Iné

Zmeny v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a práv zodpovedajúcich vecnému bremenu

  • Vydanie: ULC PRO BONO 2/2021

Jedným zo základných vecných práv je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky práve vlastnícke právo, umožňujúce určitú vec nielen mať v držbe, ale ňou aj disponovať a užívať jej plody a úžitky. Súčasťou hmotnoprávnej úpravy súkromného práva je aj inštitút vydržania. Aké zmeny nastali v slovenskej legislatíve v oblasti vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti a v oblasti vydržania práv zodpovedajúcich vecnému bremenu?

Národná rada Slovenskej republiky prijala začiatkom roka 2021 zákon č. 68/2021 Z. z. (ďalej len „novela“), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „CMP“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Novela okrem CMP prináša zmenu a doplnenie aj v (A) zákone Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnych poplatkoch“) a v (B) zákone Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Notársky poriadok“).

Účelom novely je v zmysle dôvodovej správy zmena spôsobu deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu tak, aby bola zabezpečená ochrana vlastníckeho práva za súčasného zachovania princípu právnej istoty. Toto oprávnenie sa po novom vyníma z právomoci notárov, nakoľko v rámci vydávania osvedčení o vyhlásení vydržania notármi boli evidované určité problémy pri aplikácii doterajšej právnej úpravy, a v niektorých prípadoch došlo aj k zneužitiu tohto právneho inštitútu na úkor ústavnej ochrany vlastníckeho práva. Vzhľadom na uvedené, ako aj vzhľadom na samotný charakter právneho inštitútu vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, ktorý je špecifický nadobudnutím vecného práva ex lege bez konštitutívneho rozhodnutia príslušného orgánu verejnej moci, dochádza k preneseniu tejto právomoci na súd, ktorý v rámci zákonom ustanoveného procesu potvrdí nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, alebo návrh na vydanie takéhoto rozhodnutia zamietne, ak zistí, že neboli splnené hmotnoprávne podmienky vydržania navrhovateľom. Pre zabezpečenie právnej istoty sa v rámci konania o potvrdení vydržania zabezpečuje zverejnenie informácie o tomto procese (publicita). Novela súčasne obsahuje, okrem nevyhnutných zmien spojených s prenesením právomoci deklarovania vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu, aj právnu úpravu smerujúcu k odstráneniu niektorých problematických otázok súvisiacich s notárskou činnosťou. V súvislosti so zavedením nového konania o potvrdení vydržania dochádza k zavedeniu nového súdneho poplatku za podanie návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania.

Podstatou zmien, ktoré novela do CMP prináša je zakotvenie ôsmej hlavy („Konanie o potvrdení vydržania„). Predmetom úpravy ôsmej hlavy CMP sú ustanovenia § 359a až 359k CMP, upravujúce podmienky a náležitosti konania o povolení vydržania, ako nového civilného mimosporového konania, ktorého základnou úlohou je zabezpečiť efektívne a relatívne rýchle potvrdenie vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo potvrdenie vydržania práva zodpovedajúceho vecnému bremenu príslušným orgánom verejnej moci (súdom).

Z hľadiska predmetu konania sa „konaním o potvrdení vydržania rozumie konanie o potvrdení vydržania vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo konanie o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu“ (ustanovenie § 359a CMP). „Na konanie o potvrdení vydržania je miestne príslušný súd, v ktorého obvode je nehnuteľnosť.“ (ustanovenie § 359b CMP).

Dôležitým atribútom samotného konania sú jeho účastníci, tvoriaci predmet úpravy ustanovenia § 359c CMP. „Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania je oprávnený podať ten, kto o sebe tvrdí, že vydržaním nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu“ (ustanovenie § 359c CMP). „Účastníkom konania je (A) navrhovateľ, (B) ten, kto má v čase začatia konania o potvrdení vydržania zapísané na liste vlastníctva vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo vecné právo k nehnuteľnosti, ktorej sa konanie o potvrdení vydržania týka, (C) správca lesného pozemku a (D) Slovenský pozemkový fond.“ (ustanovenie § 359c ods. 2 CMP).

Ďalšou súčasťou konania o potvrdení vydržania je úprava návrhu na začatie konania. „Konanie o potvrdení vydržania sa začína len na návrh“ (ustanovenie § 359d CMP). „Návrh na začatie konania o potvrdení vydržania musí obsahovať okrem všeobecných náležitostí podania opísanie skutočností, z ktorých vyplýva, že navrhovateľ splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a označenie dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety musí navrhovateľ osvedčiť.“ (ustanovenie § 359d ods. 2 CMP).

Rozhodnutie o návrhu, podľa predchádzajúceho odseku je predmetom úpravy ustanovenia § 359e CMP. „Ak sa návrh na začatie konania o potvrdení vydržania neodmietne podľa § 8 ods. 1 CMP, súd preskúma, či navrhovateľ osvedčil, že nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním. Súd môže sám vykonať potrebné šetrenia na overenie správnosti tvrdení navrhovateľa alebo môže vyzvať navrhovateľa, aby označil ďalšie dôkazy na preukázanie skutočností, z ktorých vyplýva, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.“ (ustanovenie § 359e CMP). „Súd návrh na začatie konania o potvrdení vydržania uznesením zamietne, ak zistí, že nie sú splnené podmienky na vydanie vyzývacieho uznesenia podľa ustanovenia § 359f ods. 1 CMP (ustanovenie § 359e ods. 2 CMP). „O odmietnutí alebo o zamietnutí návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania rozhoduje súd bez vyjadrenia ostatných účastníkov konania a bez nariadenia pojednávania; uznesenie súdu o odmietnutí alebo o zamietnutí návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania podľa ustanovenia § 359e ods. 1 a 2 CMP sa doručuje len navrhovateľovi.“ (ustanovenie § 359e CMP).

Ďalším dôležitým prvkom konania o potvrdení vydržania je vyzývacie uznesenie, jeho doručenie a zverejnenie„Ak navrhovateľ osvedčil, že splnil predpoklady pre nadobudnutie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním, súd vydá vyzývacie uznesenie.“ (ustanovenie § 359f ods. 1 CMP).

Vo vyzývacom uznesení súd vyzve na uplatnenie námietok proti vydaniu uznesenia o potvrdení vydržania na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, a to do dňa, ktorý súčasne určí“ (ustanovenie § 359f ods. 2 CMP). „Lehota určená na uplatnenie námietok nesmie byť kratšia ako šesť mesiacov od zverejnenia vyzývacieho uznesenia v Obchodnom vestníku podľa ustanovenia § 359g ods. 2 písm. a) CMP do dňa určeného vo vyzývacom uznesení podľa ustanovenia § 359f ods. 2 CMP“ (ustanovenie § 359f ods. 3 CMP). „Vyzývacie uznesenie okrem výzvy podľa ustanovenie § 359f ods. 2 CMP obsahuje označenie nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností a stručný opis skutočností, ktoré osvedčujú, že navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním“ (ustanovenie § 359f ods. 4 CMP). Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne doručí (A) navrhovateľovi, (B) účastníkovi konania uvedenému v ustanovení § 359c ods. 2 písm. b) CMP do vlastných rúk spolu s rovnopisom návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania a jeho prílohami, (C) účastníkom konania uvedeným v ustanovení § 359c ods. 2 písm. c) a d) CMP spolu s rovnopisom návrhu na začatie konania o potvrdení vydržania a jeho prílohami, (D) okresnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania, a (E) okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na vyznačenie poznámky o vedení konania o potvrdení vydržania (ustanovenie § 359g ods. 1 CMP).

Vyzývacie uznesenie sa bezodkladne zverejní verejnou vyhláškou (A) v Obchodnom vestníku a (B) na úradnej tabuli obce, v ktorej katastrálnom území je nehnuteľnosť, ktorá je predmetom konania o potvrdení vydržania; verejná vyhláška môže byť zverejnená aj prostredníctvom hromadných oznamovacích prostriedkov“ (ustanovenie § 359g CMP). „Doručenie a zverejnenie vyzývacieho uznesenia zabezpečí súd prvej inštancie (ustanovenie § 359g ods. 3 CMP).

„Súčasťou konania o potvrdení vydržania je aj ustanovenie o námietkach. Námietky môže podať (A) účastník konania podľa ustanovenia § 359c ods. 2 písm. b) CMP a jeho právny nástupca, (B) ten, koho vecné právo k nehnuteľnosti môže byť tvrdeným vydržaním inak dotknuté a jeho právny nástupca, (C) účastník konania podľa ustanovenia § 359c ods. 2 písm. c) alebo písm. d) CMP, alebo (D) iná osoba.“ (ustanovenie § 359h ods. 1 CMP).

„Námietky sa podávajú na súde, ktorý vo veci koná v prvej inštancii. Námietky podané osobou uvedenou v ustanovení § 359h ods. 1 písm. a) CMP sa považujú za podané včas, ak sú doručené súdu, ktorý vo veci koná v prvej inštancii, najneskôr do vydania uznesenia o potvrdení vydržania“ (ustanovenie § 359h ods. 2 CMP). „V námietkach okrem všeobecných náležitostí podania musí osoba (A) uvedená v ustanovení § 359h ods. 1 písm. a) a b) CMP opísať skutočnosti, ktoré osvedčujú, že má k nehnuteľnosti vecné právo, ktoré môže byť vydržaním dotknuté; ak ide o právneho nástupcu osoby uvedenej v ustanovení § 359h ods. 1 písm. a) a b) CMP, v námietkach opíše aj skutočnosti, ktoré osvedčujú, že je jej právnym nástupcom, (B) uvedená v ustanovení § 359h ods. 1 písm. c) CMP osvedčiť, že vydržaním môžu byť dotknuté práva k nehnuteľnosti, ktorú táto osoba podľa osobitných predpisov spravuje, alebo práva osôb, ktoré podľa osobitných predpisov zastupuje, a (C) uvedená v ustanovení § 359h ods. 1 písm. d) CMP osvedčiť skutočnosti, ktoré vyvracajú, že navrhovateľ splnil predpoklady nadobudnutia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním.“ (ustanovenie § 359h ods. 3 CMP).

Súd bez nariadenia pojednávania uznesením odmietne námietky, ktoré boli podané oneskorene, alebo ktoré neobsahujú náležitosti podľa ustanovenia § 359h ods. 3 CMP (ustanovenie § 359h ods. 4 CMP).

Konanie o potvrdení vydržania sa môže v tomto štádiu konania ukončiť dvoma spôsobmi, a síce zamietnutím návrhu na začatie konania alebo potvrdením vydržania. „Súd uznesením zamietne návrh na začatie konania o potvrdení vydržania, ak sa námietky neodmietli a ak sú dôvodné“ (ustanovenie § 359i ods. 1 CMP). „Pred rozhodnutím o námietkach môže súd vykonať potrebné šetrenia na overenie skutočností uvedených v námietkach alebo môže vyzvať osobu, ktorá podala námietky, aby predložila ďalšie dôkazy preukazujúce jej tvrdenia; na tento účel môže nariadiť pojednávanie“ (ustanovenie § 359i ods. 2 CMP). „Právoplatné uznesenie podľa ustanovenia § 359i ods. 1 CMP súd bezodkladne doručí okresnému úradu príslušnému na úseku katastra nehnuteľností na účel výmazu poznámky vyznačenej podľa ustanovenia § 359g ods. 1 písm. e) CMP“ (ustanovenie § 359i ods. 3 CMP). „Ak súd nezamietol návrh na začatie konania o potvrdení vydržania podľa ustanovenia § 359i ods. 1 CMP, vydá uznesenie o potvrdení vydržania; to platí aj vtedy, ak márne uplynula lehota na podanie námietok alebo ak boli námietky odmietnuté“ (ustanovenie § 359j ods. 1 CMP). „Uznesenie o potvrdení vydržania obsahuje označenie (A) účastníkov konania, (B) nehnuteľnosti podľa údajov z katastra nehnuteľností, ktorá je predmetom vydržania vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu navrhovateľa, a (C) dňa, kedy navrhovateľ nadobudol vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu vydržaním“ (ustanovenie § 359j ods. 2 CMP).

Záverom sa novela zaoberá účinkami uznesenia o potvrdení vydržania. „Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania je záväzné pre každého“ (ustanovenie § 359k ods. 1 CMP). „Právoplatné uznesenie o potvrdení vydržania nie je prekážkou, aby sa ten, kto je vydržaním dotknutý, domáhal svojho vecného práva k nehnuteľnosti žalobou, ak osvedčí, že existujú skutočnosti, ktoré bez vlastnej viny nemohol uplatniť námietkami podľa tohto zákona“ (ustanovenie § 359k ods. 2 CMP). „Kto dobromyseľne nadobudol vecné právo k nehnuteľnosti od toho, komu bolo právoplatne potvrdené vydržanie podľa tohto zákona, je chránený tak, ako keby ho nadobudol od vlastníka“ (ustanovenie § 359k ods. 3 CMP).

Novela sa okrem CMP dotkla aj zákona o súdnych poplatkoch. V súvislosti so zavedením nového civilného konania do Civilného mimosporového poriadku sa v Sadzobníku súdnych poplatkov zavádza nový súdny poplatok za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania vo výške 99,50 eura.

Posledný právny predpis, do ktorého novela zasiahla je Notársky poriadok. V Notárskom poriadku dochádza prijatím novely k najmä nasledovným zmenám: (A) explicitne
sa vyjadruje povinnosť notára vykonávať zápisy do notárskych centrálnych registrov a povinnosť vedenia iných (lokálnych) registrov prostredníctvom Centrálneho informačného systému (ustanovenie § 12 ods. 3 Notárskeho poriadku), (B) upravuje sa všeobecné upustenie od požiadavky osvedčenia pravosti podpisu, ak právny úkon bol spísaný formou notárskej zápisnice a totožnosť osoby, ktorá tento úkon urobila, bola zistená zákonným spôsobom (ustanovenie § 47 ods. 3 Notárskeho poriadku), (C) dochádza k legislatívnym a technickým úpravám v súvislosti s presunom právomoci deklaratórnym rozhodnutím potvrdzovať nadobudnutie vecného práva vydržaním z notárov na príslušný orgán verejnej moci (súd) (ustanovenie § 56 ods. 1 písm. g) Notárskeho poriadku a ustanovenie § 63 Notárskeho poriadku), (D) dochádza k sprecizovaniu zákonného ustanovenia upravujúceho povinnosť notára zapožičať spisy notárom a znalcom za ustanovených podmienok a taktiež oprávneným orgánom (vypúšťa sa obligatórne odôvodnenie žiadosti oprávneného orgánu o zapožičanie spisu notára) (ustanovenie § 83 ods. 1 Notárskeho poriadku) a pod.

Novela nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2021.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....