Iné

Zmeny v oblasti vydávania náhradných pozemkov a reštitúcií

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2010

S účinnosťou odo dňa 1. júna 2010 bola novelou zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku odstránená nejednoznačnosť právnej úpravy vybavovania reštitučných nárokov oprávnených osôb a poskytovania náhradných pozemkov oprávneným osobám Slovenským pozemkovým fondom.

Zákonom č. 139/2010 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), sa s účinnosťou odo dňa 1. júna 2010 odstránila nejednoznačnosť v aplikačnej praxi a na to nadväzujúca časová zdĺhavosť pri vybavovaní reštitučných nárokov oprávnených osôb. Novela tiež rieši problémy pri poskytovaní náhradných pozemkov oprávneným osobám Slovenským pozemkovým fondom.

Na základe novej právnej úpravy Slovenský pozemkový fond nemôže poskytnúť ako náhradný ten pozemok, ktorý (1) sa nachádza v katastrálnom území alebo jeho časti, v území ktorého nemožno poskytovať náhradné pozemky na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky vykonaného vo verejnom záujme; to neplatí, ak sa jedná o oprávnenú osobu, ktorej vznikol nárok na náhradu v obci, ktorej súčasťou je predmetné katastrálne územie, (2) je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie určený na umiestnenie verejnoprospešnej stavby, (3) možno vo verejnom záujme vyvlastniť, (4) je určený na umiestnenie priemyselného parku, (5) je súčasťou podnikového pozemku alebo (6) bol pred návrhom oprávnenej osoby určený pozemkovým fondom na iné využitie podľa osobitných predpisov.

ponuke náhradného pozemku sa odo dňa 1. júna 2010 uskutočňuje prerokovanie, ktorého postup upravuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktoré nadobudlo účinnosť dňa 1. júna 2010 a ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov. Podľa uvedeného nariadenia vlády Slovenskej republiky sa pri vydávaní náhradného pozemku najskôr vyberie pozemok v rámci príslušného katastra. Ak sa v rámci katastra nenájde vhodný pozemok, poskytne sa náhradný pozemok v rámci okresu. V prípade, že sa ani v rámci okresu nenájde vhodný pozemok, poskytne sa náhradný pozemok v susednom okrese. Ak aj tento pokus ostane bezvýsledný, poskytne sa náhradný pozemok, ktorý sa nachádza v okrese v územnej pôsobnosti príslušnej pobočky Slovenského pozemkového fondu.

Doplnením nového ods. 7 v § 11 vzniklo oprávnenej osobe právo navrhnúť pozemok ako požadovanú náhradu, pričom návrh musí mať písomnú formu a musí byť doručený Slovenskému pozemkovému fondu najneskôr päť pracovných dní pred prerokovaním ponuky náhradného pozemku. Pozemok navrhovaný oprávnenou osobou musí byť v okrese, ktorého súčasťou je katastrálne územie, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Novelou doplnený odsek 8 v § 11 predmetného zákona ustanovuje povinnosť Slovenského pozemkového fondu poskytnúť peňažnú náhradu za pozemky, ak oprávnená osoba (1) nenavrhla sama náhradný pozemok a nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku alebo (2) ako náhradný pozemok sama navrhla taký pozemok, ktorý podľa predmetného zákona nemožno poskytnúť, a ak nesúhlasí s prevodom ponúknutého náhradného pozemku.

V zmysle § 16 ods. 4 spočíva náhrada vo veciach, ktoré osoba povinná na poskytnutie náhrady vlastní, prípadne v podiele na imaní uvedenej osoby, a to až do výšky hodnoty pôvodných nehnuteľností a trvalých porastov, ak sa účastníci nedohodnú inak. Ak sa náhrada poskytne prevodom nehnuteľností, postupuje sa podľa osobitných predpisov, napr. podľa zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k pozemkom. Ustanovenie § 16 ods. 5 bolo novelou doplnené tak, že v prípade, ak sa náhrada poskytuje v pozemkoch, oprávnená osoba môže svoj nárok na náhradu previesť na tretiu osobu až vtedy, keď je dohodnutý konkrétny náhradný pozemok. Zmluva o prevedení nároku na náhradu na tretiu osobu musí byť uzatvorená písomne a musí obsahovať úradne osvedčené podpisy účastníkov zmluvy.

Novela doplnila aj prechodné ustanovenia zákona k úpravám účinným odo dňa 1. júna 2010 vo vzťahu k už uplatneným nárokom na náhradu, ktoré ešte neboli ukončené. Pokiaľ pozemkový fond do 31. mája 2010 oprávnenej osobe už ponúkol náhradný pozemok, podľa uvedeného je povinný jej ponúknuť nový pozemok. Uvedené neplatí, ak bola s oprávnenou osobou uzatvorená dohoda o prevedení nároku na náhradu na tretiu osobu ku konkrétnemu pozemku, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona vo vlastníctve štátu. Prerokovanie tejto novej ponuky náhradného pozemku postupom podľa § 6 ods. 7 sa môže uskutočniť najskôr 1. septembra 2010.

Článkom II novely sa vykonali zmeny zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov. Jedná sa predovšetkým o splnomocňovacie ustanovenie, na základe ktorého bolo vydané nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom. Predmetné nariadenie nadobudlo účinnosť dňa 1. júna 2010. Okrem splnomocňovacieho ustanovenia bola v predmetnom zákone vykonaná aj zmena umožňujúca rade Slovenského pozemkového fondu začať vykonávať svoju činnosť aj v tom prípade, pokiaľ nebudú Národnou radou Slovenskej republiky zvolení všetci členovia navrhnutí výborom, ale len nadpolovičná väčšina členov.

Článkom III bol novelizovaný aj zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov. Zmeny uvedeného zákona súvisia so zmenami zákona č. 139/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vláda Slovenskej republiky vydala tiež zoznam katastrálnych území, v ktorých Slovenský pozemkový fond nemôže vo verejnom záujme poskytnúť ako náhradu pozemok. Zoznam bol vyhlásený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 239/2010 Z. z. V katastrálnych územiach uvedených v zozname môže Slovenský pozemkový fond vydať náhradný pozemok len tým oprávneným osobám, ktorým vznikol nárok na náhradu v obci, ktorej súčasťou je predmetné katastrálne územie.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....