilnú alebo obidve, (2) podrobnosti o poplatkoch zahrnutých do celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom, (3) celkovú výšku spotrebiteľského úveru, (4) dobu splatnosti spotrebiteľského úveru, (5) pri spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby na konkrétny tovar alebo službu výšku predajnej ceny tovaru alebo služby a výšku akejkoľvek zálohy, (6) celkovú čiastku, ktorú musí spotrebiteľ zaplatiť a výšku a počet splátok. Ak je podmienkou na získanie spotrebiteľského úveru aj uzavretie zmluvy o doplnkovej službe, a ak náklady súvisiace s touto službou nemožno určiť vopred, v reklame je veriteľ povinný uviesť informáciu o povinnosti uzavrieť zmluvu o doplnkovej službe. Okrem týchto informácií nová právna úprava v § 4 rozšíri aj rozsah predzmluvných informácií. Jedná sa napr. o (1) právo na splatenie spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, postup pri takomto splatení spotrebiteľského úveru, (2) právo veriteľa na náhradu nákladov spojených so splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a spôsob určenia ich výšky, (3) právo spotrebiteľa dostať na vlastnú žiadosť a bezplatne jedno vyhotovenie návrhu zmluvy o spotrebiteľskom úvere, (4) povinnosť veriteľa poskytnúť spotrebiteľovi primerané vysvetlenie, aby mohol posúdiť, či ponúkaná zmluva o spotrebiteľskom úvere spĺňa jeho potreby a zodpovedá jeho finančnej situácii a pod. Finančný agent spotrebiteľského úveru bude povinný uviesť v reklame a dokumentoch určených pre spotrebiteľov rozsah svojich právomocí.

Zákon tiež v § 18 stanovil okruh informácií, ktoré bude musieť veriteľ poskytnúť spotrebiteľovi v prípade povoleného prekročenia úveru. Pôjde o informácie o (1) úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, (2) podmienkach, ktoré upravujú jej uplatňovanie, (3) indexe alebo referenčnej sadzbe, ktorá sa vzťahuje na pôvodnú úrokovú sadzbu spotrebiteľského úveru, (4) sankciách, úrokoch z omeškania a poplatkoch za toto prekročenie a podmienkach, za ktorých sa tieto poplatky môžu meniť. Ak pôjde o prekročenie trvajúce viac ako jeden mesiac, bude veriteľ povinný informovať spotrebiteľa o (1) prekročení, (2) výške prekročenej čiastky, (3) úrokovej sadzbe spotrebiteľského úveru, (4) uplatniteľných sankciách, poplatkoch alebo úrokoch z omeškania a (5) iných možnostiach riešenia tohto prekročenia, vrátane ponuky iných úverových produktov. Tieto informácie bude veriteľ povinný poskytnúť spotrebiteľovi písomne alebo na inom trvanlivom médiu.

Veriteľ bude mať podľa § 7 ods. 1 povinnosť posúdiť s odbornou starostlivosťou schopnosť spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver, a to pred uzavretím zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo pred zmenou tejto zmluvy spočívajúcej v navýšení spotrebiteľského úveru. Naopak, spotrebiteľ bude povinný poskytnúť veriteľovi na jeho žiadosť údaje potrebné na posúdenie schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver. Podľa § 8 bude osoba spracovávajúca v databáze údaje o spotrebiteľoch za účelom posudzovania ich schopnosti splácania úverov povinná umožniť veriteľom z iného členského štátu Európskej únie prístup k údajom o spotrebiteľoch za rovnakých a nediskriminačných podmienok ako majú veritelia so sídlom v Slovenskej republike. Ak bude žiadosť o spotrebiteľský úver zamietnutá na základe výsledku nahliadnutia do takejto databázy údajov alebo do obdobnej databázy v inom členskom štáte Európskej únie, veriteľ bude povinný bezodkladne a bezplatne informovať spotrebiteľa o použitej databáze a o výsledku tohto nahliadnutia. Podľa § 12 ods. 1 bude mať veriteľ povinnosť počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere informovať spotrebiteľa o každej zmene úrokovej sadzby spotrebiteľského úveru v listinnej podobe alebo na inom trvanlivom médiu, ktoré je dostupné spotrebiteľovi, a to najmenej 15 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny.

Zákon zavedie do slovenského právneho poriadku inštitút odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy. Podľa § 13 bude spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa uzavretia zmluvy o spotrebiteľskom úvere alebo odo dňa, keď sú spotrebiteľovi doručené zmluvné podmienky. Ak zmluva o spotrebiteľskom úvere nebude obsahovať povinné zmluvné podmienky, začne lehota na odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere plynúť od okamihu, keď spotrebiteľ tieto zmluvné podmienky obdržal. Spotrebiteľ bude po odstúpení od zmluvy povinný zaplatiť veriteľovi istinu a úrok z tejto istiny odo dňa, keď sa spotrebiteľský úver začal čerpať, až do dňa splatenia istiny, a to bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní po odoslaní oznámenia o odstúpení od zmluvy veriteľovi. Spotrebiteľ bude podľa § 14 oprávnený vypovedať kedykoľvek s okamžitou platnosťou a bezplatne zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, ak sa zmluvné strany nedohodli na výpovednej lehote. Ak bola dohodnutá výpovedná lehota, táto nesmie byť dlhšia ako jeden mesiac. Na druhej strane veriteľ bude môcť vypovedať zmluvu o spotrebiteľskom úvere na dobu neurčitú, ak to bude dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere, pritom výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako dva mesiace. Zákon v ustanovení § 16 upraví kompenzáciu veriteľovi pri predčasne splatenom úvere. Spotrebiteľ bude mať právo kedykoľvek počas doby trvania zmluvy o spotrebiteľskom úvere tento úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti, pričom bude povinný veriteľovi uhradiť úrok a náklady vzniknuté za obdobie od poskytnutia spotrebiteľského úveru až do jeho splatenia. Výška týchto nákladov nebude môcť presiahnuť (1) 1% výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, v prípade ak obdobie medzi splatením spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti a dohodnutým dátumom ukončenia zmluvy o spotrebiteľskom úvere bude presahovať jeden rok alebo (2) 0,5% výšky splateného spotrebiteľského úveru pred lehotou splatnosti, ak toto obdobie nebude presahovať jeden rok. V súvislosti so splnením dlhu nebude podľa § 17 ods. 3 možné splniť dlh alebo zabezpečiť jeho splnenie zmenkou alebo šekom. Ak veriteľ poruší uvedený zákaz, zodpovedá podľa § 17 ods. 4 za škodu vzniknutú spotrebiteľovi týmto porušením. Ustanovenia § 17 ods. 3 a 4 nadobudnú účinnosť dňa 1. januára 2011.

Zákon v § 19 ustanovuje spôsob výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov spotrebiteľského úveru odkazom na prílohu č. 2 zákona. Zároveň ustanovuje, že pôjde o celkové náklady spotrebiteľa spojené so spotrebiteľským úverom s výnimkou poplatkov, ktoré bude musieť spotrebiteľ zaplatiť za nedodržanie záväzkov ustanovených v zmluve o spotrebiteľskom úvere a iných poplatkov okrem kúpnej ceny, ktorú bude spotrebiteľ povinný zaplatiť za kúpu tovaru alebo uskutočnenie služieb bez ohľadu na to, či sa operácia vykoná v hotovosti alebo na úver.

Podľa § 20 bude každý poskytovateľ spotrebiteľského úveru povinný byť zapísaný do registra veriteľov poskytujúcich spotrebiteľské úvery, ktorý bude viesť Národná banka Slovenska. Veriteľ bude oprávnený poskytovať úvery odo dňa zápisu do tohto registra. Uvedené ustanovenie tiež vymedzuje podmienky, za splnenia ktorých bude môcť byť veriteľ zapísaný do registra a upravuje aj postup tohto zápisu. Kontrolu dodržiavania povinností ustanovených predmetným zákonom bude vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, ak osobitný zákon neustanoví inak. Kontrolný orgán bude môcť uložiť pokutu do výšky 70 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do výšky 140 000 eur.


ZMENA A DOPLNENIE NIEKTORÝCH ZÁKONOV

V súvislosti s vydaním predmetného zákona a potrebou transponovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES zo dňa 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení smernice Rady 87/102/EHS boli novelizované aj niektoré právne predpisy. Jedná sa o zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že problematike spotrebiteľských zmlúv bude venované samostatné vydanie bulletinu ULC Čarnogurský PRO BONO Špeciál.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....