Iné

Zmeny v poskytovaní zájazdov v dôsledku ochorenia COVID-19

  • Vydanie: ULC PRO BONO 6/2020

Dňa 20. mája 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 136/2020 Z. z. (ďalej len „novela“) , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  zákona č. 119/2019 Z. z. (ďalej len „zákon o zájazdoch“).

Novela reaguje na reštrikčné bezpečnostné a zdravotné opatrenia v oblasti obmedzenia alebo zákazu vstupu do mnohých krajín sveta v dôsledku rozšírenia pandémie, spôsobenej ochorením COVID – 19. Predmetné opatrenia narušili funkčnosť medzinárodného a vnútroštátneho leteckého, vlakového, autobusového a lodného spojenia a spôsobili neistotu a neprehľadnosť vo vzťahoch medzi cestujúcimi a cestovnými kanceláriami.

V zmysle dôvodovej správy sa v dôsledku nepredvídateľného vývoja prijímania opatrení jednotlivými krajinami, občan Slovenskej republiky v prípade vycestovania zo Slovenskej republiky do zahraničia, vystavuje reálnemu riziku nemožnosti návratu zo zahraničia alebo obmedzeniam možností návratu zo zahraničia. V nadväznosti na uvedené sa cestovný ruch značne obmedzil a poskytovanie zájazdov a iných služieb cestovného ruchu cestujúcim je determinované súčasnými mimoriadnymi okolnosťami. Cestujúci nemajú možnosť využiť zájazd a cestovné kancelárie zájazdy poskytujú len v obmedzenom režime.

Samotný obsah novely predstavuje nové ustanovenie § 33a zákona o zájazdoch – „Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID – 19“.

Cieľom predmetného ustanovenia zákona o zájazdoch je zabezpečenie možnosti cestovnej kancelárie odložiť poskytnutie zájazdu, možnosti určitých skupín cestujúcich odklad zájazdu odmietnuť a tiež následné usporiadanie vzťahov medzi cestovnou kanceláriou a cestujúcim.

V zmysle novelou vloženého ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch: „Ak v dôsledku mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu nie je možné poskytnúť cestujúcemu základné znaky služieb cestovného ruchu podľa zmluvy o zájazde, je cestovná kancelária oprávnená cestujúcemu (A) navrhnúť zmenu zmluvy o zájazde alebo (B) zaslať oznámenie o náhradnom zájazde, ak cestujúci neprijme navrhnutú zmenu zmluvy o zájazde podľa písmena (A).“

Uvedené ustanovenie presne špecifikuje zájazdy, na ktoré sa novela vzťahuje (tie zájazdy, ktoré nie je objektívne možné poskytnúť práve z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej ochorením Covid-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu. V uvedenom prípade má cestujúci na výber z dvoch možností. Ak má naďalej o cestovanie v aktuálnej situácii záujem, navrhne cestovnej kancelárii zmenu zmluvy (napr. zmena miesta konania zájazdu) alebo takto navrhovanú zmenu príjme. Ak ale cestujúci uvedenú zmenu zmluvy o zájazde neprijme, cestovná kancelária zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde (uskutoční sa náhradný zájazd, a to podľa podmienok, upravených v ďalších ustanoveniach novely).

Špecifiká prvej alternatívy (zmena zmluvy o zájazde) sú upravené v ustanovení § 33a ods. 2 zákona o zájazdoch, podľa ktorého „Ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde podľa ustanovenia § 33a ods. 1 písm. (A) zákona o zájazdoch a cena zájazdu, ktorý je predmetom zmeny zmluvy o zájazde je rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi cenou za zájazd, ktorý je predmetom zmeny zmluvy o zájazde a sumou platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde.“

Možnosť náhradného zájazdu a jej podmienky sú zas predmetom úpravy ustanovení § 33a ods. 3 až 9 zákona o zájazdoch.

„Oznámenie o náhradnom zájazde má písomnú formu a doručuje sa na trvanlivom nosiči spôsobom, akým bola cestujúcemu doručená zmluva o zájazde, ak sa strany nedohodli inak. Oznámenie o náhradnom zájazde obsahuje najmä informáciu o (A) sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, (B) tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde zmenené, (C) práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18 zákona o zájazdoch“ (§ 33a ods. 3 zákona o zájazdoch).

Ak cestovná kancelária využije právo svoje plnenie odložiť, je nutné, aby o tom existoval dôkaz pre obidve zmluvné strany. Cestovná kancelária na tento účel vypracuje a zašle cestujúcemu oznámenie o náhradnom zájazde, ktorého náležitosti sú uvedené v ustanovení § 33a ods. 3 zákona o zájazdoch. Oznámenie by malo byť zaslané tak, ako bola zaslaná cestujúcemu zmluva o zájazde, napr. e-mailom. Ak bola zmluva uzatvorená v predajnom mieste cestovnej kancelárie, zmluvné strany si môžu dohodnúť iný spôsob doručenia. Oznámenie sa doručuje na trvanlivom nosiči, práve z dôvodu, aby mal cestujúci aj do budúcna dôkaz o možnosti čerpať náhradný zájazd. Oznámenie by malo obsahovať informáciu, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim zmenené. Základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré majú byť cestujúcemu v rámci zájazdu poskytnuté, sú napr. cieľová destinácia, dátum nástupu na zájazd, dĺžka pobytu či program zájazdu. Po dohode sa tieto znaky môžu zmeniť, aj keď len čiastočne (termín sa zmení určite), a teda cestujúci bude cestovať na iné miesto v inom čase, čo explicitne vyplýva aj z mimoriadnej situácie.

„Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, ak je (A) počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, čo sa preukazuje písomným oznámením jeho zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie, (B) samostatne zárobkovo činnou osobou alebo jednoosobovou spoločnosťou s ručením obmedzeným, ktorej bol priznaný finančný príspevok v rámci projektu na podporu udržania zamestnanosti v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní uvedeného príspevku, (C) osamelým rodičom, ktorému bol priznaný nárok na pandemické ošetrovné, čo sa preukazuje potvrdením o priznaní nároku na uvedené ošetrovné a čestným vyhlásením o skutočnosti, že je osamelým rodičom (D) osobou tehotnou ku dňu doručenia oznámenia o náhradnom zájazde, čo sa preukazuje lekárskym potvrdením alebo (E) osobou s vekom 65 a viac rokov, čo sa preukazuje dátumom narodenia na občianskom preukaze alebo inom obdobnom doklade totožnosti“ (§ 33a ods. 4 zákona o zájazdoch).

„Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde len čiastočne, ak sa aspoň na jedného cestujúceho uvedeného v zmluve o zájazde vzťahuje niektorá zo situácií podľa ustanovenia § 33a ods. 4 zákona o zájazdoch“ (§ 33a ods. 5 zákona o zájazdoch).

Novela v uvedených ustanoveniach zákona o zájazdoch prináša aj výnimky, pri ktorých môžu cestujúci odmietnuť poskytnutie náhradného zájazdu. Ide o kategórie cestujúcich, ktorých ekonomická situácia sa zmenila v dôsledku mimoriadnej situácie, týkajúcej sa pandémie. Ďalšími výnimkami sú napríklad osamelí rodičia, poberajúci pandemické ošetrovné alebo tehotné ženy a pod.

„Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde odmietne náhradný zájazd podľa ustanovenia § 33a ods. 4 zákona o zájazdoch, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia odmietnutia náhradného zájazdu. Ak cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, čiastočne odmietne náhradný zájazd vo vzťahu k jednému alebo viacerým cestujúcim z jednej zmluvy o zájazde podľa ustanovenia § 33a ods. 5 zákona o zájazdoch, cestovná kancelária je povinná vrátiť mu platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného zodpovedajúce účastníkom, ktorí sa náhradného zájazdu nezúčastnia, a to bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia čiastočného odmietnutia náhradného zájazdu“ (§ 33a ods. 6 zákona o zájazdoch).

Ak cestujúci, ktorý odmietne poskytnutie náhradného zájazdu dokáže, že spadá pod výnimky doložením potrebných podkladov, cestovná kancelária mu vráti všetky platby, ktoré prijaté na základe zmluvy o zájazde bez toho, aby si účtovala akékoľvek odstupné, keďže nejde o odstúpenie od zmluvy, ktoré by bolo bezdôvodné. Takisto je nutné dokázať príslušnosť do výnimky, ak sa odmietne náhradný zájazd len čiastočne vo vzťahu ku konkrétnej osobe uvedenej na zmluve o zájazde. V takom prípade cestovná kancelária vráti platby, ktoré sa vzťahujú na poskytnutie zájazdu osobe, ktorá spadá pod  výnimky.

„Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021“ (§ 33a ods. 7 zákona o zájazdoch).

„Ak je cena za náhradný zájazd rozdielna ako suma platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde, zmluvné strany si vzájomne vyrovnajú rozdiel medzi sumou v oznámení o náhradnom zájazde a cenou náhradného zájazdu do 14 dní odo dňa, kedy sa cestovná kancelária s cestujúcim dohodli na poskytnutí náhradného zájazdu“ (§ 33a ods. 8 zákona o zájazdoch).

„Ak sa cestovná kancelária s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu nedohodne do 31. augusta 2021, platí, že odstúpila od zmluvy o zájazde a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, ktoré prijala na základe zmluvy o zájazde, a to bezodkladne, najneskôr však do 14. septembra 2021“ (§ 33a ods. 9 zákona o zájazdoch).

Cestovná kancelária by sa v zmysle uvedeného mala dohodnúť s cestujúcim na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021. Ak sa tak nestane, uplatňuje sa nevyvrátiteľná domnienka, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a cestovná kancelária je cestujúcemu povinná vrátiť všetky platby, ktoré od neho prijala. Cestujúci nie je povinný dokazovať nijakým spôsobom to, prečo sa s cestovnou kanceláriou nedohodol na náhradnom zájazde. Predpokladom na vrátenie finančných prostriedkov, ktoré cestujúci zaplatil, je uplynutie lehoty a skutočnosť, že dohoda o novom náhradnom zájazde s presným vymedzením základných znakov služieb cestovného ruchu, ktoré majú byť cestujúcemu v rámci náhradného zájazdu poskytnuté, nebola uzavretá.

Ustanovenia § 33a ods. 10 a 11 zákona o zájazdoch ďalej upravujú prípady odstúpenia od zmluvy o zájazde v čase mimoriadnej situácie.

„Ak cestujúci alebo cestovná kancelária v čase od 12. marca 2020 do účinnosti novely od zmluvy o zájazde odstúpili podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. (B) zákona o zájazdoch, a cestovná kancelária na základe odstúpenia od zmluvy podľa § 21 ods. 2 alebo ods. 3 písm. (B) zákona o zájazdoch nevrátila cestujúcemu všetky platby, ktoré na základe zmluvy o zájazde prijala, postupuje sa podľa ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch“ (§ 33a ods. 10 zákona o zájazdoch).

„Ak cestujúci v čase od 12. marca 2020 do účinnosti novely odstúpil od zmluvy o zájazde podľa § 21 ods. 1 zákona o zájazdoch a k vysporiadaniu odstupného nedošlo, postupuje sa podľa ustanovenia § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch“ (§ 33a ods. 11 zákona o zájazdoch).

Novela ďalej upravuje aj prípady, kedy je napriek mimoriadnej situácii možné poskytnúť zájazd. V zmysle ustanovenia § 33a ods. 12 zákona o zájazdoch: „Ak je napriek mimoriadnej situácii z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu možné poskytnúť zájazd podľa zmluvy o zájazde a cestujúci nesúhlasí s poskytnutím zájazdu, je povinný o tom písomne informovať cestovnú kanceláriu najneskôr 30 dní pred začatím zájazdu; prvých 30 dní odo dňa účinnosti novely najneskôr 15 dní pred začatím zájazdu. Cestovná kancelária je povinná cestujúcemu do 14 dní odo dňa doručenia informácie podľa prvej vety zaslať oznámenie o náhradnom zájazde podľa ustanovenia § 33a ods.3 zákona o zájazdoch a postupovať podľa ustanovenia § 33a ods.7 až 9 zákona o zájazdoch; ustanovenia § 33a ods.4, 5 a 6 zákona o zájazdoch sa nepoužijú“.

Predmetné ustanovenie § 33a ods. 12 zákona o zájazdoch rieši situáciu, kedy je počas obdobia podľa § 33a ods. 1 zákona o zájazdoch možné cestovať na zájazd, avšak cestujúci zo subjektívnych dôvodov nechce na zájazd cestovať (napr. zlá zdravotná situácia, obavy z cestovania). V takýchto prípadoch cestujúci v časovom predstihu (aby cestovnej kancelárii nevznikli neprimerane vysoké náklady, napr. s predajom zájazdu inej osobe) oznámi cestovnej kancelárii skutočnosť, že na zájazd nenastúpi.

Na záver vkladá novela do zákona o zájazdoch aj ustanovenia upravujúce úhradu splátok v čase mimoriadnej situácie a ochranu pre prípad úpadku. Podľa ustanovení § 33a ods. 13 a 14 zákona o zájazdoch: „Cestovná kancelária  nie je počas mimoriadnej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike alebo obdobnej situácie v cieľovom mieste alebo v ktoromkoľvek mieste trasy zájazdu oprávnená požadovať od cestujúceho úhradu splátok ceny zájazdu; to neplatí, ak cestujúci prijme zmenu zmluvy o zájazde podľa ustanovenia § 33a ods. 1 písm. (A) zákona o zájazdoch“ (§ 33a ods. 13 zákona o zájazdoch).

Zákonodarca z dôvodu krízovej situácie nepovažuje za vhodné, aby cestovná kancelária pri absencii istoty, že bude môcť poskytnúť cestujúcim zakúpené zájazdy, žiadala od cestujúcich úhradu splátok za tieto zájazdy. Cestujúci sa tak nezaplatením týchto splátok nemôže dostať do omeškania. Uvedené neplatí, ak sa cestovná kancelária a cestujúci dohodnú len na zmene zájazdu, a teda si dohodnú nové základné znaky služieb cestovného ruchu, ktoré budú cestujúcemu v rámci zájazdu poskytnuté.

„Ochrana pre prípad úpadku, ktorá sa vzťahuje na zmluvu o zájazde sa v rovnakom rozsahu vzťahuje na zmluvu o zájazde aj po jej zmene alebo po zaslaní oznámenia o náhradnom zájazde“ (§ 33a ods. 14 zákona o zájazdoch).

Novela nadobudla účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, dňa 29. mája 2020.

Kontaktný formulár

Sme pripravení naplniť Vaše práva.
Kontaktujte nás!

Zadajte vašu e-mailovú adresu.
Zadajte vaše telefónne čislo.
Napíšte nám správu.
Súhlaste so spracovaním osobných údajov.

Správa sa odosiela ....