Verejná správa

Zmeny v organizácii miestnej štátnej správy

  • Vydanie: ULC PRO BONO 7/2013

Súčasné obvodné úrady budú nahradené okresnými úradmi, pričom budú zrušené aj úrady špecializovanej štátnej správy. Uvedená zmena súvisí s implementáciou Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), ktorý by mal viesť k vyššej efektívnosti, pružnosti, výkonnosti, transparentnosti a modernizácií služieb v štátnej správe.

Dňa 19. júna 2013 bol v Národnej rade Slovenskej republiky schválený zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnej štátnej správe“). Účinnosť nadobudne 1. októbra 2013

Miestna štátna správa Slovenskej republiky prešla už viacerými organizačnými zmenami. Zákonom č. 222/1996 Z. z. boli vytvorené Krajské úrady. Pôsobnosť Krajských úradov bola zákonom č. 515/2003 Z. z. zúžená na oblasti všeobecnej vnútornej správy, živnostenského podnikania, civilnej ochrany a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu. Súčasne bola štátna správa rozdelená na (1) všeobecnú štátnu správu, na úrovni kraja ju vykonávali uvedené Krajské úrady a (2) špecializovanú štátnu správu, ktorú predstavovali tzv. krajské úrady špecializovanej štátnej správy. Medzi krajské úrady špecializovanej štátnej správy patril napríklad Krajský stavebný úrad. Krajské úrady všeobecnej štátnej správy boli zrušené zákonom č. 254/2007 Z. z. s účinnosťou od 1. októbra 2007 a ich pôsobnosť prešla na obvodné úrady v sídle kraja. 

Odo dňa 1. januára 2013 boli zrušené aj krajské úrady špecializovanej štátnej správy a ich kompetencie prešli na obvodné úrady v sídle kraja. Týkalo sa to (1) krajských školských úradov, (2) krajských stavebných úradov, (3) územných vojenských správ, (4) krajských úradov životného prostredia, (5) krajských pozemkových úradov, (6) krajských lesných úradov, (7) krajských úradov pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie a (8) katastrálnych úradov. Ich zrušenie a prechod kompetencií bol vykonaný zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe. 

Miestna štátna správa na úrovni nižšej ako je kraj bola do roku 2004 organizovaná v okresných úradoch. Od 1. januára 2004 ich nahradili obvodné úrady. Už uvádzaným zákonom č. 254/2007 Z. z. boli zriadené obvodné úrady v sídle kraja, ktoré prevzali časť agendy zrušených krajských úradov a 1. januára 2013 prevzali aj agendu zrušených krajských úradov špecializovanej štátnej správy. 

Nová právna úprava nadväzuje na zmeny účinné od 1. januára 2013 a predstavuje druhú etapu Programu ESO (Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená štátna správa), ktorý Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 164/2012. V zmysle Programu ESO boli v prvej etape vykonané zmeny na krajskej úrovni. Súčasťou druhej etapy sú zmeny vykonané novým zákonom o miestnej štátnej správe. 

Novelizovaný zákon o miestnej štátnej správe zruší obvodné úrady obvodné úrady špecializovanej štátnej správyMedzi obvodné úrady špecializovanej štátnej správy patria (1) obvodné úrady životného prostredia, (2) obvodné pozemkové úrady, (3) obvodné lesné úrady, (4) obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, (5) správy katastra a (6) Obvodný úrad Štúrovo. 

Pôsobnosť zrušených obvodných úradov a obvodných úradov špecializovanej štátnej správy prevezme 72 novozriadených okresných úradov. Sídla a územné obvody okresných úradov sú upravené v prílohe č. 1 k zákonu o miestnej štátnej správe. Okresné úrady však budú mať rovnakú pôsobnosť ako súčasné obvodné úrady, navyše im pribudne agenda obvodných úradov špecializovanej štátnej správy. Okresný úrad bude riadiť prednosta okresného úradu, ktorý bude za jeho činnosť aj zodpovedať. Tak ako v súčasnosti, vymenúvať a odvolávať ho bude Vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Podrobnosti o vnútornej organizácii okresného úradu upraví Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) smernicou.

Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy bude výkon rozhodnutia okresného úradu uskutočňovať ministerstvo. Ministerstvo bude po novom tiež oprávnené uzatvoriť s právnickou osobou so 100% majetkovou účasťou štátu písomnú mandátnu zmluvu o vymáhaní pohľadávky štátu a prípadne takejto právnickej osobe pohľadávku aj odplatne postúpiť. Postúpenú pohľadávku však právnická osoba nebude môcť postúpiť ďalšej osobe. 

Od 1. októbra 2013 bude teda podoba miestnej štátnej správy nasledovná: okresný úrad bude integrovaný orgán miestnej štátnej správy s kompetenciami týkajúcimi sa (1) prevodov nehnuteľností, (2) vydávania živnostenských oprávnení, (3) životného prostredia, (4) výstavby a bytovej politiky, (5) záležitostí poľovníctva, rybárstva, pozemkov alebo (6) záležitostí školskej správy.Na vyššom stupni bude najbližšie nadriadeným orgánom okresný úrad v sídle krajaOdvolanie voči rozhodnutiu vydanému okresným úradom bude možné podať na okresný úrad v sídle kraja v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia,ak osobitný zákon neustanoví inak. Ak okresný úrad v sídle kraja bude prvostupňovým orgánom, o opravnom prostriedku rozhodne osobitný organizačný útvar okresného úradu v sídle kraja. V tomto prípade však, podľa dôvodovej správy, pôjde len o výnimočné rozhodnutia, napríklad v cestnej doprave alebo pozemných komunikáciách.

Účelom zriadenia okresných úradov je podľa dôvodovej správy k novele zákona o miestnej štátnej správe odstránenie doterajšej disproporcie viacerých obvodných úradov, ktorých územné obvody sú vymedzené niekoľkými okresmi, alebo sú vymedzené obcami. Zníži sa počet obvodných úradov, a to spomínaným zrušením obvodných úradov špecializovanej štátnej správy. V prípade potreby zariadiť rôzne úradné skutočnosti alebo iné úkony nebude nutnosťou návšteva viacerých miest. Všetky potrebné úrady budú sústredené na jednom mieste. 

V súvislosti s Programom ESO pripravuje Vláda Slovenskej republiky v ďalších etapách zriadenie klientských centier. Prvých 14 klientských centier by malo byť zriadených ku dňu 1. januára 2014, do konca roka 2014 by mali vzniknúť ďalšie klientské centrá. Klientské centrá by mali byť zriadené v mieste obvodných úradov a mali by slúžiť na styk občana s úradmi. Občan by pri návšteve klientského centra vybavil všetky potrebné úradné záležitosti.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....